Papi továbbképző anyaga

Főegyházmegyénkben – szeptember 9-13. között – idén is megszervezzük a papi továbbképzőt a gyulafehérvári Papnevelő Intézetben.

A továbbképzőre kötelezett személyeken kívül bárki részt vehet a Paptestvérek közül, sőt ajánlott, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

Érkezés:

2014. szeptember 9-én, hétfőn a 1300 órakor kezdődő ebédig.

Elutazás:

2014. szeptember 13-án, ebéd után.

A továbbképzés anyagát a Szentírástudomány, Fundamentális teológia és Liturgika képezik.

A továbbképzőn résztvenni szándékozók legkésőbb folyó év július 31-ig jelezzék szándékukat Ferencz Margit titkárnőnél a 0258–811688-as fix, vagy a 0745–770134-es mobilszámon, illetve az  iroda@sis.uab.ro e-mail címen.

A plébánosok kötelesek erre az időre szabadságolni káplánjaikat.

A továbbképzőn való részvétel nem számít be a szabadságba.

 1. Szentírástudományból

Az idei káplántovábbképző anyagát a Pápai Biblikus Bizottság 2001-ben kiadott dokumentuma képezi, ami „A zsidó nép és szentiratai a keresztény Bibliában” címet viseli. Két szempont késztetett e téma választására –

 1. Az idén megjelent ez a dokumentum a Szent István Társulat kiadásában, a Római Dokumentumok XL sorozatában. Eddig csak szemelvényekben ismertettem a diákokkal, most az egész dokumentum rendelkezésünkre áll – magyar nyelven.
 2. Az idén van a Soah 70. évfordulója. A fenti dokumentum útbaigazítást ad az Ó- és Újszövetség kapcsolatának értelmezésében, rávilágít néhány olyan kijelentésre az Újszövetségben, amelyeket sajnos sok keresztény antiszemitizmusának alátámasztására használt és használ fel.

A dokumentum megvásárolható néhány példányban Ft. Dr. Oláh Zoltán szaktanárnál 1500 forintért, illetve 22 lejért.

Az alábbi könyvészetet ajánljuk a téma elmélyítésére:

 1. Pápai Biblikus Bizottság, A zsidó nép és szentiratai a keresztény Bibliában, Szent István Társulat, Budapest 2013. Kötelező olvasmány. A továbbképző gerincét ez a dokumentum adja. Románul interneten is megrendelhető a Buna Vestire jászvásári kiadónál 6 lejért: Poporul evreu şi sfintele sale scripturi în Biblia creştină.
 2. Reinhard Neudecker, Az egy Isten sok arca, Magyar keresztény – Zsidó tanács, Mérleg, Budapest 1991.
 3. Reinhard Neudecker, Die vielen Gesichter des einen Gottes, Christlich-Jüdischer Dialog: eine Anfrage an Exegese, Theologie und Spiritualitaet, Patris Verlag – Gregorian – Biblical Press Roma 2010. Pater Neudecker judaisztikát tanít a Pápai Biblikus Intézetben. A Mérleg gondozásában jelent meg magyarul a már 1989-ben kiadott könyve. Ezt dolgozta át a 2001-ben megjelent dokumentum alapján.
 4. Dobos Károly Dániel – Fodor György szerk., „Vízió és valóság” Studia Theologica Budapestinensia 35., Új ember – Márton Áron kiadó, Budapest 2011.
 5. D.L. Baker, Két szövetség, egy Biblia, Harmat Budapest 1998.
 6. Frédéric Manns OFM, Bibliai szövegek értelmezése a zsidó és keresztény hagyományokban, Sapientia Főiskola – L’Harmattan, Budapest 2013.
 7. Tatai István, Az Egyház és Izrael, Harmat – Kálvin – KMTI, Budapest 2009.
 8. Dávid Katalin, Soah – emlékeim a vészkorszak idejéből, Szent István Társulat, Budapest 2014; olvasmányos és tanulságos kis könyv.

B. Fundamentális teológiából

 1. Új vallásosság: vallás Isten és Egyház nélkül, szekták és vallásos ébredés
 2. Új egyházkép a II. Vatikáni Zsinaton
 3. Jézus rejtett öntudata: a messiási címek problematikája
 4. Ökumenikus párbeszéd a zsinat után
 5. Az idők jelei

Könyvészet:

 1. Corsani, Bruno – Ricca, Paolo, Péter és a pápaság a mai ökumenikus párbeszédben, Budapest 1980.
 2. Cserháti Ferenc, Az egyházzal vagy nélküle, München 2004.
 3. Dulles, Avery, Az egyház modelljei, Budapest 2003.
 4. Küng, Hans: Világvallások etikája, Budapest 1994.
 5. Rosa, Giuseppe de, Vallások, szekták és a kereszténység, Budapest 1991.
 6. Sesboüé, Bernard, Krisztus pedagógiája, Budapest 1997.
 7. Székely Dénes, Korunk új vallásai, in: Studia Theologica Transsylvaniensia. A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata, 1 (2000) 92‑102.
 8. Székely Dénes, Jézus Krisztus az Úr, Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2009, 228 oldal.
 9. Székely Dénes, Isten népe, Presa Universitară Clujeană / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2012, 299 oldal.
 10. Székely Dénes, Jézus rejtett öntudata, in: Studia Theologica Transsylvaniensia. A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata, 16/1 (2013) 119–136.
 11. Vermes Géza, A zsidó Jézus, Budapest, 1995.
 12. Zamfir Korinna, Ökumenikus teológia, Kolozsvár 2007.

