III. körlevél

D. a J. Kr.!
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK
Székhelyükön
Szám: 300–2015.
Szentatya felhívása, „24 órát az Úrért”
„A végtelen irgalmas Isten” vagy „Irgalomban gazdag Isten” jelige alatt (Ef 2,4) szervezett bűnbánati nap „24 órát az Úrért”, 2015. március 13. péntek délutántól – március 14. szombat délutánig
Ferenc Szentatyánk szívén hor-dozza az Elődei által beindított új evangelizációt, vagyis az elkereszténytelenedett világnak újszerűen kell ismét meghirdetni az örök változatlan evangéliumot, a megváltás Örömhírét.
Az új evangélizációnak lényeges része a bűnbánat szentségének, vagyis a szentgyónásnak boldogító hatására felhívni az emberek figyelmét. Ezért Ferenc Szentatyánk már 2014-ben elrendelte, hogy Nagyböjt egyik péntek délutánját bűnbánati liturgiával kezdjék, és szombat délután fejezzék be. Szentségimádással, keresztúti ájtatossággal, éjjeli virrasztással tartsanak ki, 24 órán át az Úr előtt. A 24 óra alatt papok álljanak a hívek rendelkezésére – a szentgyónás elvégzése céljából. A szentségi kiengesztelődés minden keresztény életmegújulás kezdete.
Ezért kérem a Tisztelendő Paptestvéreket, hogy a helyi lehetőségek segítségével szervezzék meg ezt a bűnbánati 24 órát, teljes egészében, vagy legalább részben.
Ez alkalommal arról is gondoskodjanak, hogy egy Paptestvér a gyóntatószékben a 24 óra alatt, vagy a bűnbánati liturgia idején álljon a gyónók rendelkezésére.
 
A javasolt program a következő:
Március 13-án, péntek du. 5 órakor bűnbánati igeliturgia. Tartsunk homíliát a bűnbánati nap jeligéjéről: „az irgalomban gazdag Isten”. Ugyanakkor a homília segítse a híveket a szentgyónásra való felkészülésben. Ha a pap egyedül van, ezután üljön be a gyóntatószékbe.
Este 6 órakor szentmisét mutassanak be, vagy ha a plébánián gyakorlatban van az esti mise, akkor a szokásos időben.
A plébániai társulatok (rózsafüzér társulat, oltáregylet, lelkiségi mozgalmak stb.) vezessék tovább a közös imádságot, éneket, liturgikus csendet, rózsafüzért, keresztutat, szentórát.
Ahol megtehetik, tartsanak éjjeli virrasztást is, az eddig is helyenként gyakorolt formában.
Március 14-én, szombaton a szokásos órában reggeli szentmisével, vagy ha nincs reggeli szentmise, akkor 07.00 órakor bűnbánati liturgiával folytatják. Ismét megnyitják a bűnbánati napot, amelyet az előző nap gyakorlata szerint folytatnak délutánig.
Délután 5 órakor szentmisével zárjuk a bűnbánati napot.
A Pasztorális Iroda honlapján segédanyagot találnak a szervezéshez (elmélkedés, bibliamagyarázat, ima-óra).
Fogadjuk meg Ferenc Szentatyánk intelmét:
„Mindenekelőtt imádkozzunk a földi és mennyei Egyház közösségében. Ne becsüljük le sok ember imájának erejét! Szeretném, hogy a 24 óra az Úrért elnevezésű kezdeményezést az egész Egyházban, egyházmegyei szinten is megtartsák március 13-án és 14-én: ez az alkalom éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni.” (Ferenc Szentatyánk nagyböjti üzenetéből)
Szeretettel kérem Tisztelendő Paptestvéreimet és Kedves Híveimet, hogy vegyék komolyan Szentatyánk ezen kezdeményezését, és mindenki – a tőle telhető módon – tegyen eleget az elvárásoknak. Ez a legjobb előkészületi lehetőség, húsvét méltó megünneplésére.

 

Szám: 299 – 2015.
Nagyböjti papi rekollekció programja
Az idei nagyböjti papi rekollekciót, melynek témája a Szórvány, a következő beosztás szerint szervezzük, a főesperesi központokban:
1.––Első körben:
– Március 16-án, hétfőn – Marosvásárhelyen;
– Március 17-én, kedden – Gyergyószentmiklóson;
– Március 18-án, szerdán – Csíksomlyón;
– Március 19-én, csütörtökön – Székelyudvarhelyen;
Előadó: Főtisztelendő Kémenes Lóránt-Zoltán türi plébános;
 
2.––Második körben:
– Március 16-án, hétfőn – Kézdivásárhelyen;
– Március 17-én, kedden – Négyfalu-Türkösön;
– Március 18-án, szerdán – Kolozsváron;
– Március 19-én, csütörtökön – Gyulafehérváron.
Előadó: Főtisztelendő Balla Árpád szászrégeni plébános, a főegyházmegyei Szórvány Bizottság titkára.
Megismételjük ide vonatkozó, korábbi felhívásunkat, a Paptestvérek szíves figyelmébe ajánlva:
  • minden központban, a szokott időben tartsák meg a koncelebrációs szentmisét, a kerület valamennyi papjának részvételével;
  • szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt a Paptestvérek; utána elvégezhetik szentgyónásukat;
  • az előadást és megbeszélést közös ebéd kövesse, ahol alkalmuk nyílik az előadás anyagának és egyéb közös problémáknak a továbbtárgyalására; amennyiben igény mutatkozik a rekollekciós téma elmélyítésére, folytatni lehet a megbeszélést ebéd után is;
Valamennyiük cselekvő részvételére ezúttal is számítunk. Ismételten felkérjük a Főtisztelendő Főesperes urakat, hogy a részvételről írásban tájékoztassanak, megjelölve a távol-maradók nevét és a hiányzás okát is. (vö. I. számú körlevél; 17–2011).
Felhívás!
Akik az előző rekollekciós részvételről nem küldtek jelentést, szíveskedjenek mulasztásukat pótolni.
Gyulafehérvár, 2015. Nagyböjt 2. vasárnapján.
 
†György s.k.
érsek