II. körlevél - 2011. március 11.

D. a J. Kr.!

II. körlevél

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:

Liturgia ünneplésére vonatkozó emlékeztető és felhívás
Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferencia Gyulafehérváron
Papi lelkigyakorlatok időpontjának módosítása
Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise és a papi ígéretek megújítása
Nagypénteki persely a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására
Bérmálási program kiegészítése
Statisztikai adatok a 2010-es esztendőből
Könyvajánlás


Szám: 247–2011.
Liturgia ünneplésére vonatkozó emlékeztető és felhívás

    Mivel „A megyéspüspök, aki Isten misztériumainak első kezelője a rábízott rész egyházban, az egész liturgikus élet irányítója, előmozdítója és őre” (Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció Redemptionis Sacramentum (RS) kezdetű 2004-es instrukciója, RS 19 p.), az utóbbi időben tapasztaltak alapján szeretném egy néhány dologra felhívni a paptestvérek figyelmét:

    1. Testtartás a liturgiában.
Isten Szolgája Márton Áron püspök annak idején, amikor bevezette az új misekönyv használatát az anyanyelvű misézéssel (750–1971. sz. körlevél), a testtartásra vonatkozóan átvette a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1969. szeptember 17-i rendelkezését, amelyet a Római Misekönyv Általános Rendelkezései (RMÁR), Budapest 2009. (A Zsinat utáni harmadik hivatalos latin Missale Romanum 2000 bevezető általános rendelkezéseinek hivatalos magyar fordítása.) 43. pontjában előírtak alapján adtak ki. Ezt a rendelkezést a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2004. december 8-án keltezett körlevelében egy kis módosítással újra megerősítette. Jelen körlevelemmel ezt erősítem meg az alábbiak szerint:
– a hívek állnak a szentmisében a Bevonulástól bűnbánati aktus végéig (Uram irgalmazz!-ig), az Evangélium előtti alleluja éneklése alatt, Evangéliumkor, Hiszekegykor, a Hívek könyörgése alatt, a Per Ipsum végétől a béke átadása válaszáig, valamint áldáskor és kivonuláskor.
– térdelnek (lehetőség szerint): a consecratio bevezető szavaitól az Úrfelmutatást követő acclamatio végéig és áldozáskor.
    Az epiklesis (Szentlélek hívása) már a consecratiohoz tartozik, erre már le kell térdelni. A ministráns csengője jelezze ezt.
    Az Úrfelmutatás után a pap várja meg, amíg a hívek leülnek, s csak azután folytassa a szentmise szövegét.
    A koncelebráló papok, akik az igeliturgiában a testtartás szempontjából a híveket követik, az eukarisztikus imádságtól kezdődően már nem térdelnek. Az eukarisztikus ima a prefációval kezdődik. Ekkor, akik koncelebrálnak, felállnak, lehetőleg az oltár körül helyezkednek el.

    2. A békecsók. Ennek formáját is a Magyar Misekönyvben meghatározott formában vettük át, vagyis a felhívásra: „Köszöntsétek egymást a béke jelével,” azt válaszolják, hogy „Legyen békesség köztünk mindenkor.” Mivel napjainkban a kézfogás annyira elterjedt, hogy nehéz lenne kiiktatni, a RMÁR 82. pontja értelmében, kérlek, ehhez tartsátok magatokat: „Az a helyes, ha mindenki csak a hozzá közelebb állókkal és mértéktartóan fejezi ki a béke jelét”. Ez vonatkozik a papokra és hívekre is.

    3. Az áldozás előtti ima. Isten szolgája Márton Áron püspök annak idején engedélyezte, hogy a hívek a pappal együtt hangosan mondják ezt az imát. A liturgikus előírás szerint ez az ima a pap magán imája, amelyet csendben mond (RMÁR 84. p.). Ehhez tartsuk magunkat az elkövetkezőkben. Ahol a hívek ragaszkodnak ennek az imának elmondásához, ott a pap áldozása után, a hívek áldozása előtt megtehetik.

