2022. / XII. körlevél (2022. december 17.)

2022. / XII. KÖRLEVÉL

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Tartalom: 


Szám: 1700/2022.

Karácsonyi üzenet 2022

Karácsony napján felolvasható a szentmisék végi hirdetésekben.

Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban szeretett Hívek!

Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek! (Lk 2,14), énekeljük és imádkozzuk a mennyei seregektől körülvett angyal ujjongó köszöntését.

A béke ajándéka ezekben a napokban különösképpen sokat jelent nekünk, amikor az emberi békétlenség megannyi formáját tapasztaljuk életünkben, szűkebb környezetünkben, de az egész világban. Látjuk és tudjuk, hogy legjobban a békére van szükségünk. Sokszor talán megkísért a kételkedés, hogy kereszténységünk sikertelen kísérlet a béke megteremtésére, hiszen a sok Karácsony ünneplése után sincs békesség a világban. És nincs békesség a szívekben sem. Oly nagy szükség van arra a békére, amit Jézus Krisztus ígért nekünk: Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. (Jn 14,27)

Izajás próféta erőteljes képekkel beszél arról, milyen lesz, amikor az eljövendő Messiás elhozza a békét: Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt tanyázik a gödölyével. Együtt legelészik majd a borjú s az oroszlán, egy kisgyerek is elterelgetheti őket. (Iz 11,6)

Eljövetelével Jézus Krisztus meghozta a békét. Ahol Jézus békéje kiárad, ott az emberi szívben megváltozik valami. Akkor az oroszlán-szívű és farkas-indulatú ember nem akarja többé bántani a gyengébbet. Ahol Jézus békéje megjelenik, ott a „farkasok” szelídek lesznek: nem irigylik azt, ami a másiknak van, nem akarnak ártani senkinek, nem akarják titokban eltulajdonítani vagy erőszakkal elvenni azt, ami a másé, hanem adni és segíteni akarnak. Örülnek annak, ha a másiknak jól megy, örülnek mások gazdagságának és tehetségének.

Az első Karácsonykor Isten megmutatta, hogy Ő adja nekünk a békét, és ez a béke az emberi szívekben születik meg. Jézus Krisztusban látható és érthető karácsonyi ajándékot adott nekünk. Nem viselkedni tanít, hanem megváltoztat belülről. Aki összeköti életét Jézussal, azt Isten belülről változtatja meg. Az ilyen ember már nem haragszik, nem áll bosszút, nem sérteget, meg tud bocsátani.

Isten beleszületett ebbe a világba, hogy velünk legyen nehézségeinkben, félelmeinkben, kilátástalannak tűnő helyzeteinkben, és képessé tegyen minket a béke társadalmának építésére. Viszont nem feledkezhetünk meg arról, hogy a béke mindig Isten ajándéka. Nélküle nincs béke.

Kérjük a betlehemi Kisdedet, hogy költözzön szívünkbe. Töltsön el az Ő békességével, hogy mi is a békesség megvalósításának eszközei lehessünk. A Boldogságos Szűzanya, a Béke Királynője legyen közbenjárónk, hogy mi is az áldott béke hordozóivá válhassunk.

Karácsony ünnepén ezért imádkozunk és ezt kívánjuk minden kedves hívünknek, minden embernek, hogy mindannyian tiszta szívvel énekeljük az angyalokkal együtt: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepet és áldott, boldog új esztendőt kívánunk

Főtisztelendő Paptestvéreinknek, kedves Híveinknek és minden jóakaratú embernek!

Gyulafehérvár, 2022. december 25-én, Karácsony – Urunk születése főünnepén

                 

† Dr. Kovács Gergely                                                 † Dr. Kerekes László

    érsek, apostoli kormányzó                                               segédpüspök, általános helynök


Szám: 1716/2022.

Szent Család ünnepi gyűjtés a családpasztoráció támogatására

A 2022. júniusában Rómában lezajlott Családok X. Világtalálkozójának – melyen Romániát 12, főegyházmegyénket egy család képviselte – egyik hangsúlyos üzenete a házassági katekumenátus fontossága. Újszerű pasztorációs irányelv ez, amely főleg a jegyespasztorációt, de a családpasztoráció egészét új fénybe állítja. Nem csak katekézist vagy csak oktatást jelent. Olyan folyamat, amely bevezeti és neveli a jegyeseket, majd házaspárokat annak a szentségi valóságnak a tudatosításában, hogy kapcsolatukban jelen van Krisztus. A jegyespasztoráció így nem működési alapelvek elsajátítása, nemcsak életmód-tanácsadás. Sokkal inkább a kerügma fokozatos hirdetése és tanúságtétel. Ezzel az Egyház arra ösztönöz, hogy a családpasztoráció sokfelé ágazó szolgálata egyetlen szerves egészet alkosson, és a fókuszban a házaspárok, a családok kísérése álljon, bölcsőtől a sírig.

E pasztorációs irányelv tartalmi és módszertani megvalósítása kihívás elé állítja a családpasztoráció felelőseit. 2023-ban ezért a papi továbbképzés (PTK) keretében is igyekszünk lelkipásztorok számára kellő ismereteket átadni és készségfejlesztő, gyakorlatias kereteket biztosítani. De minden családpasztorációs szolgálat célja ez kell legyen: papok és családok közös munkájával kísérni a házaspárokat. Belátni, hogy a családegyház nem elméleti valóság, hanem a család Krisztussal való közössége az élet minden területén. Így lesz a család tanúságtevő, evangelizáló és misszionáló. A Krisztussal való életben nevelkednek a gyerekek, így lesznek keresztényekké. Ők hatnak barátaikra, így válnak ők is misszionálókká. És ez fogja elevenségével áthatni a plébánia közösségét is.

