Petrozsény

Szent Borbála, plébánia
Elérhetőség
Postacím: 332014 – Petroşani, str. E. Văcărescu, nr. 9., jud. Hunedoara
Tel: 0254-543.902

Szolgálatot teljesít:

Ft. Şcheianu Ciprian Iosif, plébános

A petrozsényi egyházközség története önálló plébániaként 1870-re vezethető vissza. Ekkor épült meg a Hátszeg–Petrozsény vasútvonal, fellendült a bányászat, megnőtt a bevándorlók száma, így a katolikusoké is. 1871. március 25-én György István hátszegi főesperes-plébános egy bányászlakásban szentmisét celebrált a petrozsényi bányászoknak. Ettől kezdve a hátszegi plébános gondoskodott a hívek lelkigondozásáról. 1872-ben Fogarasy püspök úgy határozott, hogy Petrozsény folyó év február 5-től önálló plébánia legyen, és gondozására bízta Hátszeg összes Zsil-völgyében levő fi liáját (Petrilla, Livazény, Alsó Barbatény, Iszkrony, Korojest, Lupény, Parosény, Felső Barbatény, Urikány, Nyakmező, Banica, Merisor, Krivadia, Petros, Kis Baru, Nagy Baru, Farkas völgye, Livadia, Ponor és környéke).
Petrozsény első plébánosa Piringer József volt (1871–1886). Az ő ideje alatt a szentmisét egy magánházban kialakított kápolnában végezték, de már 1875-ben szűkösnek bizonyult. Ekkor a hívek száma már a kétezret is meghaladta, 1884-ben pedig a háromezret. 1886. augusztus 15-én, a bérmálás után a püspök megáldotta az új templom alapkövét. A templom építését Wéber Béla főesperes-plébános fejezte be és Lönhárt püspök szentelte fel 1887 novemberében Szent Borbála tiszteletére. 1893-ban a mallersdorfi ferencrendi nővérek telepedtek le ide, és hat elemi osztályú leányiskolát alapítottak, amelyet 1905-ben polgári iskolává fejlesztettek. A nővérek tanítottak, betegápolással foglalkoztak, öregotthont vezettek. Kórházi kápolnájuk a szenvedő Krisztus tiszteletére volt szentelve, a zárdakápolna pedig a sebeket gyógyító Krisztus tiszteletére. 1909-ben új plébánia épült, amelyet hatósági rendeletre 1989-ben lebontottak. 1919-ben fiúiskola is indult, és 1920–1928 között a nővérek vezették a polgári fi úiskolát is. 1948-ban államosították az iskolákat, a nővéreket szétszórták, a kolostor épületeit lebontották. Az egyedül megmaradt épületben, amelyet a múlt rendszerben is iskolának használt az állam, 2001-től a Cor Iesu magyar iskola működik itt, valamint a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthon. A templom teljes felújítása 2007-ben fejeződött be, a plébánia épületének tatarozása folyamatban van.

Örökös szentségimádási nap: július 13.
Szentmisék: vasár- és ünnepnapokon: 8,30; 10; 11,30; hétköznap: hétfőn 8, kedden 9, szerdán 8, csütörtökön, pénteken, szombaton 18 órakor