Szent Család-ünnepi gyűjtés a családpasztoráció támogatására

A 2022. júniusában Rómában lezajlott Családok X. Világtalálkozójának – melyen Romániát 12, főegyházmegyénket egy család képviselte – egyik hangsúlyos üzenete a házassági katekumenátus fontossága. Újszerű pasztorációs irányelv ez, amely főleg a jegyespasztorációt, de a családpasztoráció egészét új fénybe állítja. Nem csak katekézist vagy csak oktatást jelent. Olyan folyamat, amely bevezeti és neveli a jegyeseket, majd házaspárokat annak a szentségi valóságnak a tudatosításában, hogy kapcsolatukban jelen van Krisztus. A jegyespasztoráció így nem működési alapelvek elsajátítása, nemcsak életmód-tanácsadás. Sokkal inkább a kerügma fokozatos hirdetése és tanúságtétel. Ezzel az Egyház arra ösztönöz, hogy a családpasztoráció sokfelé ágazó szolgálata egyetlen szerves egészet alkosson, és a fókuszban a házaspárok, a családok kísérése álljon, bölcsőtől a sírig.

E pasztorációs irányelv tartalmi és módszertani megvalósítása kihívás elé állítja a családpasztoráció felelőseit. 2023-ban ezért a papi továbbképzés (PTK) keretében is igyekszünk lelkipásztorok számára kellő ismereteket átadni és készségfejlesztő, gyakorlatias kereteket biztosítani. De minden családpasztorációs szolgálat célja ez kell legyen: papok és családok közös munkájával kísérni a házaspárokat. Belátni, hogy a családegyház nem elméleti valóság, hanem a család Krisztussal való közössége az élet minden területén. Így lesz a család tanúságtevő, evangelizáló és misszionáló. A Krisztussal való életben nevelkednek a gyerekek, így lesznek keresztényekké. Ők hatnak barátaikra, így válnak ők is misszionálókká. És ez fogja elevenségével áthatni a plébánia közösségét is.

Hogy ez így legyen, továbbra is felelősséggel támogatnunk kell azokat, akik ennek egyházmegyei koordinátorai.

Ezúttal mondok köszönetet a lelkipásztoroknak és plébániai közösségeknek, hogy támogatták főegyházmegyénk családpasztorációját. A 2021-es évben meghirdetett Szent Család Vasárnapi gyűjtésből 67.822 lej gyűlt össze. Köszönet az adományokért!

A főegyházmegyei családpasztoráció támogatására az idén is Szent Család ünnepén tartunk gyűjtést, 2022. december 30-án. A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. február 1-ig a Főegyházmegyei Hivatalhoz továbbítják a következő bankszámlára: IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.