Személyi és szervezeti változások főegyházmegyénkben

Szám: 915/2022

Személyi és szervezeti változások főegyházmegyénkben

A papot Isten népe szolgálatára szentelik: a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. „Állandó missziós állapotra törekszik”, azaz kilép saját kényelméből és megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni (EG 20,25). Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit, terveit és vágyait a lelkipásztori szükségleteknek és az Egyház küldetésének.

A papok helyezésénél és áthelyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét egy adott helyzet valódi szükségleteivel.

Érvényesíteni szeretnénk Zsinati Könyvünk rendelkezéseit, amelyek szerint minden pap legalább öt évet szórványhelyen is működik. A nem szórványplébániák esetében 15 évi szolgálat után a plébános nyilvánítsa ki szándékát a főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná (Zsinati Könyv 118, 119).

Az állam által megszabott nyugdíjkorhatár elérése a plébános számára nem jelenti a szolgálat végét, hiszen az Egyházi Törvénykönyv a 75. életévét betöltött plébánost szólítja fel, hogy szíveskedjék hivataláról való lemondását benyújtani a megyéspüspöknek, aki dönt annak elfogadásáról vagy elhalasztásáról (538. k., 3. §.).

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

A. Újmisések

2022. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban hét diakónusunkat. A szentelést követően megkapták kinevezésüket első szolgálati helyükre:

 1. Baróti Tibort a gelencei plébániára,
 2. Bíró Károlyt a csíkszeredai Szent Kereszt plébániára,
 3. Böjte Csongort a kolozsvári Szent Mihály plébániára,
 4. Forró Csaba Rolandot a csíkszentdomokosi plébániára,
 5. Kerekes Péter-Miklóst a ditrói plébániára,
 6. Mazai Tihamért a gyimesbükki plébániára és
 7. Timár Józsefet a szovátai plébániára neveztem ki segédlelkésznek.

 

B. Segédlelkészek

 1. Antal Zoltán-Lászlót felmentettem a ditrói plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a sepsiszentgyörgyi Szent József plébániára segédlelkésznek.
 2. Bereczki Attila-Szabolcsot felmentettem a gelencei plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a zetelaki plébánia segédlelkészévé.
 3. Farkas Zsombort, a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkészét felmentettem eddigi beosztásából és engedélyeztem távozását a Pálos szerzetesrendbe. A jó Isten áldása kísérje.
 4. Jánossi Imrét felmentettem a kolozsvári Szent Mihály plébánia segédlelkészi és a kolozsvári egyetemi lelkészségi beosztásából és kineveztem a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia segédlelkészévé.
 5. Kelemen Zoltán-Arnold nagyszebeni segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és tanulmányi útra küldöm Rómába.
 6. Bojtor Attila római tanulmányi útról visszatérő papunkat kineveztem a Nagyszeben I. plébánia segédlelkészévé, valamint a fundamentális teológia tanárává a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetében.
 7. László Zsolt zetelaki segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia segédlelkészévé.

