Az örökös szentségimádás sorrendje a gyulafehérvári főegyházmegyénkben

Az Oltáriszentség "az egész keresztény élet forrása és csúcsa" (Lumen Gentium 11), "az Eukarisztiában ugyanis benne van az Egyház minden lelki java" (Presbyterorum Ordinis 5). Jézus Krisztus nemcsak a szentmise idejére jelenik meg a kenyér és bor színe alatt, hanem jelenvaló marad ebben a szentségben a szentmise után is. Éppen ezért az Oltáriszentség helye, a tabernákulum, a legszentebb tér a templomainkban és az Eukarisztia szentmisén kívüli tiszteletének, a szentségimádásnak, fölbecsülhetetlen értéke van az Egyház életében.
Az örökös szentségimádásnak hosszú hagyománya van a gyulafehérvári főegyházmegyében: az év minden napján reggeltől estig imádkoznak az Oltáriszentség előtt valamelyik templomban vagy kápolnában. Az Úr megtestesülésének ünnepére készülődve, két táblázatba foglalva tesszük közzé az éves körforgást – köszönet érte Zsebe Mártának.
Adja Isten, hogy a hit évében hasznos eszköze legyen hitünk még jobb elmélyítésének, megtisztításának és megélésének. (Mons. Dr. Kovács Gergely)

*      *      *

Az örökös szentségimádás hagyománya egyházmegyénkben
Ft. Dr. Horváth István, főesperes

Haynald Lajos püspök egyházmegyénket 1852-64 közt vezette. A főpásztor, számos kortársához hasonlóan, a társadalmi és lelki nyomor megoldását a szentségi élet felbuzdulásában látta. Ennek szellemében rendelkezett az 1001/1859-es körlevelében, mely a nagyböjti szentidő küszöbén született meg: "Kedves Gyermekeim! Figyelmeteket ez alkalommal különösen fordítani, egyszersmind pedig annak áldásos használatát szeretetteljesen előkészíteni. Értem a legméltóságosabb Oltáriszentségnek szünet nélküli imádását, mely más katholikus országokban leginkább a 40 órai ájtatosság alakjában a hívők nagy lelki előmenetelére régóta örömmel gyakoroltatik, és Erdély egyházában is egykoron a keresztény katholikus híveknek jó alkalmat szolgáltatott szent hitük nyilvánítása és szilárdítására, Isten iránti szeretetök gyakorlatára, lelkök enyhítésére s szorongatott szívöknek megvigasztalására; de az idők viszontagsága miatt szokásból ismét kiment." Figyelemre méltó az említés arra vonatkozóan, hogy az örökös szentségimádásnak Erdélyben volt már gyakorlata.
A püspök nemcsak általánosságban szól az örökös szentségimádás bevezetéséről, hanem részletes taglalásba is bocsátkozik. A szentségimádás kezdési időpontja ötvened vasárnap (Hamvazószerda előtti vasárnap). Az indulás helye nem lehet más, mint a gyulafehérvári székesegyház. A továbbiakban arról rendelkezik, hogy az év minden napján az egyházmegye valamely anya-, fiók-, vagy zárdatemploma legyen soron az imádásban. Az adoráció időtartama szintén nincs a plébános belátására bízva: reggeltől estig tartandó.
Isten szolgája Márton Áron püspök 1939. december 20-án adta ki 8086-os számú, 16. körlevelét, amelyben egyházmegyénk örökös szentségimádási rendjét határozta meg. Buzdításokat is tartalmaz e körlevél: "Nagy haszonnal fog járni, ha T. Papjaim évenként többször szentbeszédeikben, különösen az Oltáregylet és más jámbor társulatok számára tartott előadásaikban meggyőző és vonzó módon kifejtik az örökös szentségimádás nagy jelentőségét és fontos célját." – "Főespereseim szerető gonddal kísérjék figyelemmel kerületük szentségimádásait." – "A szentségimádás megtartásáról minden plébános, rektor ecclesiae, a helyi plébános útján 8 napon belül tegyen jelentést főesperesének."
A napjainkban is érvényben lévő szentségimádás megújított beosztását dr. Jakubinyi György érsek úr a 2074/1998-as számú körlevelében szabályozta.

