I. Körlevél (2015. január 24.)

Mint az előző években is tettem, az idei első körlevelünkben is őszinte hálával szeretnék köszönetet mondani először a jó Istennek mindazért, amit az elmúlt esztendő során kaptunk – a sok kegyelemért, az áldásért, a segítségért, amelyben érdemtelenül is bőségesen megrészeltetett minket.

A jó Isten után köszönetet mondok Paptestvéreimnek, bármilyen beosztásban és bárhol is dolgoznak, valamint plébániai munkatársaiknak. Isten bőséges áldása kísérje a lelkek üdvösségéért vállalt fáradozásaikért.

Továbbá köszönetet mondok a Főegyházmegyénkben dolgozó szerzeteseknek, a szociális intézményeinkben tevékenykedő civil alkalmazottaknak, tanároknak, nevelőknek, az önkénteseknek, hogy munkájuk által emberek sokaságát segítették közelebb Istenhez.

Hálával tartozom Főegyházmegyénk híveinek a sok imádságért, az önfeláldozó szeretetért, a plébániákon kifejtett fizikai munkáért, a sokszor emberi lehetőségeiket felülmúló adakozásokért, amellyel templomainkat, központi intézményeinket, iskoláinkat, szórvány plébániáinkat az elmúlt évben is támogatták. Isten bőséges áldása kísérje mindnyájukat az újesztendőben is.

Hálás köszönet a külföldi segélyszervezeteknek, az anyaországiaknak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapnak, a nyugati segélyszervezeteknek a sok támogatásért, amellyel intézményeinket, templomainkat az elmúlt esztendőben is részesítették.

Köszönet a Vallásügyi Államtitkárságnak a jó együttműködésért, az államsegélyekért, a különböző pályázatok támogatásáért.

Köszönetet mondok továbbá a Megyei Önkormányzatok, a Polgármesteri Hivatalok vezetőinek, hogy templomainkat, egyházi intézményein-ket, iskoláinkat a 2014-es évben is nagylelkűen támogatták.

Minden nagylelkű segítségért ismételt köszönetemet tolmácsolom és Isten bőséges áldását kérem mind-annyiuk életére és további szolgálatára.

2014

Lej

Külföldi segélyszervektől pályázatokra

962.750

Román államtól

Vallásügyi Államtitkárság

Fizetésekre

 9.668.340

Pályázatok plébániáknak

490.000

Megyei Tanácsoktól

Pályázatok plébániáknak

1.673.000

Plébániáktól

1.581.453

Más forrásokból

Kamat, szponszorizálás

 

40.948

Gazdasági tevékenység

 

162.730

Kiadványok

 

54.390

Házbérek

810.303

Összesen:

14.953.914

 

A köszönetek mellett kérem Szeretett Paptestvéreimet és Híveimet, hogy a jövőben se feledkezzenek meg egyházközségük, valamint Főegyházmegyénk támogatásáról.

Tudatában vagyok annak, hogy híveink sokszor nélkülözik még a legszükségesebbeket és szintén rászorulnának a támogatásra. Éppen ezért, szívből felajánlott adományaik sokkal kedvesebbek a jó Isten előtt.

Hálám és megbecsülésem jeleként, szeretettel küldöm Tisztelendő Paptestvéreim és Kedves Híveimnek, imádsággal kísért főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2015. január 6-án, Vízkereszt ünnepén

† György s.k.

       érsek


Szám: 60–2015.

Jubiláns papjaink 2015-ben

Ebben az évben is a jó Isten végtelen kegyelméből Paptestvéreink közül többen emlékeznek szentelésük 25., 50., illetve 70., évfordulójára.

Az Enchiridion Indulgentiarum LEVaticana4 1999, 73 27. pontja szerint a 25. (ezüst), az 50. (arany), a 60. (gyémánt) és a 70. (rubin) papszentelési évfordulókat látja el teljes búcsúval a jubiláns és a szentmiséjén résztvevők számára. A jubiláns pap ekkor megújítja pap-szentelésben tett ígéreteit.

(Magyarul: A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek, Szent István Társulat, Budapest 2000, 94.)

Ezüstmisés (25 év):

 

         1.         