C. Plébánosok, lelkészek, plébániai kormányzók

 1. Simon Imre gyimesbükki segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem az imecsfalvi plébánia kormányzójává.
 2. Hajlák Attila-István imecsfalvi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem Székelyvécke és Bordos plébániák plébánosává.
 3. Benedek Róbert-Károly csíkszentdomokosi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem türi plébánossá.
 4. Buciuman Gheorghe-Traian türi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a brassói Szent Kereszt plébánia plébánosává.
 5. Máthé Vilmost, a brassói Szent Kereszt plébánia plébánosát felmentettem eddig beosztásából és kineveztem a brassói Szent Kereszt plébánia kisegítő lelkészévé.
 6. Gödri Istvánt felmentettem a brassói Szent Kereszt plébánia kisegítő lelkészi megbízatása alól, megerősítve feketehalmi plébánosi megbízatását.
 7. Ilyés Imrét, a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia segédlelkészét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem vicei plébánosnak, rábízva Felőr és Retteg filiák ellátását is.
 8. Dr. Lőrinczi Károly vicei plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem dicsőszentmártoni plébánossá.
 9. György Istvánt felmentettem a dicsőszentmártoni plébánia ellátása alól, megtartva szőkefalvi plébánosi kinevezését.
 10. György Ferenc tordai plébánost, eddigi beosztásában megerősítve, kineveztem a sínfalvi plébánia kormányzójává.
 11. Szőcs Béla sínfalvi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem uzoni plébánossá.
 12. Elekes Szabolcs uzoni plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem borszéki plébánossá.
 13. Márton József borszéki plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia plébánosává, valamint a székelyudvarhelyi kerület főesperesévé.
 14. Mátyás Károlyt, a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia plébánosát és a székelyudvarhelyi kerület főesperesét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem kovásznai plébánossá.
 15. Péter Arthur kovásznai plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia plébánosává, valamint a marosi és küküllői kerületek főesperesévé.
 16. Balla Imrét, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia segédlelkészét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem a korondi plébánia plébánosává.
 17. Tuzson Attilát, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papját július 1-től inkardináltam főegyházmegyénkbe és kineveztem a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia kisegítő lelkészévé.
 18. Szakács Endrét, betegállománya megszűntével, kineveztem a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia kisegítő lelkészévé. Az örmény ordinariátus keretében betöltendő megbízatásáról a későbbiekben rendelkezem.
 19. Oláh Dénest, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia plébánosát és a marosi és küküllői kerületek főesperesét felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem farkaslaki plébánossá.
 20. Laczkó Vilmos farkaslaki plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem erdőszentgyörgyi plébánossá, rábízva Gyulakuta filia ellátását is.
 21. Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem mikóújfalusi plébánossá.
 22. Sebestyén Pétert, a marosvásárhelyi Szent Imre plébánia plébánosát felmentettem eddigi beosztásából és csíkszenttamási plébánossá neveztem ki.
 23. Boros László csíkszenttamási plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem szentkatolnai plébánossá.
 24. Dr. Bara Zoltánt, megtartva tanári kinevezését, felmentettem a brádi plébánia ellátása alól és kineveztem a marosvásárhelyi Szent Imre plébánia plébánosává.
 25. Csapai Árpád-Szilárdot felmentettem a csíkszeredai korházlelkészi beosztásából, és a csíkszeredai egyetemi lelkészi kinevezését megtartva, kineveztem a csíktaplocai plébánia kisegítő lelkészévé.
 26. Kovács Árpádot, eddigi megbízatásaiban megerősítve, kineveztem a magyarszarvaskendi plébánia kormányzójává.
 27. Küsmödi Attilát, megerősítve szamosújvári plébánosi kinevezését, felmentettem a magyarszarvaskendi plébánia ellátása alól és kineveztem a széki plébánia kormányzójává. Az örmény ordinariátus keretében betöltendő megbízatásáról a későbbiekben rendelkezem.
 28. Pál Vilmos gyergyóhodosi plébánost, eddigi beosztását megtartva, kineveztem az orotvai plébánia kormányzójává.
 29. Dr. Lukács Imre Róbertet, minden egyéb megbízatásában megerősítve, felmentettem a verespataki és az abrudbányai plébániák ellátása alól.

D. Változások a központban

 1. Dr. Veres Stelian gazdasági igazgatót felmentettem a kudzsíri és az alvinci plébániák ellátása alól, megtartva többi megbízatását és az alvinci plébánia vagyonkezelését.
 2. Farkas Ervint felmentettem a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusi megbízatása alól.
 3. Pasca Szilárdot felmentettem a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusává, valamint megbíztam a verespataki és az abrudbányai plébániák ellátásával.
 4. Tódor Attilát felmentettem a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetői beosztásából és kineveztem kézdiszentkereszti plébánossá, valamint a bélafalvi plébánia kormányzójává.
 5. Kovács Józsefet felmentettem a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum lelkivezetőjévé, valamint megbíztam a kudzsíri és az alvinci plébániák ellátásával.

E. Nyugállományba vonultak

 1. Bene Gábor, 80. életévét betöltött székelyvéckei plébános hűséges szolgálatát megköszönve, felmentettem eddigi beosztásából és nyugállományba engedtem. Jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
 2. id. Pál Antal korondi plébánost, egészségi állapotára való tekintettel, felmentettem eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve, sok egészséget kívánok.
 3. Potyó Ferenc szentkatolnai plébánost saját kérésére felmentettem eddigi beosztásából. Eddigi szolgálatát megköszönve kívánok jó egészséget.
 4. Simó Gábor mikóújfalusi plébánost, betegségre hivatkozó kérése nyomán, felmentettem eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve, sok egészséget kívánok.
 5. Vakaria Béla orotvai plébánost, betegségre hivatkozó kérése nyomán, felmentettem eddigi beosztásából. Köszönöm szolgálatát és jó egészséget kívánok.
 6. Vatány Gábor kézdiszentkereszti és bélafalvi lelkészt, betegségre hivatkozó kérése nyomán, felmentettem eddigi beosztásából. Szolgálatát megköszönve kívánok jó egészséget.

F. Szerzetes papok

 1. Molnár Lehel SchP atyát, a tartományfőnökkel való egyeztetések után, kineveztem kolozsvári egyetemi lelkésznek.

Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök felterjesztését elfogadva, illetve a vele való egyeztetés alapján:

 1. Fr. Bakó Pál OFM atyát dési lelkésszé,
 2. Fr. Fecheta Jenő OFM atyát dévai lelkésszé,
 3. Fr. Gegő Julianus OFM atyát szárhegyi lelkésszé és
 4. Fr. Timár Asztrik OFM atyát csíksomlyói templomigazgatóvá neveztem ki.
 5. Fr. Páll József Leó OFM atyát a brádi plébánia ellátásával,
 6. Fr. Nagy Károly OFM atyát Kajántó ellátásával és
 7. Fr. Guia Hugó OFM atyát csíkszeredai kórházlelkészi feladattal bíztam meg.