Körlevél VI. / 2018. június 17.

2018. / VI. KÖRLEVÉL

D. a J. Kr.!
Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak
                                                                       
Székhelyükön

Tartalom:

 


Szám: 958–2018.
Papi továbbképző 2018-as tanmenete
Terveinkhez és elhatározásainkhoz híven az idén is megszervezzük a papi továbbképzőt, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. A minden évben megszervezésre kerülő papi továbbképző jó alkalom arra, hogy ismereteinket felfrissítsük, az új kihívásokkal szembenézzünk. Ugyanakkor ez a találkozó arra is szolgál, hogy megerősítsen papi identitásunkban, hogy találkozhassunk régi osztálytársainkkal, kollégáinkkal, felidézve a Gyulafehérváron eltöltött esztendők szépségét és gazdagságát. (Aki nem Gyulafehérváron végzett, az betekinthet az itteni életbe…) A közös együttlét, a közös gondok átbeszélése erőforrást jelenthet papi mindennapjainkhoz; az ismeretek felfrissítése pedig segítséget nyújthat hivatásunk megélésében. Tudnivalók a továbbképzőről:

Időpont: 2018. szeptember 3-7.
Helyszín: Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium (SIS)
Érkezés ideje: 2018. szeptember 2./ 20.00 óra (ekkor vacsorázni is lehet, aki igényli, jelezze bejelentkezéskor)
Hazautazás: 2018. szeptember 7-én
Programfelelős: Ft. András István rektor/prefektus
Bejelentkezés: 2018. augusztus 31. – este nyolc óráig – telefonon vagy e-mailben;
(Az előzetes bejelentkezés nagyon fontos lenne a szállás és az étkezés előkészítésnek szempontjából, ezért tisztelettel kérjük a paptestvéreket, hogy a bejelentkezésre figyeljenek.)
Telefonszámok: 0745-770134 – titkárság; --- 0752-245060 – Ft. András István rektor/prefektus;
E-mail címek: rektor@seminarium.ro; prefektus@seminarium.ro;
***
Az idei papi továbbképzőn sorra kerülő tantárgyak:
- fundamentális teológia, liturgika valamint biblikum. Az alábbiakban bemutatjuk a soron következő témákat és egy kisebb bibliográfiát is megadunk, azzal a szándékkal és céllal, hogy a résztvevők már előre elmélyülhessenek a tárgyalandó témákban.

FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA
Témák: 1. Új vallásosság: vallás Isten és Egyház nélkül?
2. Az „idők jelei” a II. Vatikáni Zsinaton
3. Feszültség a Tanítóhivatal és teológusok véleménye között
4. Dominus Iesus és az üdvösség kérdése
5. Mária, az Egyház anyja (Ferenc pápa)
Könyvészet:
1. BALTHASAR, Hans Urs von: Mária az Egyház tanításában és áhítatában. In: Jézus és az
Egyház anyja, Prugg Verlag 1987, 5-23.
2. COMBLIN, José: Az idők jelei, in: Mérleg 4(2005)377-390.
3. DE FIORES, Stefano: Maria nella teologia contemporanea, Roma 1991, 533-578
4. DUPUIS, Jacques: A kereszténység megújulása a vallásközi párbeszédben. In: Mérleg
4(2004)377-389.
5. FISICHELLA, Rino: Az „idők jelei” mint felhívás az üdvtörténeti ébredésre. In: Bagyinszki
Ágoston: A hitvallástól a teológiai megalapozásig, Bp. 2014, 191-206.
6. GAILLARDETZ, Richard R.: A katolikus teológia. megalapozása, L’Harmattan Kiadó,
Budapest 2011, 169-200.
7. KERESZTY Rókus: A kereszténység más világvallások között, SzIT, Budapest 2011, 208-218.
8. KÜNG, Hans: Világvallások etikája, Budapest 1994.
9. MONFORTI GRIGNION SZENT Lajos Mária: Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről, Agapé 2009.
10. NEUNER, Peter-ZULEHNER, Paul M.: Jöjjön el a te országod, Kolozsvár 2014, 135-148.
11. SCHEFFCZYK, Leo–ZIEGENAUS: Anton: Mária az üdvtörténetben, Budapest 2004, 181-191. 226-235.
12. SESBÜÉ, Bernard, Mária az egyház hitében – ma, in: Távlatok 48(2000)222-229.
13. SZÉKELY Dénes: Dominus Iesus és az üdvösség misztériuma. In: Studia, 3(2002)121–142.

