Körlevél IV. (2015. március 22.)

 

 

D. a J. Kr.!
 
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK
Székhelyükön
 
Tartalom:
 
 

 
Szám: 285 -2015.
Húsvéti körlevél
 
Kérem Tisztelendő Testvéreimet,
hogy a mellékelt körlevelet minden húsvéti szentmisén a hirdetések előtt olvassák fel.
 
Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!
 
Izajás próféta (2,3) meghirdette:
„Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása”. Megváltásunk földi színtere a Szent Város, Jeruzsálem. Ma mindenki gondolatban odaröppen az üres Szent Sírhoz, és boldogan énekeljük az Alleluját. Együtt valljuk a Szent Apostolokkal: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak.” (Lk 24,34)
A megváltás kegyelmében a keresztség szentségében részesültünk. Földi életünkben meg kell mutatkoznia, hogy megváltottak vagyunk. A keresztény élet örömteli, mert ismerjük az utat, és az Úr előttünk halad. Anyaszentegyházunk gyakorlati utasítást is ad. Szokásba jött, hogy egy-egy évet szent hitünk valamelyik főtémájának szenteljük. Így tudatosítjuk magunkban keresztény küldetésünket, hivatásunkat. Ferenc Szentatyánk ezért rendelte el, hogy a Világegyházban – 2015-ben – a megszentelt élet intézményeinek és a szerzetesi életnek az évét tartsuk (2014. november 30. Advent I. vasárnapjától – 2016. február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, a megszentelt élet világimanapjáig). Szóljunk hát röviden a szerzetességről...
Az Istennek szentelt élet vagy szerzetesség „az Egyház által elismert életállapot. Szabad válasz Krisztus különleges hívására, mellyel ezek az emberek teljesen Istennek adják magukat, és a Szentlélek indításával a szeretet tökéletességére törekszenek. Ezen Istennek szenteltség sajátossága az evangéliumi tanácsok követése (tisztaság, engedelmesség, szegénység).” (A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, SzIT Budapest 2013, 71. 192. kérdés).
A Szentlélek újabb és újabb szerzetescsaládokat, megszentelt élet intézményeket és szerzetesi közösségeket hoz létre. Csak itt főegyházmegyénkben, Erdélyországban öt férfi rend és hét női rend működik szemlélődő, lelkipásztori, betegápoló, nevelő vagy hitoktató szolgálatban „mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára” (Szentmise). Nem is sorolom fel őket név szerint, nehogy kifelejtsek valakit, vagy eltévesszem a történelmi sorrendet. Ide sorolom még a harmadikrendek vagy „világban élő” rendek tagjait, akik világi hívek, valamint a lelkiségi mozgalmakat és a karizmatikus megújulási mozgalmakat. Főegyházmegyénk honlapján megtaláljátok őket. Ebben az évben imádkozzunk még buzgóbban papi és szerzetesi hivatásokért! Az Úr Jézus kérése mindig időszerű: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.” (Mt 9,37, Lk 10,2). Ferenc Szentatyánk körlevelét és az imaévben elnyerhető búcsúkat ismertettük már a karácsonyi körlevelünkben (2014/X. körlevél. Szám: 1865-2014.)
Nemcsak a Szentatya szokott emlékéveket hirdetni, de az egyházmegyék is egy-egy évet a lelkipásztori szolgálat egyes területének szentelnek. Főegyházmegyénk Pasztorális Tanácsa javaslatára meghirdettük a szórvány évét, amely fedi a liturgikus évet: 2014. Adventtől 2015. Adventig.
Mi is a szórvány? Görög szóval diaszpóra: kisebbségi helyzet, meghatározott szempont szerint. Elmondhatjuk, hogy Főegyházmegyénkben katolikus híveink – Székelyföldet kivéve – kettős kisebbségben (szórvány, diaszpóra) élnek: vallási és nemzeti kisebbségben. Ennek a helyzetnek megvannak a sajátos lelkipásztori jellegei, szükségletei. Kis Szent Teréz hasonlatát szoktam idézni: Isten színe előtt nincsenek nagy és kis tettek, csak nagy és kis szeretet van, amit tetteinkbe viszünk. Ezt alkalmazom egyházközségeinkre: Ugyanígy nincsenek nagy és kis egyházközségek, csak nagy és kis testvéri szeretet van, amely bennük él. Ha tehát azt akarjátok, hogy nagyok legyünk, legyen bennetek nagy a szeretet, az összetartás, segítsetek egymáson úgy, ahogy az Ősegyház tette: „Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle a szükséghez mérten.” (Csel 4,34-35) Főegyházmegyei szórványévünk jelszava Ferenc Szentatyánktól van: Megmaradni Jézusban, megélni a keresztény hovatartozásunk örömét, elmenni a határokig!
A szórványhelyzetben nagyon fontos az öntudatos kiállás, a hűség, mert hiányzik a keresztény társadalmi környezet, amely még az ingadozót is megtartaná. Csak egy példa: Eddig kötelező volt az iskolákban a heti egy hittanóra, minden jóváhagyott felekezetben. Az újabb rendelkezés előírja, hogy ősztől – de a beiratkozás határideje március 6. volt! - kiskorúak esetében a szülők, gyámok, nagykorúak estében ők maguk kérik a tanuló számára az iskolai hitoktatást, amelyet kérvény alapján az iskola biztosít, mint eddig tette kötelezően. Most fog meglátszani, hogy a Kedves Szülők milyen komolyan veszik gyermekeik vallásos nevelését. Ha számukra fontos volt vallásos neveltetésük, mert célt és értelmet adott földi életüknek, akkor megadják azt gyermekeiknek is, sőt kérik az iskolától. Ha minden szülő, gyám vagy nagykorú diák kéri az iskolai hitoktatást, akkor az új rendelkezés semmit sem fog változtatni az eddigi gyakorlaton. Ezt kérjük, ezt reméljük Kedves Híveinktől!
Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves Testvéremnek és minden jóakaratú embernek!
 
