Számos helyen és formában próbáljuk, próbálják megválaszolni a kérdést, mi az oka, hogy kevesen választják a papi, szerzetesi hivatást. Attól függően, hogy a kérdést milyen oldalról próbáljuk megválaszolni, különböző válaszok szület(het)nek. Egyértelmű választ nem tudunk adni. Egy biztos, amit Jézus kért, hogy imádkozzunk a papi hivatásokért. Kérjétek az aratás Urát… 

Jakubinyi György érsek a hivatalos főpásztori körlevél mellett rövid videóüzenetben is köszönti magyar és román nyelven híveit és minden jóakaratú embert a feltámadás ünnepén.

Áldott húsvétot!

 

Az idén ismét együtt ünnepeli a kereszténység – Kelet és Nyugat – Urunk Feltámadását, a húsvétot. Keresztény hitünknek ez a legfontosabb ünnepe, mert Krisztus Urunk feltámadása szent hitünk alapja. Szent Pál mondja: „Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel… Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél. Ám Krisztus feltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje.“ 

A romániai katolikus püspökök a Püspökkari Konferencia 2016-os őszi ülésén, Nagyváradon

A Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia aggódva vett tudomást a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetéről, melynek működését akadályozza és veszélyezteti egy, a jogállamiság elvei szerint megalapozatlan és nem ellenőrzött feljelentés.

A szentatyát mindig szeretettel várjuk és fogadjuk szülőföldünkön. Ami a jövőbeli látogatását illeti, meg szeretnénk jegyezni, hogy Johannis elnök úr által említett „lehetséges lesz” kitétel valóra váltása Románián múlik. 

Veress László címzetes esperes, nyugalmazott plébános 2017. március 3-án, életének 91., papságának 61. évében, szentségekkel megerősítve hunyt el Székelyudvarhelyen.

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Hatóság és az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány vezetősége megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Maros Megyei Tanfelügyelőség törvénytelen módon, határozatban tiltotta meg, hogy a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum számára korábban elfogadott beiskolázási tervben szereplő cikluskezdő osztályokba a beiratkozást a líceum elindítsa.

20 éve püspök Tamás József általános helynök úr
Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt – főegyházmegyénk általános helynökét és Valabria címzetes püspökét – 1997. március 1-jén szentelték püspökké a Csíksomlyói Szűzanya kegytemplomában. Nem is lehetett volna másképpen, mert a Madéfalván született, Csíkszentsimonban felnőtt csíki gyermek a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt áll. 

Autóbalesetben életét vesztette 2017. február 8-án Portik-Bakai Sándor szentegyházasfalusi plébános. Temetése február 13-án, hétfőn lesz. A szertartás déli 12 órakor kezdődik a szentegyházi templomban, ahonnan az elhunyt lelkipásztor földi maradványait a helyi temetőbe kísérik.

A több mint 1.500 menekült család és helybéli lakos számára szervezett adománygyűjtésre február 19-én kerül sor a romániai katolikus templomokban. 

Feliratkozás Front page feed csatornájára