Beiratkozás és képességvizsga a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételit hirdet a 2019/2020-as tanévben induló IX. osztályának 28 helyére azon fiúknak, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2019. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, avagy hivatás csíráit érzik lelkükben és/vagy kántori oklevelet is szeretnének szerezni. (A kántorképzés opcionális: jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – helyben – hétvégeken.) Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosítunk azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják. A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért). A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik többféle ösztöndíj megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola-otthon közti útiköltséget is megtérít. Az I. szesszióban felvételizni szándékozók 2019. május 06-ig jelentsék be ezen óhajukat plébánosuk – vagy (plébánosuk tudtával) hittanáruk révén a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatóságán: küldjék el (szkennelve) a személyazonossági igazolványt és a születési bizonyítványt (+ adják meg telefonszámukat és e-mail címüket a kapcsolattartás végett): gmgkdirector@gmail.com (Faxon is lehet küldeni a másolatokat, ha a szkennelés nem lehetséges: 0258-819869)

„IN CORDE IESU SALUS”

I. szesszió

Ø KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból

Ø ANYANYELVI PRÓBA (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)

2019. május 13-14. – Beiratkozás KÉPESSÉGVIZSGÁRA és/vagy ANYANYELVI PRÓBÁRA*

Ehhez a beiratkozási lap melléklete Anexa la fişa de înscriere szükséges.

2019. május (15)-17.

(a GMGK-ban a vizsga május 17-én, pénteken lesz)

A képességvizsga és az anyanyelvi próba* lezajlása.

(Anyanyelvi próba: szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből és helyesírásból.)

2019. május 20. – Vizsgaeredmények kifüggesztése. A sikeresen vizsgázott tanulók beírása – ők nem kell számítógépes elosztásra jelentkezzenek! Az esetleges óvások benyújtása.

2019. május 24. Végleges eredményeinek kifüggesztése.

* Az anyanyelvi próbát azok a tanulók tesznek, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt.

II. szesszió

2019. július 24-25. – Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára.

2019. július 26-29.

(a GMGK-ban a vizsga július 27-én, szombaton lesz)

– A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása.

– A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése.

– A felvett tanulók beírása.

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI AKI HISZ, ÜDVÖZÜL című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) –/– (Figyeljünk a leckék végén levő kérdésekre/feleletekre is!)

A szentségekről általában:

a). A 7 szentség felsorolása, csoportosítása/osztályozása;

b). Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) – Bűnbocsánat esetében: meghatározás,

forma, anyag, kiszolgáltató, felvevő, hatás. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNELEM című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az

Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát

(41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért

(51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) –

A 2. Vatikáni Zsinat (115–116.).

TARTSD MEG A PARANCSOKAT! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük: a megfelelő parancsolat pontos idézése + magyarázata; miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés? hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.

A nemzeti tesztvizsgák után leadandó beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);

2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

3. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);

4. Ellenőrző könyvecske (csak be kell mutatni);

5. Születési igazolvány (Certificat de naştere) másolatot beiratkozáskor is készíthetünk;

6. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készíthetünk;

7. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;

8. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, Str. Păcii, nr. 4., 510009 - ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869.

E-mail: gmgkdirector@gmail.com

Website: www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)

(részlet a 2019. első érseki körlevélből)