III. körlevél - 2011. április 10.

III. körlevél

 

Tartalom:

Húsvéti körlevél  
Papi Szenátus tavaszi ülése
Scheffler János vértanú püspök boldoggá avatása Szatmárnémetiben
Felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba
Behajtási tilalom a várba


Szám: 402 – 2011.
Húsvéti körlevél  

    Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a mellékelt körlevelet minden húsvéti szentmisén a hirdetések előtt olvassák fel.

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

    1972-ben, amikor először jártam a Szentföldön, felfigyeltem görög népviseletben járó öreg zarándokokra, akik egy-egy görög pap vezetésével járták végig Megváltónk szenvedésének és megdicsőülésének földi helyszínét. Megtudtam, hogy ezeknek a ciprusi görögöknek – akik egész életükön át gürcöltek, sok gyermeket felneveltek – a megtakarított kis pénzükből a legolcsóbb zarándoklat befizetésére futotta, s ez nagyon meghatott. Hagyományuk szerint ugyanis csak az a ciprusi görögkeleti hívő halhat meg nyugodtan, aki életében egyszer elzarándokolt Üdvözítőnk szülőföldéjére.
    Ezt a zarándoklatot mindegyikünk megteheti az imádság szárnyán, ha odaállunk lélekben a jeruzsálemi Szent Sír-bazilika üres sírja elé… Itt nyugodott nagypéntek délutántól Üdvözítőnk Szent Teste, hogy harmadnapra, húsvétvasárnap hajnalban feltámadjon. Azóta az örömhír (görögül: Evangélium) bejárta a világot: „Aki hisz bennem, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.” (Jn 6,40) A Mennybemenetel óta visszavárjuk a megdicsőült Üdvözítőt. Adventi lelkekként Úrjövetet várunk, a másodikat.
    Mint mindig, korunkban is – mi keresztények vagyunk a Feltámadás tanúi. Közismert, hogy az Úr Jézus a világ végével kapcsolatban előjelekről beszélt: „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt.” (Lk 21,25) Manapság percenként katasztrófákról szól a hír, a modern tömegtájékoztatási eszközök révén szinte együtt éljük át a természeti csapásokat a szenvedőkkel. Száz évvel ezelőtt még az öregbetűs családi naptárok más földrészek tíz évvel azelőtti katasztrófáiról számoltak be. Érthető, hogy az a benyomásunk, hogy napjainkban megsokszorozódtak a természeti katasztrófák, de valójában csak a híradás gyorsult fel. Az Úr Jézus adta jelek mindig megvannak, és az a szerepük, hogy figyelmeztessenek: bármikor beállhat a vég. „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.” (Mt 25,13)
Ezért olyan fontos Isten Tízparancsolatának és az Anyaszentegyház Ötparancsolatának a betartása. Ez utóbbiak közül most csak a harmadikat idézem: 3. Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál! Más szóval: csak az ünnepelheti őszinte szívvel a Húsvétot, aki kiengesztelődött Istennel és embertársaival a jó szentgyónásban és szentáldozásban. Testvér, ha még nem tetted meg, még mindig elvégezheted! Ne feledd, ez csak a minimum, a legkevesebb, hogy lelkileg éhen-szomjan ne halj a mai gyakorlati materialista világban.
