Az imádság hajléka: lélekpihentető

bucsuA nagygalambfalvi Malomszer utcában 2006-ban áldotta meg dr. Jakubinyi György érsek a házkápolnát. A falu szülötte, Ft. msgr. Borbély Gábor apostoli protonotárius, kanonok, ny. főesperes-plébános magánkezdeményezése az évek folyamán sokak kedvelt, imádsággal megszentelt hajlékává vált. Az állandó misézőhely Árpád-házi Szent Erzsébet védelme alatt áll – az utcára néző oldalon hozzá fogalmaz fohászt a márványtábla felirata is. Emléknapján a búcsús alkalom ünnepi szónoka Gyulafehérvárról  Ft. msgr. Potyó Ferenc pápai káplán, általános helynök, irodaigazgató volt.

Vasárnap fotós kolléganőmmel rácsodálkoztunk: milyen otthonos a kis istenháza! Mint amilyen az őskeresztények istentiszteleti helye lehetett a kezdetekben. A házkápolna lelki gazdája hazaváró szeretettel és szelíd szóval fogadja az érkezőt. Erről tanúskodik, hogy a székelykeresztúri anyaegyházközség tagjai, kórusa és Kovács Péter plébános mellett a testvéregyház lelkésze, Kányádi György és a gyülekezet, a dalárda tagjai, Gyerkó Levente polgármester is szívügyé-
nek tekinti közös hétköznapjaik mellett az együtt ünneplést. De székelyudvarhelyi zarándokok is részt vettek az emléknapi szentmiseáldozaton; a Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa, Botár Gábor pedig korábbi elöljárójához is érkezik Nagygalambfalvára.
A megszólalások is meghatók voltak: Potyó Ferenc visszaemlékezett, hogy székelykeresztúri plébánosként rendszeresen járt a leányegyházközségbe, és ma is szeretettel gondol Borbély Gábor atya szép emlékű édesanyjára, Erzsébetre. Ez alkalommal az érseki helynök édesanyja egészségéért is együtt imádkoztak a búcsúsok.
Az ünnep szónoki útravalója Árpád-házi Szent Erzsébet életpéldájáról, a segítő szeretet, a megbocsátó jóság, az áldozathozatal, a szenvedés és kereszthordozás üzenetéről szólt. Zarándokmarasztaló volt az ünnepi eledel is: a rózsacsoda szentjének jelképes kötényéből való illatos kalács.

(M. M.), Székelyhon.ro