2020/II. (2020. február 24.)

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom:

Szám: 261 – 2020.

Kovács Gergely érsek köszönete

Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban szeretett Hívek!

„Föltételezem rólatok, hogy az én örömöm a ti örömötök is, mindnyájatoké” (2Kor 2,3)

Alig két nap telt el február 22., püspökszentelésem és érseki beiktatásom óta. Még érezni a tömjénfüst illatát a székesegyházban, még nem kerültek helyükre az ünnepi szentmisén használt liturgikus kellékek, miközben szólítanak a megoldásra váró halaszthatatlan ügyek, a megválaszolandó beadványok, a legkülönfélébb megbeszélések és egyeztetések. Azonban a sokféle tennivaló közepette is elsődleges feladatomnak és kedves kötelességemnek tartom köszönetemet kifejezni Főtisztelendő Paptestvéreimnek
és a Kedves Híveknek, három szóba sűrítve mindazt, ami bensőmet túlcsordulóan kitölti: köszönet, hála és öröm.

Köszönet és hála azért, hogy ünneplésünk méltóságteljes és felemelő volt. Nagyon sokan dolgoztak nagyon sokat azon, hogy ez az ünnepség ilyen szép és jól szervezett legyen, sokan olyanok is, akik számára a köszönetnek nem itt – a paptestvérekhez és hívekhez szóló sorokban – van a helye. Mindazoknak, akik valamilyen formában hozzájárultak az
ünneplés előkészítéséhez, személyesen és közvetlen formában igyekszem kifejezni köszönetemet és hálámat.

Viszont itt mondok őszinte köszönetet a Főtisztelendő Paptestvéreknek, Szerzeteseknek és Szerzetesnőknek, hogy eljöttek együtt ünnepelni, együtt imádkozni. Külön köszönöm azt, hogy megértéssel fogadták, hogy legtöbbjükkel időhiány miatt nem kerülhetett sor egy rövid beszélgetésre sem.

Köszönöm a Kedves Híveknek, hogy az időjárástól meg nem rettenve, zarándoklélekkel vállalták az utazás fáradalmait. Székesegyházunk ritkán látott ilyen sok imádkozó és ünneplő embert az utóbbi évtizedekben! Hála legyen a békében, gondok és bajok nélkül lezajlott és – ahogy azt sokan visszajelezték – felemelő, szívet melengető, bátorító, reménységgel eltöltő ünneplésért.

A legnagyobb példányszámban megjelenő erdélyi napilap, a Gyulafehérváron kiadott Unirea így ír ma rólunk: „Az ünnepség után nem lehetett látni egy darabka papírt, zacskót, vagy ezüstpapírt sem. Semmit. 6500 személy után ugyanolyan tiszta maradt, mint amikor megérkeztek. Ez bizonyítja azt, hogy lehetséges, csak akarnunk kell. Gratulálunk mindazoknak, akik úgy hagyták a várunkat, ahogyan találták. Tisztán.”

Szívemből köszönöm ezt a példaadó magatartást és a szeretetteljes, imádságos lelkületet, amely mindannyiukat átjárta. Tudom, hogy Áron püspökünk mosolya kísért bennünket.

„Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13,13)

Gyulafehérvár, 2020. február 24.

†Gergely s.k.

érsek

***

Szám: 262 – 2020.

Köszönet Jakubinyi György nyugalmazott érseknek

1990. április 29-én Csíksomlyón szentelték püspökké Dr. Jakubinyi Györgyöt, mint Aquae Regiae címzetes püspökét és gyulafehérvári segédpüspököt. II. János Pál pápa 1994. április 8-án nevezte ki a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé. Hivatalába 1994. április 21-én iktatták be, közel 26 éven át vezette főegyházmegyénket. Olyan időszakban lett főpásztor, amikor teljesen más kihívások jelentkeztek, mint korábban, sokkal nagyobb számban, sokkal több területen. Nem volt könnyű dolga és ő legjobb tudása szerint igyekezett a rábízott nyájat megtartani, tanítani és vezetni. A köszönet szavait fogalmazva, felvillannak szemeim előtt gyulafehérvári szemináriumi éveim, amikor tanáromként tudásával lenyűgözött. Római tanulmányaim kapcsolatunkat szorosabbra fűzték, hiszen hat évig ugyanannak a kollégiumnak voltam növendéke, amelynek egykor ő is. Az ő rendelkezéséből kerültem káplánnak Marosvásárhelyre, és az ő dispoziciója vezetett vissza Rómába, a Szentszék szolgálatára.

Az évek során egyre többet osztott meg velem gondjaiból, egyre bizalmasabb kérdések megoldásába vont be.

