Körlevél III. (2004. március 31.)

H Ú S V É T I  K Ö R L E V É L

Krisztusban Kedves Testvéreim!

 

            Hosszú évek után ismét együtt ünnepel Kelet és Nyugat, az idén ismét egybeesik a keleti és nyugati húsvétdátum. A világ minden kereszténye boldogan köszönti egymást: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Ha végignézünk örömöt sugárzó arcunkon, megkérdezzük, hogy mi az igazi oka ennek az örömnek? Krisztus feltámadásának örvendünk? Átérezzük, hogy megváltottak vagyunk, akikre szintén a feltámadás és az örök boldogság vár? Vagy egyszerűen a természet évenkénti megújulásával egybekötött Húsvétnak örvendünk, amikor a vetés újra kizöldül, a remény feléled és a termő nyár kilátása vonz minket? Azért van Húsvét, mert van lélek, van örök élet, és Krisztus feltámadása megnyitotta számunkra is az örök boldogságot.

            1. Száz évvel ezelőtt még sokan azt hitték, hogy választaniuk kell a természettudomány és a hit között. Ma már világos, hogy a kettő között ellentét nem lehet. Hitem a végső kérdésekre ad feleletet: Honnan vagyunk, hová megyünk, mi a földi életünk értelme, végcélja? A tudomány pedig azt fejti ki, hogy a teremtő Isten hogyan működik a világban. A fejlődéselmélet sem lehet meg Isten nélkül. A fejlődést magát is Isten irányítja, tartja életben. Az állat és az ember között olyan nagy a hasonlóság, hogy sok embert megtévesztett. De a különbség is áthidalhatatlan. Az embert szellemi képességei: értelme és szabad akarata az állatvilág fölé emeli. Az emberben éppen a lélek mutat túl önmagán és követeli a végtelen Szellem, a teremtő Isten létét, aki „képére és hasonlatosságára” (Ter 1,27) alkotta az embert.

            2. Ha van Isten, ha van halhatatlan lélek, akkor van mennyország is, ahova a Feltámadt Krisztus hazavár minket. A vándormadarak elindulnak ősszel az ismeretlen, melegebb hazába, mert tudják, hogy lennie kell napsütötte világnak is, amely nem olyan, mint amelyikbe beleszülettek. Az ember is sírva jön a világra, és könnyes szemmel távozik a földi életből. Mintha az elveszett paradicsomot siratná. Az emberben kezdettől fogva benne van a vágy a boldogabb, a szebb, az igazságosabb világ után. A természet nem hazudtolja meg a vágyakat ebben az esetben sem. Kell lennie annak a világnak, ahol végtelen vágyaink megvalósulnak. Mivel itt a földön ilyen világ nincs, csakis a túlvilág az, ahol legszentebb álmaink teljesülhetnek. A Megváltás műve, Jézus Krisztus kereszthalála és föltámadása nyitotta meg számunkra az örök boldogságot. Ez a mi húsvéti örömünk, ez a mi húsvéti hitünk! „Krisztus feltámadott! – Szűnjetek már bánatok! – Ti is nyomán járjatok, - feltámadást várjatok! – Feltámadt Krisztus!”(DU 107,3)

            3. Éljük meg hármas feltámadásunk már itt a földön elővételezve a keresztény kegyelmi életben. Támadjunk fel a földhözragadt, bűnös életből és legyünk a Feltámadás tanúi embertársaink előtt a krisztusi szeretet gyakorlásával. „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35) Támadjanak fel családjaink a nemzetpusztító gyermekgyilkosságból, a nyomor űzte kivándorlásból. Ragadjuk meg két kézzel Krisztus keresztjét itt a szülőföldön szenvedve, mert minden nagypéntekre boldog húsvéthajnal következik! Támadjunk fel a hívő és nemzeti közösségünket marcangoló széthúzásból. Híveink tegyenek tanúságot keresztény hitünkről mindenütt ‑ a munkahelyen, az önkormányzatokban, a törvényhozásban -, mert csak akkor lesz társadalmunk keresztény, ha a felelős vezetők állásukban is keresztények.

 

            Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves Testvéremnek, minden jóakaratú embernek!

 


Gyulafehérvár, 2004. április 11-én,

Urunk Feltámadásának főünnepén.

 

Dr. Jakubinyi György s.k.

érsek

 

Papi Hivatások Főegyházmegyei Műve


 

          A Papi Szenátus 2003. szeptember 23-i javaslata, valamint Főegyházmegyei Zsinatunk célkitűzéseinek szellemében újraélesztettük Isten Szolgája Márton Áron püspök úr által létrehívott Papi Hivatások Egyházmegyei művét.

