Kovács Gergely Jakubinyi György érsek utóda

Az adventi várakozást beteljesítő karácsonyi örömmel és hálatelt szívvel értesítem főegyházmegyénk papjait, híveit és minden jóakaratú embert, hogy Szentatyánk, Ferenc pápa a mai napon

Főtisztelendő Msgr. Dr. KOVÁCS GERGELY pápai káplánt, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé nevezte ki.

Az új főpásztor 1968. július 21-én született Kézdivásárhelyen, ahol 1986-ban érettségizett. 1987-ben kezdte meg teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben, 1990-ben Rómába küldték tanulmányai folytatására. A Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként a Gregoriana és a Lateráni Pápai Egyetemeken tanult, 1996-ban egyházjogi doktorátust szerzett. Bálint Lajos érsek 1993. július 3-án szentelte pappá a gyula-fehérvári főegyházmegye számára, ezt követően 26 évnyi papsága alatt Kovács Gergely sokféle feladatkörben szolgált.

Marosvásárhelyi segédlelkészsége (1996-1997) után 1997 óta a Kultúra Pápai Tanácsának szolgálatában áll, melynek 2004 óta irodavezetője. 1998 óta a Culture e Fede folyóirat főszerkesztője. 2000-ben pápai káplánnak nevezték ki, 2007-től kezdődően a római Pápai Magyar Intézet Vigilancia Bizottságának tagja, 2012 óta firenzei magyar lelkipásztor. 1998-2012  között az el nem hált házasságok ügyeinek kötelékvédője az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációnál, 2008 óta bíró a Kléruskongregációnál a papszentelésből fakadó kötelezettségek alóli felmentések ügyeiben, 2012 óta az el nem hált házasságok ügyeinek bírója  a Rota Romana Bíróságnál, 2019 óta a házasságok hit javára történő felbontási eljárásának bírója a Hittani Kongregációnál. 2012 óta Márton Áron püspök, 2016-2019 között Hám János püspök, 2017 óta Bódi M. Magdolna boldoggá avatási ügyének posztulátora. Folyékonyan beszél magyarul, románul, olaszul és németül.

A püspökszentelés és beiktatás helyszínét, időpontját a későbbekben közöljük.

Főegyházmegyénk kinevezett érsekét foglaljuk imáinkba!

A betlehemi Gyermek oltalmazza és vezesse, ajándékozzon neki bölcsességet, lelkierőt és sok kegyelmet, hogy Isten Szolgája Márton Áron püspök útján vezethesse főegyházmegyénket az üdvösség felé vezető úton.

Gyulafehérvár, 2019. december 24-én, Karácsony vigíliáján

 
+ Jakubinyi György
nyugalmazott érsek,
apostoli kormányzó