Hogy ez így legyen, továbbra is felelősséggel támogatnunk kell azokat, akik ennek egyházmegyei koordinátorai.

Ezúttal mondok köszönetet a lelkipásztoroknak és plébániai közösségeknek, hogy támogatták főegyházmegyénk családpasztorációját. A 2021-es évben meghirdetett Szent Család Vasárnapi gyűjtésből 67.822 lej gyűlt össze. Köszönet az adományokért!

A főegyházmegyei családpasztoráció támogatására az idén is Szent Család ünnepén tartunk gyűjtést, 2022. december 30-án. A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. február 1-ig a Főegyházmegyei Hivatalhoz továbbítják a következő bankszámlára: IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.


Szám: 1721/2022.

Vegyes házasságokról összesítő kimutatást kérünk

Tisztelettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy a 2022-ben megkötött vegyes házasságokról összesített kimutatást várunk minden egyházközségből, legkésőbb 2023. január 31-ig.


Szám: 1722/2022.

Valláskülönbség akadálya alól továbbra is felmentést kell kérni

A valláskülönbség akadálya alól (azaz katolikus és kereszteletlen jegyes esetében) továbbra is az Érseki Hivataltól kell felmentést kérni – írásban.

A kérelemhez mellékelni kell az egyházi törvényben (1086., 1124. és 1125. kán.) meghatározott feltételek teljesítését igazoló okmányokat, nevezetesen a szabadegyezség és a jegyzőkönyv egy példányát. A felmentés hiányában megkötött házasság érvénytelen.


Szám: 1720/2022.

Engedély vegyes házasságokhoz

A 2023. évre minden, plébánosi feladattal megbízott lelkipásztornak megadom az engedélyt a vegyes házasságok megkötésénél való asszisztálásra, a kánoni feltételek teljesülése után. Az engedély megadásánál vegyék figyelembe az Egyházi Törvénykönyv 1124-1129 kánonjait, szükséges továbbá a szabadegyezség és a jegyzőkönyv.

Az engedélyt a házasultak anyakönyvének „Megjegyzések” rovatába az alábbiak szerint kell bejegyezni: „Engedélyezve a F. H. 1720/2022. sz. felhatalmazása alapján.”


Szám: 1760/2022.

Főegyházmegyei gyűjtések 2023-ban

Felhívom Főtisztelendő Paptestvéreim figyelmét a jövő évi kötelező gyűjtésekre, és kérem, hogy szíveskedjenek ezeket már most beírni előjegyzési naptárjukba, az alábbiak szerint:

2023. február 19-én, évközi 7. vasárnapon a főegyházmegyei ifjúsági pasztoráció számára;

2023. április 7-én, Nagypénteken a Szentföld megsegítésére;

2023. május 21-én, Húsvét 7. vasárnapján a katolikus sajtó javára;

2023. június 29-én, Szent Péter és Pál ünnepén az apostoli Szentszéknek (péterfillérek);

2023. szeptember 24-én, évközi 25. vasárnapon a Szentírás üzenetének terjesztésére;

2023. október 22-én, évközi 29. vasárnapon a missziókért;

2023. november 19-én, évközi 33. vasárnapon Szent Erzsébet-gyűjtés;

2023. december 31-én, Szent Család ünnepén a családpasztoráció támogatására.

Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy az adott gyűjtést legalább egy héttel hamarabb hirdessék híveik körében.


Szám: 1767/2022.

Hivatalos e-mail címek

A hatékonyabb, könnyebb és gyorsabb kapcsolattartás végett minden paptestvér számára saját romkat.ro-s e-mail címet hoztunk létre, amely 2023. január 1-től hivatalos levelezési címként fog működni. Ez kerül be a sematizmusba, ezt kell használni minden hivatalos kommunikációhoz.

Az egyes e-mail címek, a konfiguráláshoz szükséges használati utasítások és további információk az illetékes főespereseken keresztül jutnak el a paptestvérekhez.

Mindannyiuk szíves közreműködését megköszönöm.


Szám: 1777/2022.

Körlevelek elektronikus változata

Számos paptestvér véleményét figyelembe véve, főegyházmegyénk anyagi kiadásainak csökkentésére és környezettudatosságból, 2023. január 1-től kezdődően körleveleinket csak elektronikusan (e-mailben) fogjuk megküldeni minden paptestvér hivatali, azaz romkat.ro-s címére.

Tisztelettel kérem, hogy a körleveleket, illetve minden emailen keresztül történő kommunikációt nyomtassanak ki és őrizzenek a plébániai levéltárban.


Szám: 1770/2022.

Lelkigyakorlatok 2023-ban

A mindennapi szolgálat, fáradalmak közepette fontos a megállás, az újrakezdés, a feltöltődés. „Ezért a papnak úgy kell kialakítania imádságos életét, hogy a következők kapjanak helyet benne: a napi szentmise megfelelő előkészülettel és hálaadással; gyakori gyónás és a szemináriumban megismert lelkivezetés; a zsolozsma buzgó és teljes végzése, mely számára naponta kötelező; lelkiismeret-vizsgálat; megfelelő módon végzett benső imádság; szentírásolvasás; a hallgatásra és megbeszélésre biztosított idő, főként lelkigyakorlatokon és rekollekciós napokon; a Mária-tisztelet különböző formái, például a rózsafüzér; a keresztút és más jámbor gyakorlatok és a szentek életének olvasása.” (A papi élet és szolgálat direktóriuma 39.)

