Körlevél VIII. (2004. november 7.)

Valamennyi Tisztelendő Plébánia Hivatalnak

 

                                                                                              Székhelyükön

Főegyházmegyénkben hagyománnyá vált, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét megelőző vasárnap, Caritas-gyűjtést szervezünk templomainkban. Az idén erre a gyűjtésre november 14-én kerül sor. A kapott adományt nehéz helyzetben élő, nagy családok megsegítésére fordítjuk.

Ezúton kérem a Paptestvéreket, hogy a gyűjtést megelőző vasárnapon, november 7-én az alábbi szöveg felolvasásával hirdessék meg a gyűjtést. Jó alkalom ez arra is, hogy a főegyházmegye vallásos hívei tudatosítsák magukban, hogy mindannyiunk közös összefogásával lehet másokon segíteni. A közösség egésze felelős az egyes tagokért. A bajba jutott embernek minden kis segítség jól fog.Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy segítsenek a Caritas-kirendeltségeknek a gyűjtés megszervezésében.  A begyűlt összeget utalják át a Főegyházmegyei Caritas bankszámlájára (Caritas Arhidiecezan Romano Catolic Alba Iulia, RO42 RNCB 1100 0000 0046 0034 BCR ALBA IULIA), vagy adják át a Caritas valamelyik kirendeltségének.Segítő közreműködésüket ezúton is köszönjük.

 


Tisztelendő Testvéreim!

Kedves Jó Hívek!

Főegyházmegyénkben kialakult gyakorlat, hogy november hónapban, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepét megelőző vasárnapon Caritas-gyűjtést szervezünk. A jótékonykodás a keresztény élet szerves velejárója és nem alkalmi cselekedet. A hívő ember életéhez hozzátartozik, hogy Isten iránti szeretetét nem csak imádsággal, a törvények megtartásával, hanem embertársai iránt tanúsított szeretettel és ebből fakadó jócselekedetekkel bizonyítja. Mindennapi életünk természetes velejárója, hogy örvendünk az örvendezőkkel és együtt szomorkodunk a szomorúakkal, de tehetségünk szerint a bajba jutottakon is segítünk.

Ma olyan korban élünk, amikor az evangéliumi értékeket megkérdőjelezik és az emberi személyt is megfosztják a Krisztus biztosította méltóságától. Máról-hólnapra utcára kerülnek családok, munkahely és megélhetés nélkül maradnak becsületes, munkában helytálló emberek, akik ezáltal reménytelen és kilátástalan helyzetbe sodrodnak. Globalizálódó világunkban senki sem tudja, hogy mit hoz a jövő. A munkanélküliség, a kilátástalannak látszó földi lét megpróbáltatása ‑ bármelyikünk osztályrésze lehet.

Jób könyvéből olvassuk „Elhatolt hozzá a szegények jajszava és az elnyomottak hangját meghallotta” (Jób 34, 28) Ez az ószövetségi személy, igaz ember volt és mindenben vallása előírásai szerint élt. A szentírásból ismerjük életének további alakulását, hogy önhibáján kívül nehéz helyzetbe került.  A nagy megpróbáltatás idején, barátai és ismerősei sem álltak melléje. hogy segítsék, hanem, gúnyolták és öt tették felelőssé életének alakulásáért. A leírásból ismerjük, hogy Jóbot Isten igazolta. Hűségéért és állhatatosságáért később megjutalmazta. Ez a szentírási beszámoló tanulság lehet mindannyiunk számára, hogy váratlan megpróbáltatásban és szenvedésben bármikor részesülhetünk. Ilyenkor is szükség van megértésre és segítségre embertársaink részéről. Amit akartok, hogy nektek tegyenek az emberek, ti is tegyétek azt nekik – tanította Krisztus.

Főegyházmegyénkben működő Caritas-szervezet intézményes szeretetszolgálatra vállalkozik. Nagyon sok rászoruló embernek szeretne a gondjain enyhíteni. Csak az egyes hívek pénzbeli adománya és önkéntes munkája által tud hatékonyan működni. Szeretettel arra kérem a kedves híveket, hogy ne sajnálják idejüket és a fáradságot embertársaik megsegítésére. A mostani gyűjtés fő célkitűzése, hogy segítsük a nélkülöző – nagy családokat pénzbeli adományainkkal. Abból a kevésből, amivel rendelkezünk egy keveset juttassunk azoknak is, akik gondokkal küszködnek és még ennyivel sem rendelkeznek.

Álljon előttünk az első keresztények példája, akik megosztották ja vaikat nélkülöző testvéreikkel s így nem volt olyan közöttük, akinek a legszükségesebb hiányzott volna.

Isten a jótékony adakozót szereti! Szeretettel arra kérem főegyházmegyénk minden jóakaratú hívét, hogy november 14-i gyűjtés alkalmával adományával segítse a nehéz sorsban élő ‑ nagy családokat. Jótékony adományaink révén megtapasztalják testvéreink, a keresztény szolidaritás és segítő szeretet összetartó erejét. Így megmaradnak közösségünkben és egymás terhét viselve képesek leszünk feladatainkat a szülőföldön vállalni és Isten akarata szerint teljesíteni.

Ehhez kérjük Árpád-házi Szent Erzsébet égi közbenjárására – az Úr Isten gazdag áldását.

Fogadják előzetes köszönetnyilvánításomat a nagy családoknak szánt adómáyaikért és  egyben szívből küldöm főpásztori áldásomat.

† György s. k.

        érsek