VIII. körlevél - 2012. december 13.

D. a J. Kr.!                

VIII. körlevél

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:

Karácsonyi körlevél 2012
A családpasztoráció támogatására felhívás
Isteni Irgalmasság Konferenciája
Plébánosi vizsgát tettek
Vegyes-vallású házasságokhoz engedély
Valláskülönbség akadálya alóli felmentés intézése
Abortuszt elkövetők feloldozására engedély
Vegyes-vallású házasságokról kimutatás
Papi rekollekción való részvétel szorgalmazása
Építkezések, épület és műtárgyak felújítására és megőrzésére vonatkozó rendelkezések
Statisztikai adatok beküldése
Megjelent a 2012-es sematizmusunk Főegyházmegyei Név- és Címtár megújított kiadásaSzám: 1644–2012.
Karácsonyi körlevél 2012

    (Szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy Karácsony napján, minden szentmisén, a hirdetések előtt, olvassák fel ezt a körlevelet. Paptestvéreim megítélésére bízom, hogy a bekeretezett 1–3. pontban foglaltakat tetszés szerint elhagyják, vagy – a rendelkezésre álló idő függvényében – azt is felolvassák.)


Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

    Szentatyánk, XVI. Benedek pápa a 2011. október 11-én kelt Porta fidei – a hit kapuja – kezdetű apostoli levelével meghirdette a Hit évét, amely 2012. október 11-én, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján kezdődött és 2013. november 21-én, Krisztus Király ünnepén ér véget.
    Az apostoli levél bevezetője kifejti a Hit évének a lényegét. Jelentősége miatt teljes szövegben idézem: «A „hit kapuja” (vö. ApCsel 14,27), amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé teszi a belépést az Egyházba, mindig nyitva áll előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten igéje elhangzik, és a szív enged a kegyelem formáló erejének. Belépni ezen a kapun azt jelenti, hogy életre szólóan útra kelünk. Ez az út a keresztséggel kezdődik (vö. Róm 6,4), minek következtében Atyánknak szólíthatjuk Istent, és a halállal fejeződik be, amelyen át belépünk az örök életbe, az Úr Jézus feltámadásának köszönhetően, aki azt akarta, hogy a Szentlélek ajándékai által mindazok, akik benne hisznek, részesüljenek az Ő dicsőségében (vö. Jn 17,22). Megvallani a Szentháromságba – az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe – vetett hitet annyi, mint hinni az egy Istenben, aki a Szeretet (vö. 1Jn 4,8): az Atya, aki az idők teljességében elküldte Fiát a mi üdvösségünkért; Jézus Krisztus, aki halálának misztériumával és feltámadásával megváltotta a világot; a Szentlélek, aki vezeti az Egyházat a századokon át, amíg csak várjuk az Úr dicsőséges visszatérését.» (Porta fidei 1.)
    Karácsonykor közénk jött az emberré lett Isten. Kitárja kicsiny karját, hogy magához öleljen. Így fogja majd karját kitárni a kereszten is, hogy megváltson és üdvözítsen. Boruljunk le a betlehemi jászol előtt, és boldogan valljuk meg hitünket: Van Isten, van lélek, van túlvilág!