    4. A szentmise befejezése. RMÁR 170. pontjánál ezt olvashatjuk: „Ha a szentmisét valamilyen liturgikus cselekmény követi, akkor a befejező szertartás: az üdvözlés, áldás és elbocsátás elmarad”. Ezek a liturgikus cselekmények az egyes liturgikus napoknál vagy cselekményeknél jelezve vannak. Ilyenek: a feltámadási körmenet, az Úrnapi körmenet, a búzaszentelési szertartás – ha a szentmise után végezzük, a szentségimádás, a temetési szertartás folytatása.
    A májusi, júniusi, októberi ájtatosság, a keresztút és más imádságok már paraliturgikus cselekmények. Az ilyenek végzése legjobb, ha a szentmise előtt történik. Ha nem előtte végeznénk el, akkor a szentmisét be kell fejezni, mert a szentmise szövegébe és menetébe előírás szerint más ájtatosságokat nem kapcsolhatunk be. Ez vonatkozik az Úrangyala imára és a Márton Áron püspök atyánkért végzett imára is, amit minden szentmise után mondjunk el.

    5. Önkényeskedés a liturgiában.

II. János Pál Pápának a Sacrosanctum Concilium kezdetű zsinati konstitúció 25. éves évfordulójára kiadott Vicesimus Quintus Annus kezdetű körlevelében a 13. pontban ezt olvassuk: „Nem lehet megtűrni, hogy néhány pap jogot formál arra, hogy kánonokat állítson össze vagy a Szentírás szövegeit profán szöveggel helyettesítse. Az ilyen kezdeményezések távol vannak attól, hogy a liturgikus reformokhoz kapcsolódjanak, hanem egyenesen ellentmondanak azoknak”.
    A Redemptionis Sacramentum instrukció a 31. pontban így ír: „Ne csorbítsák saját szolgálatuk mélyebb jelentését azzal, hogy a liturgikus ünneplést akár valamit megváltoztatva, akár elvéve, akár pedig hozzáadva önkényesen megrontják”. Ragaszkodjunk tehát a szentmise szövegeihez, és ne változtassunk meg mondatokat, szavakat, cselekedeteket, formulákat. Pl. a kenyértörés helye a szentmisében nem a konszekráláskor van, hanem a békecsók váltása után. „A szent ostyának a konszekráció alkalmával történő megtörése visszaélésnek számít és feltétlenül kerülendő” (RS.55).

    6. Még egy néhány fontos dolog:
–    Vizitációk alkalmával szerzett tapasztalatunk alapján hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a szentmiséhez használt ostyát és bort minőségi és megbízható helyről szerezzék be, mert különben a szentmise érvényességét teszik ki veszélynek. Olyan helyeken, ahol nincs gyakori szentmise, ne tartsanak Eukarisztiát, mert a nedves falak és levegő miatt könnyen romlásnak indulhat.
–    A papok, akik késve érkeznek a szentmisére, nem koncelebrálhatnak. Különösen vasárnapokon és kötelező ünnepeken, amikor a pap a hívek számára három szentmisét végez, már nem koncelebrálhat még egy szentmisét a közeli templomok búcsús szentmiséjén.
–    A Romániai Püspökök Kara Latin részlege megtiltotta a kézből áldozás bevezetését, de kézből áldoztatjuk azokat a külföldieket és vendégmunkásokat, akik ezt szokták meg külföldön és így kérik.
–    Nálunk is egyre több helyen elterjedt, hogy az áldozáskor odahozott kis gyermekeket kereszttel jelöltetik meg a pappal. II. János Pál pápa Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikája értelmében nem helyes a szentáldozást más paraliturgikus vagy udvariassági cselekményekkel összetéveszteni. Ezért ez a gyakorlat sem helyes. Ahol ragaszkodnak ehhez, a szentmise befejezése után kellene megtenni.
–    Világi hívek (beleértendők a kispapok és a lelkipásztori kisegítők is), a szentmise keretében homíliát nem tarthatnak, csak szentmisén kívül útmutatásokat vagy tanúságtételeket, súlyos okból az áldozást követő könyörgés után is, de a gyakorlat ne váljék szokássá. (RS 65. 66, 74).
–    Ezen az úton is kérjük Paptestvéreinket, hogy a Liturgikus Bizottság tanácsát, útmutatását mindig kérjék ki a liturgikus tér kialakításánál, átrendezésénél.
        Továbbá arra is kérünk mindenkit, hogy a Direktórium elején lévő liturgikus összefoglalót olvasgassák, miáltal felfrissíthetik ismereteiket.

