II körlevél - 2014. április 6.

Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a mellékelt körlevelet a húsvéti szentmiséken szentbeszéd helyett olvassák fel.

D. a J. Kr.!

Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!

Keresztény hitünk alapvető igazsága, mindennapi életünk bizonyossága, és az örök boldogság reménysége Krisztus Feltámadása. Megváltónk családban akart világra jönni, családban nőtt fel és ott tanult mesterséget. Harminc rejtett esztendőt töltött munkás életben a názáreti Szent Család keretében. Amikor Szent Péter felveszi az Egyházba az első nem zsidó, pogány keresztényt, akkor annak egész családját, Kornéliuszt és háznépét, megkereszteli és megbérmálja (Csel 10–11).

Ferenc Szentatyánk meghirdette a család lelkipásztori kérdéseit tárgyaló őszi Rendkívüli Püspöki Szinódust. Február 2-án – Urunk bemutatása ünnepén – Szentatyánk levelet írt a családokhoz, hogy imádkozzanak a Szinódus sikeréért. Azt is jelezte, hogy a Püspöki Szinódus 2015 őszén tartandó Rendes Általános Gyűlésén szintén a család lesz a téma. Ugyanez év szeptemberében rendezik meg Philadelphiában a családok világtalálkozóját. Időszerű hát, hogy a keresztény családdal foglalkozzunk.

A házasság szentségére vonatkozó katolikus tanítást A Katolikus Egyház Katekizmusa foglalja össze (A KEK Kompendiuma, Budapest 2006, 115-118 – 337-350. kérdés). Ezt fogom röviden ismertetni.

Isten szeretetből teremtette az embert. Férfinak és nőnek teremtette. Bensőséges közösségre hívta meg őket: „hogy többé már nem ketten vannak, hanem csak egy test” (Mt 19,6). A Teremető a házasságot azért alapította, hogy a házastársak közösségét és javát előmozdítsa és gyermekeket nemzenek és neveljenek. A házastársi egység az eredeti isteni terv szerint fölbonthatatlan, miként Jézus Krisztus ezt megerősíti: „amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza” (Mk 10,9).

Az áteredő bűn következtében nagyon fenyegeti a házasságot a széthúzás és a hűtlenség. Ezért közvetíti a házasság szentsége

a kitartáshoz szükséges kegyelemet. A szentségi házasság Krisztusnak Egyháza iránti jegyesi szerelmének a jele: „Ti férjek, szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az Egyházat!” (Ef 5,25). A házasság nem mindenki számára kötelező. Papokat, szerzeteseket, világban élő megszentelt személyeket „Isten meghív arra, hogy a mennyek országáért vállalt szüzesség vagy cölibátus útján, lemondva a házasság nagy értékéről, az Úr dolgaival törődjenek, és azt keressék, hogyan járhatnak az ő kedvében. Ezáltal Krisztus szeretete abszolút elsőbbségének és annak jelévé válnak, hogy várva várják az Ő dicsőséges eljövetelét.”

A házasság szentsége az egyetlen szentség, amelyet maguk a felek szolgáltatnak ki egymásnak a szentségi házasságkötéskor. „Mivel a házasság a házastársakat az Egyház életében nyilvánosan elfogadott életállapotba helyezi, megkötése pap (vagy az Egyház által minősített tanú) és más tanúk jelenlétében liturgikusan és nyilvánosan történik.” Ezért kéri az Egyház, hogy a szentségi házasságkötést (esketést) lehetőleg az egyik fél plébánosa végezze a plébániatemplomban hívek részvételével, esetleg nászmise keretében. „A házassági beleegyezés akarati aktus, melyet egy férfi és egy nő fejez ki arra vonatkozóan, hogy kölcsönös és véglegesen egymásnak ajándékozzák magukat, hogy a hűséges és termékeny szerelem szövetségében éljenek.” „Az érvényes házasságkötéshez a belegyezésnek az igaz házasságra kell vonatkoznia, emberi cselekedetnek, azaz tudatosnak és szabadnak, erőszaktól és kényszertől mentesnek kell lennie.” Ezért kéri az Egyház, hogy „a házasulandók esküvőjük előtt legalább három hónappal jelentkezzenek a plébánián” (Gyulafehérvári Főegyházmegye, Zsinati Könyv, Kolozsvár 2001, 55, 34. pont), és vegyenek részt az előkészítő jegyes oktatáson. Ott ismerik meg a házasságra vonatkozó katolikus tanítást, és megbeszélhetik nehézségeiket.

