2022/V. körlevél

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

            Székhelyükön

Húsvéti üzenet

A húsvétvasárnapi hirdetések vagy a húsvéthétfői szentbeszéd keretében felolvasható:

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek!

Barátjának, Lázárnak feltámasztásakor mondja Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” (Jn 11,25). Jézus Krisztus kijelentései közül ez a legnagyobb, a legmisztikusabb, amiben teljes élete és küldetése nyilvánvalóvá vált.

Mi már az üres sírtól visszatekintve, az üres sír bizonyosságával halljuk ezt az üzenetet: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog”. Ez nem egy ígéret, nem egy távlat, hanem most a jelenben Jézus a feltámadás és az élet. Mennyi remény, bátorítás, bíztatás van ebben a jézusi kijelentésben. Különösen ma, amikor közelünkben tombol a háború, látjuk annak pusztító hatását az emberek menekülése közepette. Jézus Krisztus feltámadása ma is az életre bíztat, amikor körülöttünk elhatalmasodni látszik az önzés, a szívtelenség, az álarc.

Jézus Krisztus ma is leszáll bűneink sötét mélységébe, hogy kivezessen bennünket az életre, a világosságra. Ma, amikor sokan sokféleképp próbálják bezárni az Életet a sírba, elzárni és elfeledtetni az Igazat, feltámadásával Jézus ismételten elmondja a világnak, hogy „Én vagyok a feltámadás és az élet”.

Ma is fel lehet, fel kell támadni a lelki, szellemi halálból, az életnek nem nevezhető fogyasztói állapotból. Jézus ebből a vegetáló módból, a halálból is életre tudja támasztani a Benne hívőket. Nem a jövőben, nem majd valamikor, hanem most, itt a jelenben, a földön. Húsvét titka, öröme ma is bátorít minket, hogy nem a pusztításé, nem a halálé az utolsó szó.

A bűn, a megtévesztés, a becsapás hálójából nem tudunk önerőből megszabadulni. Ember erre képtelen. Meg kell tennem azt, ami az én feladatom, el kell végeznem az én részemet, de csak Jézus az Élet. A bűnnek halálba lehúzó valóságát csak az isteni örök életbe föltisztuló élet képes megtörni. Életet csak Isten jósága, szeretete, igazsága ad. „Én vagyok a feltámadás és az élet.”

Személyes húsvétom egyetlen kérdésen áll vagy bukik: hogyan viszonyulok ehhez az „Én vagyok”-hoz? A feltámadás nem egy befejezett esemény, nem egy régi lezárult történet, hanem egy folyamatos újrakezdés Őáltala, Ővele és Őbenne. Nap mint nap Beléje, a Feltámadottba kell kapaszkodnom és hagynom, hogy megmentsen, kihúzzon engem bűneim, halálom sötét sírjából. Hinni Benne azt jelenti, hogy rábízom magam, hagyom, hogy életet adjon nekem.

Napról napra éljem meg a feltámadást, kezdjek új életet Szent Pál apostol példájára: levetve a régi embert szokásaival együtt, és magamra öltve az újat (vö. Kol 3,9-10). Kezdjek el odaadó szeretetben élni. Ahol gyűlölet, harag van, oda vigyek megbocsátást, ahol feszültség van, oda vigyek megértést. Igyekezzem békességet teremteni a legnagyobb békétlenségben, örömet vinni a szomorúságba, vigasztalást a bánatba. Legyek igaz az igazságtalanságban.

Jézus Krisztus a feltámadás és az élet. Ma is, most is, mindörökké.

 

A feltámadt Krisztus töltsön el élettel mindannyiunkat – Áldott Húsvéti Ünnepet!

 

                        † László                                                                    † Gergely

                     segédpüspök                                         érsek, katolikus örmény apostoli kormányzó


Szám: 473/2022

A húsvéti ünnepkör szertartásainak rendje

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció előírásait szem előtt tartva, kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a húsvéti ünnepek alkalmából az alábbiakat vegyük figyelembe:

            1. Elővigyázatossággal és odafigyeléssel szervezzük meg a liturgiát, kerülve minden olyan gesztust vagy érintést, amelyek potenciálisan kockázatosak lehetnek.