Gyulafehérvár, 2015. április 5-én, Urunk Feltámadásnak főünnepén
 
†György s.k.
érsek,
örmény apostoli kormányzó

 

Szám: 457–2015.
Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása
Ebben az évben a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise 10.00 órakor kezdődik székesegyházunkban.
A szentmise keretében – a hagyományhoz híven –, megáldom a betegek és a katekumenek olaját, és megszentelem a krizmát.
A koncelebrációs szentmisében megújítjuk a papszenteléskor tett ígéretünket. A szentmisére hívok és várok minden Paptestvért.
Buzdítsuk a híveket, a hitoktatókat és hittanosokat, különösen is az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a szentmisén. Ne feledjük, hogy ez is jó eszköze lehet a hivatásgondozásnak.
A ministránsokat bátorítsuk, hogy ministráns ruhában vegyenek részt a liturgián. A szentmise előtt és után, az érseki hivatal földszinti részében öltözhetnek és vetkőzhetnek, továbbá Paptestvéreim is itt ölthetik magukra a liturgikus ruhát. Hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Kazulát mi biztosítunk, amíg a készlet tart.
Kérem Paptestvéreimet, hogy a beöltözés után a presbitériumban foglalják el kijelölt helyeiket.
Az idő szorítása miatt, az ünnepélyes bevonuláson csak a kerületeket képviselő főesperes urak, valamint a központi papság vesz részt. Így több idő marad a köszöntésre.
A szentmise végén név szerint is szeretném köszönteni a zarándok csoporto-kat. Ezért kérem, hogy április 1-jéig (Nagyszerda este 8 óráig) jelentsék a következőket dr. Gál László igazgató úrnak a 0740–062–966-os telefonszámon, vagy a romkaterstan@romkat.ro címen:
1.Milyen helységből, 2. Kik, 3. Hányan és 4. Ki(k)nek a vezetésével érkeznek.
A szentmise után ünnepélyes körmenetben hozzuk át a megszentelt olajakat az érseki palotába. A kerületi képviselők ezt követően vehetik át megbízottunktól a kerületnek járó szent olajakat, szokás szerint az érseki kápolna előtt, erre a célra kialakított helyen.
***
Szeretettel hívom és várom valamennyi Paptestvéremet az ünnepség után, az érseki palota emeleti nagytermébe, hogy a sürgető feladatok ellenére, még ha rövid ideig is, de együtt lehessünk a közösen elfogyasztandó, szerény agapén.

 

Szám: 458–2015.
Nagypénteki persely a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására
Az apostoli Szentszék felkérésére szeretettel emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy a nagypénteki Szent Sír persely bevételét ebben az évben is a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására kell fordítanunk.
A szokáshoz híven, a gyűjtésből származó összeget adják le a főesperesi hivatalba jegyzőkönyv ellenében, ahonnan továbbítják az érsekség Gazdasági Osztályára.
Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül juttatja el rendeltetési helyére az így begyűjtött adományokat. Minden évben hivatalos visszajelzést, köszönőlevelet kapunk a Szentszéktől, amelynek tartalmát a sajtóban is közzétesszük.
 

