III. / 2023. KÖRLEVÉL (2023. március 31.)

2023. / III. KÖRLEVÉL

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön


Szám: 1175/2023

            Húsvéti üzenet

A húsvétvasárnapi hirdetések vagy a húsvéthétfői szentbeszéd keretében felolvasható:

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Hívek!

„Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt.” (Lk 24,5-6)

A hét első napján, a két ragyogó ruhájú férfi szájából hangzott el a szelíden korholó, de egyben bíztató üzenet: Jézust, az élőt, nem a halottak között kell keresni, mert feltámadt. Majd a két férfi emlékezteti a Jézust kereső asszonyokat arra, amit Ő előre megjövendölt: „Az Emberfiának – mondta – a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad.” (Lk 24,7). Természetesnek tartották a buzgó asszonyok, hogy a halottról gondoskodni kell, az angyalok viszont a természetfelettire figyelmeztetik őket, hiszen Jézus egy magasabb rendű életbe ment át.

Az angyalok szava hozzánk is szól, hiszen oly sokszor mi is az asszonyokhoz hasonlítunk: annyira összezavar az élet, hogy nem találjuk Jézust az élők között, ezért visszatérünk a sírhoz. Napjaink tele vannak terhekkel, lehangoló eseményekkel: a háború, a világban lévő békétlenség,de a s zűkebb környezetünkben, saját házunk táján is jelen lévő széthúzás, ellenségeskedés, harag és önzés. Gyakran nem találjuk a jóságot, az irgalmasságot, a szeretetet, a békét. Mintha „megölték” volna gonosz szándékokkal, fegyverekkel, önzőséggel, és csak a sírhoz megyünk el, hogy megadjuk a végtisztességet. Tele vagyunk sokszor negatív gondolatokkal, csak a rosszat, a lebénító erőket látjuk. Olykor a jövőképünk is lehangoló: főegyházmegyénk fogyatkozó közösségei (híveinknek alig 15%-a gyakorolja hitét), az egyedül maradt szülők és nagyszülők, akik csak az okos telefon által látják gyermekeiket és unokáikat, az anyagi javakért való küzdelem, majd az ebből származó ellenségeskedés, a papi és szerzetesi hivatások nagy méretű csökkenése, romladozó templomok és lelkek.

Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt.” A figyelmeztetés nekünk is szól. Ez a kérdés kell bennünket előre lendítsen, a jövő felé. Nem viselkedhetünk mi is olyan csüggedten, reményvesztetten, erőtlenül, mintha Jézust a halottak közé sorolnánk. Ő nincs többé a sírban: feltámadt, él! Jézust nem a halottak között kell keresni, nem lehet csak múlt időben beszélni Róla. Ő nem az, aki volt valamikor, aki élt egyszer, hanem él ma is, most is és mindörökké. Nem halt meg ma sem az emberi jóság, a másokért vállalt áldozat, a bíztató jóakarat, a felemelő és bátorító szó. A kereszténység ma is élő, nem egy szellemi hagyaték, hanem egy élő személy ma is friss és ragyogó kisugárzása. Jézusunk ma is él, és az életre hív minket.

Keressük hittel, hiszen megmondta, hogy velünk marad a világ végezetéig. Jelen van az Igéjében, a szentségekben, a szentmisét bemutató pap személyében, az együtt imádkozó közösségben. Jelen van ott, ahol szegénység, szenvedés és nélkülözés van.

A feltámadt Krisztus többé nem hal meg, hanem él és cselekszik az egyházban és a világban rajtunk keresztül. Váljunk pozitív emberekké, örömteli keresztényekké, cselekvő szeretet-közösségekké. Tegyünk jót, álljunk nélkülöző embertársaink mellé a szép, a jó, az igaz, az értékek, az igazság, az élet győzelméért.

Feltámadásával Jézus visszaadta az újrakezdés hitét, reményét. Arra indít bennünket, hogy a sok gonoszság és rossz ellenére ma is érdemesnek tartsuk jónak lenni. Ez az igazi életállapot: küzdeni a rossz ellen, mert a jóság, az irgalmasság, a szeretet ma is tud győzni. A lehetetlen helyzetekben is reménnyel tölt el az Ő jelenléte.