A katolikus és nem katolikus megkeresztelt fél, vagyis keresztények között kötött házasságot vegyes házasságnak nevezzük. A vegyes házasság megkötéséhez kérni kell a Főegyházmegyei Hatóság engedélyét. A katolikus és meg nem keresztelt (tehát nem keresztény) fél között kötött házasságot valláskülönbséggel kötött házasságnak nevezzük. Ilyen esetben felmentést kell kérni a Főegyházmegyei Hatóságtól. „Mindkét esetben lényeges, hogy a felek ne zárják ki a házasság céljainak és lényeges sajátosságainak elfogadását, s hogy a katolikus fél vállalja a hit megőrzésének, és a gyermekek megkeresztelésének és katolikus nevelésének kötelezettségét, amit a másik félnek is ismernie kell.” Az Egyházi Törvénykönyv (1125. kánon) lehetősége szerint, Erdélyben a Jegyzőkönyv aláírásával kérjük a nem katolikus féltől annak igazolását, hogy ismeri katolikus házastársa vallási kötelességeit. (Főegyházmegyei Hatóság 1560/1997. számú 1997. szeptember 17-én kiadott rendelkezése.)

A házasság szentsége örök és kizárólagos köteléket hoz létre, ezért a házasság felbonthatatlan. Azért szentség, hogy kegyelmet közvetítsen a házastársaknak ahhoz, „hogy az életszentséget a házaséletben és a gyermekek felelős elfogadásával és nevelésével érjék el.” A házasság szentségét súlyosan sértő bűnök: a házasságtörés, a többnejűség, a termékenység elutasítása, a válás. „Az Egyház megengedi a fizikai szétválást – még akkor is, ha kívánatos a kibékülésük –, ha házastársak együttlakása súlyos okokból gyakorlatilag lehetetlenné vált. Azonban e házastársak egyike sem szabad egy új életközösség megkezdésére, amíg a másik él, kivéve, ha a házasságuk semmis volt, és ezt az egyházi tekintély kinyilvánítja.”

„Az Egyház különleges figyelemmel van az elváltak iránt, és hívja őket a hívő imádságos életre, a szeretet tetteinek gyakorlására és a gyermekek keresztény nevelésére. Az újraházasodott elváltak azonban nem kaphatnak szentségi feloldozást, sem szentáldozáshoz nem járulhatnak, sem bizonyos egyházi megbízatást nem kaphatnak, amíg ez az állapot tart, mely objektíven ellenkezik Isten törvényével.” Nem azt jelenti, hogy ők „rosszabbak”, mint mások, de a szabálytalan helyzetük zárja ki őket a szentségek vételéből. Súlyos betegség esetén és halálveszélyben mindenkor felvehetik a szentségeket. A labdarúgásban is nem a legrosszabb játékos kapja a bűntető cédulát, hanem az, aki szabálytalanságot követ el.

Az Anyaszentegyház Jézus Krisztus Titokzatos Teste. A család „megmutatja és megvalósítja az Egyháznak, mint Isten családjának közösségi és családi természetét. Minden tagja a maga szerepe szerint gyakorolja a keresztségi (általános) papságot, hozzájárulva ahhoz, hogy a család a kegyelem és az imádság közössége legyen, az emberi és keresztény erények iskolája, s a gyermekek felé a hit első hirdetésének a helye.” Ezért nevezzük a keresztény családot család-egyháznak is. Ha azt akarjuk, hogy Isten segítségével fennmaradjon Egyházunk, népünk Erdély földjén is, akkor vállaljátok a keresztény családegyházat, a szentségi házasság kegyelemközvetítő erejében bízva.

Sajnos a tömegtájékoztatás olyan híreket terjeszt, hogy Ferenc Szentatyánk változtatni fog a családról szóló katolikus tanításon. Ne higgyetek a megtévesztő félretájékoztatásnak! Az Anyaszentegyházat a Szentlélek vezeti, és amikor a Szentatya a világegyházat megkérdezve, mint legfőbb tanító nyilatkozik („ex cathedra”), akkor hit és erkölcs dolgában csalatkozhatatlan.