    Feltámadt Üdvözítőnk tanújaként utalni szeretnék Jézus Krisztusnak arra a kérésére, amelyet az Utolsó Vacsorán így fogalmazott meg: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te Atyám bennem vagy és én tebenned, így legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21-22). Ennek szellemében tartjuk főegyházmegyénkben a Kommunió Évét, mely arra hivatott, hogy erősítse a vallási és nemzeti összefogást. Az Úr Jézus csak egy Egyházat alapított, azt pedig Péterre, a „sziklára” alapozta. (Mt 16,18) De a mai szerteágazott kereszténységben is megélhetjük – és meg is kell élnünk – „az egységet a sokszerűségben”.
    Erről jut eszembe egy régi vers (Vittorio Dall’Acqua, Reveno, in: Espero Katolika, Roma 1980,7). A jeruzsálemi Szent Sír-bazilika ajtaján ott függ a program, melyik rítus mikor tartja a maga istentiszteletét. Amikor az őr észreveszi, hogy egy zarándok elgondolkodva nézegeti a hirdetőtáblát, készségesen segíteni akar, és megkérdi: Ön melyik egyházhoz tartozik? A zarándok válaszol: Én vagyok Jézus Krisztus!  Tudom, sokan úgy értelmezik ezt a kritikus verset, hogy a mai sokszerűség nem adhatja vissza a krisztusi egységet. Mintha az Úr Jézus nem ismerne Egyházára – egyetlen mai keresztény egyházban sem! …És mégis tetszik nekem ez a vers: kifejezi azt, hogy továbbra is keresnünk kell az egységet keresztény testvéreinkkel, mert az egységben rejlik a kereszténység közös tanúságtételének az ereje. Ezért az egységért imádkozott Üdvözítőnk is az Utolsó Vacsorán. Ha nem lennék meggyőződve a kegyelem segítségével szent hitem alapján, hogy Egyházamat Krisztus alapította, azonnal elhagynám. Egységtörekvésem célja az, hogy minden keresztény rátaláljon arra az egységre, amelyért Krisztus az Utolsó Vacsorán imádkozott. A missziónak is ez az alapja: ha megtaláltam életem célját, boldogságát kereszténységemben, akkor a felebaráti szeretet diktálja, hogy másokkal is ismertessem meg a földi boldogság egyetlen lehetőségét: keresztény életemmel készülök fel az örök boldogságra.
    Ennek az egységnek meg kellene mutatkoznia a polgári életben is…
Közvetlenül a ’89-es változások után eufórikus egységben éltünk, de aztán szomorúan kellett megtapasztalnunk az egység széthullását. Kisebbségi helyzetünkben tegyünk félre tehát minden személyeskedést, személyi ambíciót, és a közös jó érdekében fogjunk össze. Jó polgár csak a jó keresztény lehet. És fordítva: a jó keresztény mindig jó hazafi is. Minden kereszténynek joga van szent hitét nemzeti kultúrájában megélni. Az örök változatlan Evangélium – a Feltámadás, a Megváltás örömhíre minden történelmi korszakban új köntösben jelenik meg, a kor nyelvén szól ugyan, de tartalma örök, változatlan, mert az – akit hirdetünk – Krisztus a Megfeszített, a Feltámadott, igaz Isten és igaz Ember.   
    Ezekkel a gondolatokkal kívánok kegyelemteljes húsvéti ünnepeket minden kedves Testvéremnek és minden jóakaratú embernek!
    Gyulafehérvár, 2011. április 24-én, Urunk Feltámadásának főünnepén