 Szám: 279–2011.
Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferencia Gyulafehérváron

    A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara Pasztorál-teológia Tanszékén idén is megszervezésre kerül a Gyulafehérvári Nemzetközi Tudományos Teológiai Konferencia. A NTTK mindenekelőtt a nemzetközi tudományos tanácskozáshoz szeretné az akadémiai méltó kereteket biztosítani, lehetőséget nyújtva ahhoz, hogy teológiai karunk tanárai az adott témakörben nemzetközi elismerésnek örvendő szaktekintélyekkel együtt járjanak körül egy teológiailag aktuális témát. Konferenciánkat nem zártkörű rendezvénynek szántuk, hanem nyitott minden érdeklődő számára.
    Konferenciánk címe: Quo vadis e vita, mortalis? Az elmúlás és a halál kultúrája. Konferenciánkon a halál misztériumát nem csupán a teológia szemüvegén keresztül kívánjuk szemlélni, hanem megpróbáljuk azt interdiszciplináris szemszögből is megközelíteni.
Előadóink között szerepel teológus, néprajzkutató, filológus, egyháztörténész, egyházjogász, orvos és szakápoló. A témák kiválasztásánál igyekeztünk korunk aktuális kérdéseit szem előtt tartani. Nem tűztük ki célul a „halál” témájának elvi, elméleti boncolgatását, hanem sokkal inkább gyakorlati vonatkozásainak megvilágítását.
    Konferenciánk időpontja: 2011. március 25–26. (péntek és szombat).
    Helyszíne: Hittudományi Főiskola Aula Magnája (Gyulafehérvár, Str. Bibliotecii, Nr.3).
    Jelentkezési határidő: március 20. (Tel.+40-258-811.688, ill. +40-745-770.134; H-P:7-16).
Az előadásokon való részvétel ingyenes. A paptestvéreknek szállást és étkezést is ingyen tudunk biztosítani. Adományokat a teológia javára szívesen fogadunk és előre is hálásan megköszönjük.

A KONFERENCIA PROGRAMJA:

2011. március 25. – Péntek

  9-től    ÜNNEPI SZENTMISE    A Teológia kápolnájának búcsúja
10-től    Regisztráció   
11-től    Konferencia-megnyitó beszéd
    DIÓSI DÁVID:    A halálbiztos halál
11,30–13,00    1. blokk   
    TOBIAS NICKLAS:    Vom Ernst des Todes im Zeugnis der Bibel
Alten und Neuen Testaments

    HARALD BUCHINGER:    Die Totenliturgie und ihre Gesänge im Wandel der Zeit. Eine historische Vergewisserung
1300    EBÉD   
15,30–17,00    2. blokk   
    MÁTÉ RÓBERT:    A vég fuvallata?
Szenvedés, halál és vallásos magatartás
    VIK JÁNOS:    Élet – halálon innen és túl.
A halál-közeli élmények teológiai értékelése
    JITIANU LIVIU:    Az emberképű pokol
17,00–17,30    Kávészünet   
17,30–19,00    3. blokk   
    HOLLÓ LÁSZLÓ:    Halál az élet előtt.
A prenatális diagnosztika a halál szolgálatában
    ANDRÁS ILDIKÓ:    Halál-közeli élmények az otthoni beteggondozásban
    HOLLÓ GERGELY:    A halál, illetve a halál „pillanata” a klinikus szemszögéből
1900    Vacsora   