Az idén ismét elővételezzük ökumenikus mozgalmunk célját, a keresztények egységét – legalább is naptári szinten – keresztény főünnepünk, a Húsvét közös megtartásában Keleten és Nyugaton. Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves testvéremnek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2014. április 20-án, Urunk Feltámadásnak főünnepén

                                                                                      † György s. k.

                                                                                              érsek


Szám: 427–2014.

Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása       

Ebben az évben a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise 11 órakor kezdődik. Abban a kitüntetett helyzetben vagyunk, hogy székesegyházi ünneplésünket a Duna televízió élőben közvetíti délelőtt 11 órától déli ½ 1-ig.

A szentmise keretében – a hagyományhoz híven –, megáldom a betegek és a katekumenek olaját, és megszentelem a krizmát.

A koncelebrációs szentmisében megújítjuk a papszenteléskor tett ígéretünket. A szentmisére hívok és várok minden Paptestvért.

Buzdítsuk a híveket, a hitoktatókat és hittanosokat, különösen is az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a szentmisén. Ne feledjük, hogy ez is jó eszköze lehet a hivatásgondozásnak.

A ministránsokat buzdítsuk, hogy ministráns ruhában vegyenek részt a liturgián. A szentmise előtt és után, az érseki hivatal földszinti részében öltözhetnek és vetkőzhetnek, továbbá Paptestvéreim is itt ölthetik magukra a liturgikus ruhát. Hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Kazulát mi biztosítunk, amíg a készlet tart.

Kérem Paptestvéreimet, hogy a beöltözés után a presbitériumban foglalják el kijelölt helyeiket.

Az idő szorítása miatt, az ünnepélyes bevonuláson csak a kerületeket képviselő főesperes urak, valamint a központi papság vesz részt. Így több idő marad a köszöntésre.

A szentmise végén név szerint is szeretném köszönteni a zarándok csoportokat. Ezért kérem, hogy április 16-án, Nagyszerda este 8 óráig jelentsék a következőket dr. Gál László igazgató úrnak a 0740-062-966-os telefonszámon, vagy a romkaterstan@romkat.ro címen:

1. Milyen helységből, 2. Kik, 3. Hányan és 4. Kinek a vezetésével érkeznek.

A szentmise után ünnepélyes körmenetben hozzuk át a megszentelt olajakat az érseki palotába. A kerületi képviselők ezt követően vehetik át megbízottunktól a kerületnek járó szent olajakat, szokás szerint az érseki kápolna előtt.

Szeretettel hívom és várom valamennyi Paptestvéremet az ünnepség után, az érseki palota emeleti nagytermébe, hogy a sürgető feladatok ellenére, még ha rövid ideig is, de együtt lehessünk a közösen elfogyasztandó, szerény agapén.


Szám: 455–2014.

Papi lelkigyakorlatok megtartásának módja

Egyházi Törvénykönyvünk (C.I.C.) I. rész, III. fejezetében „A klerikusok kötelezettségei és jogai” cím alatt a jogok mellett a kötelezettségeket is felsorolja.

A 276. kán. 4. pontjában szerepel: „ugyancsak kötelesek a lelkigyakorlatokon való részvételre a részleges jog előírásai szerint.”

Főegyházmegyénkben kialakult gyakorlat, hogy legalább három évenként lelkigyakorlaton vesznek részt papjaink.

Minden évben több lehetőség nyílik arra, hogy szervezett formában, lelkigyakor-laton vegyünk részt.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban előfordult, hogy papi zarándoklatokon, lelkipásztori napokon résztvevők jelentették, hogy ezen ténykedésüket fogadjuk el lelkigyakorlat helyett. Az ilyen részvételt nem fogadjuk el lelkigyakorlat helyett.

 Saját megszentelődésünk sem lehet a legutolsó szempont. Annyi igényességnek mindannyiunkban kell lennie, hogy jól szervezett, a lehető legtöbb lelki gazdagodással járó lelkigyakorlaton vegyünk részt.

Szeretettel kérem Paptestvéreimet, hogy az említett szempontokat szem előtt tartva, fáradságot, áldozatot nem ismerve, törődjenek saját megszentelődésükkel és lelkük üdvével.

Ne feledjük Szent Pál apostol örökérvényű figyelmeztetését. Vigyázzak, „hogy míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak” (1 Kor 9,27).


Szám: 540–2014.

Zarándokolva imádkozzunk Áron püspök szentté avatásáért

Isten szolgája Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora zarándoklatot szervez papok és szerzetesek számára.