*      *      *

Január 1. –> Gyulafehérvári érseki kápolna
Január 2. –> Alvinc
Január 3. –> Borbánd
Január 4. –> Sepsiszentgyörgy: Szeretet misszionáriusai kápolna
Január 5. –> Szászsebes
Január 6. –> Gyergyószentmiklós: Szent Erzsébet Öregotthon
Január 7. –> Marosfő
Január 8. –> Balázsfalva
Január 9. –> Déva: telepi plébánia
Január 10. –> Nagybacon
Január 11. –> Nyárádtő
Január 12. –> Marosszentgyörgy
Január 13. –> Maroskeresztúr
Január 14. –> Tür
Január 15. –> Marosvásárhely: Keresztelő Szt. János plébánia
Január 16. –> Mikháza
Január 17. –> Nyárádköszvényes
Január 18. –> Nyárádremete
Január 19. –> Nyárádselye
Január 20. –> Székelysárd
Január 21. –> Nyárádszereda
Január 22. –> Székelyhodos
Január 23. –> Székelykál
Január 24. –> Bátos
Január 25. –> Teke
Január 26. –> Ákosfalva
Január 27. –> Deményháza
Január 28. –> Ehed
Január 29. –> Jobbágytelke
Január 30. –> Jobbágyfalva
Január 31. –> Mezőerked

Február 1. –> Torda
Február 2. –> Nagyenyed
Február 3. –> Alsójára
Február 4. –> Aranyosgyéres
Február 5. –> Felvinc
Február 6. –> Harasztos
Február 7. –> Marosludas
Február 8. –> Marosújvár
Február 9. –> Mezőszengyel
Február 10. –> Sinfalva
Február 11. –> Torda: ferences templom
Február 12. –> Tibód
Február 13. –> Abosfalva
Február 14. –> Bordos
Február 15. –> Gyulafehérvár: Gróf Majláth Gusztáv Líceum kápolnája
Február 16. –> Egrestő
Február 17. –> Medgyes: Szent István-templom
Február 18. –> Kerelőszentpál
Február 19. –> Magyarzsákod
Február 20. –> Radnót
Február 21. –> Szentdemeter
Február 22. –> Szőkefalva
Február 23. –> Székelyvécke
Február 24. –> Csöb
Február 25. –> Dicsőszentmárton
Február 26. –> Marosvásárhely: minoriták
Február 27. –> Naszód
Február 28. –> Székelyszállás

Március 1. –> Bethlenfalva
Március 2. –> Erdőszentgyörgy
Március3. –> Etéd
Március 4. –> Farkaslaka
Március 5. –> Fenyéd
Március 6. –> Székelyudvarhely II.
Március 7. –> Homoródkarácsonyfalva
Március 8. –> Székelyszentkirály
Március 9. –> Oroszhegy
Március 10. –> Székelyszenttamás
Március 11. –> Székelyszentlélek
Március 12. –> Nyikómalomfalva
Március 13. –> Székelylengyelfalva
Március 14. –> Borzont
Március 15. –> Korond
Március 16. –> Szováta
Március 17. –> Parajd
Március 18. –> Kadicsfalva
Március 19. –> Csíkcsomortán
Március 20. –> Küküllőkeményfalva
Március 21. –> Máréfalva
Március 22. –> Vágás
Március 23. –> Zetelaka
Március 24. –> Székelyvarság
Március 25. –> Szentkeresztbánya
Március 26. –> Szentegyháza
Március 27. –> Kápolnásfalu
Március 28. –> Lövéte
Március 29. –> Székelykeresztúr
Március 30. –> Atyha
Március 31. –> Székelypálfalva

Április 1. –> Barót
Április 2. –> Csíkszentmihály
Április 3. –> Illyefalva
Április 4. –> Kőhalom
Április 5. –> Miklósvár
Április 6. –> Mikóújfalu
Április 7. –> Sepsibükszád
Április 8. –> Sepsikőröspatak
Április 9. –> Tamásfalva
Április 10. –> Szentivánlaborfalva
Április 11. –> Tusnádújfalu
Április 12. –> Nagytusnád
Április 13. –> Tusnádfürdő
Április 14. –> Kozmás
Április 15. –> Csíkszentmárton
Április 16. –> Csíkszentsimon
Április 17. –> Csíkszentimre
Április 18. –> Csíkszentkirály
Április 19. –> Zsögöd
Április 20. –> Csíkszentgyörgy
Április 21. –> Menaság
Április 22. –> Csíkmindszent
Április 23. –> Csíkszentlélek
Április 24. –> Csíksomlyó plébánia
Április 25. –> Csíktaploca
Április 26. –> Csíkcsicsó
Április 27. –> Madéfalva
Április 28. –> Csíkrákos
Április 29. –> Csíkdelne: Úr-kápolna
Április 30. –> Csíkszentmiklós

