Elkészült az alsóborszéki új templom

Az egyház életében egy templomépítés nagy dolog, hiszen nem minden évben kerül sor hasonló eseményre. Évtizedek telnek el, amíg megérik a gondolat, és újabb nehéz évek, amíg az álomból valóság lesz. Azt tartja a mondás, hogy a templom a közösség tükörképe. Ha egy közösségben van összetartás, közös akarat, az meglátszik a templomán. Ez történt Borszéken is.

A domus históriából tudjuk, hogy 1970-ben megújult az egyháztanács, az előzőt húsz évvel korábban választották. Az új testüket Bodó Péter plébános vezetésével elhatározta, hogy Alsóborszéken is kialakít egy imahelyet. Kérvénnyel fordultak a Vallásügyi Osztályhoz, hogy engedélyezze a házi-kápolna felállítását. A kérvényre kedvező válasz érkezett és a Ditrói úton, Vajna Margit házában, 1970-ben, nagyböjt első vasárnapján felállították a két szobából összevágott házi kápolnát.

Orbán László remetei plébános áldotta meg az új kápolnát, végezte a szentmisét. A kis kápolna, zsúfolásig tele volt, akárcsak az udvar. Az új kápolnát a lourdes-i Szűzanya védelme alá helyezték. A felsőborszéki templomból átvitték a Mária- és a Szent Borbála-szobrot. A rendszeres szentmisék a hónap első vasárnapján délután, illetve kedden és csütörtökön voltak. Ugyanitt tartották a hitoktatást is az alsóborszéki gyermekeknek. A hívek egyéni kezdeményezésének köszönhetően miseruha, oltárterítő, szőnyeg, karing, ministránsruhák, keresztúti képek kerültek a kápolnába. A takarítást is közösen végezték. Sárpátaki Antal algondnok jó pártfogója, gondviselője volt a kápolnának. A kápolna befogadóképessége száz fő volt.

Birtók Ferenc plébános idejében 1978-ban átalakították és kifestették a kápolnát. Július 30-án délután 6 órakor ünnepélyesen megáldották. 1987-ben csempekályhát rakattak. A 2002. május 7-i egyháztanácsosi gyűlésen napirenden szerepelt a kápolna falainak, ajtóinak és ablakainak újrafestése. A november 14-i gyűlésen már kápolnabővítésről beszéltek. 2009-ben az utca felőli részen kicserélték a kerítést, beton alapon új deszkakerítés díszíti a kápolnaudvart. Évente megtartják február 11-én a lourdesi búcsút.

A ’89-es rendszerváltás után Márton Gábor Benedek plébános folytatta az egyházközség körüli teendőket. Egyik megvalósítása, hogy a hívek nagylelkű adományaiból megvásárolta a kápolna melletti és mögötti területet egy leendő templom építése céljából.

Bakos Balázs plébános és Balázs Tibor kántor 2012-ben az egyháztanács támogatásával elhatározta, hogy a régi kápolna helyébe, amely már helyszűke miatt nem tudta befogadni az alsóborszéki híveket, újat építenek. Hittel és reménnyel fogtak a munkálatoknak. A gondolatot tett követte. Felkérték Kovács Géza építészmérnököt, hogy tervezze meg az új templomot. Ezzel párhuzamosan  Vajna Margit örököseitől megvásárolták a kápolnát, majd ezt követően a bontási munkálatokat, az anyagbeszerzést. Téglajegyeket bocsátottak a hívek rendelkezésére, pályázatokat írtak, pénzt kaptak a Hargita Megye Tanácsától, a borszéki önkormányzattól, a Romaqua Rt-től, Kurkó Gyárfástól, helyi vállalkozóktól. A Tac-Pac Kft. (Balla Ferenc) biztosította a tetőszerkezet anyagát, a helyi építkezési lerakatok is besegítettek. Az alapozási munkálatokat és a falakat Mihály Árpád építőmester vezetésével Balázs Ernő és Ivácsony Árpád rakta. A fal rakásában két napot a gyergyószentmiklósi Fundamenta kft. kőműves mesterei is besegítettek. A tetőszerkezetet a Mar-onix kft. készítette. A villanyszerelési munkálatokat a maroshévízi Electro Shop végezte, az esztergált lámpatesteket a falra a gyergyótölgyesi Pál Béla készítette. A lámpatestek felrakását és bekötését Mik Tibor végezte.
A színes ólomkeretes ablaküvegek a templom ékességei, méretük 1 egy méter széles és 1,80 méter magas szentképek. Nemzetközi összefogással valósult meg, a támogatók Borszékről, Magyarországról, Felvidékről és Svájcból valók. Az egyes ablakok megrendelői: Bakos Balázs borszéki plébános (Szűz Mária), Pallér Teréz (Bernadette), Kovács Sándor főesperes (Szent József), Zákányszék önkormányzata és a hívek (Szent Antal), a zürichi Magyar Misszió (Szent István), a csallóközkürti hívek Szlovákiából (Szent Imre), dr. Borosy András, Zürichből (Szent László), dr. Varga József és neje, Éva, valamint családja, Zürichből (Szent Erzsébet), Tallós (Szlovákia) hívei (Szent Margit). A bejárati tölgyfaajtót Balla Ferenc és Fokt Antal készíttette Bajkó Sándor borszéki asztalossal.
A 260 férőhelyes templom meglepően rövid idő alatt készült el: 22 méter hosszú, 15,5 méter széles és 6 méter magas a belvilága. A toronyban két harang van: egy 100 kg-os nagyharang, amit a ravatalozóból vittek át, és egy 15,5 kg-os kis harang, ami a harangláb tornyában volt. A templom központi fűtését a gyergyószentmiklósi Metal Instal cég végezte. A templom és sekrestye bútorzatát a hollói Kristály Csaba asztalos készítette. A templom értéke 572 ezer lej.

Mindez a borszéki hívek és az adományozók nagylelkű támogatásának köszönhető, mindezek nélkül nem valósulhatott volna meg ez a csoda. A Lordes-i Szűzanya tiszteletére épített kápolna felszentelésének ünnepi programsorozata február 8–11. között a következő program szerint zajlik:

Február 8., szombat du. fél 5: szentmise, bemutatja Böjte Csaba OFM, fél 6-tól fáklyás felvonulás az új kápolnához, lourdes-i kilenced elvégzése, du. 6 órától a szentegyházi Gyermekfilharmónia ünnepi koncertje a kápolnában.

Február 9., vasárnap: du. fél 5-től szentmise, szónok Márton István gödemesterházi plébános, ezt követően fél 6-tól fáklyás felvonulás az új kápolnához, lourdes-i kilenced elvégzése, du. 6 órától a Mustármag együttes előadása: Népemért vállalom, zenemű Márton Áron tiszteletére.

Február 10., hétfő: du. fél 5-től szentmise, prédikál  Márton József tölgyesi plébános, du. fél 6-tól fáklyás felvonulás, lourdes-i kilenced elvégzése, du. 6 órától a borszéki népi tánccsoportok előadása a Művelődési Házban.

Február 11., kedd: du. fél 4-től rózsafüzér, du. 4 órától kápolna szentelési szentmise, amelyet  dr. Jakubinyi György érsek végez.

Farkas Aladár, Vasárnap