A zarándoklat közös szentmisével Csíksomlyón veszi kezdetét. Első állomása Csíkszentdomokos, ahol felfrissíthetjük és kibővíthetjük Áron püspökkel kapcsolatos ismereteinket, és onnan indulva, ahonnan ő indult, ráhangolódhatunk a lelkigyakorlatra. Máramarosszigeten muzeológus mutatja be a börtönmúzeumot, aki hangsúlyosan kitér az ott raboskodott egyháziakra. A szentmisét Áron püspök cellájában mutatjuk be, Jakubinyi György érsek úr főcelebrálásával. Délutáni programunk egy része a résztvevőkkel egyeztetve alakul majd a helyszínen. Visszautunkon megállunk Désen, ahol szentmisét mutatunk be, és felidézzük a dési ferences rendház főegyházmegyénk életében játszott kiemelkedő szerepét.

A közös ima mellett, mindvégig lehetőség lesz személyes elcsendesedésre, de a papi egység ápolására is, boldogemlékű Áron püspök szellemében.

Ha minden hely betelik, a személyenkénti irányár 420 lej, de kevesebb résztvevő esetén 500 lejig emelkedhet. A teljes összeg befizetése készpénzben történik, az indulás reggelén, Csíksomlyón. Ez mindent tartalmaz: az útiköltséget, börtönmúzeumi belépőt, szállást (kétágyas, légkondicionált szobákban) és étkezést (svédasztalos reggeli, fixmenüs ebéd és vacsora). Aki vállalja, hogy a zarándoklat mindhárom szentmiséjét boldogemlékű Áron püspökért ajánlja fel, 100 lej kedvezményben részesül. További egy vagy két szentmise elvégzése esetén a kedvezmény 130, illetve 160 lej.

További információk és jelentkezés május 31-ig, illetve a helyek beteléséig e-mailben, a gkovacs@email.it címen lehetséges.

 

Tervezett program:

 

Július 7., hétfő,

 • Csíksomlyó: reggel 7.30-kor szentmise a kegytemplomban (reggeli, indulás)
 • Csíkszentdomokos: Márton Áron Múzeum, templom, ima (ebéd, indulás)
 • Este megérkezés Máramarosszigetre (vacsora, szállás)

Július 8., kedd,

 • (reggeli) 9:30-kor látogatás a börtönmúzeumba, érseki szentmise ugyanott
 • (ebéd) templom, Elie Wiesel szülőháza, szegények temetője, zsidó temető (vacsora és szállás)

Július 9., szerda,

 • (reggeli) indulás Désre
 • Dés: ferences kolostor, szentmise (ebéd, indulás)
 • estére megérkezés Csíksomlyóra

Ui.:

 A jelentkezők részletes programot és folyamatos tájékoztatást kapnak e-mail-ben Ft. Msgr. Dr. Kovács Gergely posztulátor atyától.


Szám: 428–2014.

Nagypénteki persely a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására

Az apostoli Szentszék felkérésére szeretettel emlékeztetjük Paptestvéreinket, hogy a nagypénteki Szent Sír persely bevételét ebben az évben is a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására kell fordítanunk.

A szokáshoz híven, a gyűjtésből származó összeget adják le a főesperesi hivatalba jegyzőkönyv ellenében, ahonnan továbbítják az érsekség Gazdasági Osztályára.

Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül juttatja el rendeltetési helyére az így begyűjtött adományokat. Minden évben hivatalos visszajelzést, köszönőlevelet kapunk a Szentszéktől, amelynek tartalmát a sajtóban is közzétesszük.


Szám: 431–2014.

Papi Szenátus tavaszi ülése

Főegyházmegyénk Papi Szenátusá-nak tavaszi rendes ülésére 2014. április 30-án kerül sor az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban.

Paptestvéreim is beküldhetik javasla-taikat, meglátásaikat valamilyen fontosnak tartott témakörrel kapcsolatosan.

Beküldési határidő: 2014. április 25.


Szám: 361-2014.

Kántorok nevének szerepeltetése

Az idei lelkigyakorlatos kántortovábbképzőn fogalmazódott meg az a jogos igény, hogy érseki hivatalunk honlapján, és megjelenő sematizmusunkban is szerepeltessük a szolgálatot végző kántorok nevét.

Ennek szívesen teszünk eleget. Ezért kérjük a plébános atyákat, közöljék kántoraik nevét, az illetékes kerületi főesperesi hivatalnál, akit az egyházközségük címszava alatt szeretnének szerepeltetni.