Május 1. –> Gyimesfelsőlok: Kármelhegyi Boldogasszony templom
Május 2. –> Lázárfalva
Május 3. –> Felsőszentgyörgy
Május 4. –> Csatószeg
Május 5. –> Verebes
Május 6. –> Menaság-újfalu
Május 7. –> Kászonjakabfalva
Május 8. –> Kászonújfalu
Május 9. –> Nagykászon
Május 10. –> Gyimesfelsőlok
Május 11. –> Csíkszépvíz: latin templom
Május 12. –> Brassó-bolonya
Május 13. –> Csíkmadaras
Május 14. –> Dánfalva
Május 15. –> Karcfalva
Május 16. –> Csíkszenttamás
Május 17. –> Csíkszentdomokos
Május 18. –> Csíkpálfalva
Május 19. –> Csíkvacsárcsi
Május 20. –> Csíksomlyó: kegytemplom
Május 21. –> Csíkborzsova
Május 22. –> Gyimesközéplok
Május 23. –> Hidegség
Május 24. –> Szentágota
Május 25. –> Szárhegy: ferences templom
Május 26. –> Zernyest
Május 27. –> Lőrincfalva
Május 28. –> Csíkszentmárton: Úr-kápolna
Május 29. –> Uzon
Május 30. –> Türkös
Május 31. –> Brassó-belváros

Június 1. –> Szombatfalva
Június 2. –> Segesvár
Június 3. –> Szentháromság
Június 4. –> Homoródremete
Június 5. –> Kolozsvár: piarista templom
Június 6. –> Bükk
Június 7. –> Kolozsvár: Szociális Testvérek kápolnája
Június 8. –> Felsőboldogfalva
Június 9. –> Bede
Június 10. –> Brassó: ferencesek
Június 11. –> Csíkszépvíz: örmény templom
Június 12. –> Barcarozsnyó
Június 13. –> Vargyas
Június 14. –> Pálpataka
Június 15. –> Fenyőkút
Június 16. –> Csíkdelne: Szent János templom
Június 17. –> Egerszeg
Június 18. –> Gyimesbükk
Június 19. –> Urikány
Június 20. –> Csíksomlyó: Salvator-kápolna
Június 21. –> Hargita-fürdő
Június 22. –> Kicsibükk
Június 23. –> Csiba
Június 24. –> Bogárfalva
Június 25. –> Güdüc
Június 26. –> Szováta: fürdőtelep
Június 27. –> Sáromberke
Június 28. –> Gyulafehérvár: székesegyház
Június 29. –> Nagyszeben: ferences templom
Június 30. –> Feketehalom

Július 1. –> Aninósza
Július 2. –> Déva: ferences templom
Július 3. –> Hosszúfalu: Apor B. Vilmos-templom
Július 4. –> Ilyésmező
Július 5. –> Bögöz
Július 6. –> Kudzsir
Július 7. –> Lónya
Július 8. –> Hátszeg
Július 9. –> Lupény
Július 10. –> Gyergyóremete: Szent Rita kápolna
Július 11. –> Kostelek
Július 12. –> Petrilla
Július 13. –> Petrozsény
Július 14. –> Brassó: Szent Kereszt plébánia
Július 15. –> Pusztakalán
Július 16. –> Szászváros
Július 17. –> Vajdahunyad
Július 18. –> Vulkán
Július 19. –> Ditró: Szent Imre kápolna
Július 20. –> Csernakeresztúr
Július 21. –> Madéfalva: Szent Anna kápolna
Július 22. –> Sepsiszentgyörgy III.
Július 23. –> Málnásfürdő
Július 24. –> Szentmáté
Július 25. –> Csíkszereda: Szent József kápolna
Július 26. –> Hidegség: Szent Imre kápolna
Július 27. –> Ülke
Július 28. –> Csíkszentkirály: Büdös-fürdő
Július 29. –> Kőrösbánya
Július 30. –> Zeteváralja
Július 31. –> Sikaszó