LITURGIKA
I. téma: A rutin veszélye a liturgiában
Irodalom:
DIÓSI DÁVID: A szem és a fül böjtje a katolikus liturgiában. Egy kissé másfajta magyarázat, in: MARTON J.–DIÓSI D. (szerk.), Katolicitás és etnocentrizmus Erdélyben. Katolikus identitásunk, Szent István Társulat–Verbum, Budapest–Kolozsvár 2015, 97–107.
DIÓSI DÁVID: Az istentalálkozás „szentek szentje”: a liturgikus kommunikáció, in: Nők az egyházban – Identitás és kommunikáció (Sapientia Füzetek 27), Vigilia Kiadó, Budapest 2015, 191–203.
DIÓSI DÁVID: Nagyszombat avagy Istentalálkozás az „istenfogyatkozásban”? Egy „aliturgikus” nap liturgia-teológiai üzenete, in: Teológia 52 (2018).
***
II. téma: Korunk individualizmusának veszélye és esélye a liturgiában és a pasztorációban
Irodalom:
DIÓSI DÁVID: Egyház és posztmodern. Korunk vallásossága és esztétizáló hajlama, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2012.
DIÓSI DÁVID: Posztmodern vallásosság? Milyen módon vallásos korunk embere? In: Vigilia 76 (2011), 722–730.
DIÓSI DÁVID: Az egyszerű alma. „Mese” a posztmodern kor kellős közepéből, in: Vigilia 80 (2015), 93–98.
DIÓSI DÁVID: Egyházam a posztmodernben. A dialógus-„kényszer” ideje, Vigilia Kiadó, Budapest 2014.
DIÓSI DÁVID: „A te arcodat keresem, Uram” (Zsolt 27,8). Puzzle-darabok posztmodern korunk intenkeresőiről/-nek. Vigilia Kiadó, Budapest 2018.
***
III. téma: Szövegválogatás Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici és Teodor Bakonsky román, valamint Tomas Halík cseh kortárs-értelmiségi teológiai relevanciával bíró írásaiból: felolvasás, értelmezés, megbeszélés és kiértékelés
Irodalom:
ANDREI PLEŞU: Despre bucurie în Est şi în Vest şi alte eseuri, Editura Humanitas, Bucureşti 2012.
ANDREI PLEŞU: Despre frumuseţea uitată a vieţii, Editura Humanitas, Bucureşti 2014.
ANDREI PLEŞU: Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti 2003 (magyar ford. Az angyalokról, Kolozsvár 2006).
HORIA-ROMAN PATAPIEVICI: Discernământul modernizării, Editura Humanitas, București 2004.
HORIA-ROMAN PATAPIEVICI: Omul recent, Editura Humanitas, București 2001.
TEODOR BAKONSKY: Jákob és az angyal, Kolozsvár 2000.
TOMÁŠ HALÍK: A gyóntató éjszakája. A kishitűség ellentmondásai posztoptimista korunkban, Kairosz Kiadó, Bp. 2010.
TOMÁŠ HALÍK: „Selig die Fernstehenden”, in: Theologisch-praktische Quartalschrift 165 (2017), 410–415, 415.
TOMÁŠ HALÍK: Berühre die Wunden. Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung, Freiburg–Basel–Wien 2014.
TOMÁŠ HALÍK: Geduld mit Gott. Die Geschichte von Zachäus heute, Freiburg–Basel–Wien 2014.
TOMÁŠ HALÍK: Nicht ohne Hoffnung. Glaube im postoptimistischen Zeitalter, Freiburg–Basel–Wien 2014.

