Ökumenikus imahét a keresztények egységéért – 2023

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek!

Főegyházmegyei Zsinatunk javaslatai közt olvassuk: „A januári imahét alatt a történelmi és más keresztény egyházak meghívását a lelkipásztorok fogadják el. Hasonlóképpen mi is szervezzünk ökumenikus imahetet, ahova igehirdetésre más felekezetű lelkipásztorokat is hívjunk meg.” (Javaslatok 2.)

Ennek értelmében bíztatom paptestvéreimet és a kedves híveket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az imahét programjába. Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért, felhasználva a Preorátor-ban (116-118. oldal) megfogalmazott imákat, vagy az imahét programjában ajánlott imákat. Az imahetet 2023. január 18-25. között tartjuk.

Az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze.

Rövidített vázlat

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17)

Örömmel adjuk a Testvérek kezébe a 2023. évi imahét vezérfonalát. Izajás próféta egyértelművé tette számunkra, hogy Isten mindig tisztességet és igazságot vár el mindannyiunktól az élet valamennyi területén. Erre a vezérfonalra épül az idei ökumenikus imahét fő üzenete. Olyan gondolatokat kapunk nap mint nap, amelyek erősítik hitünket és erkölcsi értékrendünket. Mind az igehirdetők, mind pedig a hívek számára áldássá lehetnek ezek a gondolatok. Az imaheti füzetet összeállító minnesotai keresztény testvéreink az alábbi szentírási szakaszt választották útmutatásul az ökumenikus imahétre: „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot…” (Iz 1,17). Isten elvárja tőlünk, hogy figyeljünk oda a másik emberre, törekedjünk jó kapcsolatokra, egyszóval szeressük a másikat. Isten joggal várja el tőlünk, hogy a teremtett világban azzal a lelkülettel viszonyuljunk egymáshoz, hogy mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Így szólít fel minket a béke és az egység építésére. Az idézett szentírási szakaszban a próféta keményen ostorozza a korabeli vallásosságot, utalva a hazug áldozatokra, amelyek abban a korban sajnálatos módon az emberek képmutató magatartását tükrözték. Felvetődik a kérdés: előfordul-e hasonló képmutató viselkedés a mai keresztény közösségekben? Vizsgáljuk most úgy ezt az igét (is), hogy önmagunkra vonatkoztatjuk, vagyis: tudok-e ma jót tenni? Igazságos döntéseket hozok-e, tekintettel vagyok-e embertársaimra? Az imaheti füzet kiemelten foglalkozik a rasszizmus kérdéskörével. A rasszizmus azonban nem csak az Amerikai Egyesült Államokban – ahol a füzetet összeállító Minnesotai Egyházak Tanácsa is található – okoz problémákat, hanem szerte a világban. A szerkesztők egységre szólítják a keresztényeket, hogy eredményesebben szálljanak szembe a rasszizmus okozta megosztottsággal és elnyomással is. Olyan világban élünk, amelyben alapigénk különös hangsúllyal bír. Szomszédunkban, Ukrajnában háború zajlik. Nap mint nap erőszakos cselekmények hírét halljuk. Testvérnépek harcolnak egymás ellen. E sorok írásakor naponta több mint tízezer ember lépi át határainkat a háború elől menekülve. Emiatt is lehetséges, hogy itt más hangsúlyokat kap az ige minden körülmények között érvényes mondanivalója, mint a füzetet összeállító minnesotai testvérek számára. A mostani imahét kiváló alkalom lehet arra, hogy önvizsgálatot tartsunk a rasszizmus és a háború kapcsán. Mindkettő a rosszindulat, sokszor a gyűlölet megnyilvánulása, amelyet az uralkodó körök a maguk javára használnak. Nekünk azonban gondolatainkkal és magatartásunkkal a krisztusi egység értékét kell képviselnünk. ezért imádkozva reménységgel kérjük Isten Szentlelkének segítségét, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt Isten népe az ökumenikus imahéten.

            AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE (Iz 1, 12-18)

Ha elém járultok színem látására, ki kér rá benneteket, hogy udvaraimat tapodjátok? Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el. Újhold, szombat és ünnepi összejöveteleitek… hogy tűrjem tovább együtt a vétket és ünnepeiteket? Újholdjaitokat és zarándoklataitokat egész szívemből gyűlölöm, terhemre lettek. Már belefáradtam, hogy elviseljem őket. ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szememet. Akármennyit imádkoztok is, nem hallgatok oda, mert a kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet. Aztán gyertek, s szálljatok velem perbe! – mondja az Úr. "Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.”

(Szent István Társulat biblia-kiadása)

            Az egyetemes imahét igehirdetési terve:

1. nap: Tanuljunk meg jót cselekedni

Olvasmányok

Iz 1,12–18: „Tanuljatok meg jót tenni: segítsétek az elnyomottat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet.”