Augusztus 1. –> Alsótömös
Augusztus 2. –> Gelence: felső templom
Augusztus 3. –> Sepsiszentgyörgy II.
Augusztus 4. –> Sepsiszentgyörgy. I.
Augusztus 5. –> Sepsiszentgyörgy IV.
Augusztus 6. –> Fogaras
Augusztus 7. –> Marosludas: Andrássytelep - Boldog Gizella templom
Augusztus 8. –> Árkos
Augusztus 9. –> Nagyszeben belváros
Augusztus 10. –> Béta
Augusztus 11. –> Csutakfalva
Augusztus 12. –> Kotormány
Augusztus 13. –> Somogyom
Augusztus 14. –> Medgyes
Augusztus 15. –> Tekerőpatak
Augusztus 16. –> Székelyudvarhely: Pastor Bonus
Augusztus 17. –> Kolozsvár: Szent Péter
Augusztus 18. –> Csicsókeresztúr
Augusztus 19. –> Gyergyótölgyes
Augusztus 20. –> Kolozsmonostor
Augusztus 21. –> Nagyernye
Augusztus 22. –> Szászrégen
Augusztus 23. –> Székelybő és Gyergyószentmiklós: Munkás Szent József-templom
Augusztus 24. –> Szék
Augusztus 25. –> Bethlen
Augusztus 26. –> Dés
Augusztus 27. –> Beszterce
Augusztus 28. –> Lövétebánya
Augusztus 29. –> Alsósófalva
Augusztus 30. –> Borszék: Lourdes-i Boldogasszony templom
Augusztus 31. –> Magyarlápos

Szeptember 1. –> Erzsébetbánya
Szeptember 2. –> Kapnikbánya
Szeptember 3. –> Magyarszarvaskend és Sepsiszentgyörgy V.
Szeptember 4. –> Fancsal
Szeptember 5. –> Óradna
Szeptember 6. –> Marosjára
Szeptember 7. –> Kolozs
Szeptember 8. –> Csíkszereda: Milleniumi templom
Szeptember 9. –> Gyulafehérvár: zárdatemplom
Szeptember 10. –> Marosvásárhely V.
Szeptember 11. –> Homoródszentpál
Szeptember 12. –> Homoroddaróc
Szeptember 13. –> Sztrigyszentgyörgy
Szeptember 14. –> Csíkszereda I.
Szeptember 15. –> Gyergyószentmiklós örmény templom
Szeptember 16. –> Marosvásárhely VI.
Szeptember 17. –> Gödemesterháza
Szeptember 18. –> Bodola
Szeptember 19. –> Nagyszeben: Szent Orsolya-templom
Szeptember 20. –> Nagyszeben: Terezianum
Szeptember 21. –> Egeres
Szeptember 22. –> Balánbánya
Szeptember 23. –> Ajnád
Szeptember 24. –> Borszék
Szeptember 25. –> Vajola
Szeptember 26. –> Görgényszentimre
Szeptember 27. –> Görgényüvegcsűr
Szeptember 28. –> Gyergyószentmiklós: Szent István
Szeptember 29. –> Iszló
Szeptember 30. –> Abafája

Október 1. –> Gyergyószentmiklós: Szent Miklós
Október 2. –> Magyarcsügés
Október 3. –> Kilyénfalva
Október 4. –> Székelyudvarhely: ferencesek
Október 5. –> Gyergyóújfalu
Október 6. –> Gyergyócsomafalva
Október 7. –> Gyergyóalfalu
Október 8. –> Szárhegy
Október 9. –> Ditró: nagytemplom
Október 10. –> Gyergyóhodos
Október 11. –> Székelyudvarhely I.
Október 12. –> Gyulafehérvár: szemináriumi kápolna
Október 13. –> Háromkút
Október 14. –> Gyergyóremete
Október 15. –> Maroshévíz
Október 16. –> Orotva
Október 17. –> Marosvásárhely III.
Október 18. –> Zalánpatak
Október 19. –> Vármező
Október 20. –> Ditró: régi templom
Október 21. –> Hármasfalu
Október 22. –> Körtvélyfája
Október 23. –> Jedd
Október 24. –> Mezőbánd
Október 25. –> Marosvásárhely IV.
Október 26. –> Marosugra
Október 27. –> Bólya
Október 28. –> Alsóbölkény
Október 29. –> Tőkés
Október 30. –> Bánffyhunyad
Október 31. –> Szamosújvár: örmény