            Zsinati könyvünk 73. számú rendelkezése értelmében létrehoztuk főegyházmegyénkben a Hivatásgondozó Bizottságot, amelynek élén Ft. Msgr. Tamás József püspök úr áll.

            Átdolgozták az 1947. augusztus 15-én kiadott dokumentumot, amelynek teljes terjedelmét mellékelten közöljük:

 


P A P I  H I V A T Á S O K

F Ő E G Y H Á Z M E G Y E I  M Ű V E

 
 

            A papi hivatás kegyelme elsősorban Isten műve és adománya, de a gondviselő Isten azt kívánja, hogy a papi hivatások felkarolásában a hívek is tevékenyen részt vegyenek. „Az aratni való ugyan sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásához”. (Lk.10,27). Ez a közreműködés a papi hivatások kieszközlésében és ápolásában a hívek szent kötelessége, s egyben legszebb és legüdvösebb tevékenysége. „Isten egész népének ez az összefogása a hivatások ápolásában válasz az isteni Gondviselés működésére” (OT.2). Isten népének erre az összefogására törekszik a Papi Hivatások Műve.

 

A PAPI HIVATÁSOK FŐEGYHÁZMEGYEI

MŰVÉNEK SZABÁLYZATA

 

            1. ‑ A Papi Hivatások Művének célja: Istentől kieszközölni a papi és szerzetesi hivatásokat, és azokat pártolni, segíteni és fejleszteni.

            2. – A Főegyházmegyei Mű székhelye: a Papnevelő Intézet. Igazgatója a Papnevelő Intézet rektora, akinek állandó helyettese a lelkiigazgató.

            3. – A Papi Hivatások Főegyházmegyei Műve célja elérésére elsősorban lelki eszközöket használ, de nem mellőzheti az anyagi eszközöket sem.

 

A lelki eszközök különösen a következők:

 

a). A katolikus papság és szerzetesség eszméjének, természetének és fölséges voltának

ismertetése prédikációkkal, keresztény tanításokkal, iratok kiadásával és terjesztésével,

hivatás napok rendezésével, valamint népmissziók, lelkigyakorlatok és hitoktatás

felhasználásával.

b). Szentmisék felajánlása, sok buzgó imádság, elsőcsütörtöki szentségimádás,

elsőszombati ájtatosság, bűnbánati és szeretetgyakorlatok felajánlása, szenvedések

elviselésének felajánlása.

c). A buzgó lelkek vezeklése és engesztelése a papok, szerzetesek gyarlóságaiért.

 

Az anyagi eszközök közül főleg a következőket használja fel:

 

a). A tagok tehetségük szerint évenként adományt adnak a papi hivatások felkarolása

s a papnevelés szükségleteire.

b). Buzgólkodnak a Papnevelő Intézet javára rendezett gyűjtések sikeréért.

c). Megnyerni igyekeznek jobb módú hívek vagy családok hathatós anyagi

támogatását egy-egy tehetséges gyermek neveltetési költségeinek vállalására, hogy az

anyagiak miatt ne vesszenek el a hivatások.

d). Tevékenyen részt vesznek a papi és szerzetesi hivatásokért rendezett előadásokon.

 

            4. – A Papi Hivatások Főegyházmegyei Művének kiemelkedő napjai: Nagycsütörtök, mert ezen a napon emlékezünk meg az újszövetségi papság alapításáról Húsvét IV. vasárnapja, Jó Pásztor vasárnapja, amely papi hivatásokért szervezett Világimanap: Gyertyaszentelő B. Asszony (febr. 2.), amely a szerzetesi hivatások napja. Ezeket a napokat különös módon is felhasználják erre a célra.

            5. – A Papi Hivatások Főegyházmegyei Művének tagja lehet minden katolikus hívő, aki a papi és szerzetesi hivatások felkarolásának nemes célját magáévá teszi és eszközeit vállalja. Egyházközségek, szerzetesházak, katolikus egyesületek és nevelőintézetek testületileg is tagjai lehetnek, ha a közösség vállalja a papi és szerzetesi hivatások lelki és anyagi támogatását.

            6. – A tagokat mindenütt az illetékes plébános írja be a Főegyházmegyei Mű helyi szervezetébe. A plébános az új tagok nevét bejelenti a központi igazgatóságnak. A központi törzskönyvbe beírt tagoknak az igazgató felvételi lapot küld. A tag elhalálozása után ezt a felvételi lapot vissza kell küldeni a Papnevelő Intézet rektorának, hogy belefoglalhassák az elhunyt jótevőkért végzett szentmisékbe és a papnövendékek imádságaiba.

