2021. / VI. KÖRLEVÉL

D. a J. Kr.!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön


Szám: 569/2021

Köszönet a csíksomlyói tűzvész károsultjainak megsegítéséért

Három hónap telt el a csíksomlyói tűzvész óta, amely idő alatt példátlan összefogás tanúi lehettünk. Csíkszereda és a környék lakossága, köz- és magánintézmények  azonnal léptek és ellátták a legszükségesebbekkel a károsultakat. A segítségnyújtás rövid időn belül megye- és országhatárokat átívelővé vált, a támogatásba bekapcsolódtak a távolabbi vidékeken élők is. A Főegyházmegye által meghirdetett gyűjtés során 265.985,87 lej gyűlt össze, amelyet a Gyulafehérvári Caritas segélyszervezeten keresztül juttattunk el a károsultaknak, egészségügyi ellátásra, élelmezésre, valamint szociális, oktatási és foglalkoztatási tevékenységekre fordítva az összegyűlt segélyösszeget. Hálás köszönet mindenkinek, aki felhívásunkat követve, nagylelkű adományával hozzájárult a bajba jutottak megsegítéshez – Isten fizesse!


Szám: 570/2021

Szentségimádás és Eucharisztikus kilenced

A 2020-ra tervezett, de a világjárvány miatt elhalasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus folyó év szeptember 5-12. között kerül megrendezésre Budapesten. A még rendelkezésünkre álló időszakban készüljünk lelkesen a gyümölcsöző részvételre, imádkozzunk állhatatosan a Kongresszus sikeréért és áldást hozó ajándékaiért.

A megfelelő előkészülethez tisztelettel ajánljuk az alábbi két programot.

1. Szentségimádás. A vándor-monstranciák, melyek 2019-ben e célból készültek és az Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja lelki program keretében körbejárták főegyházmegyénket,  Úrnapjától kezdve ismét plébániáról plébániára vándorolnak, segítve bennünket az ünnepre való közösségi előkészületben. Tisztelettel kérjük a Főtisztelendő Főesperes urakat, szervezzék meg kerületükben a szentségimádásokat, alkalmat teremtve minden egyházközség számára a Jézussal való ünnepi találkozásra.

2. Eucharisztikus kilenced tartására hívjuk Úrnapjától kezdődően a Főtisztelendő Paptestvéreket és a kedves híveket, amelyhez ajánljuk Ft. Csiszér Albert ny. esperes homília-vázlatait. (Elérhetőek a www.ersekseg.ro honlapon, a „Dokumentumok” menüpont alatt.)

További információkért Ft. Veress Sándor plébánoshoz, a NEK főegyházmegyei felelőséhez fordulhatnak (zomiatya@yahoo.com).


Szám: 613/2021

Világméretű szentségimádás

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői nyolcadik alkalommal hívnak egy közös, világméretű szentségimádásra június 5-én, Úrnapja utáni szombaton. Ahogyan a szervezők írják, a járványügyi helyzetre való tekintettel ki-ki otthonából is bekapcsolódhat egyéni imával, rózsafüzérrel, Szentírás-olvasással, és ezt jelezheti is az esemény nyolcnyelvű honlapján, megadva a települése nevét és irányítószámát. Ugyanitt részletesebben is tájékozódhatunk:

            https://corpusdomini.iec2020.hu/#/


Szám: 580/2021

Felvételi a gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe

A Szentírásban olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid 13,8) – csak mi emberek változunk, csak a mi világunk változik, és nekünk ebben a változó világban kell megtalálnunk az Örök Változatlant.

Nehéz időket élünk, de Isten ezekben az időkben is közel van hozzánk és segítséget nyújt népének.  A papi hivatás ajándékát ma is szétosztja az Úr. Akik meghallják és követik, azok ajándékká válnak mások számára, Isten közelségét viszik az emberek közé.

Várjuk mindazon bátor fiúk jelentkezését, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak. Nagy szüksége van Rád az Úrnak és Egyházának. Még ma, ha meghallod az Úr szavát, ne keményítsd meg szíved!