EGZEGÉZIS
Válogatott zsoltárok elemzése és értelmezése
Az imaórák liturgiája, a szentmisék és bármilyen igeliturgiának szerves részét adják a zsoltárok. A zsoltárok könyvét minden más bibliai könyvnél – ha külön tartjuk számon a négy evangéliumot – a leggyakrabban használja az egyház. A zsoltárok olyanok, mint a székely étrendnek elhalaszthatatlan kelléke, a jó házi kenyér. Ezért az idei papi továbbképzőre válogatott zsoltárok értelmezését, hatástörténetét javaslom. Az alábbi könyvészetben válogatást közlök a magyar nyelvű kiadványokból. A két könyvem, a Vigília folyóirat cikkei, Kálvin János kommentára az internetről is letölthető a megadott linkeken. Az aláhúzott tanulmányokat és könyveket különösen ajánlom a résztvevők figyelmébe. A továbbképzőig is lelkileg gazdagító zsoltározást!
Könyvészet:
ABLONCZY Dániel: Zsoltárok könyve I. II., Budapest 1998.
ÁGOSTON Szent, Zsoltármagyarázatok, I.1–60, II. 60–103, III. 104–150, KPI Pálos Könyvtár Budapest, 2015.
ATANÁZ, Szent, “Szentek között élő Atanáz Atyánknak, Alexandria érsekének Markellinoszhoz
intézett levele a zsoltárok értelmezéséről” in OROSZ Atanáz, szerk. Hetvenes–bibliás és patrisztikus tanulmányok, Nyíregyháza 2004, 29–48.
BEAUCHUMP, Paul, A zsoltárok világa, Bencés kiadó, Pannonhalma 2013.
BENYIK György, Zsoltárok, himnuszok, imádságok, JatPress Szeged, 2009.
DÉR Katalin, A zsoltárok világa, Mária Rádió Kiadó, Budapest 2008.
FARKASFALVY Dénes OCist, Zsoltároskönyv, Szent István Társulat, Budapest 32006.
FÜZES Ádám, Zsoltár, a liturgia anyanyelve, Vigília 74 (2008/4) 268–274.
GUARDINI, Romano, A zsoltárok bölcsessége, Budai Ferences Plébánia 1999.
HAJDÓK János, Zsoltárkönyv, Budapest 1980.
JÁKI Szaniszló, A zsoltárok imádkozása, Jel könyvkiadó, Budapest 2003.
KÁLVIN János, Kommentár a zsoltárok könyvéhez, ford. Szabó Miklós, kiadási hely megjelölése nélkül, 2011. https://www.scribd.com/doc/69770710/Kalvin-Janos-Kommentar-a-Zsoltarokkonyvehez
KRAUS, Naftali: Dávid zsoltárai, Budapest 1999.
LEWIS, C.S. A zsoltárok, Harmat Budapest 2006.
OLÁH Zoltán,, Isten szenvedő szolgája a 22. zsoltárban, in Studia Theologica Transsylvaniensia Nr.
8, 2006, 141–153.
OLÁH Zoltán, Nincs más javam rajtad kívül (Zsolt 16,2), Presa Universitară Clujeană – Kolozsvári
Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2017. ISBN: 978–606–37–0187–0; letölthető PDF könyvként:
http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/domains.php?id=21
OLÁH Zoltán, Átok és bosszú, panasz és dicsőítés a zsoltárokban, Presa Universitară Clujeană –
Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2017.
http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/domains.php?id=21
OLÁH Zoltán,,Hermeneutikai küzdelem a 137. Zsoltár „terrorénekével” in Benyik György szerk.,
Háború, gyűlölet és kiengesztelődés a Bibliában, JATEPress, Szeged 2016, 141–150.
OROSZ Atanáz, szerk. Hetvenes–bibliás és patrisztikus tanulmányok, Nyíregyháza 2004.
OROSZ Atanáz, Az egyházatyák zsoltármagyarázata a húsvét fényében, Vigília (2008/4), 259–267.
OROSZ Athanáz, A zsoltár-ima a szerzetesség hajnalán (tanulmány) Vigília 69 / 2004, aug. https://vigilia.hu/regihonlap/archiv.html
SZABÓ Mária, A zsoltárok kincsei, Zsoltárfordítás nyelvi–filológiai jegyzetekkel, Szent Jeromos Kiadó Budapest, 2013.
SIMON T. László, Hozzatok szavakat magatokkal, Közelítések a zsoltárokhoz, L’Harmattan –
Budapest, 2007.
THORDAY Attila, A zsoltárok mint az egyház imádságai, Vigília 73/4 2008, 250–258.
XERAVITS Géza, A Zarándokzsoltárok, Lectio Divina 3, Szent Mauríciusz Monostor – Bakonybél, L’Harmattan – Budapest, 2006.Szám: 988–2018.
XV. Márton Áron Zarándoklat 2018. július 2–4.
Eddig tizennégy alkalommal került sor az immár hagyományosnak számító háromnapos zarándoklatra, amely Áron püspök életének legfontosabb állomásait járja be: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. Mindezt olyan helyszínek egészítik ki, mint a dési ferences kolostor, a szászrégeni és a kapnikbányai plébániatemplom. A mostani zarándokutat is Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az Erdélyi Mária Rádió munkatársa vezeti. Nem marad el a meglepetés sem, amely ezúttal is új és eltérő a korábbiaktól. Az egyes helyszíneken történő szakszerű idegenvezetések, az Áron püspökhöz fűződő személyes élmények megosztása, a szervezők alapos és minden alkalommal naprakész ismertetője mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a zarándoklat három napja alatt a résztvevők megismerhessék szentéletű püspökünk életét, tanítását és példáját. A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, amelyet Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá és szentté avatásáért ajánlunk fel.
Részvételi díj: 390 RON, ami magába foglalja az utazást, a szállást és az étkezéseket.
Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul és – Csíkszeredán is áthaladva – útközben felveszi azokat, akik ezt kérik.
Jelentkezés és információ: Ferencz Kornélia (ferenczk@yahoo.com, Tel.: 0726–107.002), vagy Szász Nóra (Tel.: 0744–472.178).
Jelentkezési határidő: – amíg a helyek be nem telnek.
***
Első nap – hétfő (július 2.)