1. Isten léte tulajdonképpen nem is a hit tárgya, hanem észigazság. Már Szent Pál tanítja: „Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük (azoknak, akik nem ismerik fel Istent).” (Róm 1,19–20)
Ezt az igazságot az I. Vatikáni Zsinat dogma rangra emelte (1870, Dei Filius kezdetű hittani rendelkezés 2.1. kánon, in: Denzinger–Hünermann 3026). Tudom azt, amiről magam is meg tudok győződni. Hiszem azt, amit józan ésszel nem tudok felfogni, de mások tekintélye alapján elfogadom. Tehát tudom, hogy van Isten, de hiszem a Szentháromságot, az Úr Jézus Szent Testének és Vérének valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben – és még sorolhatnám –, mert ezt nem foghatom fel józan ésszel, de Jézus Krisztus tekintélye alapján elfogadom, és boldogan élek velük. Az örök élet igéit az Úr Jézus az Egyházra bízta. Elküldte a Szentlelket, aki „megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 14,26). Egyházunk tehát tévmentesen vezet minket az örök üdvösségre irányuló úton. Ezért állott régi imakönyveinkben: „Hiszem mindazt, amit Anyaszentegyházam hinnem elébem ád.”
2. Ha van Isten, akkor lélek is van. A lélek létezése sem a hit tárgya, hanem a tudásé. Ne félj a fejlődéselmélettől, mert az sem tud meglenni Isten nélkül. A halhatatlan lélek két tulajdonságát: az értelmet és a szabad akaratot nem lehet levezetni az anyagvilágból, sem az állati ösztönből. Isten „megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.” (Ter 2,7)
Egy életed van, egy lelked van. Nem lehetsz közömbös jövődre vonatkozóan.
3. S ha van Isten, van lélek, akkor mennyország is van. Lehetetlen, hogy a természet megcsaljon minket. Ahol fény van, ott van szeme az állatnak. Lelkünk mélyén öntudatra ébredésünk óta ott van a vágy a boldogság után. Ezt a földön nem lehet teljes mértékben elérni. Csak ezen a ponton hazudtolna meg a természet? Lennie kell egy olyan világnak, ahol boldogság vágyunk maradéktalanul teljesül. Ezt nevezzük üdvösségnek, örök boldogságnak, mennyországnak, Isten boldogító színelátásának. Látod, a vándormadarak is ősszel útra kelnek, az itthon született fiókák is, mert ösztönösen érzik, hogy lennie kell egy melegebb földrésznek, ahol nincs tél, nincs fagy, csak örök tavasz.

Testvéreim! A Hiszekegy röviden összefoglalja szent hitünket. A keresztség szentségében megfogadtuk, hogy hitünk szerint élünk. A hit évében újítsuk meg gyakran keresztségi fogadásainkat.
Karácsony a szeretet ünnepe. A vásári ragyogás ne vonja el figyelmünket a lényegről: a Gyermek Jézus azt akarja, hogy az Ő végtelen szeretetéről mi tegyünk tanúságot embertestvéreinkkel szemben. Ezért ajánlom az Amerikai Püspöki Kar tíz útját a Hit éve megélésére, (melyet Msgr David Ricken, Green Bay WI megyéspüspöke állított össze):
1.    Vegyél részt a szentmisén. A szentmisén szentírási olvasmányokat hallasz, egyházi énekeket énekelsz, szentbeszédet hallgatsz, megvallod hitedet, szentáldozáshoz járulsz, átéled, hogy az élő Egyház és a helyi egyházközség tagja vagy.
2.    Végezd el gyakran a szentgyónásodat. Kiengesztelődsz Istennel, és erőt nyersz a jövő küzdelmeire.
3.    Tanulmányozd a Szentek életét. A Szentek utat mutatnak a tanítás, a hithirdetés, a karitász munka, az ima területén, hogy egyszerűen engedjük Istent érvényesülni hétköznapi életünkben.
4.    Olvasd naponta a Szentírást. Bármilyen módszer jó, elmélyít Isten Igéje ismeretében (pl. bibliakörök látogatása stb.).
5.    Olvasd a II. Vatikáni Zsinat dokumentumait. Ismerned kell a II. Vatikáni Zsinat tanítását, hogy tovább fejlődhess.
6.    Tanulmányozd a katekizmust, főleg a Katolikus Egyház Katekizmusát. Segít hited elmélyítésében.
7.    Vegyél részt egyházközséged életében, önkéntes munkával, tevékenységgel. Mindenki tehetsége szerint: vendéglátói, énekkari, felolvasói, hitoktatói vagy bármilyen más tevékenységgel, amely segíti egyházközségedet.
8.    Segítsd a rászorulókat. A szegényekben Krisztussal találkozol.
9.    Vidd el egy barátodat a szentmisére. A személyes meghívásnak ereje van: visszatérést, megtérést eredményezhet.
10.    A Nyolc Boldogságot (Mt 5,3–12) éld meg hétköznapjaidban. A nyolc boldogság megélése alázatossá, türelmessé, igazságossá, áttetszővé, kedvessé, megbocsátóvá és szabaddá tesz. Így vonzol másokat is az Egyházhoz a Hit évében.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog újesztendőt a Hit évében – Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2012. Karácsonyán, Urunk Születése főünnepén