            2. Az utóbbi időben Szentatyánk többször nyomatékosan kérte, hogy imádkozzunk a világ békéjéért. A nagypénteki szertartásban az egyetemes könyörgéseket az alábbiak szerint végezzük:

 • IX. könyörgés: A VILÁGI VEZETŐKÉRT:

Az államfőkért és a hatóságokért imádkozzunk, testvérek:

az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, hogy a közös jót keressék

– és, hogy szándéka szerint SZOLgálják mindenki szabadságát és az áldott békét.

 

 • X. könyörgés: A SZENVEDŐKÉRT:

Most azért imádkozzunk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez,

hogy mindenki megtapasztalhassa az Úr irgalmassának örömét,

hogy tisztítsa meg a világot minden tévelytől,

a betegséget tartsa vol tőlünk,

az éhínget űzze el,

a börtöket nyissa meg,

a bilincseket oldja fel,

az utazóknak adjon biztonságot és szerencsés érkezést,

– a betegeknek GYÓgyulást, a haldoklóknak pedig örök életet.


Szám: 475/2022

Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

Tisztelettel és szeretettel hívom Paptestvéreimet a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisére, amely délelőtt 10 órakor kezdődik a székesegyházban. A szentmise keretében megáldom a betegek és katekumenek olaját, és megszentelem a krizmát. A szentmise során megújítjuk a papi ígéreteket. Kérem, hogy albát mindenki hozzon magával, kazulát biztosítunk. A beöltözés az érseki hivatal földszinti folyosóján történik, ahonnan körmenetben vonulunk a székesegyházba. Az ünnepi szentmise után szerény agapéra hívom és várom Paptestvéreimet az érseki palota emeleti nagytermébe.


Szám: 478/2022

Papi igazolvány és celebret

Folyó év május 1-jétől igényelhető bankkártya alakú és méretű celebret, amelyet a Főegyházmegyei Hatóság kétéves időtartamra állít ki. Lejárta után újat lehet igényelni. Tisztelettel kérjük a celebretet igénylő paptestvéreket, hogy küldjenek magukról megfelelő felbontású, aktuális fényképet digitális formában az ersekseg@romkat.ro címre. Az új típusú celebret előállítási ára 20 lej. Továbbra is lehetséges a papír formátumú, díjmentes celebret igénylése.


Szám: 479/2022

Diakónusszentelés Főegyházmegyénkben

2022. április 30-án a székesegyházban de. 11 órától bemutatott ünnepi szentmise keretében Főegyházmegyénk számára diakónussá szentelem a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet két V. éves akolitusát:

 1. Ferencz Zsolt – Csíkszentsimon
 2. Virág István – Gyimesbükk

Imádkozzunk értük, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük!


Szám: 476/2022

Felvételi a gyulafehérvári Papnevelő Intézetbe

Az Isten mindenkit meghív az Ő követésére és mindenkinek személyre szabott hivatást ad. Nekünk az a dolgunk, hogy felismerjük mire hív az Isten és ha felismertük, akkor kövessük. Ehhez bátorság kell.

Ha hallod a papi életre hívó Isteni szót, ne késlekedj, hanem bátran válaszolj: „itt vagyok Uram, engem küldj!”

A szeminárium az a hely, ahol fel lehet készülni az Úr követésére, ezért ide várjuk mindazon bátor fiúk jelentkezését, akik szívükben meghallották az Úr hívó szavát és erre őszintén, szabadon és szeretetből igent mondanak.

Nagy szüksége van Rád az Úrnak és Egyházának. Még ma, ha meghallod az Úr szavát, ne keményítsd meg szíved!

Szeretettel várunk!

Ft. dr. András István

                                                                                                             rektor

 

Jelentkezés:

a helyi plébánoson keresztül postai úton a Rektori Hivatalnál vagy telefonon a rektornál

            Levélcím: Institutul Teologic Romano-Catolic, Str. Gabriel Bethlen 3, 510009-Alba Iulia

            Telefonszám: Ft. dr. András István – 0752 245 060

Jelentkezési határidő: 2022. július 9.

 

            Felvételi:

                        Előkészítő és felvételi: 2022. július 11–14. (Papnevelő Intézet).

                        Érkezés: 2022. július 10., vasárnap este 19.00 óráig.