Ne feledjük Zsinati könyvünk rendelkezésének 76. pontját: „Minden pap fölszentelése után öt éven keresztül minden évben, azután legalább háromévenként vegyen részt lelkigyakorlaton.” Kérem, hogy a lelkigyakorlat elvégzéséről küldjék meg az igazolást főegyházmegyei hivatalunknak.

         2023-ban az alábbi lehetőségeket kínáljuk a Főtisztelendő Paptestvérek számára:

         Papi lelkigyakorlat Gyulafehérváron

Helyszín: Gyulafehérvári szeminárium

Időpont: 2023. augusztus 28-31., hétfőtől csütörtökig. Hétfőn 13 órakor ebéddel kezdődik és csütörtökön 14 órakor ebéddel ér véget.

Moderátor: Exc. és Ft. Dr. Jakubinyi György nyugalmazott érsek.

Részvételi díj: 290 RON.

Jelentkezésjanos.hurgoi@romkat.ro

 

         Papi lelkigyakorlat Sugásfürdőn

Helyszín: Sugásfürdő, Szarvas villa

Időpont: 2023. február 27. – március 2., hétfőtől csütörtökig (Nagyböjt I. vasárnapja utáni héten). Hétfőn 11 órakor szentmisével kezdődik és csütörtökön 14 órakor ebéddel ér véget.

Moderátor: Ft. Sajgó Balázs, Caritas-lelki igazgató.

Jelentkezés: hajdujanos1957@gmail.com vagy a 0740-259456-os telefonszámon SMS üzenetben.

Résztvevők száma: maximum 20 fő.

                    Lelkigyakorlat nagyböjtben paptestvérek részére az esztelneki Ferences Kolostorban

Helyszín: Esztelnek – Ferences Kolostor
Időpont: 2023. március 7-10. (Kedden 9-kor kezdődik, pénteken 12.30-kor ebéddel fejeződik be.)

Résztvevők száma: 9 személy részére bentlakással (bejárással több is lehet).

Jelentkezés: Fr. Kakucs Béla Szilveszter OFM, frszilveszter@gmail.com, 0745-252845

Nyári lelkigyakorlat paptestvérek számára a szárhegyi Ferences Kolostorban

Az előző évekhez hasonlóan a szárhegyi Ferences Kolostorban olyan hagyományos lelkigyakorlaton való részvételre adunk lehetőséget papoknak és szerzeteseknek, melynek során a napi két elmélkedés mellett teljes csendben lehetnek. A helyek száma korlátozott (8 személy), mivel minden egyes résztvevő – hogy ne zavarják egymást – külön szobában lesz elhelyezve. A részt venni kívánók figyelmét külön felhívjuk a kolostort körülölelő természet adta csendes elmélkedési lehetőségre.

Helyszín: Szárhegyi Ferences Kolostor

Időpont: 2022. június 19-22. (Hétfő délben ebéddel kezdődik, csütörtökön délben ebéddel fejeződik be).

Moderátor: Fr. Gegő István Julianus OFM

Jelentkezés: Fr. Laczkó-Dávid József Anaklét OFM, laczkodanaklet@gmail.com, 0737-016003

                        Lelkigyakorlatok a marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz Kármelita Kolostorban

- papoknak: 2022. július 11-13. (keddtől csütörtökig): Avilai Szent Teréz „Gondolatok az Énekek énekéről” c. műve alapján, amelyben Isten és az emberi lélek kapcsolatáról ír.

- híveknek: 2022. július 28-30. (péntektől vasárnapig): Avilai Szent Teréz „Gondolatok az Énekek énekéről” c. műve alapján, amelyben Isten és az emberi lélek kapcsolatáról ír.

- híveknek: 2022. június 30. – július 2. (péntektől vasárnapig) Avilai Szent Teréz alapításainak könyve alapján.

Nincs részvételi díj. Adományt fogadnak el.

Jelentkezéskis.szent.terez.karmel@gmail.com


Szám: 1717/2022.

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért – 2023

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek!

Főegyházmegyei Zsinatunk javaslatai közt olvassuk: „A januári imahét alatt a történelmi és más keresztény egyházak meghívását a lelkipásztorok fogadják el. Hasonlóképpen mi is szervezzünk ökumenikus imahetet, ahova igehirdetésre más felekezetű lelkipásztorokat is hívjunk meg.” (Javaslatok 2.)

Ennek értelmében bíztatom paptestvéreimet és a kedves híveket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az imahét programjába. Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért, felhasználva a Preorátor-ban (116-118. oldal) megfogalmazott imákat, vagy az imahét programjában ajánlott imákat. Az imahetet 2023. január 18-25. között tartjuk.

Az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze.