Szeretettel várunk!                                                                               

Ft. dr. András István                                                                                                                           rektor

 

            Jelentkezés:

                        A helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál:

                        Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009-Alba Iulia

                        vagy telefonon a rektornál: 0752 245 060

                        Jelentkezési határidő: 2021. július 9.

            Felvételi:

                        Előkészítő és felvételi: 2021. július 12–16. (Papnevelő Intézet).

                        Érkezés: 2021. július 12., hétfő este 19.00 óráig.

            A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

-       Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata

-       Keresztelési és bérmálási igazolás

-       Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges)

-       Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás (N. B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.)

-       Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală)

-       A plébános ajánló levele

-       Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes Megyéspüspökhöz címezve.

            A felvételi vizsgáról:

-       érettségi vizsga átlaga – 50%

-       felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot)

-       a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00

-       papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

          A felvételi vizsga tételei:

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyaga – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

            I. Szentírásismeret

            1. A Szentírás (p. 5-8);

            2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

            3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

            4. Újszövetség (p. 62-63);

            5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

            6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

II. Egyháztörténelem

            1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

            2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

            3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

            4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

            5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

III. Hitünk alapjai

1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

            Eredményhirdetés: a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

            Bővebb információ: www.seminarium.ro

            Titkárság: Ferencz Margit, Tel.: 0258 811 688, Mobil: 0745 770 134

            Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752 245 060, E-mail: sis.rektor@gmail.com         


Szám: 614/2021

Csíksomlyói búcsú

Hálát adunk a jó Istennek, hogy a 2021-es csíksomlyói búcsúnkat a Kissomlyó és Nagysomlyó nyergének Hármasoltáránál tarthatjuk meg. Az Országos Vészhelyzeti Bizottság május 10-i ülése után feloldották azt az intézkedést, amely lakhelyhez kötötte a vallási rendezvényeken, zarándoklatokon való részvételt. Jelenleg folyamatban van az Egészségügyi Minisztérium és a Kulturális Minisztérium közös módszertanának kidolgozása, amely a vallási zarándoklatokon való részvételt szabályozza, ehhez igazodva történik majd a csíksomlyói búcsún való részvétel. 

Legfontosabb tudnivalók:

1.     nem engedélyezett az autóbusszal szervezett zarándoklat;

2.     be kell tartani a közegészségügyi szabályokat: maszk viselése, távolság betartása;

3.     ajánlatos, hogy a keresztalják a fertőzésen átesett vagy beoltott személyekből álljanak;

4.     a zarándokok csak hivatalos kitűzővel vehetnek részt;

5.     a kitűzőket a főesperességeken keresztül kapják meg a plébániák;

6.     a keresztalják ne menjenek be a kegytemplomba, hanem a kegytemplom mellett elhaladva tartsanak a nyereg felé;

7.     kérjük a lelkipásztorokat, hogy segítsenek a gyóntatásban és áldoztatásban;

8.     részletes információkért a főesperesi hivatalokhoz kell fordulni.

            A résztvevők eloszlása régiók szerint, a hívek számához arányítva:

Főesperesi kerület

Résztvevő hívek száma

Torda-Aranyos

40

Belső Szolnok

90

Gyergyó

1500

Gyulafehérvár-Hunyad

230

Kézdi-Orbai

1500

Kolozs-Doboka

210

Maros Küküllő

1000

Kovászna-Brassó

1500

Szeben-Fogaras-Erzsébetváros

90

Székelyudvarhely

2000

Alcsík

5400

Felcsík (Csíkszereda kivételével!)