†György s.k.
        érsek


Szám: 1781–2012.
A családpasztoráció támogatására felhívás

A házasság és a család az emberi nem legdrágább értékeinek egyike. Olyan elsőrendű világörökség, mely nélkül sem népesség, sem Egyház el nem képzelhető. A családpasztoráció támogatásával az ember méltóságát védjük, a házasságot oltalmazzuk és a nemzet jövőjét építjük.

A Hit Évében örömmel vesszük számba főegyházmegyénk szervezett családpasztorációs tevékenységének 10. évét. Ennek lépéseit, áldásait a www.csalad.ro weboldalon követhetjük nyomon. Az egyes kerületekben elindult jegyes kurzusok, a jegyes oktatásban résztvevő házaspárok képzése, családos tábor és konferencia mellett férjek/édesapák, feleségek/édesanyák, néhány éve pedig „együttjáró” pároknak szóló hétvégét, elváltak és özvegyek lelki napjait is tartjuk főegyházmegyénkben. A Gyulafehérvári Caritas családsegítő szolgálatával együttműködve elindítottuk a Boldogabb Családokért iskolai programot is, melynek célja a családi életre nevelés osztályfőnöki órák keretében.

2013. április 20-án Főegyházmegyei Családnapra kerül sor, melynek keretében hálát adunk az elmúlt 10 év minden kegyelméért, ünnepeljük a házasságot és családot. Alkalmat teremtünk a párbeszédre és közös tervezésre az életnek és életszentség megélésének e fontos területén. A nap főelőadását Nm. és Ft. Msgr. Bíró László tartja, az MKPK családreferens püspöke.

Megköszönve minden lelkipásztor és plébánia eddigi támogatását, a Főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására *perselyezést tartunk* *2012. december 30-án*, Szent Család ünnepén. A begyűlt adományokat a Főesperesi Hivatalokban szeretnénk összesíteni 2012. február 10-ig.

A családpasztoráció rendezvényeire 2013-ban is ajánljunk és irányítsunk minél több házaspárt és családot!


Szám: 1678–2012.
Isteni Irgalmasság Konferenciája

    Az Egri Főegyházmegyei Hivatal megbízásából közöljük Paptestvéreink és a hívek tájékoztatására az alábbi információkat.
    Az Isteni Irgalmasság V. Országos Konferenciáját az Egri Bazilikában tartják 2013. április 6-án, szombaton, az Isteni Irgalmasság Vasárnapja előtti napon. A regisztrálás mindenképpen szükséges, főleg ha ebédet, szállást kérnek. Mint lehetőséget megemlítjük, hogy három napos egri tartózkodásra is van lehetőség. Április 5-én, pénteken szabad program, a templomok látogatásával, városnézéssel. Szombaton részvétel a konferencián.
Vasárnap délelőtt ünnepi szentmise. Délután 3 órakor – az Irgalmasság órájában – ünnepélyes szentségimádás.
A regisztrálásban az igényeket kell bejelenteni.
    Az elérhetőségről és a szombati programról a közeljövőben adnak majd részletes tájékoztatást, amit közölni fogunk Paptestvéreinkkel.
    Minden érdeklődőt hívnak és várnak; különösen az Isteni Irgalmasság tisztelőit.

A konferencia Szervező BizottságaSzám: 1631–2012.
Plébánosi vizsgát tettek

    Az érvényben lévő főegyházmegyei előírásoknak megfelelően, valamint az 521. kánon – 3.§. értelmében 2012. november 15-én eredményesen letették a plébánosi vizsgát az alábbi Paptestvérek:

1.    Ambrus István        –    Sepsiszentgyörgy,
2.    Buciuman Gheorghe    –    Brád,
3.    Czikó László ifj.        –    Gyergyószentmiklós,
4.    Dávid György        –     Sepsiszentgyörgy,
5.    Keresztes Olivér        –    Brassó,
6.    Mihály Imre        –    Csíkszereda,
7.    Szecsete Zoltán        –    Csíkszereda.