Rövidített vázlat

„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17)

Örömmel adjuk a Testvérek kezébe a 2023. évi imahét vezérfonalát. Izajás próféta egyértelművé tette számunkra, hogy Isten mindig tisztességet és igazságot vár el mindannyiunktól az élet valamennyi területén. Erre a vezérfonalra épül az idei ökumenikus imahét fő üzenete. Olyan gondolatokat kapunk nap mint nap, amelyek erősítik hitünket és erkölcsi értékrendünket. Mind az igehirdetők, mind pedig a hívek számára áldássá lehetnek ezek a gondolatok. Az imaheti füzetet összeállító minnesotai keresztény testvéreink az alábbi szentírási szakaszt választották útmutatásul az ökumenikus imahétre: „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot…” (Iz 1,17). Isten elvárja tőlünk, hogy figyeljünk oda a másik emberre, törekedjünk jó kapcsolatokra, egyszóval szeressük a másikat. Isten joggal várja el tőlünk, hogy a teremtett világban azzal a lelkülettel viszonyuljunk egymáshoz, hogy mindannyian az ő teremtményei vagyunk. Így szólít fel minket a béke és az egység építésére. Az idézett szentírási szakaszban a próféta keményen ostorozza a korabeli vallásosságot, utalva a hazug áldozatokra, amelyek abban a korban sajnálatos módon az emberek képmutató magatartását tükrözték. Felvetődik a kérdés: előfordul-e hasonló képmutató viselkedés a mai keresztény közösségekben? Vizsgáljuk most úgy ezt az igét (is), hogy önmagunkra vonatkoztatjuk, vagyis: tudok-e ma jót tenni? Igazságos döntéseket hozok-e, tekintettel vagyok-e embertársaimra? Az imaheti füzet kiemelten foglalkozik a rasszizmus kérdéskörével. A rasszizmus azonban nem csak az Amerikai Egyesült Államokban – ahol a füzetet összeállító Minnesotai Egyházak Tanácsa is található – okoz problémákat, hanem szerte a világban. A szerkesztők egységre szólítják a keresztényeket, hogy eredményesebben szálljanak szembe a rasszizmus okozta megosztottsággal és elnyomással is. Olyan világban élünk, amelyben alapigénk különös hangsúllyal bír. Szomszédunkban, Ukrajnában háború zajlik. Nap mint nap erőszakos cselekmények hírét halljuk. Testvérnépek harcolnak egymás ellen. E sorok írásakor naponta több mint tízezer ember lépi át határainkat a háború elől menekülve. Emiatt is lehetséges, hogy itt más hangsúlyokat kap az ige minden körülmények között érvényes mondanivalója, mint a füzetet összeállító minnesotai testvérek számára. A mostani imahét kiváló alkalom lehet arra, hogy önvizsgálatot tartsunk a rasszizmus és a háború kapcsán. Mindkettő a rosszindulat, sokszor a gyűlölet megnyilvánulása, amelyet az uralkodó körök a maguk javára használnak. Nekünk azonban gondolatainkkal és magatartásunkkal a krisztusi egység értékét kell képviselnünk. ezért imádkozva reménységgel kérjük Isten Szentlelkének segítségét, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt Isten népe az ökumenikus imahéten.

            AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE (Iz 1, 12-18)

Ha elém járultok színem látására, ki kér rá benneteket, hogy udvaraimat tapodjátok? Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el. Újhold, szombat és ünnepi összejöveteleitek… hogy tűrjem tovább együtt a vétket és ünnepeiteket? Újholdjaitokat és zarándoklataitokat egész szívemből gyűlölöm, terhemre lettek. Már belefáradtam, hogy elviseljem őket. ha kiterjesztitek imára kezeteket, elfordítom szememet. Akármennyit imádkoztok is, nem hallgatok oda, mert a kezetek csupa vér. Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet. Aztán gyertek, s szálljatok velem perbe! – mondja az Úr. "Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú.”

(Szent István Társulat biblia-kiadása)

            Az egyetemes imahét igehirdetési terve:

1. nap: Tanuljunk meg jót cselekedni

Olvasmányok

Iz 1,12–18: „Tanuljatok meg jót tenni: segítsétek az elnyomottat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet.”

Lk 10,25–36: „Megkérdezte Jézustól: de ki a felebarátom?”

            IMÁDSÁG: Urunk, te a rabszolgaságból szabadságra hívtad népedet. Adj erőt és bátorságot, hogy megkeressük azokat, akik igazságtalanságot szenvednek. Láttasd meg velünk, hol van szükség, hogy segíthessünk. Szentlelkeddel gyűjts össze pásztorunk, Jézus Krisztus egy nyájába. Ámen.

2. nap: Ha az igazság érvényesül

Olvasmányok

Péld 21,13–15: Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés.

Mt 23,23–25: Igazság, irgalmasság és hűség. Ezeket kellene cselekednetek.

Imádság: Istenünk, te vagy minden bölcsesség forrása. Imádkozunk bölcsességért és bátorságért, hogy igazságot cselekedjünk, hogy a világban lévő rosszra a jóra mutató cselekvéssel válaszoljunk. Ámen.

3. nap: Cselekedj igazságosan, törekedj szeretetre, légy alázatos

Olvasmányok

Mik 6,6–8: Mit kíván tőled az Úr? „Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”

Mk 10,17–31: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Imádság: Kegyelmes és szerető Istenünk! Nyisd meg szemünket, hogy megláthassuk azt a küldetést, amelyben minden keresztény testvérünkkel osztozunk, hogy országod igazságát és szerető jóságát tanúsítsuk a világban. Segíts, hogy szeretettel fogadjunk felebarátainkat, ahogyan Fiad is szeretettel fogadott minket. Tégy késszé áldozathozatalra, amikor ingyen kegyelmedről teszünk bizonyságot. Az Úr Jézusért, Urunkért kérünk. Ámen.

4. nap: Láttam az elnyomottak könnyeit

Olvasmányok

Préd 4,1–5 „Láttam azt is, hogy milyen sok elnyomás történik a nap alatt. Láttam az elnyomottak könnyeit, akiknek nincs vigasztalójuk. Elnyomóik erőszakosan bánnak velük, és nincs vigasztalójuk.”

Mt 5,1–8 „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.”