November 1. –> Esztelnek
November 2. –> Kézdivásárhely: Kanta
November 3. –> Alsócsernáton
November 4. –> Futásfalva
November 5. –> Székelypetőfalva
November 6. –> Kézdisárfalva: kápolna
November 7. –> Lemhény
November 8. –> Kézdiszentlélek
November 9. –> Gelence
November 10. –> Zágon
November 11. –> Kézdikővár
November 12. –> Bereck
November 13. –> Imecsfalva
November 14. –> Esztelnek: zárda
November 15. –> Ozsdola
November 16. –> Szentkatolna
November 17. –> Hatolyka
November 18. –> Kézdimartonos
November 19. –> Nyújtód
November 20. –> Zabola
November 21. –> Vasláb és Hilib
November 22. –> Csíkszereda II. és Haraly
November 23. –> Altorja
November 24. –> Kézdiszárazpatak
November 25. –> Feltorja
November 26. –> Kézdialmás
November 27. –> Kovászna
November 28. –> Kézdivásárhely: Boldog Özséb
November 29. –> Kézdiszentkereszt
November 30. –> Bélafalva

December 1. –> Kiskapus
December 2. –> Kiskászon
December 3. –> Radnalajosfalva
December 4. –> Désakna
December 5. –> Kolozsvár: Írisztelep
December 6. –> Búzásbesenyő
December 7. –> Mikefalva
December 8. –> Kolozsvár: Mária Szíve plébánia
December 9. –> Gyulakuta
December 10. –> Vice
December 11. –> Kolozsvár: Szent István-templom
December 12. –> Szamosújvár: latin
December 13. –> Szászfenes
December 14. –> Magyarfenes
December 15. –> Kolozsvár: ferences templom
December 16. –> Csíkszereda: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium
December 17. –> Györgyfalva
December 18. –> Jegenye
December 19. –> Csíkszentkirály: Magyar szentek és boldogok kápolna
December 20. –> Csíkszentdomokos: Segítő Nővérek kápolnája
December 21. –> Tordatúr
December 22. –> Kisbács
December 23. –> Kolozsvár-Kerekdomb
December 24. –> Marosbogát
December 25. –> Marosszentgyörgy: Kármelita nővérek kápolnája
December 26. –> Alsókapnik
December 27. –> Kézdiszentlélek: öregotthon
December 28. –> Búzaháza
December 29. –> Marosvásárhely: Szent Imre plébánia
December 30. –> Maroscsesztve
December 31. –> Kolozsvár: Szent Mihály-templom

*      *      *

Abafája –> szeptember 30.
Abosfalva –> február 13.
Ajnád –> szeptember 23.
Ákosfalva –> január 26.
Alsóbölkény –> október 28.
Alsócsernáton –> november 3.
Alsójára –> február 3.
Alsókapnik –> december 26.
Alsósófalva –> augusztus 29.
Alsótömös –> augusztus 1.
Altorja –> november 23.
Alvinc –> január 2.
Aninósza –> július 1.
Aranyosgyéres –> február 4.
Árkos –> augusztus 8.
Atyha –> március 30.

Balánbánya –> szeptember 22.
Balázsfalva –> január 8.
Bánffyhunyad –> október 30.
Barcarozsnyó - > június 12.
Barót –> április 1.

Bátos –> január 24.
Bede –> június 9.
Bélafalva –> november 30.
Bereck –> november 12.
Beszterce –> augusztus 27.
Béta –> augusztus 10.
Bethlen –> augusztus 25.
Bethlenfalva –> március 1.
Bodola –> szeptember 18.
Bogárfalva –> június 24.
Bólya –> október 27.
Borbánd –> január 3.
Bordos –> február 14.
Borszék –> szeptember 24.

Borszék: Lourdes-i Boldogasszony templom  –> augusztus 30.
Borzont –> március 14.
Bögöz –> július 5.
Brassó: ferencesek –> június 10.
Brassó: Szent Kereszt –> július 14.
Brassó-belváros –> május 31.
Brassó-bolonya –> május 12.
Búzaháza –> december 28.
Búzásbesenyő –> december 6.
Bükk –> június 6.

Csatószeg –> május 4.
Csernakeresztúr –> július 20.

Csiba - június 23.

Csicsókeresztúr –> augusztus 18.
Csíkborzsova –> május 21.
Csíkcsicsó –> április 26.
Csíkcsomortán –> március 19.
Csíkdelne: Szent János templom –> június 16.

