VIII. Körlevél - 2015. július 9.

D. a J. Kr.!

VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK

Székhelyükön
 

Tartalom:

 

Személyi változások, felmentések, kinevezések és áthelyezések főegyházmegyénkben

A. Újmisések:

1. T. Benedek Róbert-Károlyt a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániára neveztem ki segédlelkésznek;
2. T. Lőrincz Barnabást a gyergyócsomafalvi plébániára segédlelkésznek;
3. T. Obermájer Ervin-Istvánt marosvásárhelyi Keresztelő Szent Jánosról nevezett plébániára segédlelkésznek;
4. T. Simon Imrét a segesvári plébániára segédlelkésznek;
5. T. Tódor Attilát a csíkszeredai Szent Kereszt főplébániára neveztem ki segédlelkésznek.
 
B. Változások a központban:
6. Ft. Dr. Holló László rektor úr mandátuma lejárta után nem vállalta tovább a szemináriumi rektori szolgálatot;
7. Ft. Korom Imre kisszemináriumi spirituális atyát felmentettem tisztségéből és a Papi Szeminárium (S.I.S.) rektorává neveztem ki, tanári megbízatásainak megtartásával;
8. Ft. Farkas Lászlót felmentettem a kudzsiri plébánia vezetése alól és kineveztem kisszemináriumi spirituálisnak, valamint zenetanárnak.
C. Segédlelkészi kinevezések:
9. T. Csíki Szabolcs csíkszeredai segédlelkészt saját kérésére elmozdítottam és kineveztem a medgyesi plébániára segédlelkésznek;
10. T. Hajlák Attila marosvásárhelyi segédlelkész urat a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániára neveztem ki segédlelkésznek;
11. T. Farkas Ervin segesvári segédlelkészt a Brassó-bolonyai plébánia segédlelkészének neveztem ki;
12. T. Şcheianu Ciprian-Iosif Brassó-bolonyai segédlelkész gyógykezelésre megy. Ezt követően a csíkszeredai Szent Kereszt főplébánián fog tovább működni segédlelkészi beosztásban;
13. T. Ráduly István-Zsolt gyergyószentmiklósi segédlelkészt a brassói Szent Kereszt plébániára neveztem ki segédlelkészi beosztásba;
14. T. Szabó-Siklódi László-Levente brassói segédlelkészt Gyergyóremetére neveztem ki segédlelkészi minőségben;
15. Ft. Tamás Barna fogarasi plébános urat felmentettem plébánosi beosztása alól. Főállásban továbbra is megmarad Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkésznek, másodállásban a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébánián fog tevékenykedni kisegítő lelkészi minőségben;
16. Ft. Sajgó Balázs nyárádszeredai plébános urat folyó év augusztus 1-től felmentettem plébánosi megbízatása alól. Megmarad a Főegyházmegyei Caritas lelki vezetőjének, de másodállásban kisegítő lelkészi feladatot tölt be a gyergyószentmiklósi Szent István
plébánián;
17. T. Vitus Lajos erdőszentgyörgyi plébánost felmentettem tisztségéből. Soron következő gyógykezelése után a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián fog kisegítő lelkészi feladatot betölteni.
 
D. Plébánosi és lelkészi kinevezések:
18. T. Ambrus István sepsiszentgyörgyi segédlelkészt felmentettem megbízatása alól és Kapnikbányára neveztem ki plébánosnak;
19. T. Gál István-Attila medgyesi segédlelkészt felmentettem korábbi megbízatása alól és Fogarasra neveztem ki plébánosnak;
20. T. György Mihály Levente kézdivásárhelyi segédlelkészt felmentettem korábbi megbízatása alól és nyárádszeredai plébánosnak neveztem ki;
21. T. Mihály Imre csíkszeredai segédlelkészt felmentettem korábbi beosztásából és Marosújvár-Felvinc egyházközségek
plébánosává neveztem ki;
22. T. Bilibók Géza felvinci plébánost felmentve tisztségéből, ez év augusztus 1-től Tusnádfürdőre neveztem ki plébánosnak;
23. T. Baróti Csaba nyárádtői plébános urat korábbi tisztségéből felmentve Székelyszentkirályra neveztem ki plébánosnak;
24. T. Kovács Péter-Pál gyergyóremetei segédlelkészt tisztségéből felmentve Nyárádtőre neveztem ki plébánosnak;
25. T. Boldizsár Ferenc gyergyószentmiklósi segédlelkészt erdőszentgyörgyi plébánosnak neveztem ki;
26. Ft. László István székelyudvarhelyi segédlelkészt korábbi megbízásából felmentve kudzsiri plébánosnak neveztem ki;
27. T. Gál Hunor gyergyócsomafalvi segédlelkészt felmentettem tisztségéből, s a gyergyószentmiklósi örmény plébánia lelkészévé neveztem ki; ezzel egyidőben a gyergyószentmiklósi latin rítusú Szent Miklós plébánia segédlelkészi tisztségét is betölti;
28. Ft. Kasza László viceposztulátor brassói segédlelkész urat megbíztam a brassói egyetemi lelkészi szolgálattal is.
 
