Székeskáptalan megújítása

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Székeskáptalan működési szabályzatát 2021. szeptember 29-én, a székeskáptalan védőszentjének, Szent Mihály főangyalnak főünnepen kihirdettem és elrendeltem.

Eddigi szolgálatukat méltatva, köszönetem jeleként, a székeskáptalan javaslatára tiszteletbeli kanonok címet adományoztam a székeskáptalan kiérdemesült tagjainak:

            - Ft. Msgr. Csíki Dénes pápai káplán, plébános

            - Ft. dr. Ferenczi Sándor szentszéki tanácsos, ny. teológiai tanár, ny. plébános

            - Ft. dr. Horváth István szentszéki tanácsos, főesperes-plébános, főtanfelügyelő

            - Ft. Msgr. Szász János pápai káplán, plébános

            - Ft. dr. Székely Dénes adjunktus, plébános

            - Ft. Varga Rezső esperes, plébános

 

2021. november 16-án kineveztem az új székeskáptalant:

Nagyprépost: Msgr. dr. Marton József;

Olvasókanonok: jelenleg betöltetlen;

Éneklőkanonok: Ft. dr. Kiss Endre;

Őrkanonok: Ft. dr. Veres Stelian;

Teológuskanonok: Ft. dr. Oláh Zoltán;

Mesterkanonok: Ft. dr. András István;

Iskoláskanonok: Ft. Farkas Ervin;

Levéltár őre kanonok: Ft. Hurgoi János;

Penitenciárius kanonok: Ft. László Szabolcs.

A székeskáptalan lehetőségéhez mérten segíti a gyulafehérvári lelkipásztori munkát, a kanonokok végzik a székesegyházi hétköznapi reggeli szentmiséket, a székesegyházban tartott ünnepélyes főpásztori szentmisén koncelebrálnak, bizonyos alkalmakkor ünnepi szentmisét mutatnak be és ünnepi vecsernyét végeznek. A székeskáptalan teljesíti azokat a feladatokat, amelyeket a jog és a Főpásztor rájuk bíz (503. kán.).

A Nagyprépost a káptalan jogait, javait mindig és mindenütt védelmezi, és azoknak érvényt szerez. Felel a káptalanra tartozó minden egyes ügyért. Kezeli a káptalani iratokat. Egybehívja a káptalani gyűléseket, azokon elnököl, a döntéseket kimondja, és azok végrehajtásáról gondoskodik.

Az Éneklőkanonok felel a káptalani istentiszteletek rendjéről.

Az Őrkanonok gondot visel a székesegyház épületére és minden fajtájú berendezésére. Felel a székeskáptalan kezelésében lévő kincstárért. Amennyiben az érseki gazdasági igazgató pap, ő tölti be az őrkanonoki tisztséget.

A Teológuskanonok az egyházmegyei papság lelkigyakorlatos kötelezettségének felelőse.

A Mesterkanonok a Gyulafehérvári Papnevelőintézet rektora és a Főegyházmegyei Papi Továbbképző felelőse.

Az Iskoláskanonok feladatköréhez a katolikus nevelés és a katolikus iskolák/osztályok tartoznak.

A Levéltár őre kanonok az érsekségi és székeskáptalani levéltárak számontartója és irányítója.

A Penitenciárius kanonok a székesegyházban a bűnbánat szentségének kiszolgáltatója, feloldozást ad az önmagától beállott, hivatalosan ki nem nyilvánított cenzúrák alól az 508. kán. értelmében. Főleg az egyházmegyei szintű liturgián (papszentelés, diakónusszentelés, nagycsütörtök, székesegyház búcsúünnepe, zarándokok stb. szentmiséjén) áll a hívek szolgálatára.

Szent Mihály főangyal kísérje az újonnan kinevezett székeskáptalan működését, szolgálatát.

(részlet a 2021/XI. érseki körlevélből)