 • Szendvics-reggeli a buszon, Csíkdánfalva (szentmise); Csíkszentdomokos: Márton Áron Múzeum, szülői ház és plébániatemplom (ebéd);
 • Gyergyószentmiklós, Gyergyóditró útvonalon, Szászrégen megállóval, este megérkezés Máramarosszigetre (vacsora és szállás).

Második nap, kedd (július 3.)

 • Máramarossziget: reggeli után börtönmúzeum, délben szentmise (plébániatemplom);
 • ebéd után szegények temetője;
 • Kapnikbánya: plébániatemplom meglátogatása;
 • Dés: közös esti ima a ferencesekkel (vacsora);
 • megérkezés Kolozsvárra (szállás).

Harmadik nap, szerda (július 4.)

 • Kolozsvár: 7,30 szentmise;
 • piarista templom, Báthory – Apor líceum (reggeli);
 • Gyulafehérvár: érseki palota – udvar és kert; székesegyház (ebéd);
 • este visszaérkezés Csíksomlyóra.

Szám: 940–2018.
Kántorvizsgára vonatkozó tudnivalók
Az Egyházzenei Bizottság szervezésében, ebben az évben is kántorvizsgát tartunk azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után kántori oklevelet szeretnének szerezni. A kántorvizsgára folyó év augusztus 27-én kerül a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián. A vizsga kezdete 1000 óra. Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalban
a 0266–372.223, a 0740–898.667 telefonszámokon, vagy a jozsef.tamas@romkat.ro email címen.
A vizsga díja: 100 RON.
Kántorvizsgára csak XII. osztályt végzett, abszolválási diplomával rendelkező személyeket fogadunk el, akik plébánosi ajánlással jelentkeznek.Szám: 1010–2018.
Katolikus hittanári továbbképző Temesváron
Az idén is a Bolyai Nyári Akadémia keretében szervezik a római katolikus hittanári továbbképzőt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége felkérésére a Temesvári Római Katolikus Püspökség és a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum szervezi. A továbbképző célcsoportját a Gyulafehérvári Főegyházmegyében, valamint a Nagyváradi, Szatmári és a Temesvári Egyházmegyékben tanító hittanárok képezik. Az iskolai Hitoktatás területén is szükségszerűnek
mutatkozik a szemléletbeli és módszertani megújulás, ennek szem előtt tartásával készültek/készülnek az új tantervek és tankönyvek, és ennek jegyében szerveződnek a továbbképzők is. A BNYA idei központi témája az említett megújulási folyamat folytatását segíti. A hitéletre nevelés is kreatív megoldásokat kér a pedagógustól, ugyanakkor a komoly hitélethez is szükség van kreativitásra, hogy a hitet élményszerűen, a valóságos tapasztalatokból merítve élje meg a keresztény ember. Az idei nyári továbbképző keretében – a szakmai fejlődésen és a találkozási lehetőségen túl – alkalmat teremtünk egy, mind a négy katolikus egyházmegyét összekapcsoló, az említett megújulást közelebbről segítő munkacsoport megalakítására is. A program kiemelt célja a résztvevők megismertetése a 6-19 éves korosztály katolikus hitre nevelésénél használható, a kreativitás fejlesztésére is alkalmas, hatékony didaktikai módszerekkel (drámapedagógia, Kett-módszer, élmény- és múzeumpedagógia). Új színnek számítanak a sorban a piarista pedagógia elemeivel, valamint az ikon teológiájával és művészetével való ismerkedést segítő előadások és foglalkozások is. A módszertani hasznosuláson túl ezek a lelki oldal fejlesztését is célozzák. A képzés a bibliai témafeldolgozások által a kreativitást (is) fejlesztő foglalkozásokat, a
piarista pedagógia személyiség és kreativitásfejlesztő elemeit ismertető foglalkozásokat, egyház- és művészettörténeti előadásokat és foglalkozásokat, valamint a katolikus lelkiséget erősítő foglalkozásokat foglal magába. Az utolsó napon az újonnan írt I., II. és VI. osztályos tankönyvek és a készülő IX-XII. osztályos tanterv ismertetésére kerül sor. A tankönyvek digitális része sok külső segítő (médiaszakemberek, egyházi személyiségek) közreműködésével készült, a képzés utolsó napján mindnyájukkal találkozót szervezünk és tervbe vesszük egy, tevékenységében négy egyházmegyén átnyúló munkacsoport életbe hívását. A tanfolyam július 8-án, vasárnap 18,30-tól regisztrációval kezdődik és július 14-én, szombaton 9 órától kezdődő szentmisével zárul. Az online jelentkezés az RMPSZ honlapján június 14-én már lezárult. További jelentkezések lehetőségéről a főegyházmegyei tanfelügyelőségen Dr. Gál László igazgató úrnál lehet érdeklődni a 0740–062.966-os telefonon v. a laszlo.gal@romkat.ro e-mailen. Egyéb tájékoztatást is innen lehet igényelni.