Legyen minden nap a feltámadása ünnepe! A harangok zúgásával a mi életünk is hirdesse az életet, a reményt, az új életet. Legyenek közösségeink élő, a Feltámadt Krisztust hirdető közösségek. Lépjünk ki megrögzött szokásainkból, szomorúságunkból, nyíljunk meg az öröm és a reménység távlatai felé, és keressük a lehetőséget az élet kisugárzására. Ez a bizonyosság töltse el a mi szívünket is ezen a Húsvéton, és hirdessük, hogy Jézus Krisztus feltámadt, Jézus Krisztus él!

A feltámadt Krisztus töltsön el élettel mindannyiunkat – Áldott Húsvéti Ünnepet!

 

              † László                                                               † Gergely

            segédpüspök                                 érsek, katolikus örmény apostoli kormányzó


Szám: 1178/2023

Nagycsütörtöki olajszentelés és a papi ígéretek megújítása

Tisztelettel és szeretettel hívom Paptestvéreimet a nagycsütörtöki olajszentelési szentmisére, amely délelőtt 10 órakor kezdődik a székesegyházban. A szentmisét a DunaTV élőben közvetíti. A szentmise keretében megáldom a betegek és katekumenek olaját, és megszentelem a krizmát, valamint megújítjuk a papi ígéreteket. Kérem, hogy albát mindenki hozzon magával, kazulát biztosítunk. A beöltözés az érseki hivatal földszinti folyosóján történik, ahonnan körmenetben vonulunk a székesegyházba. Az ünnepi szentmise után szerény agapéra hívom és várom Paptestvéreimet az érseki palota emeleti nagytermébe.


Szám: 1182/2023

Diakónusszentelés főegyházmegyénkben

2023. április 22-én a székesegyházban de. 11 órától bemutatott ünnepi szentmise keretében Dr. Kerekes László püspök főegyházmegyénk számára diakónussá szenteli a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet öt V. éves akolitusát:

  1. Czirják Ottó – Csíkmadaras
  2. Ferencz Egon József – Gyergyószárhegy
  3. Hosszu Norbert Lajos – Kézdimartonos
  4. Kajtár Zsolt László – Gyimesközéplok
  5. Nagy Ferenc – Deményháza

            Imádkozzunk értük, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennük!


Szám: 1197/2023

Nagypénteki gyűjtés a Szentföld megsegítésére

Emlékeztetem a Főtisztelendő Paptestvéreket a 2022./XII. Körlevélben meghirdetett idei gyűjtésekre. 2023. április 7-én, Nagypénteken a Szentföld megsegítésére szervezünk gyűjtést.  A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. április 17-ig a Főegyházmegyei Főhatósághoz továbbítják a következő bankszámlára: IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.


Szám: 1200/2023

Direktórium szerkesztése

Köszönetemet és hálámat fejezem ki Exc. és Ft. Tamás József ny. segédpüspök úr eddigi türelmes és szeretettel végzett munkájáért, amellyel végig kísérte direktóriumunk szerkesztését.

A Direktórium szerkesztését 2023. február 28-tól T. Mihály András liturgiára szakosodott csíkszentgyörgyi segédlelkészre bíztam. Vezérelje a Bölcsesség Lelke ebben a feladatkörben is. Kérem, hogy a direktóriummal kapcsolatos bárminemű kérdéssel, észrevétellel és meglátással közvetlenül hozzá forduljanak.


Szám: 1210/2023

Útmutató az egyházi anyakönyvek vezetéséhez és kezeléséhez című főegyházmegyei kiadvány

Örömmel értesítem a Paptestvéreket, hogy megjelent a Gyulafehérvári Főegyházmegye anyakönyvvezetési iránymutatása Útmutató az egyházi anyakönyvek vezetéséhez és kezeléséhez címmel, dr. Bernád Rita-Magdolna szerkesztésében. A kiadvány két kis kötetből tevődik össze: I. Történeti áttekintés és II. Módszertani kézikönyv.

A kiadványból minden plébánia részére egy-egy példányt küldünk. Kérjük, támogassák a kiadványt 30 lej adománnyal, fizessék be az összeget a főesperesi hivatalokba, ahonnan ezt majd továbbítják a Főegyházmegyei Főhatósághoz. A kiadványt iktassák a plébánia kézikönyvtárának állományába. Tisztelettel kérem, hogy az anyakönyvek vezetését és tárolását, valamint az anyakönyvi másodpéldányok készítését a továbbiakban a kézikönyv iránymutatásai szerint végezzék.