Imádság: Igazságos és kegyelmes Istenünk! vedd le szemünkről a pikkelyeket, hogy valóban megláthassuk a körülöttünk pusztító elnyomást. Jézus nevében imádkozunk, aki látta és megszánta a sokaságot. Ámen.

5nap: Ének az Úrról idegen földön

Olvasmányok

Zsolt 137(136),1-4. „Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket: énekeljetek nekünk a Sion-énekekből!”

Lk 23,27–31 „Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok…”

Imádság: Istenünk, elnyomottak védelmezője! Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük azt a rosszat, amelyet ma is keresztény testvéreinkre kényszerítenek. Lelked adjon bátorságot, hogy egy szólamban énekelve felemeljük szavunkat azokért, akiknek szenvedését nem hallják meg. Jézus nevében kérünk. Ámen.

6. nap: Valahányszor megtettétek akárcsak eggyel is a legkisebbek közül, velem tettétek meg.

Olvasmányok

Ez 34,15–20 „Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem…”

Mt 25,31–40 „Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.”

Imádság: Szerető Istenünk! Hálát adunk irántunk való végtelen szeretetedért és gondviselésedért. segíts, hogy a megváltás énekeit énekelhessük. Tárd szélesre szívünket szereteted befogadására, irgalmasságod tovább - adására az egész emberiség nagy családjának. Jézus nevében kérünk. Ámen.

7. nap: Nem így kellene lennie

Olvasmányok

Jób 5,11–16 „így lesz reménysége a nincstelennek, a csalárdság pedig elnémul.”

Lk 1,46–55 „hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.”

Imádság: Reménység Istene! segíts arra gondolnunk, hogy velünk vagy szenvedésünkben! Segíts, hogy a reménység megtestesítői legyünk egymásnak, amikor a reménytelenség gyakori, nem kívánt vendég szívünkben. Ajándékozz meg szerető Lelked erejével, amikor együtt munkálkodunk az elnyomás és igazságtalanság mindenféle formájának megszüntetésén. Adj bátorságot, hogy azt és úgy szeressük, amit, akit és ahogyan te szeretsz, és hogy cselekedeteinkkel is kifejezzük ezt a szeretetet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

8. nap: Az igazság helyreállítja a közösséget

Olvasmányok

Zsolt 82,1–4 „Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot az elesettnek és a szűkölködőnek!”

Lk 18,1–8 „vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá?”

Imádság: Istenünk, mindenek teremtője és Megváltója! Taníts minket befelé tekinteni, hogy szerető Lelkedben erősödjünk, azért, hogy bölcsességgel és bátorsággal tekintsünk kifelé, hogy mindig a szeretet és igazság ösvényét válasszuk. Ezt kérjük szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, a Szentlélekkel egységben. Ámen.


Szám: 1742/2022.

Bérmálások 2023-ban

Amint már a 1269/2022 körlevélből értesültek, 2023-ban bérmálást végzünk az Aranyos–Tordai és a Kézdi–Orbai főesperesi kerületekben az alábbi beosztás szerint:

1.

Április

15.

Szombat

de. 11

Felvinc

2.

Április

15.

Szombat

du. 5

Sinfalva (és filiái)

3.

Április

16.

Vasárnap

de. 11

Marosludas

4.

Április

16.

Vasárnap

du. 5

Aranyosgyéres

 

5.

Április

17.

Hétfő

de. 11

Szentkatolna

6.

Április

17.

Hétfő

du. 5

Hatolyka

7.

Április

18.

Kedd

de. 11

Martonfalva

8.

Április

18.

Kedd

du. 5

Imecsfalva

9.

Április

19.

Szerda

de. 11

Kézdimartonos

 

10.

Április

19.

Szerda

du. 5

Ojtoz

 

11.

Április

20.

Csütörtök

de. 11

Altorja

 

12.

Április

20.

Csütörtök

du. 5

Feltorja

 

13.

Április

21.

Péntek

de. 11

Zabola

 

 

14.

Április

21.

Péntek

du. 5

Gyergyószárhegy

15.

Április

22.

Szombat

de. 11

Gyergyóremete

16.

Április

22.

Szombat

du. 5

Gyergyóalfalu

 

17.

Április

23.

Vasárnap

de. 11

Bélafalva (templombúcsú)

18.

Április

23.

Vasárnap

du. 5

Nyújtód

19.

Április

24.

Hétfő

de. 11

Sárfalva

20.

Április

24.

Hétfő

du. 5

Futásfalva

21.

Április

25.

Kedd

de. 11

Kézdialmás

22.

Április

25.

Kedd

du. 5

Csomortán

23.

Április

26.

Szerda

de. 11

Alsócsernáton

24.

Április

26.

Szerda

du. 5

Felsőcsernáton

25.

Április

27.

Csütörtök

de. 11

Kézdikővár

26.

Április

27.

Csütörtök

du. 5

Kézdiszárazpatak

 

27.

Április

28.

Péntek

du. 5

Korond

28.

Április

29.

Szombat

de. 11

Székelyudvarhely – Szent Miklós

29.

Április

29.

Szombat

du. 5

Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz

30.

Április

30.

Vasárnap

de. 10

Gyergyószentmiklós – Szent Miklós

31.

Április

30.

Vasárnap

du. 5

Gyergyószentmiklós – Szent István

 

32.

Május

3.

szerda

de. 11

Kézdiszentkereszt (templombúcsú)

 

33.

Május

6.

Szombat

de. 11

Lemhény

34.

Május

6.

Szombat

du. 5

Esztelnek

35.

Május

7.

Vasárnap

de. 11

Bereck

36.