Csíkdelne: Úr-kápolna –> április 29.
Csíkmadaras –> május 13.
Csíkmindszent –> április 22.
Csíkpálfalva –> május 18.
Csíkrákos –> április 28.
Csíksomlyó: plébánia –> április 24.
Csíksomlyó: kegytemplom –> május 20.
Csíksomlyó: Salvator-kápolna –> június 20.
Csíkszentdomokos –> május 17.

Csíkszentdomokos: Segítő Nővérek kápolnája  –> december 20.
Csíkszentgyörgy –> április 20.
Csíkszentimre –> április 17.
Csíkszentkirály –> április 18.
Csíkszentkirály: Büdös-fürdő –> július 28.

Csíkszentkirály: Magyar szentek és boldogok kápolna –> december 19.
Csíkszentlélek –> április 23.
Csíkszentmárton –> április 15.
Csíkszentmárton: Úr-kápolna –> május 28.
Csíkszentmihály –> április 2.
Csíkszentmiklós –> április 30.
Csíkszentsimon –> április 16.
Csíkszenttamás –> május 16.
Csíkszépvíz: örmény templom –> június 11.
Csíkszépvíz: latin templom –> május 11.
Csíkszereda I. –> szeptember 14.
Csíkszereda: Milleniuniumi templom –> szeptember 8.
Csíkszereda II. –> november 22.

Csíkszereda: Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium –> december 16.

Csíkszereda: Szent József kápolna –> július 25.
Csíktaploca –> április 25.
Csíkvacsárcsi –> május 19.
Csöb –> február 24.
Csutakfalva –> augusztus 11.

Dánfalva –> május 14.
Deményháza –> január 27.
Dés –> augusztus 26.
Désakna –> december 4.
Déva: ferences templom –> július 2.
Déva: telepi plébánia –> január 9.
Dicsőszentmárton –> február 25.
Ditró: nagytemplom –> október 9.
Ditró: régi templom –> október 20.

Ditró: Szent Imre kápolna –> július 19.

Egeres –> szeptember 21.
Egerszeg –> június 17.
Egrestő –> február 16.
Ehed –> január 28.
Erdőszentgyörgy –> március 2.
Erzsébetbánya –> szeptember 1.
Esztelnek –> november 1.
Esztelnek: zárda –> november 14.
Etéd –> március 3.

Fancsal –> szeptember 4.
Farkaslaka –> március 4.
Feketehalom –> június 30.
Felsőboldogfalva –> június 8.
Felsőszentgyörgy –> május 3.
Feltorja –> november 25.
Felvinc –> február 5.
Fenyéd –> március 5.
Fenyőkút –> június 15.
Fogaras –> augusztus 6.
Futásfalva –> november 4.

Gelence –> november 9.
Gelence: felső templom –> augusztus 2.
Gödemesterháza –> szeptember 17.
Görgényszentimre –> szeptember 26.
Görgényüvegcsűr –> szeptember 27.
Güdüc –> június 25.

Gyergyóalfalu –> október 7.
Gyergyócsomafalva –> október 6.
Gyergyóhodos –> október 10.
Gyergyóremete –> október 14.

Gyergyóremete: Szent Rita templom –> július 10.
Gyergyószentmiklós: örmény templom –> szeptember 15.
Gyergyószentmiklós: Szent István –> szeptember 28.
Gyergyószentmiklós: Szent Erzsébet Öregotthon –> január 6.
Gyergyószentmiklós: Szent Miklós–> október 1.

Gyergyószentmiklós: Munkás Szent József –> augusztus 23.
Gyergyótölgyes –> augusztus 19.
Gyergyóújfalu –> október 5.
Gyimesbükk –> június 18.
Gyimesfelsőlok –> május 10.

Gyimesfelsőlok: Kármelhegyi Boldogasszony templom  –> május 1.
Gyimesközéplok –> május 22.
Györgyfalva –> december 17.
Gyulafehérvár: Gróf Majláth Gusztáv Líceum –> február 15.
Gyulafehérvár: szemináriumi kápolna –> október 12.
Gyulafehérvár: zárdatemplom –> szeptember 9.
Gyulafehérvár: érseki kápolna –> január 1.
Gyulafehérvár: székesegyház –> június 28.
Gyulakuta –> december 9.

Haraly  –> november 22.