Az így összesített adatokat a főesperes urak, 2014. május 1-ig juttassák el az érseki hivatalba.

Előre is köszönjük segítő együttműködésüket!


Szám: 362–2014.

Kántorvizsga időpontja

A Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság szervezésében idén is kántorvizsgát szerveznek azok számára, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után kántori oklevelet kívánnak szerezni.

A kántorvizsgára folyó év július 14–15-e között kerül sor a Székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián. A vizsga kezdete: júl. 14-én 1300 óra. Jelentkezni a bizottság titkáránál, a Segédpüspöki Hivatalban, avagy Geréd Vilmos karnagy–kántor úrnál lehet.

A vizsgadíj: 50,- lej.

Szállást és ellátást a plébánia biztosít, elfogadható áron.

A vizsgával kapcsolatos egyéb tájékoztatást az érdekeltek Geréd Vilmos karnagy–kántor úrtól kaphatnak, telefonon a 0722–727–563-as számon.


Szám:429–2014.

Beiratkozás és felvételi a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum /Kisszeminárium/ IX. osztályába – a 2014/2015-ös tanévre

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételt hirdet a 2014/2015-ös iskolai évben induló

IX. osztályának 28 helyére azon fiúknak, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2014. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Előszeretettel várjuk azon fiúk jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.

A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – hétvégeken, vizsgáztatás pedig a 12. osztály végén. Szintén opcionálisan – intenzív nyelvtanulási lehető-séget (angol, német) is biztosítunk azoknak, akik vállalják (szabadidejük rovására).

Az I. szesszióban felvételizni szándékozók 2014. május 15-ig jelentsék be szándékukat plébánosuk ­– vagy plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk által a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán (Tel./Fax: 0258-819869. – gmgkdirector@sis.uab.ro

 

I. szesszió

ANYANYELVI PRÓBA

 (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát)

2014. május 22-23.

- A beiratkozási fisa mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik magyar anyanyelvi vizsgát kell tegyenek.

2014. május 26-27.

- A jelentkezők beírása az anyanyelvi próbára.

2014. május 28-30.

- Anyanyelvi próba –

(szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből és helyesírásból).

2014. június 2.

- Az anyanyelvi próba eredményének kifüggesztése. Óvási lehetőség.

2014. június 3.

- Az anyanyelvi próba végleges eredményének kifüggesztése.

2014. június 4-5.

- Az anyanyelvi próba eredményével kiállított beiratkozási fisa mellékletének kivétele a vizsgáztató iskolától.

2014. június 10.

- Az anyanyelvi próba eredményével kiállított beiratkozási fisa mellékletének visszavitele az elvégzett iskola titkárságára.

2014. június 11.

- Az eredeti iskola titkársága elektronikusan továbbítja a sikeresen anyanyelvi próbát tett tanulók listáját az eredményekkel, az Országos Felvételi Központhoz.

KÉPESSÉGVIZSGA

2014. május 22-23.

- A beiratkozási fisa mellékletének kiadása azon tanulóknak, akik képességvizsgát kell tegyenek Római katolikus hittanból.

2014. május 26-27.

- Beiratkozás a képességvizsgára.

2014. május 28-30.

- A képességvizsga lezajlása.

2014. június 2.

- A képességvizsga eredményének kifüggesztése. Óvási lehetőség.

2014. június 3.

- A képességvizsga végleges eredményének kifüggesztése. - A sikeresen képességvizsgát tett és felvett tanulók listájának elektronikus és írott formában történő továbbítása, a Megyei Felvételi Bizottsághoz.

2014. június 20.

- A Megyei Felvételi Bizottság közli a képességvizsgát szervezett vokacionális líceumokkal a bukott, lezáratlan, eltanácsolt tanulók listáját.

- A képességvizsgát szervezett vokacionális líceumok aktualizálják a felvett tanulók listáját a bukott, lezáratlan, eltanácsolt tanulók törlésével.

2014. július 3.

- A Megyei Felvételi Bizottság közli a képességvizsgát szervezett vokacionális líceumokkal a megyei sikeresen képességvizsgát tett és felvett tanulók listájának felvételi médiák adatbázisát.

2014. július 4.

- A Megyei Felvételi Bizottság érvényesíti a sikeresen képességvizsgát tett és felvett tanulók listáját, melyet a megfelelő iskolák kifüggesztenek.