Május

7.

Vasárnap

du. 5

Kovászna

37.

Május

8.

Hétfő

de. 11

Kommandó

38.

Május

8.

Hétfő

du. 5

Zágon

39.

Május

13.

Szombat

de. 11

Gelence

40.

Május

13.

Szombat

du. 5

Ozsdola

41.

Május

14.

Vasárnap

de. 11

Kézdivásárhely – Kanta

42.

Május

14.

Vasárnap

du. 5

Kézdivásárhely – Boldog Özséb

 

43.

Május

19.

Péntek

du. 5

Marosvásárhely – Árpádházi Szent Erzsébet

44.

Május

20.

Szombat

de. 11

Marosvásárhely – Szent Imre

45.

Május

20.

Szombat

du. 5

Marosvásárhely – Remete Szent Antal

46.

Május

21.

Vasárnap

de. 11

Marosvásárhely – Keresztelő Szent János

47.

Május

21.

Vasárnap

du. 5

Marosvásárhely – Szent Miklós

48.

Május

22.

Hétfő

du. 5

Marosvásárhely – Kozma és Damián

 

49.

Május

28.

Vasárnap

de. 11

Csíkszereda – Szent Kereszt

50.

Május

29.

Hétfő

de. 11

Kézdiszentlélek (templombúcsú)

 

51.

Június

11.

Vasárnap

de. 11

Torda

Nyomatékkal kérem a Paptestvéreket, hogy a bérmálkozókat lelkesedéssel és megfelelő pedagógiai igényességgel készítsék fel. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév. Továbbra is bíztatok minden lelkipásztort, hogy amint a bérmálandók száma eléri a 45-50-et, ne várjanak az ötévenkénti szentségkiszolgáltatásra, hanem kérelmezzék a soron kívüli bérmálást. Százfős vagy még nagyobb csoportok felkészítése körülményes, a bérmálás szertartása is kinyúlik, és legtöbb esetben a bérmálandókon, családjaikon és bérmaszüleiken kívül további hívek részvétele is nehézkes.

Köszönöm a lelkiismeretes hozzáállást és közreműködést.


Szám: 1750/2022.

Dispozíciós és nyugdíjazási kérések

Szeretettel kérem azokat a Paptestvéreket, akik bármilyen oknál fogva új szolgálati helyre szeretnének kerülni, kérésüket írásban nyújtsák be. Zsinati könyvünk 118. rendelkezése szerint „a plébánosok és lelkészek esetében a szolgálati idő öttől tizenöt évig terjedjen. Legalább öt évet nehéz szórvány helyen is működjön mindenki. Tizenöt évi szolgálat után az illető hely plébánosa nyilvánítsa ki szándékát a Főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná”.

Kérem azon Paptestvéreimet, akik betegség, öregség vagy más nyomós ok miatt már nem tudják feladataikat megfelelően ellátni, nyugállományba vonulási szándékukat írásban jelezzék. Az állami törvények szerinti korhatár elérése és a nyugdíjazás önmagában nem lehet érv a nyugállományba vonulás kérelmezésére, hiszen Egyházi Törvénykönyvünk a plébánost hetvenötödik életévének betöltésekor szólítja fel, hogy hivataláról való lemondását benyújtani szíveskedjék (538. kán., 3.§.).

Valamennyi kérés benyújtási határideje 2023. március 1.

Paptestvéreim megértő és segítő közreműködését ezúton is köszönöm.


Szám: 1753/2022.

Továbbképző kántoroknak

Lelkigyakorlatos továbbképző lesz kántorok részére 2023. február 6-9. között Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban. A továbbképző február 6-án, hétfőn 15 órakor kezdődik. A résztvevőket arra kérik a szervezők, hogy 14 óráig érkezzenek meg, hogy a program kezdetéig szállásukat elfoglalhassák.

A továbbképző minden alkalmazásban lévő kántor részére kötelező. Jelentkezni 2023. január 31-ig a Jakab Antal Ház recepcióján lehet, a 0266-313452 vagy a 0741-258156 telefonszámokon.

Részvételi díj 400 lej, melyből 200 lejt biztosítunk. Főtisztelendő Paptestvéreimet arra kérem, hogy tegyék lehetővé kántoraik részvételét a továbbképzőn; útiköltségeikről, valamint a 200 lejes részvételi díjukról lehetőség szerint gondoskodjanak.


Szám:1730/2022.

Főegyházmegyei felelős a hazájukat elhagyni kényszerülőkért

A Szentatya útmutatásainak fényében, valamint a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciája kérése nyomán főegyházmegyénkben Ft. Fülöp Zsombort, a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia segédlelkészét neveztem ki a hazájukat elhagyni kényszerülők (migránsok) lelkipasztorációjának felelősévé.


Szám:1768/2022

Isten Igéje vasárnapja

Ferenc pápa az Aperuit Illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelében 2019. szeptember 30-án elrendelte, hogy az évközi idő harmadik vasárnapján ünnepeljük Isten Igéjének vasárnapját. Ez 2023-ban január 22-re esik.

Főtisztelendő Paptestvéreim felhasználhatják hozzá a folyó évi IX. körlevélben található segédanyagot.


Szám: 1784/2022.

