Főegyházmegyei bizottságok

Papi Szenátus újraválasztása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusa a C.I.C. 501. 2 §. értelmében 2019. december 24-én megszűnt. Egyházi Törvénykönyvünk a 495–502. kánonokban előírja, hogy minden egyházmegyében legyen Papi Szenátus.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának és a Tanácsosok Testületének 2015. április 14-én jóváhagyott Szabályzata így rendelkezik:

"4. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Papi Szenátus 24 tagból áll, akikből 14 választott tag, 5 hivatalból jog szerinti tag és 5 kinevezett tag.

5. Választás útján a papi lelkinapok körzetei küldenek tagokat a következő beosztásban:

  • Egy-egy küldöttet választ az Alcsíki; Felcsíki; Gyergyói; Székelyudvarhelyi; Kézdi–Orbai; Sepsi–Barcasági főesperesség; Gyulafehérvár (Hegyaljai, Hunyadi és Nagyszebeni főesperesség); Székeskáptalan; BBTE Róm. Kat. Teol. Kar paptanárai és a Nagy- és Kisszeminárium papjai.
  • Két-két küldöttet választ Marosvásárhely (Marosi és Küküllői főesperesség) és Kolozsvár (Kolozs–Dobokai, Tordai, Belső–Szolnoki főesperesség) koronagyűlés körzeteiből.

                     6. Választójoggal rendelkeznek és választhatók:

                           a) A főegyházmegyébe inkardinált világi papok;

                           b) A főegyházmegyében tartózkodó és annak javára valamilyen hivatalt betöltő egyházmegyés és szerzetespapok (498.k.1.–2).”

A szenátorválasztás a következőképpen alakul:

  • Marosvásárhelyen 2 szenátort választanak. Egyet a Marosi kerület, a másikat pedig az Erzsébetvárosi és Küküllöi kerületek részére;
  • Gyergyószentmiklóson 1 szenátort választanak, a Gyergyói főesperesi kerület részére;
  • Csíksomlyón 2 szenátort választanak. Egyiket az Alcsík–Kászoni kerület, a másikat pedig a Felcsíki kerület részére;
  • Székelyudvarhelyen 1 szenátort választanak a kerület képviseletére;
  • Sepsiszentgyörgyön – Szent Benedek – 1 szenátort választanak a Sepsi-Barcasági kerület részére;
  • Kézdivásárhelyen 1 szenátort választanak a Kézdi–Orbai kerület részére;
  • Kolozsváron 2 szenátort választanak a Kolozs–Dobokai, a Belső–Szolnoki és az Aranyos–Tordai kerületek részére;
  • Gyulafehérváron 1 szenátort választanak, a Gyulafehérvári, Hunyadi és Szeben–Fogarasi kerületek részére.

            Egyúttal közlöm a választás levezetésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, amelyeket a választáson résztvevő Paptestvéreknek ismerniük kell:

     a)   A választáson csak az illetékes aktív papok vehetnek részt és választhatók meg. Aktívnak számítanak a plébániát vezető nyugdíjasok is.

     b)   A választások gyakorlati levezetésével mindenhol az illetékes kerületek főespereseit bíztam meg, akik a részleteket majd a helyszínen ismertetik.

     c)    Lehetőleg két vagy több jelöltet állítsanak, akikre leadhatják szavazataikat.

     d)   A választás kizárólag titkos szavazással történjék, amelyre senki által és semmilyen címen befolyás nem gyakorolható. A szavazatokat a bizottság (két, előre kijelölt pap) az összes választó jelenlétében számolja meg, táblára jegyezve a szavazatot kapott személyek nevét, megjelölve a szavazatok számát is. Megválasztottnak tekintendő az, aki (akik – ha kettőt választanak) a legtöbb szavazatot kapta (kapták). Egyenlő szavazatszám esetében a  megbízott elnök dönti el, hogy a kettő közül ki legyen a megválasztott.

     e)    A választás kimeneteléről két példányban jegyzőkönyvet vesznek fel (amelyhez a kiküldött nyomtatványt használják), amely nemcsak az összes leadott szavazatot tartalmazza, hanem a jelenlevők névsorát is. A jegyzőkönyv egy példányát továbbítsák az érsekségre, míg a másik a főesperesi irattárban marad. A jegyzőkönyveket a választást vezető elnök-főesperes és a választóbizottság tagjai hitelesítik.

     f)    A Tanácsadó Testület (Collegium Consultorum) nem választott tagokból alakul meg, hanem annak tagjait – a vonatkozó előírásnak megfelelően – én jelölöm ki úgy, hogy a testület fele a Papi Szenátus megválasztott tagjaiból, míg a másik fele a jog szerinti és a Papi Szenátusba általam kinevezettekből tevődjön össze.

Ezúton is köszönjük mindannyiuk felelős részvételét.                                                                        

 A Szentlélek bölcsessége és világossága vezesse választásukat!


Papi Szenátus tavaszi ülése

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának tavaszi rendes ülése 2020. március 17-én, kedden lesz, az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban.

A szenátusi gyűlés két fő napirendi pontja:

a Szenátus megalakítása és az egyes bizottságok felállítása.

Főtisztelendő Testvéreim beküldhetik javaslataikat, meglátásaikat a napirenddel kapcsolatban. Kezdeményezhetik akár más, fontosnak tartott témák napirendre tűzését is.

Javaslataikat folyó év március 10-ig fogadjuk az Érseki Hivatalban.

Felelős együttgondolkodásukat, közreműködésüket előre is köszönjük.