2022. / X. KÖRLEVÉL (2022. október 7.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Főesperesi jelölések

Folyó év október 31-én lejár a 2017-ben kinevezett főesperesek mandátuma. Egyházi Törvénykönyvünk 554. kánonjának 2.§ és a Főesperesség Működési Szabályzata (1275/2020), valamint Zsinati Könyvünk rendelkezéseinek 115-117. pontjai értelmében a következő ötéves mandátumi időre szóló kinevezések előtt tisztelettel kikérem a Paptestvérek véleményét.

A véleménynyilvánításra az októberi rekollekciós napon kerül sor, titkos jelöléssel. A rekollekción jelenlévő aktív lelkipásztorok (egyházmegyések és szerzetesek) egy ott kézhez kapott cédulára felírják annak a kerületben szolgáló papnak a nevét, akit legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint a legalkalmasabbnak tartanak a kerületi főesperesi funkció ellátására. A Főesperes urak, a titoktartás megőrzése mellett összegyűjtött cédulákat, ott helyben, egy zárt és lepecsételt borítékban átadják a rekollekciót tartó Ft. Dr. András István, illetve Ft. Dr. Kiss Endre atyáknak, akik ezt eljuttatják a Főegyházmegyei Hatósághoz.

A rekollekciók helyszínein a következő kerületek javasolnak személyeket az elkövetkező mandátumra:

  • Marosvásárhelyen – a Marosi és Küküllői kerületek részére,
  • Maroshévízen – a Gyergyói kerület részére,
  • Csíksomlyón – a Felcsíki és az Alcsík-kászoni kerületek részére,
  • Székelyudvarhelyen – a Székelyudvarhelyi kerület részére,
  • Kézdivásárhelyen – a Kézdi-orbai kerület részére,
  • Sepsiszentgyörgyön – a Kovászna-brassói kerület részére,
  • Kolozsváron – a Kolozs-dobokai, Belső-szolnoki és Torda-aranyosi kerületek részére,
  • Gyulafehérváron – a Gyulafehérvári és Hunyadi, valamint a Szeben-fogarasi és Erzsébetvárosi kerületek részére javasolnak főespereseket.

A Paptestvérek felelősségteljes hozzáállásában bízva, javaslataikat figyelembe véve nevezem majd ki a kerületek új főespereseit a következő öt évre.

A Szentlélek bölcsessége vezesse Paptestvéreimet e fontos véleménynyilvánításban!


Szám: 1473/2022

Plébánosi cím megadása

Ft. Simó Gáspárnak, a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium lelkivezetőjének és tanárának a Plébánosi Vizsga Szabályzata (722/2022) IV. pontjának 10. § értelmében megadtam a plébánosi címet. A jó Pásztor vezesse és segítse lelkipásztori feladatában.


Szám: 1480/2022

Plébánosi vizsga időpontja

A Plébánosi Vizsga Szabályzata (722/2022) értelmében ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azon paptestvérek részére, akik az előírt feltételeknek eleget téve, szeretnék megszerezni a plébánosi címet. Az idei plébánosi vizsgára 2022. november 9-én, szerdán kerül sor Gyulafehérváron.


Szám: 1483/2022

Kötelező gyűjtések

2022. október 23-án, évközi 30. vasárnapon, a Missziók vasárnapján minden szentmisén a missziók javára történik a perselyezés.

Ugyanakkor tisztelettel kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy november 2-án, Halottak napján, minden szentmisén perselyezzünk a főegyházmegyei katolikus sajtó javára.

Mindkét gyűjtést a főesperességeken keresztül juttassák el a Főegyházmegyei Hatósághoz, ahonnan munkatársaink továbbítják az illetékeseknek.

Főtisztelendő Paptestvéreimnek köszönöm a közreműködésüket, kedves híveimnek pedig szeretetteljes áldozatukat.


Szám: 1474/2022

Segédlelkészi kinevezés

T. Farkas Zsombor visszatért főegyházmegyénk szolgálatába és kineveztem a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkészévé.


Szám: 1498/2022

Szenátorok kinevezése

A korábbi főesperesi kerületükből való áthelyezésüket követően – a Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Szenátusának és a Tanácsosok Testületének Szabályzata (496/2020) értelmében – megszűnt Ft. Péter Arthur, a Kézdi-orbai főesperesi kerület választott szenátorának és Ft. Mátyás Károly, a Székelyudvarhelyi főesperesi kerület választott szenátorának mandátuma, akiknek ezúton is hálásan köszönöm a Papi Szenátusban főegyházmegyénk érdekében kifejtett tevékenységüket.

A két kerület papságának választását elfogadva, 2022. október 4-i hatállyal kineveztem az újonnan választott szenátorokat: Ft. Hölgyes Pál-Zsolt lemhényi plébánost a Kézdi-orbai, valamint Ft. Márton József székelyudvarhelyi főesperes-plébánost a Székelyudvarhelyi főesperesi kerületből.

Ft. Dr. Bodor Attila kinevezett szenátor külföldi tartózkodása és tanulmányai végett nem tud jelen lenni a gyűléseken, ezért saját kérésére felmentem a szenátori tisztségéből. Hálásan köszönöm eddigi építő hozzájárulását.

A megüresedett szenátori tisztség betöltésére Ft. Dr. Veres Stelian gazdasági igazgatót neveztem ki.


Szám: 1502/2022

Örökös szentségimádási napok változtatása

A szemináriumi elöljárók kérését figyelembe véve, a szeminárium kápolnájának örökös szentségimádási napját október 12-ére, a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthona kápolnájának örökös szentségimádási napját pedig január 6-ra tettem át. A dátumcsere 2023-tól lép érvénybe és így jelenik meg a 2023-as Direktóriumban.


Szám: 1503/2022

Energiatakarékosság a plébániákon

Tekintettel az energiaárak folyamatos emelkedésére, valamint az ezzel elkerülhetetlenül együtt járó általános drágulásokra, szükséges a plébániákon (templomokban, plébánia hivatalokban, közösségi házakban, egyházi használatú helyiségekben) minden eddiginél fokozottabban figyelni az energiatakarékosságra.

Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy igyekezzenek megfelelő takarékoskodási intézkedéseket foganatosítani, az alkalmazottak és hívek körében is tudatosítsák ennek szükségességét és fontosságát.

A takarékos és hatékony energiafelhasználás nem csupán a financiális, de a környezeti fenntarthatóságot is szolgálja, keresztény felelősségünk a teremtett világunkat védeni, gondozni, életben tartani.

Megértő és felelősségteljes hozzáállásukat mindannyiuknak előre is köszönöm.

Gyulafehérvár, 2022. október 7-én

                                                                                                                                        † Gergely