Főtisztelendő Bálint Lajos nyugalmazott érsek gyászjelentője

A Gyulafehérvári Érsekség, a Székeskáptalan, a főegyházmegye papsága és hívei, valamint a rokonság nevében is tudatja, hogy

Főtisztelendő BÁLINT LAJOS
nyugalmazott gyulafehérvári érsek

életének 81., papságának 53., püspökségének 29., nyugalomba vonulásának 17. évében, halálára öntudatosan készülve, 2010. április 4-én, Húsvét vasárnapján elhunyt.

    Halála előtti héten, kérésére a betegek kenetében részesítették. Halála napján is bemutatta magánkápolnájában a húsvéti szentmisét.
    Érsek atyánk Csíkdelnén született 1929. július 6-án. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte 1948-1957 között, három évi katonai munkásszolgálat közbejöttével. 1957. április 28-án szentelte pappá Isten Szolgája Márton Áron püspök. Segédlelkész volt Sepsiszentgyörgyön, plébános Futásfalván, Csíkszentdomokoson és Székelyudvarhelyen.
    1981-ben novai címzetes, gyulafehérvári segédpüspökké nevezték ki. 1990-től gyulafehérvári megyéspüspök, majd 1991. augusztus 5-től, a gyulafehérvári főegyházmegye első érseke. Súlyos szívbetegség miatt 1993-ban benyújtotta lemondását, amelyet a Szentatya megértéssel elfogadott. Nyugdíjas éveit Marosfőn és Székelyudvarhelyen töltötte, most bekövetkezett haláláig.
    Halálára készülve írta a következőket:
 „Több, mint egy évtizede ennek várásában éltem. Amit visszavonulásomkor elmulasztottam, egyik egyházatya (Nazianzi Szt. Gergely) gondolataival pótolom. ’Még ha alkalmas kormányos is lettem volna a nagy változások hullámai miatt’, úgy érzem, hogy a Főegyházmegye kormányzását át kellett adnom nálamnál alkalmasabbnak. Isten áldását kérem rátok kedves jó Hívek, akik elfogadtatok hiányosságaimmal és sok-sok hibámmal. Megbántásotokért bocsánatot kérek. Nem szűntem meg értetek, munkatársaimért és különösen azokért a papjaimért imádkozni, akik hiányosságaimat pótolni igyekeztek. Köszönöm a Paptestvéreknek, hogy a szokásos szentmisét híveik közösségében értem elvégzik. Mindent köszönök a Gondviselő Istennek és azoknak, akik a véget késleltették és elviselhetővé tették. Népemet, mert az enyém, a Szentháromságnak, lelkemet Üdvözítőnk irgalmába, a Szűz Anya és Szent József oltalmába ajánlom.”
    Érsek atyánk temetése 2010. április 7-én, szerdán de. 11-től lesz, a csíksomlyói kegytemplomból, az érte bemutatott szentmise és szertartás után, meghagyása szerint, a csíkdelnei régi temetőbe.
    Imádkozzunk bizalommal érette, hogy az Örök Főpap adja meg neki, ami után egy életen át vágyakozott: „Lelkem várja az Urat, jobban, mint éji őr a hajnalt”. (Zsolt 129,6)
   
Gyulafehérvár, 2010. április 4. Húsvétvasárnap