T. Bartos Károly

Kézdisárfalva

         2.         

T. Mihály József

Jobbágytelke

         3.         

T. Opra István

Szentkatolna

         4.         

T. Simó Ferenc SJ

Marosvásárhely

Aranymisések (50 év):

 

         5.         

Nt. Antal József-Árpád

Dánfalva

         6.         

Ft. Bodó Imre

Kézdiszárazpatak

         7.         

Nt. Boros Károly

Szlovákia

         8.         

Nt. Gergely Géza

Atyha

 

Rubinmisés (70 év):

 

         9.         

Daczó Árpád P. Lukács OFM

Dés

         

 

A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet 2015. június 24-én, szerdán – Gyulafehérvárra, más egyházmegyés jubilánsokkal együtt, amennyiben ők is részt szeretnének venni a hálaadáson.

Délelőtt 11.00 órától hálaadó szentmisét mutatunk be Székesegyházunkban a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért.

A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom jubiláló testvéreimet, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel felidézzük a régi emlékeket és meghittebbé tegyük ünneplésünket.


Szám:14–2015.

Papi lelkigyakorlatok 2015-ben

       Ez évi papi lelkigyakorlatok programja főegyházmegyénkbe az alábbi beosztás szerint alakul:

1.     Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón a Ferences kolostorban:

2015. június 22-én hétfő déltől – június 25 csütörtök – délig tart.

A lelkigyakorlatot Főtisztelendő Szilvágyi Zsolt Temesvár-józsefvárosi plébános vezeti.

Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalnál, vagy a Ferences Kolostornál.

A részvétel napi költsége 50 Ron.

 

2.     Sugásfürdői lelkigyakorlat a Sepsi-Barcasági főesperesség szervezésében:

A Sepsi-Barcasági Főesperesség ebben az évben is megszervezi a Paptestvérek részére a nagyböjti lelkigyakorlatot.

Helyszín: Sugásfürdő – Szarvas villa

Időpont: 2015. február 19,20 és 21, tehát a Hamvazószerda utáni csütörtök, péntek, szombat.

Moderátor: Ft. Msgr. Csató Béla csíkszentkirályi plébános.

Jelentkezni lehet a Sepsi-Barcasági Főesperesi Hivatalnál, vagy a Krisztus Király Plébánián.

3.     A jezsuiták szervezésében:

November 9, hétfő este 7-től – november 13, péntek reggelig, a kolozsvári Manréza Központban.

   Szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy ne feledkezzenek meg saját megszentelődésükről és vegyenek részt a lelkigyakorlaton. Mindenki a neki megfelelő helyet és időpontot válassza.


Szám: 89-2015.

Papi rekollekciók időpontjai 2015-ben

Már az előző években is szerepelt – mint visszatérő probléma –, hogy a negyedévenként sorra kerülő rekollekciós összejövetelekről vagy koronagyűlésekről egyesek, különböző okokra hivatkozva, távol maradnak.

Korábban az volt a kifogás, hogy későn kapták az értesítést és előzőleg más tevékenységet programoztak be.

Évtizedekre visszamenő hagyomány alapján szervezzük a rekollekciós napokat. Évente négy alkalommal, ugyanazon napon szoktuk a különböző kerületek lelkipásztorait papi gyűlésre hívni.

A fenti nehézség elkerülése érdekében, a továbbiakban közzétesszük a 2015-ös esztendő papi lelkinapjainak kerületekre leosztott időpontjait:

 

Rekollekciós

központ

Nagyböjti

lelkinap

Tavaszi

tanulmányi

lelki nap

Őszi tanulmányi

lelki nap

Adventi

lelki nap

Marosvásárhely

március 16

május 4

október 5

november 30

Gyergyószentmiklós

március 17

május 5

október 6

december 1

Csíksomlyó

március 18

május 6

október 7

december 2

Székelyudvarhely

március 19

május 7

október 8

december 3

Kézdivásárhely

március 16

május 4

október 5

november 30

Sepsiszentgyörgy

március 17

május 5

október 6

december 1

Kolozsvár

március 18

május 6

október 7

december 2

Gyulafehérvár

március 19

május 7

október 8

december 3

         

A lelkinap témáját és az előadók személyét a gyűlés előtt fogjuk kiértesíteni. Ezúton kérjük azon kerületek főespereseit, ahol a papi gyűlések helye változik, hogy időben közöljék a soron következő rekollekciónak helyet adó plébánia nevét.