Harasztos –> február 6.
Hargita-fürdő –> június 21.
Hármasfalu –> október 21.
Háromkút –> október 13.
Hatolyka –> november 17.
Hátszeg –> július 8.
Hidegség –> május 23.

Hidegség: Szent Imre kápolna –> július 26.

Hilib –> november 21.
Homoroddaróc –> szeptember 12.

Homoródkarácsonyfalva –> március 7.

Homoródremete –> június 4.
Homoródszentpál –> szeptember 11.
Hosszúfalu: Apor B. Vilmos-templom –> július 3.

Ilyésmező –> július 4.
Illyefalva –> április 3.
Imecsfalva –> november 13.
Iszló –> szeptember 29.

Jedd –> október 23.
Jegenye –> december 18.
Jobbágyfalva –> január 30.
Jobbágytelke –> január 29.

Kadicsfalva –> március 18.
Kapnikbánya –> szeptember 2.
Kápolnásfalu –> március 27.
Karcfalva –> május 15.
Kászonjakabfalva –> május 7.
Kászonújfalu –> május 8.
Kerelőszentpál –> február 18.
Kézdialmás –> november 26.
Kézdikővár –> november 11.
Kézdimartonos –> november 18.
Kézdisárfalva –> november 6.
Kézdiszárazpatak –> november 24.

Kézdiszentkereszt –> november 29.
Kézdiszentlélek –> november 8.

Kézdiszentlélek: Öregotthon –> december 27.
Kézdivásárhely: Kanta –> november 2.
Kézdivásárhely: Boldog Özséb –> november 28.
Kicsibükk –> június 22.
Kilyénfalva –> október 3.
Kisbács –> december 22.
Kiskapus –> december 1.
Kiskászon –> december 2.

Kolozs –> szeptember 7.
Kolozsmonostor –> augusztus 20.
Kolozsvár: ferences templom –> december 15.
Kolozsvár: Írisztelep –> december 5.
Kolozsvár: Mária Szíve plébánia –> december 8.
Kolozsvár: piarista templom –> június 5.
Kolozsvár: Szent Mihály-templom –> december 31.
Kolozsvár: Szent Péter –> augusztus 17.
Kolozsvár: Kerekdomb –> december 23.

Kolozsvár: Szent István –> december 11.

Kolozsvár: Szociális Testvérek kápolnája  –> június 7.
Korond –> március 15.
Kostelek –> július 11.
Kotormány –> augusztus 12.
Kovászna –> november 27.
Kozmás –> április 14.
Kőhalom –> április 4.
Kőrösbánya –> július 29.
Körtvélyfája –> október 22.
Kudzsir –> július 6.
Küküllőkeményfalva –> március 20.

Lázárfalva –> május 2.

Lemhény –> november 7.
Lónya –> július 7.
Lőrincfalva –> május 27.
Lövéte –> március 28.
Lövétebánya –> augusztus 28.
Lupény –> július 9.

Madéfalva –> április 27.

Madéfalva: Szent Anna kápolna –> július 21.
Magyarcsügés –> október 2.
Magyarfenes –> december 14.
Magyarlápos –> augusztus 31.
Magyarszarvaskend –> szeptember 3.
Magyarzsákod –> február 19.
Málnásfürdő –> július 23.
Máréfalva –> március 21.
Marosbogát –> december 24.
Maroscsesztve –> december 30.
Marosfő –> január 7.
Maroshévíz –> október 15.
Marosjára –> szeptember 6.
Maroskeresztúr –> január 13.
Marosludas –> február 7.
Marosludas: Andrássytelep - Boldog Gizella templom –> augusztus 7.
Marosszentgyörgy: Kármelita nővérek kápolnája –> december 25.

Marosszentgyörgy –> január 12.
Marosugra –> október 26.
Marosújvár –> február 8.

Marosvásárhely III. –> október 17.
Marosvásárhely IV. –> október 25.
Marosvásárhely V. –> szeptember 10.
Marosvásárhely VI. –> szeptember 16.
Marosvásárhely: Keresztelő Szt. János plébánia –> január 15.
Marosvásárhely: minoriták –> február 26.
Marosvásárhely: Szent Imre plébánia –> december 29.
Medgyes –> augusztus 14.

Medgyes: Szent István-templom –> február 17.
Menaság –> április 21.
Menaságújfalu –> május 6.
Mezőbánd –> október 24.
Mezőerked –> január 31.
Mezőszengyel –> február 9.
Mikefalva –> december 7.