٭ ٭ ٭
2011. március 26. – Szombat

7,30    Szentmise     (SIS kápolna)
8,00    Reggeli   
9,00–10,30     4. blokk   
    HAVAS LÁSZLÓ:
    …sine quibus valet nullus… ad aeternum pertingere Regnum. Amen! –  (… nélkülük senki sem képes az örök birodalomba eljutni – Ámen!)
    MARTON JÓZSEF:    Hitéért halálba űzött gyulafehérvári rektor a kommunizmus idején
10,30–11,00    Kávészünet   
11,00–12,30    5. blokk   
    BALÁZS LAJOS:    A kibékülés lelki ingája a parasztember haláltusájában
    TÁNCZOS VILMOS:     A lélek túlvilági útjára vonatkozó népi képzetek átalakulása
    LUKÁCS IMRE RÓBERT:    „Halottakat eltemetni.” – de hogyan?

1230    Zárszó   
1300    EBÉD   

Részletesebb információk a gyulafehérvári érsekség (www.romkat.ro), valamint a gyulafehérvári papnevelde (www.sis.uab.ro) honlapjain találhatók.

                                    Dr. Diósi Dávid, szervező


Szám: 16–2011.
Papi lelkigyakorlatok időpontjának módosítása

    Ez évi, ugyanilyen számú körlevelünkben a 2011-es papi lelkigyakorlatok időpontjait közöltük.
    A nyári lelkigyakorlatra 2011. június 21–24. közötti időt jelöltük meg.
    A lelkigyakorlatok programja és koordinálása közben elnézték, hogy erre az időre esik Úrnapja. Ezen tévedésért a Paptestvérek szíves elnézését kérjük.
    Újabb egyeztetés után, a program a következő formában módosult:

1. – Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón – a ferences kolostorban:
    2011. július 5-én, reggel 9 órától kezdődik és július 7-én este fejeződik be.
    A lelkigyakorlatot Ft. Dr. Tempfli Imre stuttgárti magyar lelkész vezeti.
    Jelentkezés: a Segédpüspöki Hivatalnál vagy a Ferences Kolostornál.
    A részvétel napi költsége: 40 RON.

 Szám: 347–2011.
Nagycsütörtöki olajszentelő szentmise és a papi ígéretek megújítása

    A hagyományhoz híven ebben az évben is megtartjuk Székesegyházunkban a nagycsütörtöki olajszentelő szentmisét, amely főegyházmegyénk papságának is ünnepe – és egyben ministráns és hittanos zarándoklat napja.
    A szentmisében megszenteljük az olajakat. A jelenlévő Paptestvérek megújítják szentelésben tett ígéreteiket. A közösen bemutatott szent áldozatban hálát adunk a kapott hivatásért és ennek gyakorlásához adott bőséges isteni kegyelmekért.
    Szeretettel hívjuk Főegyházmegyénk valamennyi papját, a szerzeteseket és a nyugdíjasokat is beleértve, hogy a koncelebrált szentmisével fejezzék ki együvé tartozásukat a főegyházmegye főpásztorával és általa az egész Egyházzal.
    A nagycsütörtöki olajszentelő szentmise április 21-én, délelőtt 10.00 órától kezdődik Székesegyházunkban.
    Az ünnepségre jövő Paptestvérektől azt kérjük, hogy hozzanak magukkal albát. Szentmise előtt az érseki palotában minden jelenlévő Paptestvér kazulát kap. Beöltözés után körmenetben vonulunk Székesegyházunkba, hogy elfoglaljuk a kijelölt helyeket.
    A szentmise után körmenetben hozzuk a megszentelt olajakat az érseki palotába. Ezt követően szeretettel hívom és várom az érseki palota emeleti nagytermébe a jelenlévő Paptestvéreket, hogy közösen elfogyasztott szerény agapé keretében is együtt lehessünk.
    A kerületek képviselői ez alatt vehetik át, az érseki kápolna előtt – megbízottunktól – a kerületnek járó szent olajakat.