 

Szám: 460–2015.
Megszentelt élet intézményeiért felelős érseki helynök kinevezése főegyházmegyénkbe
Főegyházmegyénkben működő szerzetesrendek életét és tevékenységét mindig figyelemmel kísértem. A megszentelt élet elkötelezettjei életük példájával, s méginkább imádságukkal és munkájukkal járulnak hozzá a lélekmentés főegyházmegyei hivatásához.
Hosszabb ideje foglalkoztat a gondolat, hogy ezek a közösségek nagyobb figyelmet és törődést igényelnének. Arra gondoltam, hogy a Kánonjog adta lehetőséggel élve, külön „érseki helynököt” nevezek ki, akinek az lenne az egyedüli feladata, hogy megbízásomból a szerzetesi közösségeket látogassa, gondjaikat a főegyházmegyei hivatal felé közvetítse. Időnkét összehangolt főegyházmegyei rendezvényeken jelenítsék meg a szerzetesi élet rendeltetését és fontosságát híveink és a felnövekvő ifjúság felé.
Erre a feladatra a C.I.C. 476. kánonja értelmében, a ferences Főatyával folytatott előzetes egyeztetés után felkértem és megbíztam Főtisztelendő fr. Urbán János P. Erik OFM atyát, a csíksomlyói kegytemplom jelenlegi templomigazgatóját, aki eddigi megbízatásai megtartásával fogja végezni ezt a többlet-szolgálatot.

 

Szám: 414–2015.

Papi Szenátus tavaszi ülése
Főegyházmegyénk Papi Szenátusának tavaszi rendes ülésére 2015. április 14-én kerül sor az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban.
Paptestvéreim is beküldhetik javaslataikat, meglátásaikat valamilyen fontos témakörrel kapcsolatosan.
Beküldési határidő: 2015. április 10.

 

Szám: 465–2015.
Papi továbbképző időpontja és tárgya
A 2015-ös évben megszervezésre kerülő papi továbbképző tanmenete!
Minden évben megszervezésre kerül a papi továbbképző, mely jó alkalom arra, hogy ismereteinket felfrissítsük, s az új kihívásokkal szembenézzünk. Ugyanakkor ez a találkozó arra is szolgál, hogy megerősítsen papi identitásunkban, hogy találkozzunk régi osztálytársainkkal, kollégáinkkal, felidézve a Gyulafehérváron eltöltött esztendők szépségét és gazdagságát.
A közös együttlét, a közös problémák átbeszélése erőforrás lehet papi mindennapjainkhoz.
Az idei évben a papi továbbképzőn sorra kerülő tantárgyak:
 • egyháztörténelem,
 • pasztorális,
 • biblikum.
Az alábbiakban bemutatjuk a soron következő témákat és egy kisebb bibliográfiát, azzal a szándékkal és céllal, hogy a résztvevők már előre elmélyülhessenek a tárgyalandó témákban.
Minden érdeklődőt és érintettet szeretettel várunk!
Időpont: 2015. szeptember 8-12.
Helyszín: Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium (SIS)
Érkezés: szeptember 8-án este 20.00 óráig
Hazautazás: szeptember 12-én reggeli után
Programfelelős: Ft. András István prefektus
 
Bejelentkezni lehet és kell szeptember 5-éig, este nyolcig; (ez nagyon fontos lenne a szállás és az étkezés előkészítésnek szempontjából, ezért tisztellettel kérjük a paptestvéreket, hogy a bejelentkezésre legyenek figyelemmel).
 
Telefonszámok: 0745 770134 - titkárság;
0752 245060 – Ft. András István prefektus
EGYHÁZTÖRTÉNELEM
- A reformáció előzményei
- A magyarok vallásossága a Jagellók korában
- A reformáció eszméje
- Az erdélyi reformáció
- Fráter György munkássága
- A kassai vértanúk
 
Könyvészet:
HERMANN Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München 1973.
MARTON József: Az erdélyi egyházmegye a középkorban. Csíkszereda 2013.
MARTON József: A keresztény újkor. Marosvásárhely 2006.
PÁSZTOR Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest 2000.
 
