Megemlékezés és konferencia Márton Áron püspök tiszteletére

2022. augusztus 27-én, délelőtt 10  órai kezdettel

A csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum és a Márton Áron Humanitárius Egyesület Csíkszentdomokosért a Gyulafehérvári Érsekséggel együttműködve idén tizenegyedik alkalommal szervez a Márton Áron emlékének szentelt megemlékezést a püspök születésének évfordulója alkalmából.
A rendezvény célja, hogy alkalmat adjon a Márton Áron püspök iránti tisztelet széles körű kifejezésének, valamint a püspök életével, munkásságával kapcsolatos legújabb kutatásokat, kiadványokat a nagyközönséggel ismertesse. Az idei évben is több, a történetkutatás, egyháztörténet és vallástudományok területén szaktekintélynek számító előadó látogat el Csíkszentdomokosra, hogy legújabb kutatási eredményeiről beszámoljon.

A konferencia programja augusztus 27-én, 10:00 órától veszi kezdetét szentmisével, a helyi római katolikus templomban. A szentmisét Exc. dr. Kovács Gergely érsek celebrálja, ugyanő mond szentbeszédet. A szentmisét követően a résztvevők átvonulnak a tavaly átadott Márton Áron Zarándokközpontba, ahol kezdetét veszi a konferencia.

Az első előadó Msgr. dr. Marton József nagyprépost, aki az Érseki Levéltárban, a Batthyaneumban, illetve más intézményekben évtizedek óta fáradhatatlanul végzett kutatómunkája során a teljes Márton Áron-hagyatékot feltárta, és ezek legnagyobb részét közzé is tette. Immár 26. köteténél tart az a csíkszeredai Pro-Print Kiadónál megjelenő sorozat, amely a püspök több száz írását, levelét, jegyzetét tárja a nagyközönség elé. Marton professzor emellett tanulmányokban és hiánypótló kötetekben foglalja össze a hagyaték gondozása során született következtetéseit, számos helyen pontosítva a korábbi írások, életrajzok részleteit, aprólékosan bemutatva a püspök gondolkodásmódját, habitusát, viszonyulását a papjaihoz és híveihez, egyházvezetési stratégiáinak működését.

A bevezető előadáson kívül (Márton Áron püspök viszonyulása a papjaihoz) Marton professzor két eltérő műfajú, az előző években megjelent könyvét is bemutatjuk. A Márton Áron életének kronológiája I-III. nehezen mérhető mennyiségű munkával összegyűjtött, rendszerezett kiadvány, a püspök életének történéseit gyakorlatilag napokra lebontva közli. Nem csupán tudományos forrásértéke felbecsülhetetlen, de a laikus olvasó számára is izgalmas olvasmány: egyrészről közel hozza az ember Márton Áront, másrészről sajátos “gyulafehérvári” megvilágításba kerülnek a huszadik századi Erdély jelentős történelmi, társadalmi eseményei is, amelyeket a püpsök sohasem nézett tétlenül, de az elnyomottak, megfélemlítettek oldalára állva, az igazság és igazságosság védelmében próbált püspöki tekintélyével befolyásolni. A kötetet dr. Bárdi Nándor történész ismerteti, kiemelve e kötet jelentőségét a huszadik századi magyarszágtörténetet feltáró forrásmunkák sorában.

Ugyancsak a konferencia keretében ismertetjük a szintén Marton József által írt A püspök című kötetet. Az ebben közölt húsz tanulmány mindenike nagyívű elemzés a püspök életének egy-egy szakaszáról, vagy püspöki működése egy–egy problémaköréről. A tanulmányokban számos “mikrotörténet” rejlik, amelyek azt mutatják, hogy minden “megkötöttsége” ellenére Márton Áron számos helyzetben nemcsak akart, de tudott is segíteni a diktatórikus rendszer által veszélyeztetett embereken, közösségeken, akik szellemi, lelki és anyagi értékeiket próbálták menteni. A tanulmányok alapos forrásfeltárással, élvezhető nyelven “elmesélve” adnak választ a Márton Áron-kutatás számos, eddig nyitott vagy vitatott kérdésére, és tovább élesítik Márton Áron püspök egyedülállóan karizmatikus egyéniségéről kialakított képünket.

A konferencia (szinkrontolmácsolással magyarul is hallgatható) román előadója dr. Denisa Bodeanu, a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács levéltárának munkatársa. Többek között neki köszönhetjük mindazt, amit Márton Áron titkosszolgálati megfigyeléséről tudunk, illetve ő az egyik szerzője annak a forráskiadványnak, amely Márton Áron ötvenes évekbeli lehallgatott beszélgetéseiből közölt bő válogatást. (Nagy Mihály Zoltán - Denisa Bodeanu: Lehallgatásra ítélve) Az idei konferenciára Bodeanu egy eddig közöletlen anyaggal érkezik: Márton Áron püspök 1949-es, nem sokkal letartóztatása előtti felcsíki útjáról tudunk meg részleteket a titkosszolgálati iratok tükrében. Felcsík (és Csíkszentdomokos) számára különösen izgalmas lesz ez az előadás, hiszen a kistérség történetének ellentmondásos, konfliktusos, máig feltáratlan korszakába ad sajátos betekintést. A feltárt dokumentumokból olyan egykori helyi feszültségek sejlenek fel, amelyek bár a közösségi emlékezetből kikoptak, ám igencsak erőteljes hatással voltak/ vannak a település és a benne lakók mindennapi életére.

A Máramarosszigeti „Duna munkatelep”. Márton Áron püspök háromévi „lakhelye”, címmel tart előadást dr. Dobeş Andrea és Giurgiu Daniel, akik a püspök egyik legnehezebb fizikai és lelki próbatételét igyekeznek feltárni azon források alapján, amelyeknek feldolgozását nemrég végezték el a Spații carcerale în România comunistă. Penitenciarul Sighet (1950-1955) című,  Dobeș Andrea által szerkesztett kétkötetes kiadványban.

A konferenciát egy multimédiás előadással zárjuk, amely témájában a bevezető előadásra “rímel”. Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató A hegy című DVD-n adta közre azokat a hangfelvételeket és fényképeket, melyeket Márton Áron kortársai közreműködésével gyűjtött össze több évtizedes szívós, áldozatos önkéntes munkával. Értékmentő munkáját a DVD-k kiadása után is folytatta, legújabb gyűjtéséből ad ízelítőt Humor és jóság – hangfelvétel részletek a Márton Áron püspök kortársaival készült beszélgetésekből cím alatt, eddig nem hallott vagy a nagyközönség számára nem elérhető hangfelvételeket, történeteket osztva meg Márton Áron püspökről. 

Az Egyesület és a Múzeum az eseményt a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekséggel partnerségben valósítja meg.

További partnerek és támogatók: Miniszterelnökség – Nemzetpolitikai Államtitkárság, Csíkszentdomokos Község Önkormányzata, Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa, Felcsík Kistérségi Társulás és Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda.

Médiapartnerek: Mária Rádió Erdély és a Vasárnap katolikus hetilap (romkat.ro).

További részletek: Lázár Csilla, martonaronmuzeum@martonaronmuzeum.ro , lazarb_csilla@yahoo.com, tel. 0741484716