A Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke

Nagyméltóságú és Főtisztelendő

Dr. Kerekes László

segédpüspök, Tharros címzetes püspöke

Ferenc pápa 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki Főtisztelendő Dr. Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia akkori plébánosát Tharros címzetes püspökévé és a Gyulafehérvári Föegyházmegye segédpüspökévé. Püspökké szentelték 2020. augusztus 29-én a csíksomlyói kegytemplomban. Szentelő püspökök: Dr. Kovács Gergely érsek, Dr. Jakubunyi György ny. érsek és Tamás József ny. segédpüspök.

A gelencei Kerekes László 1968. július 23-án született Kézdivásárhelyen. Tanulmányait Gelencén kezdte, Kézdivásárhelyen folytatta, 1986-ban érettségizett a Gyulafehérvári Római Katolikus Kántoriskolában. 1987-ben megkezdte filozófiai és teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán, 1990-től a Budapesti Központi Papnevelő Intézet növendékeként folytatta és fejezte azokat be 1992-ben. 1993. május 16-án szentelték pappá a gelencei Szent Imre-templomban. 1994-ben kánonjogi licenciátust, majd 2004-ben egyházjogi doktorátust szerzett az ottawai (Kanada) Szent Pál Egyetemen.

Huszonhat évnyi papsága alatt Dr. Kerekes László sokféle pasztorális feladatkörben szolgált: 1994-2000 között a Gyulafehérvári Érseki Bíróság bírósági helynöke, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola fegyelmi prefektusa és kánonjog tanára volt, 1996-tól ugyanitt retorikát, homiletikát és pedagógiát tanított. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola tudományos folyóiratának, a Studia Theologica Transsylvaniensia-nak társalapítója. 2000 decemberében szentszéki tanácsosi címet kapott. Püspöki kinevezésekor a Gyulafehérvári Érseki Bíróság helyettes bírósági helynöke, 2004 óta Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb plébánia plébánosa. Anyanyelvén kívül folyékonyan beszél románul és angolul.

 
Püspöki jelmondata:
“Domine, tu scis quia amo te” azaz "Uram, Te tudod, hogy szeretlek." (Jn 21,15–17)
– Szent Péter apostol válasza Jézusnak, amikor megkérdezte tőle, hogy “Szeretsz engem?”
 
Szent Péter apostol ismerte gyöngeségeit, bűneit, de azt is tudta, mennyire rajong Mesteréért. Ezért Jézusban bízik: neki nem kell bizonyítania, hogy mennyire szereti Jézust, hiszen Jézus tudja, ismeri őt.
Életünk megannyi fordulópontján Jézus is megkérdezi tőlünk, megkérdezi tőlem, hogy “szeretsz te engem?” Minden döntésünk, bármit teszünk, mind-mind annak igazolása, hogy szeretjük Jézust, szeretjük az ő misztikus testét, az egyházat, Isten népét, a vezetőivel és híveivel együtt. Kereszténységünk egy nagy szeretet-döntés Jézus Krisztus  mellett.
 
 
 
A címer magyarázata
 
A címer pajzs része három mezőre oszlik: a legfelső mező, kék háttérrel, mint a régi erdélyi címerekben, a Boldogságos Szűzanya monogramjával, majd a Nappal és a Holddal kifejezi a Boldogságos Szűzanyába vetett erős bizalmat. Mária, Boldogasszony Anyánk, végigkísérte, és anyai oltalmával mindig védte édes hazánkat. Csak a Szűzanya lelkületével járhatjuk hitelesen a Krisztus-követés útját.
 
A második mező Gelence címerére utal, nagy hasonlósággal, zöld háttérrel, benne a hercegi koronával, Szent Imre herceget szimbolizálja, Gelence egyházközség védőszentjét, aki az ő imádságos és tiszta életével mindig példája és oltalma a ráhagyatkozóknak. Ugyanebben a mezőben találunk egy bárdot, ami Szent Lászlót jelképezi, a védőszentet. Az ő kitartása, életformája, a kereszténnyé és magyarrá válás nagy szimbóluma.
 
A harmadik mezőben a cserkészliliom látható: a cserkészeszmény, az Isten, a haza és az embertárs szeretetének, szolgálatának a szimbóluma, de a 10 cserkésztörvénnyel az egész teremtett világnak a védelmét szimbolizálja. Az evangéliumi értékek pozitív megfogalmazását jelzi, mint az őszinteség, a kötelességtudás, a segítőkészség, a testvériség, a másik elfogadása, a teremtett világ védelme, a feljebbvalóknak kijáró tisztelet és engedelmesség, a vidámság és bölcsesség, a takarékosság és tisztaság értékei. A liliom mögötti piros és fehér sávok utalnak első szent királyainkra, akik kereszténységüket, életüket és népüket a katolikus keresztény értékek szerint rendezték be itt a Kárpát-medencében. Ezekben az egyetemes értékekben gyökerezik a cserkészet is.
 
A Boldogságos Szűzanya lelkületével, Szent Imre és Szent László életformájával, katolikus keresztény értékeink megtartásával tudjuk megadni a szeretet-válaszunkat Jézus Krisztusnak.