2019. / IX. KÖRLEVÉL (2019. október 29.)

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Szám: 1566–2019.

AZ EUCHARISZTIA ÉVÉNEK meghirdetése                                 

Főegyházmegyénkben a következő egyházi évet az Eucharisztia évének szenteljük. Az Eucharisztia éve egybeesik a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus közvetlen előkészületi évével.

AZ EUCHARISZTIA ÉVÉNEK CÉLJA:

előmozdítani az egyházmegye lelki megújulását az Eucharisztia fényében.

Konkrét célkitűzések:

A szentmise ünnepi jellegének tudatosítása;

A hívek tevékeny részvételének előmozdítása a szentmiséken és a szentségimádásokon;

Az örökös szentségimádási napok ünnepélyesebbé tétele minden egyházközségben.

AZ EUCHARISZTIA ÉVÉNEK MOTTÓJA:

 Minden forrásom belőled fakad. (Zsolt 87,7)

AZ EUCHARISZTIA ÉVÉNEK PROGRAMJAI:

Főegyházmegyei szintű programok

1. Missziós kereszt egyházmegyénkben (2019. okt. 5-9.).

2. Az év ünnepélyes megnyitása Gyulafehérváron (a vándor-monstranciák ünnepélyes megáldása).

3. Csíksomlyói búcsú (missziós kereszt a nyeregben, homília ebben a témában).

Főesperességi szintű programok

1. Rekollekciós napok (Mind a négy rekollekciós nap ebben a témában szerveződik. Minden alkalommal pasztorációs segédanyagokat adunk a plébánosoknak.)

2. Az Oltáriszentség körútja a főesperesi kerületekben a vándor-monstranciák segítségével.

3. Egyházi alkalmazottak és önkéntesek továbbképzése ebben a témában.

Plébániai szintű programok

1. Elsővasárnapi szentségimádások új formában (kérésre segédanyagokat küldünk ehhez).

2. Tematikus szentségimádás (segédanyagokat biztosítunk a papoknak, valamint további segítséget nyújtunk a megszervezésben: készen áll egy csapat, aki kérésre elmegy szentségimádást tartani a szentségimádási iskola mintájára).

3. Kommentált szentmise minden egyházközségben (katekézis a szentmiséről – nyomtatott szóróanyag a híveknek).

TOVÁBBI TUDNIVALÓK:

1. Az Eucharisztia tiszteletéről készített kérdőíves felmérés eredménye szerint a plébánosoknak a legnagyobb nehézség az, hogy munkatársak hiányában egyedül kell végezniük az Eucharisztia tiszteletéhez kapcsolódó minden tevékenységet. Szeretnénk ebben az évben a plébánosok segítségére lenni egy (vagy több) plébániai önkéntes kiképzésével. Ezért arra kérjük a plébános atyákat, hogy válasszanak ki és szólítsanak meg egy (vagy legtöbb három) alkalmasnak vélt személyt a közösségből, akikben látják a lehetőséget, hogy segítségükre lehetne ebben a munkában az Eucharisztia éve során. Küldjék el a főesperességre a kiválasztott önkéntes(ek) e-mail-címét és telefonszámát 2019. november 10-ig. A főespereseket meg arra kérem, hogy ezeket az adatokat juttassák el a Pasztorális Irodába: molnarizabella@yahoo.com . A Pasztorális Iroda gondoskodik a kiválasztott önkéntes(ek) képzéséről, lelkesítéséről, válaszol az esetleges kérdésekre, segédanyagokkal és tanácsokkal látja el őket.

2. Az adventi rekollekciós napra a paptestvérek a kiválasztott önkénteseket is hozzák magukkal. Számukra közös, illetve párhuzamos foglalkozásokat szervezünk.

3. A magyarországi Missziós kereszt mintájára ebben az évben egy lelki programot tervezünk „Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja” címmel. Egy erre a célra készült monstrancia indul útra a főegyházmegye 8 kerületében (a rekollekciós központok szerinti csoportosításban) azzal a céllal, hogy minden egyházközségbe eljusson. Ezeket a monstranciákat advent első vasárnapján a főpásztor megáldja, majd a monstranciák a kerületekben körbejárnak, a főesperességek által összeállított program és ütemterv szerint, minden helyszínen szentségimádások és tetszés szerinti programok útján lehetőséget adva a híveknek a szentségi Jézus jelenlétében való elmélyülésre. A körút kerületi beosztásának megszervezésére felkérjük a helyi főesperes atyákat. Javasolt az örökös szentségimádásokhoz kötni, de más formában is meg lehet szervezni a plébánosokkal egyeztetve.

4. Az Eucharisztia évére egységes házszentelési képet terveztünk. Méretei 6,3 x 9,3 cm, fényes fóliás, képeslap karton vastagságú, hátoldalán imádsággal, 100 db-os kötegekben. A képből igény szerint román nyelvű változat is készül. Ára 0,15 lej (áfá-val együtt), 1000 darab feletti rendelés esetén 0,13 lej (áfá-val együtt). Rendelni az office@verbum.ro e-mail-címen lehet.

5. Javasoljuk, hogy a NEK előkészületi imáját, amely a nagy számban szétosztott szentképeken található, mondják el híveikkel közösen a szentmisék végén. 6. A NEK rendezvényeire a budapesti Titkárság különvonatot (vonatokat) indít, az igénylések függvényében. Arra kérjük a paptestvéreket, hogy tanulmányozzák az www.iec2020.hu honlapon a regisztrációt, és legkésőbb 2020. január 30-ig jelezzék, ha vonattal szeretnék a híveiket utaztatni.

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen

A házszentelési képre tervezett üzenet:

Ha eltávolodunk tőle, elveszünk, ha felé fordulunk, feltámadunk, ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk, ha visszafordulunk feléje, újjászületünk, ha benne lakunk, akkor élünk. (Szent Ágoston gondolatai az Oltáriszentségben jelen levő Krisztusról)

Az Eucharisztia évének pasztorális tervét a Pasztorális Bizottság készítette elő Ft. Veress Sándor plébánossal, a NEK előkészületi évének főegyházmegyei koordinátorával együtt. A terv előkészítésében részt vettek:

Ft. Portik-Hegyi Kelemen főesperes, a Pasztorális Bizottság titkára – hegyi1957@yahoo.it

Ft. Veress Sándor plébános, NEK főegyházmegyei felelőse – zomiatya@yahoo.com

Ft. Csíki Szabolcs plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész – csikiszabi.ditro@gmail.com

Ft. Balla Imre segédlelkész – abpdon@freemail.hu

Zsombori Zsolt akolitus és Zsombori Angella lelkipásztori munkatárs, a székelyudvarhelyi Forrás közösség vezetői – zsongi@gmail.com

Molnár Izabella, a Pasztorális Iroda munkatársa – molnarizabella@yahoo.com .

Ezúton is köszönöm a Pasztorális Bizottság munkatársainak, Főtisztelendő Testvéreimnek és Kedves Híveimnek a kongresszusi előkészületekhez való felelős és imádságos hozzáállását. Az Eucharisztikus Krisztus kegyelme segítse és erősítse valamennyiük elkötelezett szolgálatát!

Gyulafehérvár, 2019. október 29.

† György s.k. érsek