                                     † György  s.k.
                                             érsek


Szám: 499–2011.
Papi Szenátus tavaszi ülése

    Főegyházmegyénk Papi Szenátusának tavaszi rendes ülése 2011. május 3-án lesz, az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban.
    A szenátusi gyűlés fő napirendi pontja: A felekezeti oktatás helyzete, az új tanügyi törvény tükrében. Lehetőségek és akadályok számbavétele. Szenátusi állásfoglalás megfogalmazása, a további teendőkre vonatkozóan.
    Tisztelendő Testvéreim is beküldhetik javaslataikat, meglátásaikat a napirenddel kapcsolatban. Akár más, fontosnak tartott témák napirendre tűzését is kezdeményezhetik.
    Javaslataikat folyó év április 30-ig fogadjuk az Érseki Hivatalban.
    Felelős együttgondolkodásukat, közreműködésüket előre is köszönjük.
 


Szám: 537–2011.
Scheffler János vértanú püspök boldoggá avatása Szatmárnémetiben

    A szatmári egyházmegye nagy ünnepére kerül sor 2011. július 3-án, amikor Szentatyánk XVI. Benedek pápa megbízásából Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa ünnepélyesen kihirdeti a szatmárnémeti székesegyházban Isten Szolgája Scheffler János vértanú püspök boldoggá avatását.
    A boldoggá avatás nemcsak a szatmári egyházmegye, hanem az erdélyi katolikusság, sőt az egész nemzetünk ünnepe is. Ezért az ünnepélyes szentmisét Eminenciás és Főtisztelendő Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom–budapesti érsek fogja pontifikálni.
    Most ismertetjük röviden a vértanú püspök életét.
    A Szatmár megyei Kálmándon, 1887. október 29-én látja meg a napvilágot Scheffler János sváb, zsellér szülők második gyermekeként. Kimagasló tehetsége már az elemi iskolában megnyilvánult s plébánosa támogatásával 1898-ban megkezdhette tanulmányait a Szatmárnémeti Királyi Katolikus Főgimnáziumban. A tízgyermekes család elsőszülöttje, Mária példájára – aki a Szatmári Irgalmas Nővérek zárdájába lépett – életre szóló döntést hoz: felvételizik a papnevelő intézetbe.
    Egyházi elöljárói Budapestre, a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karára küldik. A teológiai képzés befejeztével Dr. Boromissza Tibor püspök szenteli pappá, 1910. július 6-án.
    Ezt követően ösztöndíjasként Rómában egyházjogból, pár évre rá a budapesti Pázmány Péter tudományegyetemen teológiából doktorál. A képzett lelkipásztor visszatér szülőföldjére, ahol előbb a szatmárnémeti Római Katolikus Főgimnázium diákjainak nevelésével foglalkozik, majd – a szatmári és nagyváradi egyházmegyék összevonását követően – Fidler püspök Nagyváradra küldi, ahol a kispapok képzésében játszik kiemelkedő szerepet. Aktívan részt vesz az egyházmegyei zsinat előkészítő munkálataiban is.
    1939-ben, Fiedler István szatmár-nagyváradi püspök lemondása után a Szentszék a kettős egyházmegye apostoli kormányzójává Márton Áron gyulafehérvári püspököt nevezte ki, majd – amikor a két egyházmegyét különválasztotta – új püspököt adott a Partiumnak: XII.Pius pápa 1942. március 26-án szatmári püspökké, március 28-án pedig nagyváradi apostoli kormányzóvá nevezte ki Scheffler Jánost.
    A püspökszentelést Dr. Serédi Jusztinián hercegprímás, Dr. Glattfelder Gyula csanádi és Dr. Madarász István kassai püspök végezte 1942. május 17-én a szatmári székesegyházban.
    1945 végén, a háború után kegyetlen évek következtek az Egyház számára. A román kormány 1948. július 19-én felmondta a Szentszékkel kötött konkordátumot, az új állami kultusztörvény pedig megszüntette a szatmár-nagyváradi egyházmegyét. A püspök memorandumban fordult Petru Groza miniszterelnökhöz, amelyben kifogásolta a kommunista hatalom egyházat sújtó intézkedéseit. Tiltakozásának és ellenállásának következménye az lett, hogy a kormány nyugdíjasnak nyilvánította, és eltiltotta a püspöki funkció gyakorlásától. Szenvedéseit fokozta, hogy 1949-ben letartóztatták titkárát és tanácsosát, a titokban püspökké szentelt Dr. Bogdánffy Szilárdot, fél év múlva pedig általános helynökét Pakocs Károlyt is.
    1950. május 23-án a Hunyad megyei Körösbányára, a ferences kolostorba kényszerlakhelyre vitték. Mivel nem vállalta a kommunista vezetők által számára kigondolt szerepet, és szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elszakítani akaró törekvésekkel, 1952-ben letartóztatták. Előbb a bukaresti belügyminisztériumban tartották fogva, majd innen Jilava földalatti börtönébe szállították, ahol rövid időn belül, december 6-án meghalt.
    Mind a papok, mind a hívek az egyház vértanújának tekintették, aki Krisztus ügyéért szenvedett és halt meg a börtönben, embertelen körülmények között. 1965 őszén földi maradványait a jilavai rabtemetőből exhumálták és a szatmári székesegyház kriptájába helyezték el.
    Áldozatos élete legyen számunkra példa a hit buzgó gyakorlásában és a szeretet önzetlen megélésében.Felvételi a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2011/2012-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére, azon fiúknak, akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2011. szeptember 12-ig nem töltik be a 18. életévüket.
Előszeretettel várjuk azoknak a fiúknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, vagy kántori oklevelet óhajtanak szerezni (ez utóbbi opcionális – a képzés hétvégeken történik a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával), vagy egyszerűen keresztény-katolikus nevelésben szeretnének részesülni. A 2009/2010-es iskolai évtől kezdődően – szintén opcionálisan – intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) biztosítunk mindazoknak, akik ezt vállalják és óhajtják (szabadidejük rovására).
A felvételizni szándékozók idejében jelentkezzenek plébániájukon, és legkésőbb május 15-ig jelentsék be szándékukat plébánosuk által ¬– vagy plébánosuk tudtával, iskolai hitoktatójuk által – a Kisszeminárium igazgatóságán.