Lk 10,25–36: „Megkérdezte Jézustól: de ki a felebarátom?”

            IMÁDSÁG: Urunk, te a rabszolgaságból szabadságra hívtad népedet. Adj erőt és bátorságot, hogy megkeressük azokat, akik igazságtalanságot szenvednek. Láttasd meg velünk, hol van szükség, hogy segíthessünk. Szentlelkeddel gyűjts össze pásztorunk, Jézus Krisztus egy nyájába. Ámen.

2. nap: Ha az igazság érvényesül

Olvasmányok

Péld 21,13–15: Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés.

Mt 23,23–25: Igazság, irgalmasság és hűség. Ezeket kellene cselekednetek.

Imádság: Istenünk, te vagy minden bölcsesség forrása. Imádkozunk bölcsességért és bátorságért, hogy igazságot cselekedjünk, hogy a világban lévő rosszra a jóra mutató cselekvéssel válaszoljunk. Ámen.

3. nap: Cselekedj igazságosan, törekedj szeretetre, légy alázatos

Olvasmányok

Mik 6,6–8: Mit kíván tőled az Úr? „Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”

Mk 10,17–31: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Imádság: Kegyelmes és szerető Istenünk! Nyisd meg szemünket, hogy megláthassuk azt a küldetést, amelyben minden keresztény testvérünkkel osztozunk, hogy országod igazságát és szerető jóságát tanúsítsuk a világban. Segíts, hogy szeretettel fogadjunk felebarátainkat, ahogyan Fiad is szeretettel fogadott minket. Tégy késszé áldozathozatalra, amikor ingyen kegyelmedről teszünk bizonyságot. Az Úr Jézusért, Urunkért kérünk. Ámen.

4. nap: Láttam az elnyomottak könnyeit

Olvasmányok

Préd 4,1–5 „Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk.”

Mt 5,1–8 „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.”

Imádság: Igazságos és kegyelmes Istenünk! vedd le szemünkről a pikkelyeket, hogy valóban megláthassuk a körülöttünk pusztító elnyomást. Jézus nevében imádkozunk, aki látta és megszánta a sokaságot. Ámen.

5nap: Ének az Úrról idegen földön

Olvasmányok

Zsolt 137(136),1-4. „Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket: énekeljetek nekünk a Sion-énekekből!”

Lk 23,27–31 „Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok…”

Imádság: Istenünk, elnyomottak védelmezője! Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük azt a rosszat, amelyet ma is keresztény testvéreinkre kényszerítenek. Lelked adjon bátorságot, hogy egy szólamban énekelve felemeljük szavunkat azokért, akiknek szenvedését nem hallják meg. Jézus nevében kérünk. Ámen.

6. nap: Valahányszor megtettétek akárcsak eggyel is a legkisebbek közül, velem tettétek meg.

Olvasmányok

Ez 34,15–20 „Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem…”

Mt 25,31–40 „Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.”

Imádság: Szerető Istenünk! Hálát adunk irántunk való végtelen szeretetedért és gondviselésedért. segíts, hogy a megváltás énekeit énekelhessük. Tárd szélesre szívünket szereteted befogadására, irgalmasságod tovább - adására az egész emberiség nagy családjának. Jézus nevében kérünk. Ámen.

7. nap: Nem így kellene lennie

Olvasmányok

Jób 5,11–16 „így lesz reménysége a nincstelennek, a csalárdság pedig elnémul.”

Lk 1,46–55 „hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.”

Imádság: Reménység Istene! segíts arra gondolnunk, hogy velünk vagy szenvedésünkben! Segíts, hogy a reménység megtestesítői legyünk egymásnak, amikor a reménytelenség gyakori, nem kívánt vendég szívünkben. Ajándékozz meg szerető Lelked erejével, amikor együtt munkálkodunk az elnyomás és igazságtalanság mindenféle formájának megszüntetésén. Adj bátorságot, hogy azt és úgy szeressük, amit, akit és ahogyan te szeretsz, és hogy cselekedeteinkkel is kifejezzük ezt a szeretetet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

8. nap: Az igazság helyreállítja a közösséget

Olvasmányok

Zsolt 82,1–4 „Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot az elesettnek és a szűkölködőnek!”

Lk 18,1–8 „vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá?”

Imádság: Istenünk, mindenek teremtője és Megváltója! Taníts minket befelé tekinteni, hogy szerető Lelkedben erősödjünk, azért, hogy bölcsességgel és bátorsággal tekintsünk kifelé, hogy mindig a szeretet és igazság ösvényét válasszuk. Ezt kérjük szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, a Szentlélekkel egységben. Ámen.

(részlet a 2022/XII. érseki körlevélből)