 

IMÁDSÁGOK PAPI HIVATÁSOKÉRT

 

            Úr Jézus Krisztus, ki azt mondottad nekünk: Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásához - íme, parancsodnak engedelmeskedve, könyörögve kérünk Téged, küldj nekünk méltó és apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te válaszd ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közé ne lépjen. Add meg a papi és szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatkész és erős lelkeknek, önts a választottak szívébe lángoló szeretetet Teirántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre Anyaszentegyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a Te dicsőséged és a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonsággal vezessék Isten népét az üdvösség útján, és főegyházmegyénket az igaz keresztény szellemben megújítsák, ki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen.

./.

            Úr Jézus, örök és isteni Főpap, ki embertestvéreid iránt való csodálatos szeretetedtől indíttatva Szentséges Szívedből hoztad létre a keresztény papságot, ne szűnj meg kegyesen kiárasztani papjaidra végtelen szereteted életadó árját.

            Te magad élj bennük, és alakítsd Önmagadba őket! Tedd őket irgalmasságod szolgáivá kegyelmeddel. Légy tevékeny bennük és általuk, add meg nekik a kegyelmet, hogy a Te isteni erényeidet hűségesen utánozva, teljesen átalakuljanak szerinted. A Te nevedben és lelked erejével végrehajtsák mindazt a munkát, melyet Te a világ üdvösségéért vállaltál!

            Lelkek isteni Megváltója, lásd milyen sokan vannak, akik még a tévedések sötétjében alszanak, tekintsd a tévelygő bárányok nagy számát, kik az örvény szélén járnak. Nézd a sok szegény, éhező, tudatlan és gyenge embert, kik elhagyatottan vergődnek.

            Hajolj le hozzánk papjaidban, kelj életre igazán bennük. Általuk cselekedvén járj ismét körül a világban tanítva, megbocsátva, vigasztalva, áldozatot hozva és megújítva a szeretet szent kapcsolatát isteni Szíved és az emberek szíve között. Amen.

./.

 


Nagy Szent Leó pápa imádsága

 

            Gyarapítsd, ó Uram, Egyházadban a kegyelem lelkét, amelyet adtál, hogy a főpapi hivatal méltó munkálkodása által növekedjék híveid jámborsága.

            Add meg, Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat kegyelmét. Újítsd meg szívünkben a szentség szellemét, hogy példájukkal tegyék előttünk kézzelfoghatóvá a tanításokat, amelyekre bennünket kell tanítsanak. Adj nekik, Uram, Szentlelked ajándékai által okos szerénységet, bölcs szelídséget, önmérsékletet, gyengédséget, a szívnek tisztaságát és a szellemnek szabadságát. Töltsd el őket egészen szereteteddel, hogy tökéletesen a tieid legyenek. Dicséretesen járjanak útjukon, és ne kapjanak a földi dicséreten. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában dicsérjenek téged, szeretetedben éljenek és félelmedben szolgáljanak.

            Te légy az ő dicsőségük, Te légy örömük, Te légy akaratuk, a szenvedésben vigasztalásuk, a kétségben tanácsadójuk, igazságtalanság ellen védelmük, szorongatásban türelmük, szegénységben gazdagságuk, betegségben orvosságuk. Add, hogy benned mindenük meglegyen, hiszen Téged választottak minden felett.

            A Te közösségedet, Uram, engedd, hogy békességben éljen pásztoraival, hogy mindnyájuknak része legyen az ő tisztességükben, mindnyájan örvendezzenek az ő szent életmódjukban, és egykor jó számadást adhassanak munkálkodásukról elnyerve velük együtt az örök boldogságot. Amen.

./.

Uram, küldj Egyházadnak szent papokat és buzgó szerzeteseket.

 

./.

          

Uram, küldj munkásokat a Te aratásodhoz.

./.

 

           Mária a papság Királynője, könyörögj érettünk, esdj ki számunkra sok és szent papot.

 

./.

 

         Isten, ki szent Fölséged dicsőségére és az emberiség üdvösségére Egyszülöttedet legfőbb és örök Főpappá rendelted, add, hogy akiket Ő szolgáinak és titkai sáfárainak választott, a kapott hivatás betöltésében hűségesnek találtassanak - Krisztus Urunk által. Amen.

 

./.

 

            Jézus a világ Megváltója, tedd szentekké papjaidat és papnövendékeidet.

 

Jóváhagyom.

 

Gyulafehérvár, 2004. ……

       érsek

 

Felvételi lap

 

            ……………………………………………………………………………

lakik……………………………………………………………………………..

szabályszerűen felvételt nyert a Papi Hivatások Főegyházmegyei Művébe.

            A Papi Hivatások Főegyházmegyei Művének központi törzskönyvébe beírtam a mai napon………………………….szám alatt.