    Eredményes vizsgájukhoz ezúton is gratulálunk. Valamennyien használhatják a plébánosi címet, ha ennek megfelelő kinevezést kapnak.
    A plébánosi vizsgára való előkészület és annak letétele jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsék, és elmélyítsék.
    A plébánosi vizsga szabályzatának 2.§.-ban ez áll:
    „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.

Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal érvényt szeretnénk szerezni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy sikeresen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.

Örvendetes dolog, hogy főegyházmegyénkben is egyre több azon papok száma, akik magasabb tudományos fokozat megszerzéséért hajlandók tovább tanulni és dolgozni.

A magunk részéről csak kérni és bátorítani tudjuk azon testvéreinket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, éljenek a lehetőséggel.


Szám: 1784–2012.
Vegyes-vallású házasságokhoz engedély

    Főegyházmegyénkben lelkipásztori szolgálatot végző Paptestvéreknek, a jövő esztendőre is megadom az engedélyt, hogy a kánoni előírások megtartásával, a vegyes-vallású házasságoknál asszisztáljanak.
    Engedélyünk hivatkozási száma 1784–2012, mellyel ezt a fakultást a 2013-as esztendőre is meghosszabbítom, a korábbi feltételek mellett.


Szám: 1798–2012.
Valláskülönbség akadálya alóli felmentés intézése

    Emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a valláskülönbség bontó akadálya alól (katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is, minden egyes esetben az Érseki vagy Segédpüspöki Hivataltól kell írásban felmentést kérni. A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086.kán.) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányt (szabadegyezség, jegyzőkönyv). Felmentés hiányában a házasságkötés érvénytelen.


Szám:1799–2012.
Abortuszt elkövetők feloldozására engedély

    Mostani rendelkezésemmel meghosszabbítom az előző fakultást és főegyházmegyénkben gyóntatási felhatalmazással rendelkező valamennyi Paptestvéremnek, megadom a külön felhatalmazást az abortusz feloldozásához, a 2013-as esztendőre is.
    Nyomatékkal kérem a gyóntató atyákat, hogy minden esetben hangsúlyozzák, hogy a feloldozást külön engedély alapján adhatják meg a bűnbánónak. Alkalmazzanak megfelelő elégtételt. A gyónó lelkiállapotának szem előtt tartásával tudatosítsák az elkövetett bűn súlyosságát.


Szám: 1785–2012.
Vegyes-vallású házasságokról kimutatás

    1647–2011. számú leiratommal engedélyeztem lelkipásztorainknak, hogy a megfelelő házassági okmányok elkészítése és a törvényes feltételek biztosítása mellett, a vegyes-vallású házasságkötéseknél asszisztáljanak a 2012-es esztendőben.
    Ezt a fakultást azzal a feltétellel adtam meg, hogy az így megkötött házasságokról, a korábban megadott minta alapján, összesített kimutatást küldjenek a főegyházmegyei központba.
    Emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy a 2012-ben megkötött vegyes-vallású házasságokról összesített kimutatást várunk, az újesztendő első napjaiban, január hónap végéig.Szám: 1800–2012.
Papi rekollekción való részvétel szorgalmazása

    Már második éve, hogy a januári I. körlevelünkben (83–2012) közzé tesszük a rekollekciós napok, vagy koronagyűlések időpontjait főesperesi kerületenként, egész évre leosztva.
    Előző években, többek között az volt a kifogás, hogy későn kapták az értesítést és előzőleg már feladatokat programoztak be erre a napra.
    Az év elején kiértesített időpontok ismerete ellenére is, az utóbbi időben egyre több Paptestvér marad el a kerületi koronagyűlésről.
    Évtizedekre visszamenő hagyomány alapján, évente négy alkalommal, ugyanazon napon hívjuk Paptestvéreinket lelki napra. Megfontolandó az apostol figyelmeztetése, hogy vigyázzak, „…míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak.” (1 kor 9,27)
    Mindannyiunk közös érdeke, hogy mind a saját, mind Paptestvéreink lelki üdvét előmozdítsuk.
    Ismételten felkérem a főesperes urakat, hogy minden rekollekciós nap után, írásban jelentsék a távolmaradók nevét, a hiányzás indoklásával.