C. Liturgikából

I. A liturgia mint a kommunikáció prototípusa

Irodalom:

 1. P. Szilczl Dóra, Nézőpontok. A dialóguskommunikáció magyarázati lehetőségeinek vizsgálata, in: Farkas Edit (szerk.): „Kezdetben van a kapcsolat”. Interdiszciplináris dialógus a dialógusról, (Jezsuita könyvek – Agóra 15), Budapest 2013, 47–61.
 2. Eugenio Trías, Gondolatok a vallásról: a szimbólum és a szentség (ford. Dorn Krisztina), in: Korpics Márta – P. Szilczi Dóra (szerk.): Szakrális kommunikáció. A transzcendens mutatkozása, Budapest 2007, 191–202.
 3. Korpics Márta – P. Szilczi Dóra, Miért kommunikáció, miért szakrális?, in: Korpics Márta – P. Szilczi Dóra (szerk.): Szakrális kommunikáció. A transzcendens mutatkozása, Budapest 2007, 11–36.
 4. Diósi Dávid, Egyház és posztmodern. Korunk vallásossága és esztétizáló hajlama, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2012.
 5. Diósi Dávid, Identitásfaktor: kultusz. Zsákutca vagy kihívás? in: Marton József – Oláh Zoltán – Kovács F. Zsolt (Szerk.): Itt vagyok, engem küldj! Tanulmányok a papságról, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2010, 207–216.
 6. Diósi Dávid, Posztmodern vallásosság? Milyen módon vallásos korunk embere? in: Vigilia 76 (2011), 722–730.
 7. Diósi Dávid, Időzés a Szép vonzásában. A liturgia az esztétizálás és az esztétika tükrében, in: Vigilia 77 (2012), 101–110.
 8. Diósi Dávid, Kultusz a posztmodern társadalomban. Közelharc a liturgia esztétikai dimenziójának visszahódításáért, in: Kovács Andrea (szerk.): Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján tartott szimpózium előadásai (Budapest, 2010. szeptember 8-10.). Budapest: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, 2012, 99–115.
 9. Diósi Dávid, A szimbólum hitelesítő kritériuma: a szép, in: Vallástudományi Szemle (Budapest) 8 (2012/3), 47–55.
 10. Kunzler Michael, Az egyház liturgiája (AMATECA X), Szeged 2005, 111–120.

 

II. Az advent liturgiája és szokásai

Irodalom:

1. Adventus Domini – Úrjövet. Az advent története, szokásai és lelkisége, Szerkesztette: Diósi Dávid, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2013.

2. ERO CRAS. Az ó-antifónák története és magyarázata, Szerkesztette: Diósi Dávid, Szent István Társulat – Verbum, Budapest – Kolozsvár 2013.

3. Radó Polikárp, Az egyházi év, Pannonhalma 1998.

4. Barsi Balázs, A liturgikus év (Török J. – Barsi B. – Dobszay L., Katolikus liturgika III, Egyházzenei füzetek I/ 4), Budapest 1999, 99–107.

5. Halász Piusz, Ádvent, in: Vigilia 53 (1988), 943–948.

6. Bálint Sándor, Karácsony, húsvét, pünkösd. A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából, 7. Budapest 31989, 15–106.

7. Kunzler Michael, Az egyház liturgiája (AMATECA X), Szeged 2005, 523–525.

 

III. Szövegválogatás

Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici és Teodor Bakonsky a kortárs román értelmiség néhány vezéregyéniségeinek teológiai relevanciával bíró írásaiból: felolvasás, értelmezés, megbeszélés és kiértékelés.

Irodalom:

 1. Andrei Pleşu, Despre îngeri, Bucureşti 2003 (magyar ford. Az angyalokról, Kolozsvár 2006).
 2. Andrei Pleşu, Despre bucurie în Est şi în Vest şi alte eseuri, Bucureşti 2012.
 3. Andrei Pleşu, Despre frumuseţea uitată a vieţii, Bucureşti 22014.
 4. Horia-Roman Patapievici, Omul recent, Editura Humanitas, București 2001.
 5. Horia-Roman Patapievici, Discernământul modernizării, Editura Humanitas, București 2004.
 6. Teodor Bakonsky, Jákob és az angyal, Kolozsvár 2000.

(részlet - Körlevél V./2014. július 10.)