            A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • Születési igazolvány (Certificat de naştere) hiteles másolata
 • Keresztelési és bérmálási igazolás
 • Szülők egyházi házasságáról igazolás (amennyiben lehetséges)
 • Érettségi diploma (Diploma de bacalaureat) eredetiben, vagy három hónapig érvényes igazolás (N. B. Sikertelen érettségi esetén is várjuk a jelentkezőket a meghirdetett előkészítőre, hivatástisztázó beszélgetésekre és felvételire. Ha a jelentkező megfelel a követelményeknek, feltételesen felvételt nyerhet, amennyiben sikerül az őszi pótérettségi vizsgája is.)
 • Orvosi igazolás (Adeverinţă medicală)
 • A plébános ajánló levele
 • Saját kezűleg írt kérvény Érsek úrhoz, illetve az illetékes Megyéspüspökhöz címezve.

 

A felvételi két részből tevődik össze:

 1. felvételi a szemináriumba
 2. felvételi az egyetemre
 1. Felvételi a szemináriumba:
 • egy motivációs levél, amelyben a jelölt elmondja, hogy miért szeretne pap lenni
 • papi életformára való rátermettség, melyet a beszélgetés során az elöljárók bírálnak el
 • a plébános ajánlólevele.
 1. A felvételi az egyetemre:
 • érettségi vizsga átlaga – 50%
 • felvételi vizsga átlaga – 50% (írásbeli és szóbeli vizsga a megadott tételekből; a felvételi vizsgán el kell érni az ötös /5/ osztályzatot)
 • a felvételi átlagát az érettségi és a felvételi vizsga általános médiája adja, ami nem lehet kisebb, mint 6,00

A felvételi pontos menetét (beiratkozás, ismerkedés, írásbeli, szóbeli vizsga, beszélgetések, lelkinap) helyben, az érkezés után ismertetjük.

Mindkét intézetbe való felvételről a végső döntést a Főpásztor hozza meg.

A felvételi díja 70 RON (beiratkozás) + 30 RON (kezelési költség), amit a felvételire történő beiratkozáskor, helyben kell a titkárságon befizetni.

            A felvételi vizsga tételei:

Tisztelettel felhívjuk a felvételizők és felkészítőik figyelmét, hogy a felvételi anyaga – az iskolai hitoktatáshoz igazodva – megváltozott az előző évekhez képest; kérjük ezt figyelembe venni.

            I. Szentírásismeret

            1. A Szentírás (p. 5-8);

            2. Az Ószövetség létrejötte (p. 9-13);

            3. A Történeti Könyvek (p. 37-46);

            4. Újszövetség (p. 62-63);

            5. Az Evangéliumok keletkezése és sajátos jellege (p. 64-70);

            6. Szent János evangéliuma (p. 93-101).

            Forrásanyag: Baróti László-Sándor, Római katolikus vallás. Tankönyv a IX. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

            II. Egyháztörténelem

            1. Az egyház születése és az első keresztény közösségek (p. 67-69);

            2. A vándor népek megtérítése (p. 87-91);

            3. A nagy keleti egyházszakadás (p. 98-101);

            4. A keresztes hadjáratok (p. 102-107);

            5. Portré: Loyolai Szent Ignác (p. 124-125).

            Forrásanyag: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2005 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

            III. Hitünk alapjai

            1. Mária, az Egyház édesanyja (p. 76-79);

            2. A kegyelmi élet (p. 101-104);

            3. Az Oltáriszentség (p. 105-108);

            4. A beavatás szentségei: keresztelés és bérmálás (p. 109-114);

            Forrásanyag: Jitianu Liviu – Robu Magda – Tófalvi Emese, Hitünk alapjai. A katekizmus dogmatikai tételei. Tankönyv a XI. osztály számára, Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár 2007 (a tételek utáni számok a könyv oldalszámait jelölik).

            Eredményhirdetés: a felvételi vizsga után néhány nappal a Rektorátus értesíti a felvételizőt a helyi plébánoson keresztül.

            Bővebb információ: www.seminarium.ro

            Titkárság: Ferencz Margit, Tel.: 0258 811 688, Mobil: 0745 770 134

            Rektor: Ft. dr. András István, Mobil: 0752 245 060, E-mail: sis.rektor@gmail.com


Szám: 477/2022

Beiratkozás és képességvizsga a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba – 2022

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2022/2023-as iskolai évben induló IX. osztályának 24 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük egyetlen tanévben sem kisebb 9-nél, és 2022. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.