Ismételten felkérjük a főesperes urakat, hogy minden rekollekció után, írásban jelentsék a távolmaradók nevét, a távolmaradás indoklásával. Sajnos, ennek az elvárásnak sokan nem tettek eleget az elmúlt évben. Kérjük, hogy múlt évi részvételt, aki még nem jelentette, utólag mielőbb pótolja.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy saját és egymás lelki üdvét is előmozdítsuk. Érvényes ide is az apostol figyelmeztetése, hogy vigyázzak „…míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak”.

                                            (1 Kor 9,27).


Szám: 13–2015.

Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője

Az idén is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét; erre Gyulafehérváron kerül sor 2015. február 3–6 között. A résztvenni szándékozók részvételi szándékukat január 31-ig jelentsék a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum titkárságán, a 0258-819869-es telefonon.

Bár minden kántor számára kötelező a jelenlét, mégis az a kérésünk, hogy csak azok jelentkezzenek, akik komolyan veszik a programot.

A továbbképző programja február 3-án – kedden – 1500 órakor kezdődik Veni Sancteval a Kisszeminárium kápolnájában. A lelkigyakorlatos továbbképző moderátora T. Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános úr lesz.

Arra kérjük Tisztelendő Paptestvé-reinket, hogy erre az időre szabadságolják kántoraikat és fizessék ki számukra a részvételi és utazási költségeket.

A részvételi díj 275 Ron személyenként.


Szám: 83–2015.

Ifjúsági pasztoráció támogatására gyűjtés a plébániákon

Főegyházmegyénkben farsang utolsó vasárnapját „az ifjúság vasárnapjának” nevezzük. Dicséretes dolog, hogy ezen a napon több plébánia olyan programot szervez, amelyben az egész közösség a fiatalokkal együtt ünnepel és imádkozik.

Örömmel tölt el, valahányszor olyan plébániáról hallok, ahol a fiatalok otthonra találnak, és olyan lelkipásztorokról, akik atyaként fogadják őket. Ferenc pápánk fő vágya ez. Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában így fogalmaz:

„Az Egyház arra hivatott, hogy az Atya nyitott háza legyen” (47. pont)

Az ifjúsági lelkipásztorkodás minden korban kihívást jelentett. Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Ezek munkáját a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni. Áldásos tevékenységüknek tanúi az évenként megszervezett programok.

Idei terveik között a következő programok és kezdeményezések szerepelnek:

Ø  FIF önkéntesek téli tábora (Gyimesfelsőlok, február 3–7.).

Ø  Resurrexit Zenefesztivál (Csíkszereda, április 18–19.).

Ø  Ifjúsági csoportok futball bajnoksága (Csíkszereda, május 9.).

Ø  Szórványban élő magyar fiatalok tábora (Petrozsény, június 21–23.)

Ø  Fesztivál–misszió (Tusványos: EMI tábor),

Ø  Katolikus Fiatalok Országos Találkozója (INTC) (Kolozsvár, július 22–26.) – a helyi gör. kat. egyházmegye szervezésében.

Ø  Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (augusztus 11–15.).

Ø  FIF munkatárs-képző (december 26–30.) és

Ø  Csoportvezető-képző.

Arra kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy ezeket a programokat ajánlják a fiatalok figyelmébe és buzdítsák őket a részvételre.

A FIF tevékenységének támogatásához Főegyházmegyénk plébániái a tavalyi eszten-dőben 25.295 lejjel járultak hozzá.

Megköszönve Tisztelendő Testvéreim és a kedves hívek eddigi támogatását, tisztelettel kérem, hogy 2015. február 15-én, évközi 6. vasárnapon szervezzenek gyűjtést az ifjúsági pasztoráció támogatására. A begyült adományokat juttassák el a szokásos módon a Főesperesi Hivatalba, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára.