Szám: 348–2011.
Nagypénteki persely a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására

    Szeretettel emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy a nagypénteki Szent Sír persely bevételét ebben az évben is a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására kell fordítanunk. Ezt a gyűjtést az Apostoli Szentszék felkérésére szorgalmazzuk.
    A gyűjtésből származó összeget jegyzőkönyv ellenében adják le a főesperesi hivatalba, ahol összesítik, és a rendeltetés megjelölésével továbbítjuk az érsekség gazdasági hivatalába.
    Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül juttatja el rendeltetési helyére az adományokat. Minden évben hivatalos visszajelzést, köszönőlevelet kapunk a Szentszéktől. Ezt általában az egyházi sajtóban is közétesszük – híveink tájékoztatására.

 Szám: 45–2011.
Bérmálási program kiegészítése

    Ez évi első körlevelünkben, a fenti szám alatt közöltük, a 2011-es bérmálások rendjét. A meghirdetett program nem változik, csupán kiegészül a marosvásárhelyi plébániák rendkívüli bérmálásával.

1.    Április 29. péntek         d.u. 5     – Marosvásárhely – Árpád-házi Szent Erzsébet;
2.    Április 30. szombat        d.e.10    – Marosvásárhely – Szent Miklós;
3.    Április 30. szombat         d.u. 3    – Marosvásárhely – Remete Szent Antal;
4.    Április 30. szombat         d.u. 6    – Marosvásárhely – Szent Imre;
5.    Május 1. vasárnap         d.e.10    – Marosvásárhely – Keresztelő Szent János;
6.    Május 1. vasárnap         d.u. 5    – Marosvásárhely – Szent Kozma és Damján;
    A Szentlélek kegyelme tegye eredményessé a hitoktatók munkáját és a bérmálkozók előkészületét a szentség felvételére.
 


Szám: 127–2011.
Statisztikai adatok a 2010-es esztendőből

    Mellékelten megküldjük Paptestvéreink tájékoztatására, főegyházmegyénk 2010-es statisztikai adatait, a főesperesi kerületekre lebontva. (körlevélhez mellékelve.//.)
    Az Apostoli Szentszéknek kell beküldenünk, minden év elején, az előző év statisztikai adatait. Ezen adatok a plébánosok által beküldött adatokat tartalmazzák.
    Híveink száma a 2010-es esztendő végén 348.320 lélek. A keresztelések és temetések számát összevetve, elmondhatjuk, hogy az elmúlt év végére 852 lélekkel fogyott főegyházmegyénk.
    Külön felhívjuk a Paptestvérek figyelmét, hogy az elhunytak több mint egyharmada, ellátatlanul távozott a földi életből. Több figyelmet és törődést kellene fordítani az öregekre és betegekre. Ezt szorgalmazzák a főesperes urak is, a kerületi vizitáció alkalmával.
 Szám: 286–2011.
Könyvajánlás

    ÚJ ESZTENDŐBEN ÚJ SZIVEKKEL cím alatt megjelent szentségimádási könyv P. Papp Asztrik O.F.M. elmélkedéseit tartalmazza.
    Külön minden hónapra, a liturgikus időszaknak megfelelően összeállított elmélkedések, az imában való elmélyülést és lelki feltöltődést szolgálják.
    T. Kovács Árpád kisbácsi plébános által szerkesztett könyv függelékében, az elmélkedések témájához illő énekeket is találunk.
    Szeretettel ajánljuk e kiadványt szentségimádások végzéséhez – mind közösségi, mind egyéni használatra.
    A könyv beszerezhető a szerkesztőtől, megrendelhető a kisbácsi plébániáról. Egy példány ára 25 RON.

Gyulafehérvár, 2011. március 11.

† György s. k.
      érsek