Szám: 976–2018.
Pasztorális Bizottságunk javaslatai
Főegyházmegyei Pasztorális Bizottságunk előterjesztésére a 2019-es évet a Hivatás Éveként hirdetjük meg. Ennek keretében szeretnénk néhány napot kiemelni, amikor a főegyházmegye egésze a pasztorális év tematikájára figyel:
1. Papi és szerzetesi hivatások ünnepe Csíksomlyón; javasolt időpont: 2019. február 12. (Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulója) Szervezés: Pasztorális Bizottság, közösen a csíksomlyói ferences testvérekkel és a Liturgikus Bizottsággal.

2. Egy nap a papi hivatásokért (imanap a plébániákon); javasolt időpont: 2019. május 18. (hivatások vasárnapjának szombatján) Szervező: Pasztorális Bizottság.

3. Családok egyházmegyei zarándoklata (Csíksomlyóra, javasolt időpont 2019. június 8. (Mária Szeplőtelen Szíve) Szervező: Családpasztorációs Központ. Minden egyéb – a pasztorális évvel kapcsolatos javaslatot, meglátást – szívesen fogadunk.
 Szám: 22–2018.
Beiratkozási lehetőség a gyulafehérvári Kisszemináriumba – a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum felvételit (és ezt megelőzően beiratkozási
lehetőséget) hirdet a 2018/2019-es iskolai évben induló IX. osztályának – az I. szesszióból fennmaradt 11 helyére – azon „egyházközelibb” fiúknak, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2018. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

II. szesszió
2018. szeptember 3. – Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára.
2018. szeptember 4-5. – A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása.
– A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése.
– A felvett tanulók beírása.
***
PLÉBÁNOS URAK FIGYELMÉBE!
2018. június 23-án függesztik ki a VIII. osztályosok országos felmérőjének eredményét, melynek alapján eldől azon jelentkezőknek a bejutása a teológiai líceumokba/osztályokba, akik már képességvizsgát tettek az I. vizsgaszesszióban
a következő tanintézményeknél:

 • Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium,
 • Szent Erzsébet Róm. Kat. Teológiai Líceum,
 • Tamási Áron Elméleti Líceum,
 • Nagy Mózes Elméleti Líceum.

Amennyiben lesz olyan tanuló, aki nem jutott be a fentebb említett líceumok római katolikus teológia osztályába és szívesen beiratkozna a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) IX. osztályába – azoknak elfogadják az I. szesszióban (helyben) letett képességvizsga-eredményt. Ebben a helyzetben
a legfontosabb, hogy az érdekeltek ne iratkozzanak számítógépes elosztásra, hanem késedelem nélkül vegyék fel a kapcsolatot a gyulafehérvári líceum igazgatóságával – az alábbi elérhetőségek valamelyikén: Tel.: 0740-062.966 (igazgató) *** 0258-819869 (titkárság: 9-14h) *** gmgkdirector@gmail.comSzám:1008–2018.
Érseki hivatal nyári programja
Paptestvéreink tájékoztatására közöljük, hogy az érseki központ, a nyári szabadságolások ideje alatt is, folyamatosan nyitva tart. Ügyintézés esetén elsősorban a lelkipásztorok kérését teljesítjük. Nyugodtan igényelhetnek papi igazolást (celebret), vagy kérhetnek házassági ügyekben felmentést vagy engedélyt. Postai úton történő ügyintézésnél, azt is
szem előtt kell tartani, hogy teljesen kiszámíthatatlan a kézbesítés időpontja. Ezért kell idejében megkérni a szükséges igazolásokat, felmentéseket. Kedves Paptestvéreimnek ez úton is kívánok testi-lelki felüdülést, jó szabadságolást és hasznos időtöltést. Adja Isten, hogy újult erővel térjenek vissza szolgálati helyükre, hogy tovább szolgálhassák Isten dicsőségét, a gondjaikra bízott hívek lelki üdvét.

Gyulafehérvár, 2018. június 17.

† György s.k.
érsek