Márton Áron játékfilm előkészítéséről

Márton Áron Szent Mihály napján halt meg. Ehhez a naphoz kötve kezdjük el a püspök nevével címjelzett missziót, melyet sajátos módon az életéről szóló nagyjátékfilm köré építünk.

Azt szeretnénk, hogy ez az alkotás a hívő népközösség tanúságtétele legyen. Hisszük, hogy felidézve Márton Áron személyét – a nép-egyház virágkorát – a hívő nép újrafogalmazza magát, önerőre ébred, és rátalál azokra a forrásokra, ami abban az időben éltette és összetartotta a népet: a hit, együttműködés, kölcsönösség és az egymásért érzett felelősség.

Ez a film szép lehetőséget kínál arra, hogy felsorkozzunk a megújulást hordozó, szent ember mögé. Tömör drámaisággal elénk tárja a Kárpátoktól körülbástyázott Erdély történelmi drámáját, tragédiáját és a XX. század legszebb erkölcsi győzelmeit. Az izgalmas cselekménysorok színterei, történései csokorba kötik mindazt a szépséget, amit a természet és a szorgos kéz itt Erdélyben alkotott.

A film misztikus nyitánya magával ragad a Keleti-Kárpátok szívébe. Az Egyeskő fehérlő sziklái egy nagy történelmi tragédia emlékét őrzik. A székelyek itt ölték meg Báthory Endrét, Erdély bíboros fejedelmét. A hitrege szerint a föld sokáig vérzik, majd a véres földbe beleszúrt keresztfa gyökeret ereszt, ágat hajt, kilombozik. Egy nagy ígéretet hordoz, miszerint Isten, ha jönnek a zord idők, a megölt bíboros helyett új főpásztort támaszt. A nagy szállásfa alatti pásztortűz fényénél mesélő Péter bácsi akkor még nem sejti, hogy már a küszöbön áll az a fergeteges vihar, amely az ezeréves keresztény magyar királyságot is felforgatja, szétszaggatja. Nem sejti azt sem, hogy e kirügyezett kereszt ígéretét, a tűz mellett figyelő gyermek Márton Áron hordozza, majd valóra váltja.

Márton Áron jellemét a nagy történelmi idők sorsfordító viharai formálták és próbálták meg. Átéli az I. és II. világháború borzalmait. A filmben a személye körüli küzdelem két síkon bontakozik ki: belülről az ellenzéki, megalkuvó papság támadja, kívülről pedig elszenvedi az erőszakos kommunista rendszer tombolását, a börtönök megalázó nyomorúságát. A börtönévek megpróbáltatásai nem rendítik meg. Sem az erőszak, sem az agymosás, sem a csábítás eszközeivel nem tudják jellemét megtörni. Minden hátrányos helyzetbe került emberért harcol, ezért nemzeti és felekezeti határok fölé emelkedik. Megalkuvást nem tűrő személyes állásfoglalásával meghatározza egyháza és népe sorsát.

A nép érzi, hogy Áron püspök egész lényével szereti őket, és sajátos módon viszonozza ezt a szeretetet. Ősi katonai elemeket is magába foglaló, gyalogos és lovas ünnepélyes felvonulásokon a rajongás határát érintve ujjong, eggyé válik. Ez az út a nép győzelmi útja, az öröm diadalmenete.

A nehézségeken fölülemelkedik a közösségből áradó hit, öröm, összetartás. A nép követi az igazságot hirdető, a népe védelmét hősiesen felvállaló, bátor vezetőt, és ebben megtapasztalja életerejét, a közösségi élet szépségét.

A népegyház ekkor éli virágkorát. Gyönyörű látvány, ahogy a hatalmas tömegek megmozdulnak a bérmakörutak alkalmából. Ezt szeretnénk felidézni, ennek a hangulatába belehelyezkedni és megörökíteni. Több mint 20 helyen fogunk forgatni, hogy egész Erdély népe bekapcsolódhasson a lakhelyéhez közel eső cselekménybe.

A filmkészítés bonyolult, de ugyanakkor szép élményeket felkínáló közösségi erőpróba. Összefogást, szervezettséget, hitet és áldozatot kíván. Jó lenne egy ilyen komoly vállalkozást együtt felvállalni. Egy ilyen „játék-filmet” együtt játszani. Éppen ezért kérjük, hogy – első lépésként – anyagilag támogassa a Márton Áron Missziót.

Adományait átadhatja a helységenként nyugtatömbbel körbejáró közismert személyeknek, vagy szívesen fogadjuk a következő bankszámlára:

Asociaţia Aron Film Egyesület

CNP/CUI 33035501

Sediul: Tîrgu-Mureş, str Călăraşilor – nr. 1.

RON: RO47BTRLRONCRT0245987901

HUF: RO10BTRLHUFCRT0245987901

(VI./2014. körlevél)