Fiatalok vasárnapján főpásztori áldásommal együtt fogadják Szentatyánk buzdító szavait: „Egy olyan fiatal szív, amelyik befogadja Krisztus szeretetét és reménységgé alakul át mások számára, hatalmas erőt jelent! Ti, fiúk és lányok, minden fiatal, alakuljatok át reménységgé! Nyissátok ki a kapukat a reménység új világa előtt! Ez a ti feladatotok.” (Általános kihallgatás; Vatikán, 2013. szeptember 4.).

OFICIUL ROMANO CATOLIC ARHIDIECEZAN PENTRU TINERET – ALBA IULIA

RO–505200 FĂGĂRAŞ, str. V. ALECSANDRI – nr. 1.

Web: www.ekip.ro; Tel:0740–558015 (TAMÁS BARNA ifj., lelkész); email: ifilelkesz@yahoo.com;

BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ (BCR) FĂGĂRAŞ

COD IBAN: RO18RNCB0053048611200001; COD FISCAL: 14282521.


Szám: 45–2015.

Bérmálások rendje 2015-ben

Ebben az évben bérmálást végzünk a Gyergyói, Kolozs-Dobokai és Küküllői főesperesi kerületekben. Megismételjük, ide vonatkozó korábbi rendelkezésünket.

A bérmálás a fenti kerületekben az alábbi beosztás szerint történik. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az ötévenként sorra kerülő bérmálás után főpásztori vizitációt is végzünk.

A bérmálás és vizitáció rendje a következő:

1. – Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A fíliák igény szerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás. Kihasználom az alkalmat, hogy néhány lényeges szempontra is felhívjam Paptestvéreim figyelmét.

·  A bérmálási fogadás, a lehető legegyszerűbb formában történjék.

·  A szentmise elején a plébános (esetleg a gondnok) köszöntőjén túl, legfennebb csak egy szavalat legyen, amely lehetőleg a szentség fontosságára, az ünnep jelentőségére hívja fel a figyelmet. Egyéb kiegészítő programokkal, szavalatokkal stb. ne nyújtsák a liturgiát.

·  Kifejezett kérésem, hogy az ünnepi asztal is szerény felhozatalú legyen. Az ebédnél leves és második – előétel nélkül. A vacsoránál is elég egy fogás.

·  Kerüljük a túlzást mindenben! Gondoljunk a nélkülöző és nehéz körülmények között élő testvéreinkre.

 

KÜKÜLLŐI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

 

1.

Április

28

kedd

d.e. 10

Szentdemeter

2.

Április

28

kedd

d.u. 5

Egrestő

 

 

Április 29. – EXCELLENCIÁS ÉS FŐTISZTELENDŐ

DR. JAKUBINYI GYÖRGY

ÉRSEK, ÖRMÉNY APOSTOLI KORMÁNYZÓ

PÜSPÖKKÉ SZENTELÉSÉNEK 25. ÉVFORDULÓJA

 

3.

Április

30

csütörtök

d.e. 10

Szőkefalva

4.

Április

30

csütörtök

d.u. 5

Abosfalva

5.

Május

1

péntek

d.e. 10

Dicsőszentmárton

6.

Május

1

péntek

d.u. 5

Radnót

7.

Május

2

szombat

d.e. 10

Székelyvécke

8.

Május

2

szombat

d.u. 5

Bordos

9.

Május

3

vasárnap

d.e. 10

Sepsiszentgyörgy Krisztus Király

10.

Május

3

vasárnap

d.u. 5

Kézdivásárhely Boldog Özséb

11.

Május

4

hétfő

d.e. 10

Kerelőszentpál

12.

Május

4

hétfő

d.u. 5

Marosugra

13.

Május

5

kedd

d.e. 10

Búzásbesenyő

Május 6–8.                              C.E.R. Plenaria

Püspökkari Konferencia – Szatmárnémetiben

 

14.

Május

9

szombat

d.e. 10

Székelyudvarhely–Szent Miklós

 

GYERGYÓI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

15.

Május

10

vasárnap

d.e. 10

Ditró

16.

Május

10

vasárnap

d.u. 5

Gyergyóremete

17.