6600

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

500

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

500

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

500

Moldvai csángók

450

Összesen

22110

Minden zarándoknak (a térségét megjelölő) kitűzővel kell rendelkeznie, ezek a főesperességeken vehetők át. A csíkszeredai hívek személyazonossági igazolvánnyal is részt tudnak venni, de a közösségi hovatartozás érzésének megerősítése érdekében 15.000 kitűző készült számukra is.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala május 22-re önkénteseket keres a búcsú zökkenőmentes lebonyolításához. Részletek/jelentkezés: https://tinyurl.com/yvy79pw4


Szám: 572/2021

Nagyszülők és idősek világnapja

Gyakran elfelejtjük a nagyszülőket, és elfelejtjük, micsoda gazdagság forrásozik a gyökerek megőrzéséből és továbbadásából. Emiatt úgy döntöttem, hogy bevezetem a nagyszülők és idősek világnapját, amelyet minden évben július negyedik vasárnapján fogunk tartani az egész Egyházban, közel Szent Joachimnak és Szent Annának, Jézus «nagyszüleinek» emléknapjához.” Január 31-én, az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa e szavakkal jelentette be a Nagyszülők és Idősek Világnapjának bevezetését. Az első világnapot 2021. július 25-én, vasárnap ünnepeljük, témája: „Én veletek vagyok mindennap” (vö. Mt 28,20). „A Szentlélek ma is ébreszt bölcs gondolatokat és szavakat az idősekben: hangjuk értékes, mert Isten dicséretét énekli és őrzi a népek gyökereit. Emlékeztetnek bennünket arra, hogy az öregség ajándék, és hogy a nagyszülők összekapcsolják a nemzedékeket, hogy az élet és hit tapasztalatait közvetítsék a fiataloknak (…) Fontos, hogy a nagyszülők találkozzanak unokáikkal és az unokák találkozzanak nagyszüleikkel, mert – ahogy Joel próféta mondja – a nagyszülők álmokat látnak unokáik előtt, nagy vágyakat fogalmaznak meg, a fiatalok pedig, erőt merítve nagyszüleikből mennek előre, és prófétálnak majd” – fogalmazott a Szentatya január 31-én.

Június közepétől a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma lelkipásztori segédanyagot tesz közzé a helyi egyházak számára az interneten.


Szám: 573/2021

Amoris Laetitia családév hivatalos imája

Bemutatták a 2022. június 22-26. között Rómában rendezendő Családok X. Világ-találkozójának hivatalos imáját (lásd Melléklet). Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Dikasztérium prefektusa az imával kapcsolatban elmondta: „Az imádságon keresztül beléphetünk az Amoris Laetitia-évbe és csatlakozhatunk a római rendezvény előkészületeihez. Sok család és közösség már jó ideje várta, hogy együtt zarándokolhasson, legalább lélekben. Az ima elkíséri őket és segíteni fog, hogy befogadják a találkozó üzenetét”.

Ezzel az imádsággal forduljunk az Úrhoz mind családi körben, mind a plébániai közösséggel együtt.


Szám: 601/2021

Bérmálások rendje 2021 őszén

Folyó év őszén kiszolgáltatjuk a bérmálás szentségét a Belső–Szolnoki, Hunyadi és Székelyudvarhelyi kerületekben.

            Hívjuk és készítsük fel fiataljainkat a bérmálás szentségének méltó felvételére.

1.       

Szeptember

19.

vasárnap

de. 11

Gelence

2.      

Szeptember

19.

vasárnap

du. 5

Kézdiszentlélek

Belső–Szolnoki főesperesi kerület: 

 

 

 

3.      

Szeptember

22.

szerda

du. 5

Radnalajosfalva

4.      

Szeptember

23.

csütörtök

de. 10

Csicsókeresztúr

5.      

Szeptember

23.

csütörtök

du. 5

Vice

6.      

Szeptember

24.

péntek

de. 10

Dés

7.      

Szeptember

25.

szombat

de. 10

Kapnikbánya

8.      

Szeptember

25.

szombat

du. 5

Magyarlápos

9.      

Szeptember

26.

vasárnap

de. 10

Erzsébetbánya

10.   

Szeptember

26.

vasárnap

du. 5

Beszterce

11.   

Szeptember

27.

hétfő

de. 10

Óradna

Hunyadi főesperesi kerület:

 

 

 

12.   