Integrált informatikai rendszer elindítása

Ahogyan arról a főesperesi kerületekben megtartott ismertetések révén a Főtisztelendő Paptestvérek már értesültek, elkészültek az új integrált informatikai rendszer első moduljai, melyek könnyebbé és gördülékenyebbé teszik a plébániai adminisztratív, pénzügyi és egyéb informatikai rendszereket igénylő tevékenységeket. Az egész főegyházmegyében egységesen bevezetett új rendszer világos és teljes képet nyújt majd a plébánia helyzetéről (hívek száma, elsőáldozók, pénzügyek, szerződések, ingatlanok, műkincsek, leltár stb.). Ugyancsak ebbe a rendszerbe fogja feltölteni a Főegyházmegyei Hivatal a körleveleket, különböző főegyházmegyei szabályzatokat, rendelkezéseket, típusnyomtatványokat.

2023. január 1-jétől kezdődően minden plébániának kötelező a könyvelést és az iktatót ebben az új főegyházmegyei rendszerben vezetni. Kérem a Főtisztelendő Plébános urakat, hogy híveik teljes nyilvántartását mielőbb maradéktalanul vezessék be a rendszerbe.

További információkat és tájékoztatást az illetékes főespereseken keresztül a napokban juttatunk el minden plébániára. Az informatikai rendszerrel kapcsolatos esetleges kérdéseket, észrevételeket, új felhasználók igénylését a következő e-mail címen kérjük jelezni: contex@romkat.ro


Szám:1799/2022.

Főegyházmegyei főtanfelügyelő és hitoktatók koordinátorának kinevezése

A Főegyházmegyei Tanfelügyelőség átalakítása következtében Ft. Dr. Horváth István tb. kanonokot, plébánost – eddigi munkáját megköszönve – felmentettem a főegyházmegyei főtanfelügyelői tisztség alól és Dr. Gál Lászlót, a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum nyugalmazott igazgatóját, aki intézményvezetői munkássága mellett sok éven át a helyettes főtanfelügyelői feladatokat is ellátta, kineveztem főegyházmegyei főtanfelügyelőnek.

Ft. Drd. Farkas Ervin jelenlegi GMGK-igazgatót, iskoláskanonoki megbízatása alapján kineveztem a Hitoktatók Főegyházmegyei Koordinátorává.

Munkájukat közösen fogják végezni, mellérendelt viszonyban. Isten áldása kísérje közös munkájukat.


Szám:1781/2022.

Statisztikai adatok beküldése

Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2022-es év statisztikai adatait 2023. január 16-ig szíveskedjenek beküldeni a kerületi főesperesi hivatalba.

A beérkezett adatokat a főesperesi központok összesítik és 2023. január 31-ig eljuttatják az Érseki Hivatalba. Az így beérkezett adatokat a Szentszék Statisztikai Hivatalához továbbítjuk.

Mindannyiuk megértő és segítő közreműködését ezúton is köszönöm.


Szám: 1782/2022.

Új és megújított szabályzatok

A plébánián történő pasztorális és adminisztratív ügyintézések megkönnyítése érdekében a 2022-es év folyamán a Főegyházmegyei Főhatóság létrehozott/megújított négy szabályzatot, melyek az egyháztanácsra, a vagyonkezelésre, a lelkipásztorok folyamatos képzésére és a plébánosi vizsgára vonatkoznak.

Nyomatékosan kérjük a Paptestvéreket, hogy az új szabályzatokat figyelembe véve járjanak el és terjesszék fel az ügyeket a főhatósághoz, így időben és hatékonyságban is megkönnyítik saját és hivatalunk szolgálatát. Az említett szabályzatok megtalálhatók az érsekség honlapján, https://ersekseg.ro/hu/dokumentumok/szabalyzatok, illetve hamarosan feltöltésre kerülnek az új integrált informatikai rendszerbe is.


Szám: 1805/2022.

Egyházi hozzájárulás

A Szentírásban olvassuk az induló jeruzsálemi egyházközségről, hogy: „A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette.” (ApCsel 4,32-35)

Nehéz időket élünk, és a jövőt illetően is csak a jó Istenbe kapaszkodhatunk. Amilyen keményen érinti minden hívünket a jelenlegi gazdasági válság és a közelünkben dúló háború, úgy érinti főegyházmegyénket is: minden egyes plébániát, különösen a kis létszámú szórvány-közösségeket, de a jövő papjait nevelő szemináriumunkat és teológiai fakultásunkat is, melyeknek fenntartása eddig is nagy terhet rótt ránk.

A múltra visszatekintve, jogos büszkeséggel és hálás szívvel mondhatjuk el, hogy főegyházmegyénk hívei még ennél sokkal nehezebb időkben is megmutatták, hogy fenn tudták tartani templomainkat, egyházi épületeinket, lelkipásztorainkat és segítőiket.

Egyházunk, főegyházmegyénk és egyházközségeink ma is a kedves hívek segítőkészségére és áldozatára szorulnak. És nem szándékszunk nagyobb vagy több anyagi áldozatot kérni, mindössze szeretettel felidézni a 2000-ben lezárult Főegyházmegyei Zsinatunk döntését, amely 2001. december 2. óta érvényben van: „A hívek érezzék kötelességüknek, hogy évi nettó jövedelmük legalább 1%-át ajánlják fel hozzájárulásként saját plébániájuk javára (vö. CIC 1262).A plébánosok vezessék be ezt mindenütt.”

Főegyházmegyénk számos plébániáján ez már évek óta működik, de e nehéz időkben kötelességünknek tartjuk ismételten arra kérni minden hívünket, hogy érezzék lelkiismeretbeli kötelességüknek és támogassák egyházközségüket az évi nettó jövedelmük 1%-ával.

