Érseki karácsonyi körlevél

D. a J. Kr.!
Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

1223. karácsonyát Assisi Szent Ferenc úgy akarta megünnepelni Greccioban (ejtsd: Gréccsó), hogy testi szemével is láthassa a betlehemi barlangot az újszülött Kis Jézussal, a Szűzanyával és Szent Józseffel. Celanói (ejtsd: Csélánói) Tamás, Szent Ferenc egyik első követője és életrajzírója így emlékezik meg az eseményről: „Boldogságos Ferenc, mint már azelőtt is többször megtette, karácsony előtt vagy tizenöt nappal magához hívatta János urat, és így szólt hozzá: ’Ha azt akarod, hogy az Úr közelgő ünnepét Greccióban üljük meg, úgy siess, és szorgalmasan tégy meg mindent, amit mondok neked! Meg akarom ugyanis eleveníteni a betlehemi kisded emlékezetét, és tulajdon testi szemimmel akarom szemlélni gyermeki korlátoltságának kényelmetlenségeit, látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba és hogyan feküdt azt ökör és a szamár előtt a szénán.’ A derék és hűséges ember a parancs hallatára elsietett, és a kitűzött helyen előkészített mindent, amit a szent kívánt tőle... Készen állott a jászol, ott volt a széna, odavezették az ökröt és a szamarat. Ünnepelt itt az egyszerűség, vigadozott a szegénység, felmagasztaltatott az alázatosság, és Greccio mintegy új Betlehemmé alakult át.” (Szent Ferenc első életrajza, XXX. Fejezet, Újvidék-Szeged-Csíksomlyó 1993,91.)

Azóta mi is betlehemet állítunk a karácsonyfa alá. Segít áhítatunkban, hogy jobban beleéljük magunkat Megváltónk születésének titkába. A jászolban és a jászol körül ott van az egész Szent Család! Hányszor fohászkodunk őseink imájával: „Jézus, Mária, József, nektek ajánljuk szívünket, lelkünket. Jézus, Mária, József, álljatok mellettünk végső küzdelmünkben. Jézus, Mária, József, segítségetekkel békében költözzék el lelkünk. Ámen.” (Gyulafehérvári PREORÁTOR 2003,52.)

Nem csoda, ha Ferenc Szentatyánk – aki Assisi Szent Ferenc nevét választotta első pápaként pápai névnek – már 2016. január 4-én pápaként zarándokolt el Greccioba magánúton. Idén december 1-jén ismét elzarándokolt nyilvánosan Greccioba, és apostoli levelet írt Isten Népének a „jászol” jelentőségéről.

Mivel főünnepeink olyan gazdagok témában, szükségesnek látta az Anyaszentegyház, Keleten és Nyugaton egyaránt, hogy a főünnepek mellékszereplőinek – vagy egy-egy témának a főünnep után – külön ünnepet vagy emléknapot szenteljen. Ezért van az érvényben lévő naptárunkban is a karácsonyt követő vasárnapon Szent Család: Jézus, Mária és József vasárnapja! A Szent Család minden katolikus keresztény családnak az eszményképe.

Aquinói Szent Tamás összekapcsolja a karácsonyt és az Oltáriszentséget: „Az Oltáriszentség a megtestesülés kiterjesztése, Jézus az Oltáriszentségben éli megtestesülésének titkát, betlehemi életét.” Ezért nevezi számos lelki író az Oltáriszentséget „örökös karácsonynak”.
Örvendünk, hogy 2020. szeptember 13-20. között a Katolikus Világegyház az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust (NEK) Budapesten tartja. (Ez már a második alkalom, ugyanis 1938-ban a 34. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak szintén Budapest adott helyet.) A résztvevők – anyanyelvüknek megfelelően – külön programokon vehetnek majd részt.

Az Úr Jézus az Utolsó Vacsorán nem emlékképet osztott, hanem megalapította az Oltáriszentséget, saját Szent Teste és Vére Szentségét és az Egyházi Rendet – „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” (1Kor 11,25). Azóta ott van érvényes Oltáriszentség /szentmiseáldozat/, ahol érvényes egyházi rend/papság van. A kettőt pedig összekötötte a szeretet új parancsával. Azért új, mert új mértéket adott: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34)

Amikor kegyelemteljes Karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok Kedves Testvéreimnek, ugyanakkor azt is kívánom, hogy újuljatok meg az Oltáriszentség iránti tiszteletben: gyakori szentáldozással, szentségimádással és az Úrnap méltó megünneplésével. Így készüljünk részt venni az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, akár személyesen, akár lélekben – otthon.

Kegyelemteljes Karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt kívánok Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2019. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén

† György s.k.
érsek