Október

2.

szombat

de. 10

Lupény

13.   

Október

2.

szombat

du. 5

Vulkán

14.   

Október

3.

vasárnap

de. 10

Petrozsény

15.   

Október

3.

vasárnap

du. 5

Petrilla

16.   

Október

4.

hétfő

de. 10

Lónyaitelep

17.   

Október

4.

hétfő

du. 5

Hátszeg

18.   

Október

5.

kedd

du. 5

Pusztakalán

19.   

Október

6.

szerda

du. 5

Szászváros

20.   

Október

7.

csütörtök

du. 5

Csernakeresztúr

21.   

Október

8.

péntek

du. 5

Kudzsir

22.   

Október

9.

szombat

de. 10

Vajdahunyad (román)

23.   

Október

9.

szombat

du. 5

Vajdahunyad (magyar)

24.   

Október

10.

vasárnap

de. 10

Déva-I

25.   

Október

10.

vasárnap

du. 5

Déva-II

Székelyudvarhelyi főesperesi kerület:

 

 

 

26.   

Október

11.

hétfő

du. 5

Homoródkarácsonyfalva

27.   

Október

12.

kedd

de. 10

Etéd

28.   

Október

12.

kedd

du. 5

Székelykeresztúr

29.   

Október

13.

szerda

de. 10

Bögöz

30.   

Október

13.

szerda

du. 5

Felsőboldogfalva

31.   

Október

14.

csütörtök

de. 10

Lengyelfalva

32.   

Október

14.

csütörtök

du. 5

Malomfalva

33.   

Október

15.

péntek

de. 10

Erdőszentgyörgy

34.   

Október

15.

péntek

du. 5

Parajd

35.   

Október

16.

szombat

de. 10

Szováta

36.   

Október

16.

szombat

du. 5

Szováta

37.   

Október

17.

vasárnap

de. 10

Zetelaka

38.   

Október

17.

vasárnap

du. 5

Varság

39.   

Október

18.

hétfő

de. 10

Küküllőkeményfalva

40.   

Október

18.

hétfő

du. 5

Vágás

41.   

Október

19.

kedd

de. 10

Székelyszenttamás

42.   

Október

19.

kedd

du. 5

Székelyszentkirály

43.   

Október

20.

szerda

du. 5

Kápolnásfalu

44.   

Október

21.

csütörtök

du. 5

Zeteváralja

45.   

Október

22.

péntek

de. 10

Fenyéd

46.   

Október

22.

péntek

du. 5

Korond

47.   

Október

23.

szombat

de. 10

Szentegyháza

48.   

Október

23.

szombat

du. 5

Szentkeresztbánya

49.   

Október

24.

vasárnap

de. 10

Székelyudvarhely–Szent Miklós

50.   

Október

24.

vasárnap

du. 5

Székelyudvarhely–Szt.György

51.   

Október

25.

hétfő

de. 10

Atyha

52.   

Október

25.

hétfő

du. 5

Székelypálfalva

53.   

Október

26.

kedd

de. 10

Pálpataka

54.   

Október

26.

kedd

du. 5

Fenyőkút

55.   

Október

27.

szerda

du. 5

Bethlenfalva

56.   

Október

28.

csütörtök

du. 5

Kadicsfalva

57.   

Október

29.

péntek

du. 5

Máréfalva

58.   

Október

30.

szombat

de. 10

Lövéte

59.   

Október

30.

szombat

du. 5

Farkaslaka

60.   

Október

31.

vasárnap

de. 10

Oroszhegy

61.   

November

6.

szombat

de. 10

Szék

62.   

November

6.

szombat

du. 5

Szamosújvár

63.   

