VIII. / 2023. KÖRLEVÉL (2023. szeptember 24.)

2023. / VIII. KÖRLEVÉL

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön


Szám: 2732/2023
Megbízatások főegyházmegyénkben

- 2023. október 1-jétől Ft. Kovács Péter Pál nyárádtői plébánost felmentettem eddigi beosztásából és székelyszentkirályi plébánossá neveztem ki.
- 2023. október 1-jétől Ft. Bara Lászlót, eddigi megbízatásaiban megerősítve, a nyárádtői és maroskeresztúri plébániák kormányzójává neveztem ki.


Szám: 2756/2023
Szentírás-vasárnapi gyűjtés

Szeptember 30-án emlékezünk Szent Jeromos áldozópapra és egyháztanítóra. A jeles bibliafordítóra való tekintettel, a II. Vatikáni Zsinat rendelkezései nyomán szeptember utolsó vasárnapján Szentírás vasárnapját ünnepeljük.
A Szentírás üzenete terjesztésének elősegítése céljából Szentírás vasárnapján, szeptember 24-én Főegyházmegyénkben idén is gyűjtést szervezünk a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) javára. Kérem Paptestvéreimet, hogy szeptember 17-én a szentmisék keretében tájékoztassák a híveket a főegyházmegyei gyűjtésről.
A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. október 6-ig a Főegyházmegyei Főhatósághoz továbbítják a következő bankszámlára:
IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.


Szám: 2750/2023
Székesegyházunk búcsúja, Papnevelő Intézetünk tanévnyitója, Isten szolgálja Márton  Áron püspök halálának 43. évfordulója

2023. szeptember 29-én, pénteken, Szent Mihály főangyal ünnepén, főegyházmegyénk és székesegyházunk védőszentjének napján 11.00 órai kezdettel tartjuk a székesegyház búcsúját.

Az ünnepi szentmisére szeretettel hívom és várom Paptestvéreimet és Híveimet.

Mint minden évben, idén is az ünnephez társul Papnevelő Intézetünk tanévnyitója, ünnepélyes Veni Sancte-val. Imádkozzunk kispapjainkért, a nevelőkért és tanárokért, papi hivatásokért!
Ez a nap Isten Szolgája Márton Áron püspök halálának 43. évfordulója. Imádkozzunk boldoggá és szentté avatásáért!


Szám: 2758/2023
Bérmálások 2024-ben

Tisztelettel értesítem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a jövő évben a bérmálás és az azt követő főpásztori vizitáció a Kovászna-Brassói, a Gyulafehérvári, a Szeben-Fogarasi és az Erzsébetvárosi főesperesi kerületekben lesz. Szeretettel kérem a Paptestvéreket, hogy a bérmálkozókat a rendes plébániai hittanórákon kívül, a bérmálási felkészítők keretén belül készítsék fel.
A rendkívüli, azaz a fenti főesperesi kerületeken kívüli bérmálás igénylését kérem a Főegyházmegyei Főhatósághoz folyó év november 30-ig felterjeszteni. Rendkívüli bérmálás kérhető, ha a bérmálkozók száma legalább 50 fő. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév.


Szám: 2766/2023
Első éves kispapjaink
Az idén hat fiatal nyert felvételt a Megtestesült Bölcsességről nevezett Szemináriumunkba (SIS) és kezdi el a felkészülést a papi szolgálatra, valamint a tanulmányokat a Római Katolikus Teológiai Kar Pasztorálteológiai Intézetében (BBTE). Főegyházmegyénknek négy új kispapja van:
1. Hajdó Árpád – Kadics-Bethlenfalva
2. Imre Balázs-Szilamér – Csíktaploca
3. Kántor Patrik – Görgényüvegcsűr
4. Mag Arnold József – Székelyudvarhely – Szent Miklós
Isten segítse őket felkészülésükben!


Szám: 2772/2023
Missziók vasárnapi gyűjtés

2023. október 22-én, évközi 29. vasárnapon, a Missziók vasárnapján, minden szentmisén a missziók javára történik a perselyezés.
A begyűlt adományokat a főesperesi központok összesítik, ahonnan 2023. október 31-ig a Főegyházmegyei Főhatósághoz továbbítják a következő bankszámlára:
IBAN: RO83 RNCB 0003 0232 6550 0001, BCR Alba Iulia.
Főtisztelendő Paptestvéreimnek köszönöm a közreműködésüket, kedves híveimnek pedig szeretetteljes áldozatukat.


Szám: 2773/2023
Klerikusi állapotból származó jogok és kötelezettségek alóli felmentések

2020. február 22. óta az Apostoli Szentszék a következő klerikusoknak adott felmentést a klerikusi állapotból származó jogok és kötelezettségek alól (laicizálás):

1. Puskás Attila
2. Bálint Lajos OFM


Szám: 2774/2023
Plébániai levéltárak kiegészítése

Mint ismeretes, főegyházmegyénk területén összesen nyolc gyűjtőlevéltár létesült az egyházközségi archívumok megfelelő őrzése céljából: Gyulafehérváron, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, Szamosújváron és Csíkszeredában.
Az iratanyagok összegyűjtési folyamatában nyújtott segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm és kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet, hogy a későbbiekben előkerülő dokumentumokról értesítsék levéltárosainkat a leveltar@romkat.ro címen, a 0726-122.808 vagy a 0748-331.538 telefonszámokon, hogy azokat értékük szerint tudjuk restaurálni, digitalizálni és biztonságos körülmények között őrizni.

Gyulafehérvár, 2023. szeptember 14-én,
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén                              † Gergely
                                                                                                                 érsek s.k.