PASZTORÁLIS
- Szórvány
- Szekták
- Ökumenizmus
 
Könyvészet:
BOURGEOIS, Daniel: Az egyház pasztorációja. Szeged 1999.
TOMKA Ferenc: Új evangelizáció. Budapest 1999.
A II. Vatikáni Zsinat tanítása. Budapest 1986.
TOMKA Miklós: A legvallásosabb ország? Budapest 2005.
II. JÁNOS PÁL pápa: Christifideles laici. Budapest 1990.
DARVAS-KOZMA József: Szórványpasztoráció. Csíkszereda 2006.
Ne osszátok meg Krisztus köntösét (A Gyulafehérvári Érsekség kiadványa). Gyfv. 1993.
BENKŐ Antal: A szekták és az (új) vallási közösségek. In. Távlatok, 2003/1. melléklete.
SÓLYMOS Szilveszter – GÁL Ferenc: Ökumenizmus. Budapest 1981.
KERESZTÉNY EGYSÉGTITKÁRSÁG: Ökumenikus Direktórium.
 
BIBLIKUM
 
Első téma:
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
DIRETTORIO OMILETICO
CITTA’ DEL VATICANO
ISTENTISZTELETI ÉS SZENTSÉGI KONGREGÁCIÓ
 
Homiletikai direktórium
Cittá del Vaticano 2014
Ennek a szentszéki dokumentumnak második részéből a I–III. pontokat, a Szentírással foglalkozó részeit ismertetem. Magyarul még nem jelent meg.
Ferenc pápa Az evangélium öröme (Evangelii Gaudium) kezdetű enciklikájának harmadik fejezete, „Az evangélium hirdetése” kötelező olvasmány. A magyar kiadásban: 67–103 old.
 
Második téma:
ERŐSZAK A BIBLIÁBAN
Ajánlott könyvészet magyarul:
Jutta HAUSMANN, Ennyire kegyetlen az Isten? Megjegyzések az ószövetségi átok-fogalomhoz, Ókor 3/4 (2006), 96–99.
KOCSI György, Az Ószövetség és az erőszak, Vigília, 2007/6, 402–412.
KOCSIS Imre, Jézus és az erőszak, Vigília 2007/6, 413–422.
KATÓ Szabolcs Ferencz, „Örül az igaz, mikor látja a bosszút, mikor lábát a gonoszok vérében mossa,” Az úgynevezett bosszúzsoltárok a nqm szemantikájának fényében.” in Református Szemle, 107/6 (2014. november–december), 605–642.
Józef NIEWIADOMSKI, Vallás és erőszak. A kinyilatkoztatás válasza az erőszak problémájára, Vigília 2007/6, 423–431.
Erich ZENGER, Ein Gott der Rache? Feindpsalmen verstehen, Herder, Freiburg 22006.
 

Szám:461–2015.

Statisztikai adatok a 2014-es esztendőből
Eddigi gyakorlathoz híven, mellékelten továbbítjuk Paptestvéreink tájékoztatására, főegyházmegyénk 2014-es statisztikai adatait, főesperesi kerületekre lebontva. (II.)
A statisztikai adatokat minden év elején bekérjük, hogy az összesítés után az Apostoli Szentszéknek továbbíthassuk.
Ez alkalommal is nyomatékkal kérjük, figyeljenek nagyobb lelkipásztori gondoskodással az öregekre, betegekre, valamint a kórházba beutaltakra.
Még mindig túl sok azok száma, akik szentségek nélkül távoztak a földi életből.
Tegyünk meg mindent azért, hogy a ránk bízottak lelkileg felkészülve, szent-ségekkel megerősítve távozhassanak a földi életből.
.//.
 

 

Szám: 459–2015.
Beiratkozás és felvételi a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum /Kisszeminárium/ IX. osztályába – a 2015/2016-os tanévre

 A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2015/2016-ös iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére azon fiúknak, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2015. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Előszeretettel várjuk azon fiúk jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükbenkántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – hétvégeken. Szintén opcionálisan – intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosítunk azoknak, akik vállalják (szabadidejük rovására).

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók 2015. május 15-ig jelentsék be szándékukat plébánosuk ­– vagy plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk által a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán (gmgkdirector@gmail.com – Tel./Fax: 0258-819869).

 

I. szesszió

ANYANYELVI PRÓBA

 (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)

2015. május 21-22.

- A beiratkozási fisa mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik magyar anyanyelvi vizsgát kell tegyenek.