Számtalan egyházközségben megújultak templomaink és épületeink, mely megvalósításokat nemcsak a román és magyar államnak köszönhetjük, hanem a kedves hívek nagylelkű adományainak is. Épületeink mellett viszont nem egy esetben megfeledkeztünk egyházi alkalmazottainkról, akiknek a bérezése nagyon alacsony, sok esetben a minimálbér szintjén van. Sajnos, jelenleg is magas azon nyugalmazott lelkipásztorainknak és egyházi alkalmazottainknak a száma, akik az államilag megállapított minimális nyugdíjban sem részesülnek, mert szolgálatuk idején az egyházközség nem biztosította a megfelelő bérezést.

Tartsuk továbbá szem előtt azt is, hogy a havi tisztességes fizetéseken túl nemcsak a templom, plébániai hivatal, hittanterem, ravatalozó és más egyházi épület energiafogyasztását kell egy közösségnek fedeznie, hanem olyan kiadásokat is, mint a filiákba való utazások költségei, mindannak biztosítása, ami a szentmisékhez és más liturgikus cselekményekhez szükséges, irodai költségek, épületek karbantartási költségei stb.

Soknak tűnhet a nettó jövedelem 1%-ának befizetése egyházi hozzájárulásként, de szó szerint egyházközségeink életben maradásáról van szó. Természetesen vannak sajátos helyzetek: létminimum alatt élő híveink, nagycsaládosok, munkanélküliek, olyan esetek, melyeket a lelkipásztorok megértéssel kezelnek. Viszont szomorú és fájdalmas valóság, hogy jelenleg főegyházmegyénk plébániáinak több mint fele, szám szerint 145 egyházközség, még a lelkipásztor fizetését sem biztosítja évek óta, nemhogy lehetőség lenne kántor vagy sekrestyés alkalmazására.

Krisztusban szeretett Hívek! Őseink, akik nem voltak tehetősebbek nálunk, összefogtak és ha kellett, kalákában templomot építettek, papot s tanítót fizettek, mert fontosnak tartották. Nekünk kötelességünk, hogy a készen kapottat megőrizzük és fenntartsuk, lelkipásztoraink és egyházközségeink szolgálattevőinek tisztességes megélhetését biztosítsuk. A jelenben való hozzáállásunktól függ közös jövőnk.

Fogjunk össze, vállaljuk tudatosan egyházközségeink terheit, a tehetősebb egyházközségek legyenek szolidárisak a kiterjedt szórvány kis létszámú közösségeivel, hogy főegyházmegyénk valamennyi plébániai közössége valóban „egy szív és egy lélek” legyen.


Szám: 1783/2022.

Szelterszfürdői Boldog Özséb Ifjúsági Ház

December 3-án áldottam meg a szelterszfürdői Boldog Özséb Ifjúsági Házat. Nevét a pálos rend alapítójáról kapta, aki a tatárjárást követően késztetést érzett arra, hogy elvonuljon és lelkét csendben megerősítve, később fényt vigyen a világba. Ma, amikor egyre több minden a hangoskodásról szól, különösen fontos, hogy időnként visszavonuljunk, elcsendesedjünk.

Ehhez nyújt kiváló lehetőséget a főegyházmegye tulajdonában lévő és a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség által működtetett ház, amely egész évben nyitva áll, helyet kínál képzések, lelkigyakorlatok, nyári és téli táborok, konferenciák, csapatépítők, osztálykirándulások, egyházközségi találkozók szervezéséhez. A ház megfelelő és kiváló választás nemcsak ifjúsági, hanem minden olyan gyermek-, iskolás-, családos-, cserkész- és bármilyen egyházközségi csoport számára, amely nyugodt, békés, csendes környezetben szeretné programját megszervezni.

A ház tíz szobája 50 fő számára nyújt kényelmes szállást, a multifunkcionális nagyterem pedig akár 100-120 fő befogadására is alkalmas. A 2, 4 és 6 ágyas szobák mindegyike saját zuhanyzóval és WC-vel rendelkezik. Pótágyakkal a helyek száma 70 főig bővíthető. A házban kápolna található, a teljes épület Wifi hálózattal ellátott, modern felszereltség áll rendelkezésre. A szobákban nincs TV készülék. A szállás ára 50 RON/fő/éjszaka, az étkezések ára igényfüggő.

Az odajutást megkönnyíti, hogy „Boldog Özséb Ifjúsági Ház”-ként már szerepel a Google Maps, vagy Waze alkalmazásokban: Lövéte ill. Kalibáskő felől végig aszfaltozott az út (7 km ill. 12 km), míg a legrövidebb, a 13A országútról bevezető 3 km-es út nincs végig leaszfaltozva.

Előjegyzés és további információ: www.szeltersz.fif.maszeltersz@fif.ma, 0790-563072.

Rajtunk áll, hogy a ház betölti-e rendeltetését, tőlünk függ, hogy lesz-e benne élet. Kérem és biztatom Paptestvéreimet, hogy rendezvényeikhez főegyházmegyénk saját házát vegyék igénybe. Szervezzük, tervezzük ide programjaikat.


Szám:1800/2022.

Érseki Hivatal programja az ünnepek alatt

A korábbi évekhez hasonlóan, az Érseki Hivatal 2022. december 23. és 2023. január 8. között zárva tart, viszont lelkipásztori ügyekben bármikor a rendelkezésükre állunk. Szíves megértésüket ezúton is köszönjük.

Főtisztelendő Paptestvéreimnek és kedves Híveimnek

lelkiekben gazdag karácsonyt és Istentől megáldott új esztendőt kívánok.

 

Gyulafehérvár, 2022. december 17.

† Gergely

érsek s.k.