2014. július 7.

- A fel nem vett tanulók iratainak kiadása. A felvett tanulók listájának a közlése elektronikusan az Országos Felvételi Központtal.

 

II. szesszió

2014. július 16.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2014. július 17-18.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból).

2014. július 19.

- A képességvizsga, ill. anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése, az óvások megoldása. - A fel nem vett tanulók iratainak kiadása. - A felvett tanulók beírása.

III. szesszió

2014. szeptember 1.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2014. szept. 2-3.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása (szóbeli és írásbeli magyar nyelvből, helyesírásból). - A képességpróbán felvett tanulók beírása.

 

 

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

 

Aki hisz, üdvözül című hittankönyv –

8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.)

– Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) –

A szentségekről általában: a). a 7 szentség felsorolása, osztályozása; b). Keresztség

– Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia)

– Bűnbocsánat
esetében: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltatója, felvevője, hatása. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

 

 Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114–116.).

Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük:

 • a megfelelő parancsolat pontos idézése;
 • miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés?
 • hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?

 

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.

 

A beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a 8. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
 2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap (Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni.
 3. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
 4. Ellenőrző könyvecske;
 5. Születési igazolvány (Certificat de naştere) hitelesített másolata;
 6. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
 7. Szülők egyházi házasságát igazoló bizonylat;
 8. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban);
 9. Személyazonossági igazolvány egyszerű fénymásolata – legyen jól olvasható (Carte de identitate);

 

***

 Bővebb felvilágosításért a helyi plébániahivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”

510009. ALBA IULIA Str. Păcii, nr. 4. Tel/Fax: 0258-819869.

E-mail: gmgkdirector@sis.uab.ro / Weboldal: www.gmgkliceum.ro

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium 10. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok 9. (vagy magasabb) osztályában. A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikerességéért. Érdeklődni a fenti címen lehet.

 

***

Szeretettel várunk minden jelentkezőt!


Szám: 433–2014.

Statisztikai adatok a 2013-as esztendőből

Eddigi gyakorlathoz híven, mellékelten továbbítjuk Paptestvéreink tájékoztatására, főegyházmegyénk 2013-as statisztikai adatait, főesperesi kerületekre lebontva. (II.)

A statisztikai adatokat minden év elején bekérjük, hogy az összesítés után az Apostoli Szentszéknek továbbíthassuk.

Ez alkalommal is nyomatékkal kérjük, figyeljenek nagyobb lelkipásztori gondoskodással az öregekre, betegekre, valamint a kórházba beutaltakra.

Még mindig túl sok azok száma, akik szentségek nélkül távoztak a földi életből.

Tegyünk meg mindent azért, hogy a ránk bízottak lelkileg felkészülve, szentségekkel megerősítve távozhassanak a földi életből.


Szám: 613–2014.

Passio hanganyaga CD-n megrendelhető

Megjelent a Passió hanganyaga a székelyudvarhelyi Szent Miklós Templom Musica Sacra Kamarakórusának kiadásában, digitális formában. A terv szerint a teljes sorozat, három audio CD-ből tevődik össze.

Minden lemezen egy szinoptikus + János ev. Szerinti passió lesz hallható.

 1. „A” évben:

Máté és János evangélista szerint.

 1. „B” évben:

Márk és János evangélista szerint.

 1. „C” évben:

Lukács és János evangélista szerint.

Jelen kiadás Jézus szenvedésének Máté és János evangélisták szerinti változatát tartalmazza. A folytatás 2015. és 2016. nagyböjtjében várható.

Jelen CD kiadásával az előkészítők egyik fő szándéka volt azon híveknek, paptestvéreknek segítséget nyújtani, akik igénylik ugyan, de nincs lehetőségük énekelni, énekeltetni a Passiót. Most lehetőségük nyílik otthonaikban, vagy templomaikban elismert művészek előadásában meghallgatni és átélni Urunk szenvedéstörténetét.

A CD megvásárolható / megrendel-hető a székelyudvarhelyi Szent Miklós Plébánián, illetve Rózsa Imre kántor úrnál telefonon a 0728–907 576-os számon, vagy email-en a rozsaimre66@gmail.com címen. Ára: 25 lej.

Gyulafehérvár, 2014. április 6-án, Feketevasárnap

†György s.k.

         érsek