Szám: 1793–2012.
Építkezések, épület és műtárgyak felújítására és megőrzésére vonatkozó rendelkezések

    Köszönjük lelkipásztorainknak, az egyházközségnek és egyháztanácsosoknak mindazt az erőfeszítést, amit templomaink, ingatlanaink és liturgikus berendezéseink létrehozásáért, megőrzéséért tettek és tenni fognak.

    Hogyha visszatekintünk az elmúlt évek építkezéseire, amelyek főegyházmegyénkben megvalósultak, van okunk az örömre, de van szomorúságra is. Épültek olyan templomok és kápolnák, amelyek esztétikai értéket hordoznak, liturgikus és funkcionális szempontoknak megfelelnek, de vannak olyanok is, amelyek egyik vagy másik szempontot már nem elégítik ki. Műemlék épületeink, templomaink felújítása, tatarozása alkalmával sok esetben történt értékmentés, de nagyon sok esetben pótolhatatlan értékek semmisültek meg. Nemcsak építészeti részletek tűntek el, hanem a templomainkból kikerültek olyan liturgikus tárgyak, amelyek műtárgy értékűek, és amelyek egyháztörténeti, művelődéstörténeti szempontból is jelentősek. Vannak jó példák arra, amikor a helyi egyházközség fontosnak látták, hogy szakszerű restaurálást végeztessenek, de olyan is történt, amikor hagyták műtárgyainkat elkallódni, tönkremenni, és olyan szomorú példa is előfordult, hogy a műtárgyak kikerültek az egyházi tulajdonból.

    Azzal a kéréssel fordulok Paptestvéreimhez, hogy amikor elhatározzák, hogy új ingatlant, templomot hoznak létre, vagy meglévő templomot, ingatlant, műtárgyat újítanak fel, vagy olyan esetekben is, amikor valamilyen okból liturgikus berendezést szeretnének eltávolítani, akkor vegyék fel a kapcsolatot az Érsekség Egyházművészeti és Építészeti irodájával (EMÜB) mielőtt bármihez is hozzákezdenének. Írásban röviden foglalják össze, szándékukat és küldjék el Gyulafehérvárra. A szándéknyilatkozat után az Érsekség Egyházművészeti és Építészeti irodája felveszi a kapcsolatot és egyezteti az ügyintézés módját.

    Műemlékeinknél, műtárgyainknál sok esetben a legjobb szándék mellett is történhetnek olyan beavatkozások, amelyek örökségünket károsítják, jellegét megváltoztatják. Ezért tisztelettel kérem, hogy az elhatározást követően, a legkisebb beavatkozásokat megelőzően, mielőtt bármilyen intézkedést, munkálatot, anyagvásárlást kezdeményeznének – írásban jelezzék szándékukat a Főhatóságnak. Szándéknyilatkozatukat a legegyszerűbbnek tűnő munkálatokra is küldjék be (festés, meszelés, tetőcserép-csere, padok cseréje vagy felújítása stb…).