I. vizsgaszesszió
BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba
ANYANYELVI PRÓBA (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)
2011. június 11–14.    A jelentkezők beírása az anyanyelvi próbára.
2011. június 15–17.    Anyanyelvi próba (szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).
2011. június 19.    Az anyanyelvi próba eredményének kifüggesztése.
KÉPESSÉGVIZSGA
2011. május 27–31.    - Beiratkozás a képességvizsgára
2011. június 1–3.    - A képességvizsga lezajlása
2011. június 4.    - A képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. A képességvizsga eredményeivel kapcsolatos esetleges óvások beadása.
2011. június 5.    - A végleges eredmények kifüggesztése. A felvett tanulók névsorának továbbítása – elektronikus úton – a megyei vizsgáztató bizottságokhoz. A felvett tanulók névsorának jóváhagyása azon líceumok / osztályok esetében, amelyeknél a képességpróbát tartották. A névsor kifüggesztése a tanintézményben.
2011. június 15.    - A képességpróbán felvett tanulók listáinak aktualizálása.
2011. június 27.    A sikeres képességvizsgát követően felvett tanulók névsorának továbbítása – elektronikus és postai úton – az Országos Felvételi Bizottsághoz.
2011. június 28.    - A sikeres képességvizsgát tett tanulók névsorának jóváhagyása és kifüggesztése.

II. vizsgaszesszió
BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba
KÉPESSÉGVIZSGA + ANYANYELVI PRÓBA
2011. július 14.    - Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).
2011. július 15–16.    - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).
2011. július 18.    - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése. A képességvizsga eredményeivel kapcsolatos esetleges óvások megoldása. A képességpróbán fel nem vett tanulók beiratkozási fisáinak kiadása. A képességpróbán felvett tanulók beírása.
2011. július 19.    - A fel nem vett tanulók továbbirányítása.
2011. július 21.    - A II. vizsgaszesszióban felvett tanulók adatainak továbbítása – elektronikus és postai úton – az Országos Felvételi Bizottsághoz.

III. vizsgaszesszió
BEIRATKOZÁS ÉS FELVÉTELI A Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba
KÉPESSÉGVIZSGA + ANYANYELVI PRÓBA
2011. augusztus 1.    - Képességvizsgát, valamint az anyanyelvi próbát tartó tanintézmények megnevezése.
2011. szept. 1–4.    - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból). A képességpróbán felvett tanulók beírása.
2011. szept. 5–7.    - A sehová be nem osztott tanulók továbbirányítása.
2011. szept. 8.    A III. vizsgaszesszióban felvett tanulók adatainak továbbítása – elektronikus és postai úton – az Országos Felvételi Bizottsághoz.

A KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI HITTANBÓL

A képességvizsga szóbeli és írásbeli próbákból áll. Sikeres szóbelit követhet írásbeli tesztelés.

VIII. oszt. – (írásbeli teszt alapján) Bajtai Zsigmond: Aki hisz, üdvözül című hittankönyvből:
Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) – A keresztség (115–120.) – A krisztusi tanúságtétel szentsége (121–125.) – Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség (127–131.) – A bűnbocsánat szentsége az újrakezdés szentsége (143–147.)
VII. osztály – (írásbeli teszt alapján) Katolikus egyháztörténelem című hittankönyvből:
(Összeállította: Gál László)
Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Mórus Szent Tamás az angol szakadás vértanúja (82–83.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114–116.)
***
Bajtai Zsigmond: Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyvből (szóbeli vizsgára – elbeszélgetés formájában) az alábbi témák:
A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! (25–29.) – Isten nevét hiába ne vedd! (54–58.) – Az Úr napját szenteld meg! (60–65.) – Atyádat és anyádat tiszteld! (66–71.) – Testi és lelkiélet védelme (86–92.) – Tiszta élet (93–98.) – Igazság és becsület (106–110.) – Az egyház parancsai (112–117.)

A beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:
1.    Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă), melyen szerepel az V-VIII. osztályos átlag (média), valamint a magaviseleti jegy;
2.    Igazolás a VIII. osztály sikeres elvégzéséről - az egységes dolgozatok (VII.-VIII.oszt.) jegyeivel;
3.    Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni, mivel iskolánkban képességvizsgát tartunk!
4.    Orvosi igazolások (adeverinţă medicală, adeverinţă de vaccinări);
5.    Ellenőrző könyvecske;
6.    Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata;
7.    Keresztelési és bérmálási anyakönyvi kivonat;
8.    Szülők egyházi házasságát igazoló bizonylat;
9.    Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban);
10.    Személyazonossági igazolvány-másolat.

Bővebb felvilágosításért a helyi plébániahivatalhoz, vagy levélben az iskola igazgatóságához lehet fordulni:
Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”
510009. ALBA IULIA – Str. Păcii, nr. 4. – – – Tel./fax: 0258-819869.
E-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro – Nézd meg honlapunkat! http://www.gmgkliceum.ro
Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium 10. osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok 9. osztályában. A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikerességéért. Érdeklődni a fenti címen lehet.
Szeretettel várunk minden jelentkezőt!
 Szám: 536–2011.
Behajtási tilalom a várba

    Az év elején nagyméretű restaurálási munkálatokat indítottak el Gyulafehérváron. A felújítás elsősorban a várra vonatkozik. Ennek folytán behajtási tilalom van érvényben a vár területére, és gyalogosan is nehézkesen lehet közlekedni a nagyméretű ásatások miatt.     Egyébként a felújítási terv megtekinthető az alábbi internetes elérhetőségen: http://www.youtube.com/watch?v=1lVfAVKAUsk&feature=player_embedded.
    Ezúton szeretnénk felhívni a Paptestvérek figyelmét, hogy parkolni csak az ortodox koronázási templom előtt lehet. Ez a reggeli órákban hamar betelik; ekkor a vár körüli utcákat kell az állomásozásra igénybe venni.
    Tisztelendő Testvéreinket arra kérjük, hogy a fentieket szíveskedjenek szem előtt tartani, amikor Nagycsütörtökön vagy bármilyen más alkalommal az Érsekségre látogatnak, mert több időbe kerül a bejutás és nagyon körülményes.

Gyulafehérvár, 2011. április 10-én, Feketevasárnap.

† György s.k.
         érsek