2019. / VI. KÖRLEVÉL

D. a J. Kr.!
Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak
 

Tartalom:


Szám: 1007–2019.

Személyi változások – kinevezések, felmentések és áthelyezések főegyházmegyénkben

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében:

A. Újmisések:

2019. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban két diakónusunkat. A szentelést követően megkapták az állomáshelyeikre szóló kinevezést.

1. BERECZKI ATTILA újmisést – Gelencére,

2. FÜLÖP SÁNDOR SZABOLCS újmisést – a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániára helyeztem.

3. KOVÁCS SZABOLCS újmisés – folytatja római tanulmányait.

B. Segédlelkészek:

4. BOGA NORBERT gyergyószentmiklósi segédlelkészt a medgyesi plébániára.

5. KOVÁCS JÓZSEF csíkszeredai segédlelkészt a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániára,

6. GYÖRGY IMRE csíkszeredai segédlelkészt a baróti plébániára

7. FARKAS ZSOMBOR gelencei segédlelkészt a csíkszeredai Szent Kereszt plébániára helyeztem.

C. Plébánosok, lelkészek:

8. Dr. BARA ZOLTÁN teológiai tanár urat eddigi megbízatásai megtartásával a brádi plébánia ellátásával bíztam meg.

9. CSÍKI SZABOLCS medgyesi segédlelkészt Csíkdelnére neveztem ki plébánosnak és egyben FIF munkatársként ellátja a székelyföldi ifjúsági lelkészi szolgálatot.

10. ELEKES SZABOLCS sepsiszentgyörgyi segédlelkészt az uzoni plébániára neveztem ki.

11. GYÖRGY BALÁZS háromkúti lelkészt a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia kisegítő lelkészének neveztem ki.

12. HAJLÁK ATTILA kézdivásárhelyi segédlelkészt Imecsfalvára,

13. LUKÁCS JÁNOS baróti segédlelkészt Nyárádselyébe,

14. PAPP MÁRTON imecsfalváról Csíkszentkirályra neveztem ki plébánosnak.

15. CSAPAI ÁRPÁD csíkszeredai egyetemi lelkészt, mostani megbízatása megtartásával csíkszeredai kórházlelkésznek neveztem ki.

16. PUSKÁS ATTILA nyárádselyei plébánost saját kérésére elengedtem ideiglenes lelkipásztori szolgálatra a temesvári egyházmegyébe.

17. BENE KÁLMÁN uzoni lelkész saját döntése alapján, folyó év augusztus 1-től nem vállal lelkipásztori szolgálatot. További szándéka ismeretlen.

D. Ferences áthelyezések:

Főtisztelendő P. URBÁN ERIK OFM tartományfőnök, érseki helynök jelentése alapján, a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Rendtartományban megtartották a Káptalani Kongresszust, amelynek keretében az alábbi személyi változásokról döntöttek:

1. P. ALBERT LEÁNDER OFM Déva II-es számú plébániáról Csíksomlyóra – Kegytemplom igazgató,

2. Fr. FÁBIÁN SEBESTYÉN OFM Szászsebesről Dévára,

3. P. FECHETA JENŐ OFM Kaplonyból Brassóba – ferences templomigazgató,

4. P. GEGŐ JULIANUS OFM Szárhegyről Szászsebesre – segédlelkész,

5. P. GUIA HUGÓ OFM Désről Kolozsvárra – ferences templomigazgató,

6. P. MAREK BERNARDIN OFM Déváról Kaplonyba – segédlelkész,

7. P. NAGY KÁROLY OFM Szászsebesről Déva – házfőnök és a román nyelvű pasztoráció felelőse.

8. P. ORBÁN SZABOLCS OFM teológiai tanár, Kolozsvár házfőnök,

9. P. PÁLL LEÓ OFM Szászsebesen házfőnök, plébános,

10. Fr. PLANK ISTVÁN OFM Brassóból Désre,

11. P. PUVAK MARIAN OFM Brassóból Csíksomlyóra – gyóntató,

12. P. SEBESTYÉN ALBERT OFM Kolozsvárról Désre, házfőnök és plébános,

13. P. URBÁN ERIK OFM tartományfőnök; Megj.: rendtartományunk központja továbbra is Kolozsvár, de több időt fogok a csíksomlyói kolostorunkban tölteni, ugyanakkor szándékomban áll egy-egy közösségben is hosszabb ideig tartózkodni.

E. Nyugállományba vonultak:

18. CSATÓ BÉLA csíkszentkirályi plébános és

19. CSINTALAN LÁSZLÓ csíkdelnei plébános köszönetnyilvánításunk mellett, betegségük címén nem vállalnak további lelkipásztori szolgálatot.

Az újonnan kinevezett és új állomáshelyre kerülő Paptestvéreknek sok kegyelmet, töretlen munkabírást, jó együttműködést és örömteli szolgálatot kívánunk a jó Pásztortól!


Szám: 1008–2019.

Főesperes változás a Felcsíki kerületben

Főtisztelendő Msgr. BARA FERENC pápai káplán, felcsíki főesperes, csíkdánfalvi plébános úr, betegségére való tekintettel felmentést kért a főesperesi megbízatása alól. A plébániai szolgálatot továbbra is vállalja.

Egyházi Törvénykönyvünk (CIC) 554. kánonjának, valamint Zsinati Könyvünk (ZSK) rendelkezéseinek 115–117. pontjai értelmében öt éves időszakra nevezzük ki a főespereseket.