    Sok esetben liturgikus tárgyak, templomberendezések használaton kívül kerülnek. Arra kérjük Paptestvéreinket, hogy ezek megőrzésére, szakszerű tárolására figyeljenek, hogy az elkövetkező nemzedékeknek megmenthessünk minden értéket. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy minden restaurálás anyagi lehetőségek függvénye, viszont értékeink őrzése szakszerű tárolása minden egyházközségnek kötelessége. Évekkel ezelőtt a Főegyházmegye szervezésében nyilvántartásba kerültek az egyházközségek klenódiumai, műtárgyai, amely nyilvántartást a plébániák számára is eljuttatott a hivatal, hogy e leltárban szereplő tárgyakra különös figyelmet fordítsanak. Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a liturgikus műtárgyak, régi könyvek, levéltári dokumentumok nem csupán a plébánia, hanem a Gyulafehérvári Főegyházmegye tulajdonát, tárgyi és szellemi örökségét képezik, múltunkról tanúskodnak. Ennek az örökségnek más tulajdonba adása és bárminemű értékesítése főegyházmegyei jóváhagyás nélkül tilos – nem megengedett. Az utóbbi években nyereségre vágyó emberek, a jóhiszeműséget is kihasználva, műtárgykereskedelmet folytatnak. Ezért nyomatékkal felhívjuk Paptestvéreink figyelmét, hogy ne hallgassanak avatatlanok kérésére. Ha egyházi tulajdonban lévő műtárggyal kapcsolatos kérdésük van, illetve tárolásukat, őrzésüket szeretnék szakszerűen megoldani, forduljanak bizalommal az Érsekség fent nevezett Irodájának munkatársaihoz.

    Amennyiben a Főegyházmegyei Hivatal kellő időben tájékoztatást kap az egyházközségek szándékáról az ingatlanokkal, műtárgyakkal kapcsolatosan, lehetősége van támogatásra is javasolni.

    Tisztelettel kérem és biztatom Paptestvéreimet, hogy a fentiek értelmében bizalommal forduljanak az Érsekség Egyházművészeti és Építészeti irodájához, valamint az Egyházművészeti Bizottsághoz.

    Feltételezett megértésüket előre is köszönjük, cselekvő együttműködésüket szeretettel kérjük.


Szám: 1786–2012.
Statisztikai adatok beküldése

Emlékeztetjük Tisztelendő Testvéreinket, hogy az eddigi gyakorlathoz híven, a 2012-es év statisztikai adatait január 15-ig szíveskedjenek beküldeni a Főesperesi Hivatalokba, az alábbi szempontok szerint:
–    Katolikus hívek száma……………………………
–    2012-ben megkereszteltek száma……………….
– Ebből egy éven aluli……………...
– 1–7 év közötti………………….......
– 7 éven felüli………………………...
–    A megbérmáltak száma 2012-ben……………....
–    Elsőáldozók száma 2012-ben……………………
–    Egyházi házasságkötések száma 2012…………
– ebből tiszta………………………...
– vegyes………………………………
–    Temetések száma 2012-ben…………………….
– ebből ellátva………………………
– ellátatlan…………………………..
    A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik, és 2013. január 31-ig küldik be az Érseki Hivatalba, ahonnan a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbítjuk.
    Tudjuk, hogy az ünnepekkel járó feladatok megterhelik a Paptestvéreket. Ezt követik a házszentelések, amelyek végzéséhez a bethlehemi Gyermek áldását és segítségét kérjük. Legyen részük minél több lelkipásztori örömben, híveik szolgálatában.
    A sokrétű lelkipásztori feladat ellenére is, szeretettel kérjük, hogy a fenti szempontok alapján, a plébániájukra vonatkozó adatokat szíveskedjenek határidőre beküldeni.
    Megértő együttműködésüket köszönettel viszonozzuk.Szám: 1576–2012.
Megjelent a 2012-es sematizmusunk Főegyházmegyei Név- és Címtár megújított kiadása

    Előző körlevelünkben már jeleztük, hogy újra ki szeretnénk adni Főegyházmegyénk legfontosabb adatait tartalmazó név- és címtárat.
    Az átdolgozási munka elvégzéséhez a Paptestvérek segítségét kértük, hogy az adatváltozásokat jelentsék hivatalunknak.
    A sematizmus megjelent. A főesperesi hivatalokba való leszállítását a Verbum Egyesület végzi. Felhívjuk a Paptestvérek figyelmét, hogy a kézhez kapott példányon túl is lehet igényelni az Érseki Hivataltól. Egy példány ára 10 lej.
   
Gyulafehérvár, 2012. december 13-án, Advent III. vasárnapján

†György s.k.
       érsek