2015. május 25-26.

- A jelentkezők beírása az anyanyelvi próbára.

2015. május 27-30.

Anyanyelvi próba –

(szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből és helyesírásból).

2015. június 1.

- Az anyanyelvi próba eredményének kifüggesztése. Óvási lehetőség.

2015. június 2.

- Az anyanyelvi próba végleges eredményének kifüggesztése.

KÉPESSÉGVIZSGA

2015. május 21-22.

- A beiratkozási fisa mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik képességvizsgát kelltegyenek Római katolikus hittanból.

2015. május 25-26.

- Beiratkozás a képességvizsgára.

2015. május 27-30.

- A képességvizsga lezajlása.

2015. június 1.

- A képességvizsga eredményének kifüggesztése. Óvási lehetőség.

2015. június 2.

- A képességvizsga végleges eredményének kifüggesztése. - A sikeresen képességvizsgát tett és felvett tanulók listájának elektronikus és írott formában történő továbbítása, a Megyei Felvételi Bizottsághoz.

 

 II. szesszió

2015. július 15.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2015. július 16-17.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

2015. július 18.

- A képességvizsga, ill. anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése, az óvások megoldása. - A fel nem vett tanulók iratainak kiadása. - A felvett tanulók beírása.

 

III. szesszió

2015. augusztus 31.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2015. szept. 1-2.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása (szóbeli és írásbeli magyar nyelvből, helyesírásból). - A képességpróbán felvett tanulók beírása.

 

 

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

 

Aki hisz, üdvözül című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) – A szentségekről általában: a). a 7 szentség felsorolása, osztályozása; b). Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) – Bűnbocsánat esetében: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltatója, felvevője, hatása. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

 Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114–116.).

 Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük:

-          a megfelelő parancsolat pontos idézése;

-          miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés?

-          hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?

 

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni. 

A beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a 8. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
 2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni.
 3. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
 4. Ellenőrző könyvecske;
 5. Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata;
 6. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
 7. Szülők egyházi házasságát igazoló bizonylat;
 8. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban);
 9. Személyazonossági igazolvány egyszerű fénymásolata – legyen jól olvasható (Carte de identitate);

***

Bővebb felvilágosításért a helyi plébániahivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”

510009. ALBA IULIA  Str. Păcii, nr. 4.  Tel/Fax: 0258-819869.

E-mail: gmgkdirector@gmail.com / Website: www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium 10. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok 9. (vagy magasabb) osztályában. A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikerességéért. Érdeklődni a fenti címen lehet.

Más helységekben működő teológiai profilú osztályokból egyszerű átiratkozással – tehát különbözeti vizsga nélkül – lehet a gyulafehérvári Kisszemináriumban továbbtanulni. (Természetesen ez a lehetőség nem vonatkozik a bukott, vagy magaviseleti szempontból problémás tanulókra.)

 

 *** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***                                                                    

(Igazgatóság)

 


Szám: 462–2015.
Passio hanganyaga CD-n megrendelhető
Az elmúlt évben megjelent a Passió hanganyaga a székelyudvarhelyi Szent Miklós Templom Musica Sacra Kamarakórusának kiadásában, digitális formában. A terv szerint a teljes sorozat, három audio CD-ből tevődik össze.
Minden lemezen egy szinoptikus + János ev. Szerinti passió lesz hallható.
1. „A” évben:
Máté és János evangélista szerint (2014)
2. „B” évben:
Márk és János evangélista szerint (2015)
3. „C” évben:
Lukács és János evangélista szerint. (2016)
Jelen kiadás Jézus szenvedésének Márk és János evangélisták szerinti változatát tartalmazza. A folytatás 2016. nagyböjtjében várható.
A kiadásnak legfőbb szándéka, segítséget nyújtani azon paptestvéreknek, híveknek akik igénylik ugyan, de nincs lehetőségük énekelni, énekeltetni a Passiót. Most lehetőségük nyílik otthonaikban, vagy templomaikban meghallgatni és átélni Urunk szenvedéstörténetét.
A CD megvásárolható / megrendelhető a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánián, illetve Rózsa Imre kántor úrnál telefonon a 0728–907576-os számon, vagy email-en a rozsaimre66@gmail.com címen. Ára 25 lej.
Gyulafehérvár, 2015. március 22-én, Feketevasárnap.
 
†György s.k.
érsek,
örmény apostoli kormányzó