A vállaira nehezedő kereszt hordozásában alkalmanként Cirenei Simonja lehettem. Nemcsak Áron püspökünk szentté avatási eljárása kapcsán, de más kérdésekben is teljes bizalommal kérte véleményemet. Amikor meglátásaink nem egyeztek, atyai megértéssel és türelemmel vette azt tudomásul.

2019 Karácsonyának vigíliáján Ferenc pápa elfogadta György érsek lemondását, és úgy döntött, hogy utódjaként én foglaljam el a gyulafehérvári érseki széket. Ezáltal a kereszt az ő válláról az enyémre kerül át, de támaszkodhatok nagy tudására, széleskörű ismereteire és negyedévszázadosnál hosszabb főpásztori tapasztalatára. A nyugalmazott érsek atya az érseki palotában fog lakni. Szeretettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket és a Kedves Híveket, hogy foglalják őt imáikba, és gyulafehérvári látogatásaik alkalmával keressék fel. Megköszönve szolgálatát, a paptestvérek és a hívek nevében is a jó Isten áldását kérem életére: adjon neki a Mindenható jó erőt és egészséget!

Ad multos et faustissimos annos!

Gyulafehérvár, 2020. február 24.

†Gergely s.k.
érsek

***

Szám: 263 – 2020.

Köszönet Tamás József nyugalmazott segédpüspöknek

Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt közel 23 évvel ezelőtt, 1997. március 1-jén szentelték püspökké a csíksomlyói kegytemplomban, mint Valabria címzetes püspökét.

Papként közel két évtizeden át volt a gyulafehérvári nagyszeminárium lelkivezetője, itt ismertem meg őt kispapként. Végtelen nyugodtsága, mindig szelíd hangja és mosolya bátorítóan fogadtak és kísértek gyulafehérvári éveim alatt. Papságomban is végig kísért, és bár ritkán találkozhattunk, atyai törődéssel követte életutam alakulását. Segédpüspökként Csíkszeredában tartózkodott, de általános helynökként kivette részét a főegyházmegye kormányzásában. Sokrétű szolgálata során mindig fontos volt számára a papokkal és a hívekkel való állandó kapcsolattartás. Bérmálásokon, plébániái vizitációkon, egyházi ünnepségeken való sűrű részvétele mellett lelkigyakorlatokat és zarándoklatokat vezetett. A paptestvérek és a kedves hívek nevében is hálás köszönet áldásos szolgálatáért!

József püspök atya továbbra is a csíkszeredai segédpüspöki hivatalnak helyet adó épületben fog lakni és örömmel lesz segítségemre minden olyan feladat végzésében,
amelyet az egyházjog számára lehetővé tesz.

Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet és a Kedves Híveket, hogy szeretettel foglalják imáikba, látogassák őt továbbra is.

A Mindenható Isten kísérje áldásával életét, tartsa meg jó erőben és egészségben számos éven át!

Gyulafehérvár, 2020. február 24.

†Gergely s.k.
érsek


Szám: 264 – 2020.

Személyi változások a központban   

A püspöki szék megüresedésével megszűnik az általános helynök hatalma (481. k., 1§).

Msgr. Potyó Ferenc pápai prelátus több mint 22 éven át látta el az általános helynöki feladatokat és koordinálta a központi hivatalokat irodaigazgatóként. Lelkiismeretes és legjobb tudásával végzett több mint két évtizednyi munkáját elismerve, minden megbízatásáról való nagylelkű lemondását elfogadtam, és ezúton fejezem ki köszönetemet a főegyházmegye és a lelkek üdve érdekében végzett eddigi szolgálatáért.

A megyéspüspöknek kötelessége általános helynököt kinevezni (475. k).

Amint azt a püspökszentelési szentmise végén bejelentettem, e feladatkör betöltésére Ft. Dr. Lukács Imre-Róbert atyát kértem fel és neveztem ki, akinek bírósági helynöki feladatkörét is megerősítettem.

A hatékony ügyintézés érdekében célszerűnek és szükségesnek tartottam az általános helynök és a főegyházmegyei hivatal irodaigazgatójának feladatkörét különválasztani. Utóbbira Ft. Hurgoi János atyát kértem fel és neveztem ki, aki átmenetileg az érseki titkár szerepét is betölti.

A főegyházmegye területén élő és szolgáló szerzetesek és szerzetesnők ügyeinek intézésére külön érseki helynököt neveztem ki Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök személyében.

Gyulafehérvár, 2020. február 22.

†Gergely s.k.

érsek


Szám: 265 – 2020.

Nagyböjti papi rekollekció programja

A nagyböjti papi koronagyűlések programja az alábbi időpontok szerint alakul.