Május

11

hétfő

d.e. 10

Gyergyócsomafalva

18.

Május

11

hétfő

d.u. 5

Gyergyóújfalu

19.

Május

12

kedd

d.e. 10

Gyergyószárhegy

20.

Május

12

kedd

d.u. 5

Güdüc

21.

Május

13

szerda

d.e. 10

Gyergyóhodos

22.

Május

13

szerda

d.u. 5

Orotva

23.

Május

14

Áldozócsütörtök

d.e. 10

Borszék

24.

Május

14

Áldozócsütörtök

d.u. 5

Gyergyótölgyes

25.

Május

15

péntek

d.e. 10

Maroshévíz

26.

Május

15

péntek

d.u. 5

Marosvásárhely

Árpádházi Szent Erzsébet

27.

Május

16

szombat

d.e. 10

Marosvásárhely Szent Miklós

28.

Május

16

szombat

d.u. 3

Marosvásárhely Remete Szt.Antal

29.

Május

16

szombat

d.u. 6

Marosvásárhely Szent Imre

30.

Május

17

vasárnap

d.e. 10

Marosvásárhely

Keresztelő Szent János

31.

Május

17

vasárnap

d.u. 5

Marosvásárhely

Szent Kozma és Damján

32.

Május

18

hétfő

d.e. 10

Marosfő

33.

Május

18

hétfő

d.u. 5

Heveder

34.

Május

19

kedd

d.e. 10

Kilyénfalva

35.

Május

19

kedd

d.u. 5

Tekerőpatak

36.

Május

20

szerda

d.e. 10

Gödemesterháza

37.

Május

20

szerda

d.u. 5

Ratosnya

 

KOLOZS-DOBOKAI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

38.

Május

21

csütörtök

d.e. 10

Szászfenes

39.

Május

21

csütörtök

d.u. 5

Magyarfenes

40.

Május

24

Pünkösdvasárnap

d.e. 10

Csíkszereda Szent Kereszt

41.

Május

24

Pünkösdvasárnap

d.u. 5

Csíkszereda Szent Ágoston

42.

Május

24

Pünkösdvasárnap

d.e. 10

Gyergyószentmiklós Szent Miklós

43.

Május

24

Pünkösdvasárnap

d.u. 5

Háromkút

44.

Május

25

hétfő

d.e. 10

Jegenye

45.

Május

25

hétfő

d.u. 5

Bánffyhunyad

46.

Május

26

kedd

d.e. 10

Egeres

47.

Május

26

kedd

d.u. 5

Kajántó

48.

Május

27

szerda

d.e. 10

Kolozs

49.

Május

27

szerda

d.u. 5

Katona

50.

Május

28

csütörtök

d.e. 10

Bonchida

51.

Május

29

péntek

d.e. 10

Kisbács

52.

Május

29

péntek

d.u. 5

Györgyfalva

53.

Május

31

Szentháromság

vasárnapja

d.e. 10

Gyergyóalfalu (templombúcsú)

54.

Május

31

Szentháromság

vasárnapja

d.u. 5

Borzont

2. – A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. A vizitációt a kiküldött és lelkipásztorok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük, a bérmálástól függetlenül. Ennek időpontját később fogjuk közölni a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával, minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak, szükség szerint a híveknek és ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt.

A pénzügyvitel áttekintését külön szakember végzi.

Hatványozott figyelmet fordítunk a hitoktatás (hangsúlyozottan a plébániai hitoktatás) ellenőrzésére.          

Elengedhetetlenül fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!

Egyben kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület

és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

 

            A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is marad a betöltött 15. életév.


Szám: 91–2015.

Plébánosi vizsga időpontja

Felhívjuk a Paptestvérek figyelmét, hogy ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek és szeretnék a plébánosi címet megszerezni. Az előző évekhez hasonlóan, az érdekeltek tudomására hozzuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

A plébánosi vizsgára

2015. november 19-én, csütörtökön

kerül sor Gyulafehérváron.

A vizsgára történő előkészület és a vizsga letétele jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsék, és ennek folytán jobban elmélyítsék.