November

7.

vasárnap

de.10

Gyergyószentmiklós–Szt.Miklós


Szám: 571/2021

Diakónusszentelés Főegyházmegyénkben

2021. május 15-én a de. 11.00 órától bemutatott ünnepi szentmise keretében Főegyházmegyénk számára diakónussá szentelem az Isteni Bölcsességről elnevezett Szeminárium hat V. éves akolitusát:

-       Baróti Tibor – Gyergyócsomafalva

-       Bíró Károly – Csíkszenttamás

-       Bőjte Csongor – Csíkszentdomokos

-       Kerekes Péter-Miklós – Csíktaploca

-       Mazai Tihamér – Borszék

-       Tímár József – Hidegség

Imádkozzunk értük, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük!


        Szám: 623/2021

Ferenc pápa megalapította a világi hitoktatók szolgálatát

A május 11-én közzétett Antiquum ministerium kezdetű motu proprio rendelkezésével a Szentatya megalapította a világi katekéták szolgálatát.

Anélkül, hogy csorbítaná a püspök küldetését, aki az egyházmegye első számú katekétája, mint ahogy a szülők sajátos felelősségét sem rövidíti meg gyermekeik keresztény nevelésére vonatkozóan, Ferenc pápa arra szólít, hogy juttassuk érvényre a hitoktatásban közreműködő világi híveket. A katekéta a hit tanúja, mester és kísérő, akinek az a hivatása, hogy részt vegyen a hitátadás lelkipásztori szolgálatában, a keresztény beavatás szentségeire való felkészítéstől egészen az állandó képzésig.

Ferenc pápa kifejti, hogy a katekéták olyan férfiak és nők legyenek, akiket mély hit és emberi érettség jellemez. Vegyenek tevékenyen részt a keresztény közösségben. Legyen tapasztalatuk a hitoktatásban. Legyenek felkészültek, azaz rendelkezzenek megfelelő bibliai, teológiai, pasztorális és pedagógiai ismeretekkel. Működjenek együtt hűségesen a papokkal és diakónusokkal. Végezetül pedig hassa át őket valódi apostoli lelkesedés.

A katekéta-szolgálat megfelelő körültekintést kíván a püspök részéről és szükséges hozzá az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció rítusa is, amelyet hamarosan közzétesznek. A püspöki konferenciák feladata, hogy határozzák meg a képzési irányvonalat és a jelentkezéshez szükséges normatív követelményeket, a most közzétett pápai motu propriónak megfelelően.


Szám: 622/2021.

Ferenc pápa csíksomlyói zarándoklatának második évfordulója

Örömmel és hálával gondolunk vissza 2019. június 1-ére, amikor Ferenc pápa meglátogatta főegyházmegyénket. A csíksomlyói kegyhelyen mondott beszédéből egy ma is aktuális üzenetet szeretnék felidézni: „Az Egyház voltaképpen tábori kórházhoz hasonlít. Ennek mintegy „szentségi" helyei, a kegyhelyek, a hívő nép emlékezetét őrzik. Ez a nép a szenvedések közepette sem fárad el keresni az élet vizének a forrását, ahol a remény új erőre kaphat. A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, a könnyek és az esdeklések helyei. Édesanyánk lábához járulunk, szinte szavak nélkül, hogy így az ő szemével láthassuk magunkat, és hogy tekintetével elvezessen Ahhoz, aki «az Út, az Igazság és az Élet» (Jn 14,6).

Tisztelettel kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy Ferenc pápánk látogatására emlékezve, a következő kérést olvassák fel a szentmisékben június 6-án, vasárnap, az egyetemes könyörgések között:

Gondviselő Atyánk! Te Egyházadat Péterre, a Sziklára építetted. Töltsd el Péter utódját, Ferenc pápánkat a Szentlélek erejével, hogy Egyházad hajóját bölcsen kormányozza, látogatásának emléke mutasson irányt és adjon reményt helyi egyházunk egész hívő népének!

* * *

 

Főtisztelendő Paptestvéreimnek és a kedves híveknek

áldott pünkösdi ünneplést kívánok,

a Szentlélek töltse be életünket!

Gyulafehérvár, 2021. május 13-án,

Urunk mennybemenetele főünnepén

 

                                                                                                                † Gergely s.k.

                                                                                                                      Érsek