Első körben:           

            - Március   9–én, hétfőn                 –          Kézdivásárhelyen

            - Március 10–én, kedden               –          Sepsiszentgyörgy – Szent Benedek

            - Március 11–én, szerdán              –          Csíksomlyón

            - Március 12–én, csütörtökön       –          Székelyudvarhelyen

         Előadó:

            Főtisztelendő Takó István egyetemi lelkész, plébános

            Téma: A szentségimádás iskolája

Második körben:

            - Március   9–én, hétfőn                 –          Gyergyószentmiklóson

            - Március 10–én, kedden               –          Marosvásárhelyen

            - Március 11–én, szerdán             –          Kolozsváron

            - Március 12–én, csütörtökön       –          Gyulafehérváron

Előadó:

                        Főtisztelendő Msgr. dr. Marton József pápai prelátus, nagyprépost, ny. egyetemi professzor

    Téma: Márton Áron emberibb arca

 •  A szokott időpontokban tartsák meg a koncelebrációs szentmisét.
 • A paptestvérek programjukat úgy alakítsák, hogy valamennyien együtt misézhessenek.
 • A szentmise után külön elmélkedésen vesznek részt.
 • A mostani együttlét jó alkalom a szentgyónás elvégzésére.
 • Az előadás után maradjanak együtt, hogy megosszák egymással gondolataikat és közösségben fogyasszák el szerény ebédjüket, amivel megvendégelik.
 • Főesperes uraktól továbbra is kérjük, hogy küldjenek jelentést a részvételről.
 • Valamennyi paptestvér részvételére számítunk, mert a rekollekciós együttléttel is nagyböjti előkészületüket szeretnénk segíteni.

Szám: 270 – 2020.

Papi Szenátus újraválasztása

Főegyházmegyénk Papi Szenátusa a C.I.C. 501. 2 §. értelmében 2019. december 24-én megszűnt. Egyházi Törvénykönyvünk a 495–502. kánonokban előírja, hogy minden egyházmegyében legyen Papi Szenátus.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának és a Tanácsosok Testületének 2015. április 14-én jóváhagyott Szabályzata így rendelkezik:

"4. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Papi Szenátus 24 tagból áll, akikből 14 választott tag, 5 hivatalból jog szerinti tag és 5 kinevezett tag.

5. Választás útján a papi lelkinapok körzetei küldenek tagokat a következő beosztásban:

 • Egy-egy küldöttet választ az Alcsíki; Felcsíki; Gyergyói; Székelyudvarhelyi; Kézdi–Orbai; Sepsi–Barcasági főesperesség; Gyulafehérvár (Hegyaljai, Hunyadi és Nagyszebeni főesperesség); Székeskáptalan; BBTE Róm. Kat. Teol. Kar paptanárai és a Nagy- és Kisszeminárium papjai.
 • Két-két küldöttet választ Marosvásárhely (Marosi és Küküllői főesperesség) és Kolozsvár (Kolozs–Dobokai, Tordai, Belső–Szolnoki főesperesség) koronagyűlés körzeteiből.

                     6. Választójoggal rendelkeznek és választhatók:

                           a) A főegyházmegyébe inkardinált világi papok;

                           b) A főegyházmegyében tartózkodó és annak javára valamilyen hivatalt betöltő egyházmegyés és szerzetespapok (498.k.1.–2).”

A szenátorválasztás a következőképpen alakul:

 • Marosvásárhelyen 2 szenátort választanak. Egyet a Marosi kerület, a másikat pedig az Erzsébetvárosi és Küküllöi kerületek részére;
 • Gyergyószentmiklóson 1 szenátort választanak, a Gyergyói főesperesi kerület részére;
 • Csíksomlyón 2 szenátort választanak. Egyiket az Alcsík–Kászoni kerület, a másikat pedig a Felcsíki kerület részére;
 • Székelyudvarhelyen 1 szenátort választanak a kerület képviseletére;
 • Sepsiszentgyörgyön – Szent Benedek – 1 szenátort választanak a Sepsi-Barcasági kerület részére;
 • Kézdivásárhelyen 1 szenátort választanak a Kézdi–Orbai kerület részére;
 • Kolozsváron 2 szenátort választanak a Kolozs–Dobokai, a Belső–Szolnoki és az Aranyos–Tordai kerületek részére;
 • Gyulafehérváron 1 szenátort választanak, a Gyulafehérvári, Hunyadi és Szeben–Fogarasi kerületek részére.