E. Távoznak a főegyházmegyéből:
29. T. László Rezsőt saját kérésére felmentettem kapnikbányai megbízatása alól és elengedtem a Pálos rendbe;
30. T. Karácson Tibor gyergyóhodosi plébános urat felmentettem tisztségéből és elengedtem, hogy az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi központjának műsorigazgatói tisztségét megpályázza.
 
F. Visszatértek főegyházmegyénkbe:
31. T. Pál Vilmos plébános visszatért a Bozen-brixeni egyházmegyéből és a gyergyóhodosi plébániára neveztem ki plébánosi beosztásban;
32. T. Simó Ferenc távozott a Jezsuiták kötelékéből és ezt követően a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániára neveztem ki kisegítő lelkésznek.
 
G. Szerzetesi kinevezés:
33. T. P. Kovács Lajos SJ atyát a Provinciálisa Ft. P. Forrai Tamás SJ kérésére a marosvásárheyi Páduai Szent Antalról nevezett templom igazgatójává neveztem ki.
 
H. Nyugállományba vonultak:
34. T. Ferenczi István gyergyószentmiklósi kisegítő lelkészt – betegségére való tekintettel – felmentettem megbízatása alól és betegnyugdíjba vonult;
35. Nt. Balázs Hegedűs József tusnádfürdői plébánost betegségére való tekintettel, saját kérésére, felmentettem megbízatása alól és nyugállományba vonult;
36. T. Márton Gábor Benedek széki lelkészt kérésére felmentettem a plébániavezetés alól és nyugállományba engedtem;
37. T. Tubák László székelyszentkirályi megbízott plébánost saját kérésére felmentettem a plébániavezetés alól;
38. Nt. Trucza Sándor gyergyószentmiklósi örmény lelkészt betegségére való tekintettel felmentettem megbízatása alól és nyugállományba engedtem.
Mindannyiuk szolgálatát köszönve, kívánunk a Jóistentől békés nyugdíjas éveket.
 
Szám:782–2015.
Felvételivel kapcsolatos tudnivalók – 2015.
Papképzés – Pasztorális szak
Krisztus ma is, mint kétezer évvel ezelőtt, meghív embereket, hogy Őt szorosabban kövessék, életüket Neki ajándékozva evangéliumát hirdessék a világnak. Ez a hivatás ajándék, Krisztus kiválasztásának, meghívásának eredménye a lélekben. Sokszor nem is értjük egészen, csak "érezzük". A hivatással együtt jár a küldetés is, amelyre készülni kell emberileg, lelkileg, szellemileg. Kétezer éve maga Jézus készítette fel apostolait az evangélium hiteles megélésére és hirdetésére. Napjainkban – a világ különböző részein – szemináriumokban készülnek az ifjak erre a különleges szolgálatra, életformára. Gyulafehérváron is ugyanez történik, s ennek az útnak az első lépése a felvételi a szemináriumba, amelyet idén nyáron is megrendezünk, és amelyre nagy szeretettel várjuk a papságra jelentkezőket.
Jelentkezés:
 •  a helyi plébánoson keresztül, postai úton, a Rektori Hivatalnál (Institutul Teologic Romano-Catolic, 510009. Alba Iulia, Str. Bibliotecii nr. 3, Jud. Alba);
 • jelentkezési határidő: 2015. július 10-ig;
 • előkészítő és felvételi 2015. július 13-17 között a Papnevelő Intézetben;
 • 2015. július 12-én, vasárnap este 19.00 óráig várjuk a jelentkezőket a Szemináriumban – a szükséges okmányokkal.
A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
 • Születési igazolvány (certificat de naştere) hiteles másolata;
 • Keresztelési és bérmálási igazolás;
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges);
 • Érettségi diploma (diplomă de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás;
N.B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.
 • Orvosi igazolás (adeverinţă medicală);
 • A plébános ajánló levele;
 • Érsek úrhoz illetve az illetékes megyéspüspökhöz – saját kezűleg – írt kérvény;
A felvételi díja:
 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire való beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.
A felvételi vizsgáról:
 érettségi vizsga átlaga – 50%
 felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a
felvételi vizsgán el kell érni az ötös (5) osztályzatot).
 a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami
nem lehet kisebb, mint 6,00.
 papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók
bírálnak el; A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli
vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.
 
A felvételi vizsga tételei
Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyag – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni. 
I. Szentírásismeret
1. A Szentírás (p. 5-8);
2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);
3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);
4. Újszövetség (p. 62-63);
5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);
6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).
Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).
 