 

            Gyulafehérvár,………………………

 

                                                                                                Igazgató,

a Papnevelő Intézet rektora

 

 

            „A tag elhalálozása után ezen felvételi lapot vissza kell küldeni a Papnevelő Intézet rektorának, hogy belefoglalhassák az elhunyt jótevőkért végzett szentmisékbe és a papnövendékek imádságaiba”.

(Szabályzat, 6.pont)

 

Plébániai szociális-karitatív csoportok létesítése

A püspökök és papság pasztorális tevékenysége értelmetlenné válik karitatív tevékenység nélkül, amely a papság karakterisztikus feladata (OT 19). A cselekedetek egyháza tud csak hiteles lenni pluralista, szekularizált világunkban.  Kereszténységünk színvonalának mércéje nemcsak imáink mennyiségétől függ, hanem szociális érzékenységünktől, azaz attól, mennyire vállalunk aktív szerepet a környezetünkben élő szegények gondjainak enyhítésében.

Mint minden területen, a plébániai karitatív csoportok megszervezése terén is szükség van a plébánosok támogatására. Minden plébánián adott egy szervezett egyháztanács, vannak különféle lelkiségi mozgalmak, jámbor egyesületek, amelyek tevékeny módon részt kívánnak venni az egyház életében.

A plébániai karitatív munka szervezettséget, meggyőződést, időt, elkötelezettséget és lelkesedést igényel. Ezen igények kielégítésére szoros együttműködésre van szükség a plébánosok s a főegyházmegyei Caritas felelősei között. Ezen a munkaterületen elsősorban nem pénzre, kívülről jövő anyagi támogatásra van szükség, hanem leleményes önkéntesekre, időre és jószándékra.

Minden keresztény plébániai közösségnek kötelessége, hogy gondoskodjon szegényeiről, enyhítse nyomorúságukat. Főegyházmegyénkben ennek hagyománya is van. Régebben a tehetősebb családok igyekeztek egy-egy szegényebb család karácsonyát vagy egyéb ünnepeit ajándékokkal boldogabbá tenni. A közösség gyűjtések révén gondoskodott a csapások sújtotta családok támogatásáról. Az elhagyatott időseknek mindig volt tűzifájuk a jó szándékúak segítségének köszönhetően. Voltak bevásárló gyerekek, fiatalok, akik mozgáskorlátozottak házi munkájában segítettek.

Manapság fokozottabban szükség van ezen hagyományok felelevenítésére. Ma sem hiányzik a hívekből a jószándék, a segítőkészség, csupán felgyorsult világunkban nem jut idő arra gondolni, hogy mások rászorulnak fölöslegünkre.

Ezen segítőkészség kiaknázására, felszínre hozására kell minden plébánián létrejönnie egy tenniakaró emberekből álló buzgó csoportnak, amely figyel a szegényekre, felkutatja őket és gondjaik mibenlétét, megfelelő csatornákba tereli azokat a lehetőségeket, melyek révén e gondokon enyhíteni lehet.

A paptestvérek szíves figyelmébe ajánlom a főegyházmegyei zsinat szociális-karitatív tevékenységről szóló dokumentumát, amely segítséget nyújthat a plébániai Caritas csoportok megszervezésében.

Egyházunk rendre visszakapja az államosított ingatlanjait, erdőket, szántóföldeket.  Ezen tulajdonok anyagi hasznot is kell, hogy jelentsenek az egyes egyházközségek életében. Létjogosultságukat csak úgy tudjuk igazolni, ha a keresztény szolidaritás szellemében hátrányos helyzetű felebarátainkra is áldozunk. „Az az öröm és remény, az a szomorúság és gond, amelyet a mi korunkban az emberek, különösen szegények és a szenvedők éreznek, öröme és reménye, szomorúsága és gondja Krisztus tanítványainak is.” (GS 1)

A főegyházmegyei Caritas szervezet munkatársai felmérést készítenek a főegyházmegye területén működő szociális-karitatív csoportokról és azok tevékenységéről. Kérem a paptestvéreket, támogassák ezen felmérés elkészítését.

 


Munkájukra Isten bőséges áldását kérem!

 

Könyvajánlás

            A Kolozsváron és környékén szolgáló lelkipásztorkodó papság szerkesztésében megjelent „AZ IGE SZOLGÁLATÁBAN” című - C. évre összeállított homilíák gyűjteménye.

            A kötet megrendelhető a kolozsvári Mária Szíve plébániáról - T. Vízi Zakariás plébánostól, vagy a kerületi főesperesektől.

            Egy kötet ára 180.000 lej.

            Ígéret alapján a folytatás A és B évekre is következik.

 

Gyulafehérvár, 2004. március 31-én.

                                                              

            Dr. Jakubinyi György s.k.

    

érsek