Mikháza –> január 16.
Miklósvár –> április 5.
Mikóújfalu –> április 6.

Nagybacon –> január 10.

Nagyenyed –> február 2.
Nagyernye –> augusztus 21.
Nagykászon –> május 9.
Nagyszeben: belváros –> augusztus 9.
Nagyszeben: ferences templom –> június 29.
Nagyszeben: Szent Orsolya-templom –> szeptember 19.
Nagyszeben: Terezianum –> szeptember 20.
Nagytusnád –> április 12.
Naszód –> február 27.

Nyárádköszvényes –> január 17.
Nyárádremete –> január 18.
Nyárádselye –> január 19.
Nyárádszereda –> január 21.
Nyárádtő –> január 11.
Nyikómalomfalva –> március 12.
Nyújtód –> november 19.

Óradna –> szeptember 5.
Oroszhegy –> március 9.
Orotva –> október 16.
Ozsdola –> november 15.

Pálpataka –> június 14.
Parajd –> március 17.
Petrilla –> július 12.

Petrozsény –> július 13.
Pusztakalán –> július 15.

Radnalajosfalva –> december 3.
Radnót –> február 20.

Sáromberke –> június 27.
Segesvár –> június 2.
Sepsibükszád –> április 7.
Sepsikőröspatak –> április 8.
Sepsiszentgyörgy. I. –> augusztus 4.
Sepsiszentgyörgy II. –> augusztus 3.
Sepsiszentgyörgy III. –> július 22.
Sepsiszentgyörgy IV. –> augusztus 5.
Sepsiszentgyörgy V. –> szeptember 3.
Sepsiszentgyörgy:  Szeretet misszionáriusai kápolna –> január 4.
Sikaszó –> július 31.
Sinfalva –> február 10.

Somogyom - augusztus 13.

Szamosújvár - örmény –> október 31.
Szamosújvár - latin –> december 12.
Szárhegy –> október 8.
Szárhegy: ferences templom –> május 25.
Szászfenes –> december 13.
Szászrégen –> augusztus 22.
Szászsebes –> január 5.
Szászváros –> július 16.
Szék –> augusztus 24.
Székelybő –> augusztus 23.
Székelyhodos –> január 22.
Székelylengyelfalva –> március 13.

Székelykál –> január 23.
Székelykeresztúr –> március 29.
Székelypálfalva –> március 31.
Székelypetőfalva –> november 5.

Székelysárd –> január 20.

Székelyszállás –> február 28.
Székelyszentkirály –> március 8.
Székelyszentlélek –> március 11.
Székelyszenttamás –> március 10.
Székelyudvarhely I. –> október 11.
Székelyudvarhely II. –> március 6.
Székelyudvarhely: ferencesek –> október 4.
Székelyudvarhely: Pastor Bonus –> augusztus 16.
Székelyvarság –> március 24.
Székelyvécke –> február 23.
Szentágota –> május 24.

Szentdemeter –> február 21.
Szentegyháza –> március 26.
Szentháromság –> június 3.
Szentivánlaborfalva –> április 10.
Szentkatolna –> november 16.
Szentkeresztbánya –> március 25.

Szentmáté –> július 24.
Szombatfalva –> június 1.
Szováta –> március 16.
Szováta: fürdőtelep –> június 26.
Szőkefalva –> február 22.
Sztrigyszentgyörgy –> szeptember 13.

Tamásfalva –> április 9.
Teke –> január 25.
Tekerőpatak –> augusztus 15.
Tibód –> február 12.
Torda –> február 1.
Torda: ferences templom –> február 11.
Tordatúr –> december 21.
Tőkés –> október 29.
Tusnádfürdő –> április 13.
Tusnádújfalu –> április 11.
Tür –> január 14.
Türkös –> május 30.

Urikány –> június 19.
Uzon –> május 29.

Ülke –> július 27.

Vágás –> március 22.
Vajdahunyad –> július 17.
Vajola –> szeptember 25.
Vargyas –> június 13.
Vármező –> október 19.
Vasláb –> november 21.
Verebes –> május 5.
Vice –> december 10.
Vulkán –> július 18.

Zabola –> november 20.
Zágon –> november 10.
Zalánpatak –> október 18.
Zernyest –> május 26.
Zetelaka –> március 23.
Zeteváralja –> július 30.

Zsögöd –> április 19.