II. Egyháztörténelem
1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);
2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);
3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);
4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);
5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).
Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály
számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv
oldalszámait jelölik).
III. Hitünk alapjai
1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);
2. A kegyelmi élet (p. 101-104);
3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);
4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);
Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).
Eredményhirdetés:
A felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.
Bővebb felvilágosításért a titkársághoz vagy a prefektushoz lehet fordulni:
- Titkárság: Ferencz Margit, Tel: 0258-811688, Mobil: 0745-770134
- Prefektus: András István, Mobil: 0740-551159, E-mail: istvan_andras@hotmail.com
 
Szám: 902–2015.
Kántorvizsga időpontja
A Liturgikus és Egyházzenei Bizottság szervezésében idén is kántorvizsgát tartanak azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után kántori oklevelet szeretnének szerezni.
A vizsgára f. év szeptember 9-10 között kerül sor a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián.
Vizsgaidőpont:
2015. szeptember 9-én – 13 óra.
A vizsga díja 50 RON.
Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalban a 0266–372–223, vagy a 0740–898-667 telefonszámokon.
Szállást és kosztot elfogadható áron a plébánia biztosít az igénylőknek.
Mindazok, akik nem a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumból jelentkeznek vizsgára, hozzák magukkal keresztelési helyükről a keresztelésüket igazoló okmányt, valamint lakóhelyük plébánosának ajánlását.
 
Szám:1093–2015.
Csíksomlyói Mária-szobor 500 éve és a Mária-tisztelet Erdélyben című kiállítás
Szeretettel hívjuk fel a Paptestvérek figyelmét és általuk a kedves hívekét is, hogy a csíksomlyói kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmat ad arra, hogy a Csíki Székely Múzeum emlékkiállítást mutasson be a témáról. A ferences atyák által meghirdetett
Mária-Év ráirányítja a figyelmet a csíksomlyói Mária-kegyszobor jelentőségére.
A kegyszobor – mint Csíksomlyó éke, meghatározó „emblémája” –  szorosan kapcsolódik népünk életéhez.
A csíksomlyói kegyszoborhoz kapcsolódó kiállítás, a Mária-szobor több olyan tárgyi emlékét mutatja be,amelyet első alkalommal láthat a nagyközönség. A kiállításon megtekinthető (többek között): – Batthyány Ignác erdélyi püspök levele, amelyben a csíksomlyói Mária-szobrot csodatevőnek és koronára méltónak ismerte el; – az általa adományozott ezüst koronák és
jogar, valamint a Kisjézus ruhácskái is, amelyekbe még a 20. század közepéig öltöztették. A kegyszoborhoz kapcsolódó 18-19. századi metszetábrázolások és – ferences források mellett – levéltári dokumentumok tanúsítják a Csodatevő Segítő Szűz egyházi elismerését.
A csíksomlyói Mária-tiszteletnek mindmáig érződő hatására és gyakorlatára fogadalmi tárgyak és pünkösdi búcsús képek utalnak.
Mindez egy tágabb összefüggésben, az erdélyi Mária-tisztelet tárgyi emlékei között látható. A csíksomlyói ferences atyák ajánlják a kiállítást minden érdeklődőnek, nem utolsó sorban a Boldogságos Szűzanyát tisztelő híveknek.
***
A kiállítás 2015. július 31-től szeptember 20-ig tekinthető meg a Csíki Székely Múzeumban. 
Csíki Székely Múzeum címe – Csíkszereda, Vár tér 2. szám
Tel: (004) 0266 372 024; e-mail: info@csikimuzeum.ro
Bővebb információ: www.csikimuzeum.ro
Nyitva tartás: kedd – vasárnap /09.00 – 18.00/
Utolsó belépés: zárás előtt 30 perccel.
A múzeum hétfőn, valamint egyházi és állami ünnepeken zárva van.
Szervezők:
Kisebb Testvérek Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartománya,
Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség,
Csíki Székely Múzeum.
 
Szám: 1105–2015.
Plébániai irattárak adatainak védelme
Előző körleveleinkben is szorgalmaztuk és külön is felhívtuk a Paptestvérek figyelmét a plébániai irattárak adatainak védelmére.
Az utóbbi időben megszaporodott az anyakönyvi adatokat lemásolni, digitalizálni akaró személyek száma. Kor ábbi felhívásunk nyomatékosítása céljából idézzük az Esztergom-Budapesti Főhatóság körleveléből, az erre vonatkozó felhívást:
„A Kléruskongregáció prefektusa, BENIAMINO STELLA (bíboros – szerk. megj.), címzetes érsek úr felhívta figyelmünket, hogy a Mormon Egyház („Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza”) Utah-i Genealogikus Szövetség név alatt különböző megyéspüspökök részére javasolta a plébániai levéltárak digitalizálását. A magánszférája védelme minden személyt megillető jog (vö. 220. k.), és az anyakönyvi adatok kizárólag a Katolikus Egyház tulajdonát képezik, ezért tilos azokat illetéktelen személyeknek vagy szervezeteknek kiadni.
Kérem a felelős lelkipásztorokat, hogy ügyeljenek ezeknek az adatoknak biztonságos és diszkrét kezelésére és hívják fel erre munkatársaik figyelmét is.” (Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóság Körlevele – II., 902–2015 szám).
***
A fentebbi idézetben foglaltakkal egyetértünk és azonosulunk velük. Szeretettel kérjük a Paptestvéreket, hogy mindenben ezen előírásoknak megfelelően járjanak el. 
Gyulafehérvár, 2015. július 9.
 
†György s.k.
érsek