A felcsíki papság előzetes megkérdezését követően, folyó év augusztus 1-től, a felcsíki kerület élére Főtisztelendő BÁLINT EMILT neveztem ki főesperesi minőségben, eddigi feladatkörének megtartásával.

Megbízatása 2022. október 31-ig terjed, a szolgálatban lévő főesperesek mandátumi idejére.

Fogadják szeretettel az új főesperest és imádkozzunk közösen, hogy eredményes legyen munkája a felcsíki kerületben.

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a jó Pásztor áldásával, felelős együttműködéssel végezzék további lelkipásztori szolgálatukat, Isten dicsőségére és a lelkek javára.


Szám: 680–2019.

Papi Szenátus újraválasztása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának mandátuma folyó év augusztus 31-ével lejár.

Egyházi Törvénykönyvünk, a C.I.C. II. rész – III. fejezetében: De Consilio Presbyteriali et de Collegio Consultorum címen rendelkezik, a 495–502. kánonokban ezzel kapcsolatban.

A tavaszi rekollekciós összejövetelen, a kerületek lelkipásztorai megválasztották képviselőjüket. Ugyanezt tette a Főszékes-káptalan és a Hittudományi Kar is.

A választott és jog szerinti tagokat, kinevezett tagokkal egészítettem ki, amelynek alapján Papi Szenátusunk összetétele a következő:

A. Választott  tagok:

1. Msgr. Szász János id. - Gyulafehérvári és Hunyadi, Szeben-Fogarasi főesperesi kerületekből

2. Hajdú János - Sepsi-Barcasági, Erzsébetvárosi főesperesi kerületekből

3. Péter Arthúr - Kézdi-Orbai főesperesi kerületből

4. Takó István

5. Msgr. Geréd Péter - Kolozs-Dobokai, Belső-Szolnoki, Aranyos-Tordai főesperesi kerületekből

6. Balla Árpád

7. Sebestyén Péter - Marosi és Küküllői főesperesi kerületekből

8. Pál Vilmos Barna - Alcsík-Kászoni főesperesi kerületből

9. Bálint Emil - Felcsíki főesperesi kerületből

10. Keresztes Zoltán -  Gyergyói főesperesi kerületből

11. Mátyás Károly - Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből

12. Dr. András István - Hittudományi Főiskolák és Kisszemináriumból

13. Msgr. dr. Marton József

B. Jogszerinti tagok:
1. Msgr. Tamás József segédpüspök, általános helynök

2. Msgr. Potyó Ferenc általános helynök, irodaigazgató

3. Hurgoi János érseki titkár

4. Fr. Urbán János P. Erik OFM ferences tartományfőnök

C. Kinevezett tagok:
1. Dr. Holló László Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány elnöke

2. Msgr. dr. Darvas Kozma József csíkszeredai plébános, GT elnöke

3. Dr. Horváth István főtanfelügyelő

4. Msgr. Portik H. Kelemen főesperes-plébános

5. Tamás Barna ifjúsági főlelkész

6. Fülöp Zsombor segédlelkész

TANÁCSOSOK TESTÜLETE (Collegium Consultorum)
tagjai a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2019. szeptember 1 – 2024. szeptember 1. között:
Választott tagok:
1. Hajdú János

2. Péter Arthúr

3. Takó István

4. Pál Vilmos Barna

5. Mátyás Károly

6. Msgr. dr. Marton József

Jogszerinti és kinevezett tagok:
1. Msgr. Tamás József

2. Msgr. Potyó Ferenc

3. Ft. Urbán Erik OFM

4. Dr. Holló László

5. Msgr. dr. Darvas Kozma József

6. Dr. Horváth István

A szenátusi szakbizottságok titkárainak megválasztására, az őszi alakuló gyűlésen kerül sor.


Szám: 1009–2019.
Érseki Hivatal nyári programja
A nyári szabadságolás ideje alatt is, Érseki Hivatalunk folyamatosan nyitva tart. Alkalmazottaink is kiveszik pihenőszabadságukat, de – csökkentett létszámmal ugyan – a hivatal nyitva tart a megszokott munkaprogram szerint.
Lelkipásztori szempontból, bármikor a Paptestvérek rendelkezésére állunk, nevezetesen celebret kiállítása, házassági felmentések, banki igazolások stb. ügyében.
Valamennyiüknek békés nyarat, testi-lelki felüdüléssel járó szabadságot kívánunk.


Szám: 1010–2019.
II. felvételi szesszió a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba (2019. július 27.)
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) II. szessziós felvételit hirdet a 2019-2020-as iskolai évben induló IX. osztályának – az I. felvételi szesszióból fennmaradt 8 helyére – azon VIII. osztályt végzett fiúknak, akik sikerrel letették az országos felmérőt, de nem iratkoztak számítógépes elosztásra, vagy nem jutottak be más teológiai líceumok (tagozatok) teológiai osztályába, magaviseletük 10-es, és 2019. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.
II. szesszió
2019. július 24-25.
– Beiratkozás a képességvizsgára.
(Telefonon szíveskedjenek jelezni a felvételi szándékot, és a helyi iskola által kiadott beiratkozási fisát, valamint annak mellékletét kérjük beszkennelve elküldeni az alább közölt elérhetőségek segítségével.)
2019. július 27.
– A képességvizsga lezajlása. Eredmények kifüggesztése. A felvett tanulók beírása.

Tel.: 0740-062.966 (igazgató)

*** 0258-819869 (titkárság: 9-12h)

*** gmgkdirector@gmail.com

Gyulafehérvár, 2019. július 3-án, Szent Tamás apostol ünnepén.
† György s.k.
érsek