Köszönet a 2022-es évi támogatásért

Bár az elmúlt év bővelkedett nehézségekben és kihívásokban, mégis hálával és köszönettel tekintek vissza a mögöttünk maradó esztendőre.

Köszönetet mondok közvetlen munkatársaimnak, paptestvéreimnek és a főegyházmegyénk plébániáin dolgozóknak a válsággal sújtott gazdasági helyzetben való helytállásért, kitartásért és töretlen munkáért. Isten áldása kísérje szolgálatukat, életüket a jövőben is!

Köszönöm a szerzetesek és szerzetesnők szolgálatát, akik világító jelként vannak jelen a főegyházmegyében. Köszönet a karitatív és szociális munkát végző szervezetek munkájáért, köszönet a nevelőknek, tanároknak, hitoktatóknak az odaadó szolgálatért és hivatástudatért.

A főegyházmegye minden hívőjének köszönöm a kitartást és a hűséget. Kiemelten köszönöm, hogy a gazdasági nehézségek közepette is áldozatot hoznak és anyagi támogatásukkal is kifejezik a közösségtudatot, a hűséget Isten és egyháza iránt. A Jóisten erősítse mindannyiunkban az együvé tartozás lelkületét, plébániai közösségeink váljanak még élőbbekké azáltal, hogy – a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális folyamat szellemében – híveink cselekvően bekapcsolódnak a közösség életébe.

Köszönet a Magyar Kormány és mindazon külföldi segélyszervezetek támogatásáért, melynek köszönhetően megújulhatott számos templom és egyházi épület, sőt újak is épülhettek, valamint közösségépítő rendezvények sora valósulhatott meg, amelyek megerősítettek hitünkben, kultúránkban, identitásukban.

Köszönet a Román Kormány keretében működő Vallásügyi Államtitkárságnak a megítélt támogatásokért, a kiutalt államsegélyekért, a templomaink, épületeink felújítására nyújtott vissza nem térítendő támogatásokért.

Köszönet a megyei és helyi tanácsok vezetőinek, akik a rendelkezésükre álló eszközökkel támogattak, hogy templomainkat, egyházi intézményeinket, iskoláinkat fel tudjuk újítani és a közösség érdekében használni.

Azt reméltük, hogy a 2021-es nehézségek után könnyebb lesz a sorunk, legalább az anyagi küzdelmek enyhülnek, de 2022 még mélyebb válságot hozott, háborút a gazdasági nehézségek mellé. Együttérzésre és támogatásra volt szüksége a nálunk nehezebb helyzetben levőknek, melyből példásan kivettük részünket főegyházmegyénk Caritas-szervezete, a Máltai Szeretetszolgálat, valamint krisztusi lelkületű híveink közreműködésével.

A 2022. év végén elbúcsúzott a földi élettől emeritus pápánk, XVI. Benedek; köszönet az érte mondott imákért, a főegyházmegye területén kezdeményezett minden imaláncért, rózsafüzérért, felajánlott lelki és fizikai lemondásért, jószándékért, jó cselekedetért.

„Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban.” (Kol 2,7) Verjünk gyökeret Jézus Krisztusban, építsük rá egész életünket, hogy a benne való hitben megerősödve gyümölcsöző életet éljünk. Akkor nehézségben és örömben egyaránt, hálával a szívünkben fogunk lefeküdni és felkelni az év minden napján. Ehhez adjon a mindenható Atya erőt 2023-ban is!

Köszönetem kifejezése mellett következzék néhány gazdasági adat – a teljesség igénye nélkül – a 2022 -es évre vonatkozóan:

2022

RON

Külföldi szervezetektől pályázati támogatások:

központ, plébániák, intézmények számára

638 586

 

Magyar Kormánytól

Miniszterelnökség - Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság; Nemzetpolitikai Államtitkárság

 

1 157 201

 

Román államtól

Vallásügyi Titkárság

Fizetésekre

24 450 637

Plébániák vissza nem térítendő támogatásai

4 900 000

 

Megyei Tanácsok

Plébániák vissza nem térítendő támogatásai

3 414 519

 

Plébániáktól

 

 

4 910 818

Más forrásokból

kamat, szponszorizálás

 

400 595

gazdasági tevékenység

 

1 617 017

kiadványok

 

183 013

Összesen

 

 

41 672 385

 

Gyulafehérvár, 2023. február 11.

                                                                                                 † Gergely

                                                                                                  érsek s.k.

(részlet a 2023/I. körlevélből)