„Kollégánk védelmében” - FRISSÜLT

Tiltakozás a Dr. Tamási Zsolt-József és Ștefan Someșan ellen indított eljárás ügyében
 
Az utóbbi években mi, romániai és nem csupán romániai, magyar történészek és értelmiségiek sajnálattal észleljük a nacionalizmus és a nemzeti kisebbségek, különösen a magyarság elleni indulatok újabb előretörését, amely az ország 2007. évi EU csatlakozása táján örvendetesen alábbhagyott, de most újra életre kelni látszik. E nem pusztán sajnálatos, hanem közép- és hosszú távú következményeiben mind a román, mind a magyar közösségre ártalmas, mindkét nép együttélési esélyeit mélységesen aláásó folyamat az utóbbi években különösen az oktatásügy terén hozott olyan fejleményeket több romániai vegyes lakosságú városban, amelyek a 21. század Európájában megdöbbentőnek hatnak. 
 
Különösen megrendítőnek minősítjük az utóbbi napok fejleményeit, amelyek egy erkölcsi tartásában, tudományos munkájában és közösség iránti elkötelezettségében egyaránt fedhetetlen ember, Dr. Tamási Zsolt-József és feljebbvalója, Ștefan Someșan Maros megyei főtanfelügyelő politikai meghurcoltatásához vezettek. Dr. Tamási Zsolt tudományos munkájának minőségéhez és közéleti tevékenységének tisztaságához kétség nem férhet. Érdemei előtt az egész romániai magyar és magyarországi történészközösség és társadalom elismeréssel adózik. Számunkra emberileg érthetetlen az eseménysorozat, amely közösségünk e kiemelkedő tagját a megbecsültség és elismertség méltóságából a szabadságában korlátozott és tevékenységében társadalmilag megkérdőjelezett emberek kategóriájába helyezte egyik napról a másikra. 
 
 
Kollégánk védelmében kötelesek vagyunk kijelenteni, hogy minden népnek joga van szabadon, fenyegetettség nélkül élni saját hazájában. A szabad és félelem nélküli élet és alkotó cselekvés akadályozása, az igazságszolgáltatás leple alatt való politikai indíttatású meggátolása, egy közösség vezetőinek jogtalan és alaptalan megbélyegzése tisztességes munkájuk és tiszta törekvéseik miatt az alapvető és nemzetközi szerződések által biztosított emberi jogokkal való súlyos visszaélés. 
 
Mi, alulírott történészek és értelmiségiek a kollegialitás nevében és abban a meggyőződésben, hogy Dr. Tamási Zsolt-József a törvény messzemenő tiszteletben tartásával járt el, tiltakozunk a kollégánk és feljebbvalója ellen indult eljárás miatt. Az ilyen bánásmód nem szolgálja a román közélet tisztaságát őrizni hivatott korrupcióellenes ügyészség (DNA) céljait, hanem éppenséggel aláássa azokat. Követeljük a román igazságszolgáltatástól a Dr. Tamási Zsolt-József iskolaigazgató és Ștefan Someșan főtanfelügyelő elleni eljárás azonnali felfüggesztését és teljes rehabilitálásukat a nyilvánosság előtt.
 
2016. november 9-10.
 
Támogatjuk: 
Dr. Sófalvi András muzeológus, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely
Dr. Nagy Mihály Zoltán történész, Román Kulturális Intézet, elnökhelyettes
Dr. Tóth Levente levéltáros, Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, Kolozsvár
Dr. Szőcs Péter Levente, Szatmár Megyei Múzeum, aligazgató
Dr. Murádin János Kristóf egyetemi adjunktus, kari kancellár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvári Kar
Bárdi Nándor (PhD), MTA Társadalomkutató Központ Kisebbségkutató Intézet (Budapest)
Stefano Bottoni, MTA BTK Történettudományi Intézet (Budapest)
L. Balogh Béni, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest
Csóti Csaba, történész, Kaposvár
Pakot Levente (PhD), KSH Népességtudományi Kutatóintézet (Budapest)
Illésfalvi Péter, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Sárándi Tamás, muzeológus, Maros Megyei Múzeum
Berekméri Árpád-Róbert levéltáros, az Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi fióklevéltára
Pánczél Szilamér-Péter régész, Maros Megyei Múzeum
Tóth Levente levéltáros, Református Egyházkerületi Levéltár, Kolozsvár
Miskolczy Ambrus történész, az MTA doktora
Dr. Ozsváth Judit, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet (Kolozsvár)
Deák Ágnes, Szegedi Tudományegyetem
Kövér György, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
Balogh Judit egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem BTK TTI
Tóth-Bartos András történész, Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy)
Pál Judit egyetemi tanár, BBTE Kolozsvár
Egyed Ákos történész (Kolozsvár)
Zahorán Csaba történész, MTA BTK Történettudományi Intézet (Budapest)
Lázok Klára, Teleki-Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely
Novák Károly-István történelemtanár, Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely
Dr. Bernád Rita-Magdolna, Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár, főlevéltáros
Hegyi Géza történész, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Gidó Attila, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár
Dr. Nemes István egyháztörténész, Nagyvárad
Dr. Fazekas Csaba történész, egyet. docens (Miskolci Egyetem BTK, Miskolc)
Bicsok Zoltán levéltáros, Románia Nemzeti Levéltárának Hargita Megyei Hivatala
Lupescu Makó Mária egyetemi adjunktus, BBTE
Bartis Erika történelem szakos tanár, Joannes Kajoni Szakközépiskola, Csíkszereda
Pénzes Lóránd történelemtanár, Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy
Koloh Gábor történész
Dr. Weisz Szidónia történész-könyvtáros, Teleki-Bolyai Könyvtár
Karácsony István művészettörténész, Maros Megyei Múzeum
Dr. Süli Attila kutató, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest
Marchut Réka PhD történész, tudományos munkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet (Budapest)
Tőtős Áron történész, Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Markaly Aranka, Csíki Székely Múzeum, történész-muzeológus
László Lóránt, Borsos Tamás Egyesület
Dr. László Kimpián Annamária könyvtáros, Teleki-Bolyai Könyvtár
Oborni Teréz történész, MTA BTK Történettudományi Intézet 
Demeter Csanád (PhD) történész, tanár
Jánosi Csongor (PhD) történész, Kolozsvár
Szavári Attila történész (Szekszárd)
Dr. Lázok János egyetemi docens, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Vass Csongor érseki levéltáros, Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár
Balaton Petra egyetemi adjunktus (KRE BTK, Budapest)
Sebestyén István Elemér történelemtanár, Zetelaka
Nagy Gabriella  tanácsos, Oktatási és Kutatási Minisztérium
Rüsz-Fogarasi Enikő egyetemi tanár, BBTE, Kolozsvár
Dr. Váradi Éva-Andrea, Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum
Dr. Gidó Csaba történelemtanár, Kós Károly Szakközépiskola, Székelyudvarhely
 
 
romkat.ro
Fotó: Szőcs Csaba