Szeretettel várják mindazok jelentkezését, akik a Főegyházmegye központjában, történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, esetleg kántori/papi hivatást éreznek lelkükben, vagy – egyszerűen – katolikus/hitvallásos iskolában szeretnének továbbtanulni.

Tanintézményünkben a kántori oklevelet is meg lehet szerezni. (A kántorképzésre ­– mely opcionális és ingyenes – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők iratkozhatnak már IX. osztály kezdetén. A felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik szaktanár-karnagy által, délutáni órákban és hétvégeken – évfolyamonként heti 2-2 órában.)

A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – jelenleg mindössze évi 1.600 /azaz havi 200/ lejért; amennyiben ez az összeg változna, a szülőket idejében értesítjük).

A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), így a „Bani de liceu” a szerényebb jövedelmű családok esetében (max. 500 lej/családtag jövedelem esetén), Bécsi Szent István Egylet ösztöndíja, mely 4 évre szól a tanulmányi-szociális-magaviseleti helyzet alapján (egy osztályban, a létszámtól függően 3-7 tanuló részesülhet ebben, értéke a 2021/22-es tanévre 1060 lej volt), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola–otthoni lakhely közti vasúti (menet-jöveti) utazást is biztosít - az érvényben levő rendelkezések alapján.

A felvételizni szándékozók mielőbb jelentsék ezen szándékukat a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán – személyesen szüleik, plébánosuk (vagy iskolai hitoktatójuk) révén - adataik nyilvántartásba vételéért:

Tel./Fax: 0258-819869 (09.00-14.00) --- gmgkdirector@gmail.com

 

KÉPESSÉGVIZSGA

 

MAGYAR ANYANYELVBŐL – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és – RÓMAI KATOLIKUS HITTANBÓL

2022. május 11-13.

A beiratkozási lap mellékletének (Anexă la fişa de înscriere) kiadása a helyi iskolákban.

2022. május 16-17.

Beiratkozás ANYANYELVI és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA.

2022. május 20.

Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása

2022. május 23.

A vizsgaeredmények kifüggesztése. Esetleges óvások iktatása a titkárságon.

2022. május 27.

Végleges eredményeinek kifüggesztése és közlése a megyei központokba.

2022. június 08.

A VIII. osztály lezárásai alapján aktualizálják a képességvizsgázottak felvételi helyzetét (javítóvizsga, bukás, év-halasztás esetén.

2022. június 30.

A megyei felvételi központok értesítik a képességvizsgát szervezett líceumot a tanulók által az országos felmérőn elért felvételi eredményekről.

2022. július 01.

A líceum által felvett tanulók névsorának jóváhagyása, a tanulók beírása.

2022. július 04.

A sikeresen felvételizett tanulók névsorának továbbítása az Országos Felvételi Központba.

     

 

KÉPESSÉGVIZSGÁZTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS MENETE:

 

A.

Interjú, amelyet ”admis - elismert / respins - elutasított” minősítéssel értékelnek;

ez a következőkből áll:

a) a dikció (kiejtés) ellenőrzése: ima/vers elmondásával, a jelölt választása szerint;

b) annak indoklása, hogy miért szeretne teológiai szakképzési iskolába (GMGK) menni;

B.

Érdemjeggyel értékelt vallásismereti teszt (VCR/verificarea cunoștințelor religioase), mely a következőkből áll:

 - két tizedesjegyig, kerekítés nélkül kiszámított V-VIII. osztályos évi átlagok számtani középarányosa - római katolikus vallás tantárgyból, melynek minimális átlaga legalább 7-nek kell lennie.

MEGJEGYZÉS:

- a vallási ismeretek ellenőrző tesztje (VCR) a képességvizsga (APT/aptitudini) végső osztályzata.

 

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni. Ez alkalommal az ellenőrző könyvecskét is be kell mutatni.

 

A Beiratkozási lappal együtt kell leadni a dossziét, mely a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
 2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

     (Fişa de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

 1. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
 2. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolat.
 3. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolat.
 4. Keresztelési (és bérmálási - annak, aki már bérmálkozott) anyakönyvi kivonat;
 5. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

 

Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, Str. Păcii, nr. 4., 510009 ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869 (9.00-14.00), E-mail: gmgkdirector@gmail.com,Website: www.gmgkliceum.ro

 

Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

 

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)

Gyulafehérvár, 2022. április 8.

† Gergely

érsek s.k.