Módszertani kézikönyv elektronikus változata megtalálható a CONTEX nyilvántartó program Dokumentumok menüpontjának Szabályzatok alpontjánál.

Az anyakönyvek és másodpéldányaik lelkiismeretes írásáért ez úton is hálámról és megbecsülésemről biztosítom Főtisztelendő testvéreimet.


Szám: 1212/2023

Beiratkozás és képességvizsga a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (GMGK) felvételit hirdet a 2023/2024-es tanévre. A felvételi időpontja: 2023. május 19.

A felvételizni készülők jelezzék ezen szándékukat – személyesen vagy szüleik, plébánosuk iskolai hitoktatójuk révén – a GMGK igazgatóságán, legkésőbb 2023. május 16-ig. Tel./fax: 0258-819 869 (09:00 – 14:00 óra között), mobil: 0787-863 262, gmgkdirector2022@gmail.com.

A felvételivel kapcsolatos részletes tudnivalók megtalálhatóak a www.gmgkliceum.ro weboldalon.

Szeretettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, népszerűsítsék ezt a tanulási lehetőséget, ismertessék a szülőkkel és a fiatalokkal az iskola jelentőségét, értékeit.

A székesegyház és a papnevelő intézet szomszédságában működő, nagy múltú tanintézmény – közismert nevén „Kántoriskola“ – az iskolai oktatás mellett hagyományos, keresztény értékrendű, szeretetteljes nevelést kínál. A kulturális és lelki programok, a közösségben megélt ünnepek és mindennapok egyedi, különleges iskolai szellemiséget és hangulatot biztosítanak az itt tanulók jóllétéhez, valamint formálódásához, fejlődéséhez. A családias jellegű bentlakásos élet a közösség fontosságára és szeretetére tanít meg, ugyanakkor életre szóló élmények és barátságok forrása.

Az érettségire való felkészülés mellett magas színvonalú zenei képzésre és a kántori oklevél megszerzésére is lehetőség van (a kántorképzés opcionális és ingyenes). A diákokat jól képzett, lelkes, elhivatott pedagógusok és papok kísérik, támogatják és nevelik, azzal a közös céllal, hogy a rájuk bízottak felismerjék és kövessék élethivatásukat, és magabiztos, cselekvő emberekké, Istent és embertársaikat szolgáló felnőttekké váljanak.


Szám: 1213/2023

Hitoktatói jóváhagyások

Az Egyházi Törvénykönyv 773-780 és 796-806 kánonjai szabályozzák az iskolai katekézist. Ugyancsak érvényes az iskolára az a „Protokollum”, amelyet a Romániai Katolikus Püspökkari Konferencia a Nevelés- és Kutatásügyi Minisztériummal – a Kultuszügyi Államtitkárság láttamozásával – kötött, s amely szabályozó hatással bír az iskolai hitoktatás, a hitoktatók és a teológiai líceumokban működő pedagógusok esetében.

A plébánosokra hárul az a feladat, hogy a – megfelelő szakvégzettséggel rendelkező – iskolai hitoktatók/hittanárok számára ajánlással folyamodjanak a főhatósághoz / főegyházmegyei főtanfelügyelőséghez a kultusz jóváhagyásának (avizul cultului) kiállítása céljából. Az érvényes ajánlás feltételezi az illető hittanár teológiai és pedagógiai felkészültségének, erkölcsi megfelelőségének, hitéletének ismeretét plébánosa részéről.

A kultusz jóváhagyása elengedhetetlen a címzetes (tituláris) tanári versenyvizsgákon az iskolai hittankatedrák betöltéséhez, és szükséges a már címzetes (rendes tanári állású) státussal rendelkezők esetében más kádermozgási folyamatoknál (katedrakiegészítés, didaktikai norma kiegészítése, óraadás, álláscsere stb.).

Mivel a hagyományos postai út lassú, és nem mindig megbízható, a gördülékeny és gyors ügyintézés érdekében kérjük a plébános urakat, hogy idejében juttassák el a jelentkező hittanárok számára kiállított ajánlásokat a főhatósághoz – lapolvasott (szkennelt) formában – a következő e-mail címre: laszlo.gal@romkat.ro.

Gyulafehérvár, 2023. március 31.                                                                   †Gergely

                                                             érsek s.k.