Megismételjük korábbi rendelkezésünk ide vonatkozó részét:

A plébánosi vizsga szabályzatának 2. §.-ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.

Ennek a kitételnek a jövőben is nyoma-tékkal eleget szeretnénk tenni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy eredményesen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.

A magunk részéről ismételten kérni és buzdítani tudjuk azon Paptestvéreket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.


Szám: 112–2015.

Budapesti – szakmai napok papok, katekéták és lelkipásztori munkatársak részére

A budapesti Országos Lelkipásztori Intézettől kaptuk az alábbi tájékoztatót:

2014 őszén jelent meg Magyarországon Andreas Laun salzburgi segédpüspöknek, a heiligenkreuzi főiskola erkölcstan tanárának Keresztény ember a modern világban című tankönyve, amely segítséget kínál azoknak a fiataloknak, felnőtteknek, akik a modern kor kihívásaira keresik a krisztusi választ.

A könyvet a Kairosz Kiadó adta ki; teljes terjedelmében elérhető az interneten is az oli.katolikus.hu/aktualis és a

www.keresztenyemberamodervilagban.hu oldalakon.

Márciusban szakmai napokat szerve-zünk a Püspöki Konferencia Budapest VI. kerületi irodaházában (Városligeti fasor 42.): március 12-én papok, 13-án katekéták és lelkipásztori munkatársak részére 10 órától – 16 óráig. A programokon lehetőség nyílik a szerzővel való beszélgetésre a könyv második, morális kérdésekkel foglalkozó fejezeteivel kapcsolatban felvetődő kérdé-sekről.

A március 12-i szakmai napot Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek nyitja meg. A szakmai napokra való jelentkezésről és bővebb tudnivalókról az Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) weboldalán (oli.katolikus.hu/aktualis) lehet tájékoztatást kapni.

*

Szeretettel ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe.


Szám: 1–2015.

Elhunyt paptestvérek 2014-BEN

1.       Nt. SALAMON Antal címzetes esperes, kosteleki plébános, életének 80., papságának 56. évében 2014. február 8-án, szombaton hajnalban Comăneşti-ben a kórházban elhunyt. 2014. február 10-én, hétfőn temették Kosteleken a templomkerítésben.

2.       Nt. SZILÁGYI Lőrinc címzetes esperes, gyergyószentmiklósi örmény plébános, életének 70., papságának 45. évében 2014. május 16-án, pénteken hajnalban a gyergyószentmiklósi kórházban elhunyt. 2014. május 19-én, hétfőn temették szülőfalujában, Gyergyócsomafalván a temetőben.

3.       R. P. NAGY István P. Tarziciusz OFM nyugalmazott esztelneki templomigazgató, házfőnök, életének 86., szerzetességének 66., papságának 57. évében 2014. szeptember 4-én, csütörtökön, Csíksomlyón a rendházban elhunyt. A kegytemplom kriptájába temették 2014. szeptember 7-én, vasárnap.

4.       Nt. PÁLFI János szentszéki tanácsos, székelyszentkirályi plébános, életének 63., papságának 38. évében 2014. december 9-én, kedden elhunyt. 2014. december 11-én, csütörtökön temették szülőfalujában, Máréfalván a temetőben.

5.       Ft. HARAI Pál tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott medgyesi plébános, életének 86., papságának 62. évében 2014. december 16-án, kedden a medgyesi kórházban elhunyt. 2014. december 19-én, pénteken temették szülőfalujában, Szentkatolnán a temetőben testvére, Ft. Harai János volt főesperes, segesvári plébános mellé.

Továbbá:

          6.  T. SÁNDOR Ambrus OFM ferences testvér életének 47., szerzetesi életének 22. és örökfogadalmának 16. évében 2014. február 11-én, kedden. Csíksomlyón elhunyt. 2014. február 13-án, csütörtökön temették a kegytemplomban bemutatott engesztelő szentmiseáldozat után a csíkszentsimoni temetőben.

 

R. i . p!

 

A FELTÁMADT ÜDVÖZITŐ LEGYEN JUTALMUK!

 

Gyulafehérvár, 2015. január 24. Szalézi Szent Ferenc ünnepén.

 

 

 

 

† György s.k.

        érsek