            Egyúttal közlöm a választás levezetésére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, amelyeket a választáson résztvevő Paptestvéreknek ismerniük kell:

     a)   A választáson csak az illetékes aktív papok vehetnek részt és választhatók meg. Aktívnak számítanak a plébániát vezető nyugdíjasok is.

     b)   A választások gyakorlati levezetésével mindenhol az illetékes kerületek főespereseit bíztam meg, akik a részleteket majd a helyszínen ismertetik.

     c)    Lehetőleg két vagy több jelöltet állítsanak, akikre leadhatják szavazataikat.

     d)   A választás kizárólag titkos szavazással történjék, amelyre senki által és semmilyen címen befolyás nem gyakorolható. A szavazatokat a bizottság (két, előre kijelölt pap) az összes választó jelenlétében számolja meg, táblára jegyezve a szavazatot kapott személyek nevét, megjelölve a szavazatok számát is. Megválasztottnak tekintendő az, aki (akik – ha kettőt választanak) a legtöbb szavazatot kapta (kapták). Egyenlő szavazatszám esetében a  megbízott elnök dönti el, hogy a kettő közül ki legyen a megválasztott.

     e)    A választás kimeneteléről két példányban jegyzőkönyvet vesznek fel (amelyhez a kiküldött nyomtatványt használják), amely nemcsak az összes leadott szavazatot tartalmazza, hanem a jelenlevők névsorát is. A jegyzőkönyv egy példányát továbbítsák az érsekségre, míg a másik a főesperesi irattárban marad. A jegyzőkönyveket a választást vezető elnök-főesperes és a választóbizottság tagjai hitelesítik.

     f)    A Tanácsadó Testület (Collegium Consultorum) nem választott tagokból alakul meg, hanem annak tagjait – a vonatkozó előírásnak megfelelően – én jelölöm ki úgy, hogy a testület fele a Papi Szenátus megválasztott tagjaiból, míg a másik fele a jog szerinti és a Papi Szenátusba általam kinevezettekből tevődjön össze.

Ezúton is köszönjük mindannyiuk felelős részvételét.                                                                        

 A Szentlélek bölcsessége és világossága vezesse választásukat!


Szám: 271 – 2020.

Papi Szenátus tavaszi ülése

Főegyházmegyénk Papi Szenátusának tavaszi rendes ülése 2020. március 17-én, kedden lesz, az alvinci Pongrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban.

A szenátusi gyűlés két fő napirendi pontja:

a Szenátus megalakítása és az egyes bizottságok felállítása.

Főtisztelendő Testvéreim beküldhetik javaslataikat, meglátásaikat a napirenddel kapcsolatban. Kezdeményezhetik akár más, fontosnak tartott témák napirendre tűzését is.

Javaslataikat folyó év március 10-ig fogadjuk az Érseki Hivatalban.

Felelős együttgondolkodásukat, közreműködésüket előre is köszönjük.


Szám: 272 – 2020.

24 órát az Úrnak

„Misericordia et misera” kezdetű apostoli levelében Szentatyánk, Ferenc pápa arra buzdítja a papokat, hogy legyenek a kiengesztelődés szolgái. Az irgalmasság rendkívüli Szentévében tapasztalt gyümölcsök nyomán ajánlja, hogy – a helyi lehetőségek figyelembe-vételével – folytassuk a 24 órát az Úrnak elnevezésű kezdeményezést. Ebben az évben Nagyböjt negyedik vasárnapja előtti pénteken, március 20–21. között kerül sor erre az ájtatosságra. Szeretettel kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet arra, hogy szervezzék meg ezt az imaalkalmat. Lehetőleg közös imával, elmélkedéssel, szentségimádással töltsék ki az időt.

Az áhítat ideje alatt biztosítsanak gyónási lehetőséget híveinknek, hogy a kiengesztelődés szentsége által még inkább együtt lehessenek az Úrral.


Szám: 273 – 2020.

Könyvajánlás

Megjelent Főtisztelendő Msgr. Dr. Marton József pápai prelátus, nagyprépost, ny. professzor összeállításában a Márton Áron élete és munkássága Kronológia első kötete, amely 1896-tól 1944-ig követi végig a püspök életútját. 

Az érseki levéltár dokumentumaiból összeállított kronológiából a mai olvasó is megismerheti Erdély szentéletű püspökének megnyilatkozásait, döntéseit, személyek és egyházi intézmények érdekében tanúsított bátor kiállását, papjaihoz és híveihez fűződő kapcsolatát stb.

A kötet megvásárolható a Corvina Könyvesboltokban, az érsekségi kapusszobában és a szerzőnél.


„ … nagyböjtre kérem a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását,

hogy befogadjuk a meghívást az Istennel való kiengesztelődésre, 

szívünket a húsvéti titokra irányítsuk és az Istennel folytatott

nyitott és őszinte dialógusra megtérjünk.”

(Ferenc pápa)

 

Áldott nagyböjti készületet kívánunk mindenkinek!

Gyulafehérvár, 2020. február 24.

†Gergely s.k.

érsek