VII. / 2023. KÖRLEVÉL (2023. június 29.)

2023. / VII. KÖRLEVÉL

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

 

Székhelyükön


Szám: 2056/2023

Személyi és szervezeti változások főegyházmegyénkben

Folyó év augusztus 1-jével az alábbi személyi változásokra kerül sor a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében.

A. Újmisések

2023. június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén pappá szenteltem a gyulafehérvári székesegyházban két diakónusunkat. A szentelést követően megkapták kinevezésüket első szolgálati helyükre:

 • Ferencz Zsoltot a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébániára,
 • Virág Istvánt a szászrégeni plébániára neveztem ki segédlelkésznek.

 

B. Segédlelkészek

 • Bereczki Attila-Szabolcsot a Brassó-Bolonya plébánia segédlelkészévé neveztem ki.
 • Pál Áront felmentettem a Brassó-Bolonya plébánia segédlelkészi beosztásából és a medgyesi plébánia segédlelkészévé neveztem ki.
 • Albert István-Csabát felmentettem a szászrégeni plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a gyergyóremetei plébániára segédlelkésznek.
 • Olasz Bélát felmentettem a Kézdivásárhely-Kanta plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániára segédlelkésznek és a Tamási Áron Gimnáziumba iskolalelkésznek.
 • Ilyés Lehelt felmentettem a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkészi és a Tamási Áron Gimnázium iskolalelkészi beosztásából és kineveztem a Kézdivásárhely-Kanta plébániára segédlelkésznek és a Nagy Mózes Elméleti Líceumba iskolalelkésznek.
 • Fülöp Sándor-Szabolcsot felmentettem a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánia segédlelkészi beosztásából és kineveztem a zetelaki plébániára segédlelkésznek.

 

C. Plébánosok, lelkészek, plébániai kormányzók

 • Csíki Szabolcsot, egyéb megbízatásaiban megerősítve, felmentettem a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészi beosztásából.
 • Csapai Árpád-Szilárd csíkszeredai egyetemi lelkészt felmentettem eddigi beosztásából.
 • Simon Imre imecsfalvi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és kineveztem Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkésznek és csíkszeredai egyetemi lelkésznek.
 • Obermájer Ervin-Istvánt, viceposztulátori és posztulátori feladatkörében megerősítve, felmentettem a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia kisegítő lelkészi beosztásából és kineveztem Imecsfalva plébánosává.
 • Boga Norbert medgyesi segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és pusztakaláni plébánossá neveztem ki.
 • Kovács István-László gyergyóremetei segédlelkészt felmentettem eddigi beosztásából és kőhalmi plébánossá neveztem ki.
 • Ráduly István-Zsolt kőhalmi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és Torda plébánosává, valamint a sínfalvi plébánia kormányzójává neveztem ki.
 • György Ferenc tordai plébánost és sínfalvi plébániai kormányzót felmentettem eddigi beosztásából és aranyosgyéresi plébánossá, valamint Harasztos plébániai kormányzójává neveztem ki.
 • Szőcs Csaba szászfenesi plébánosra rábíztam Alsójára filia ellátását is.
 • Ifj. Szász János pusztakaláni plébánost felmentettem eddigi beosztásából és Fenyéd plébánosává, valamint a küküllőkeményfalvi plébánia kormányzójává neveztem ki.
 • Táncos Levente-György küküllőkeményfalvi plébánost és fenyédi plébániai kormányzót felmentettem eddigi beosztásából és csíkkozmási plébánossá neveztem ki.
 • Fejér Mátyás csíkkozmási plébánost felmentettem eddigi beosztásából és bögözi plébánossá neveztem ki.
 • Madarász Attila bögözi plébánost felmentettem eddigi beosztásából és csíksomlyói plébánossá neveztem ki.
 • Papp Antal zetelaki plébánost felmentettem eddigi hivatalából.
 • Balázs Imre zetelaki kisegítő lelkészt felmentettem eddigi beosztásából.
 • Göthér Gergely csíksomlyói plébánost felmentettem eddigi beosztásából és zetelaki plébánossá neveztem ki.
 • Dr. Ágoston Ferenc segesvári plébánost felmentettem eddigi beosztásából és a csíktaplocai plébánia kisegítő lelkészévé neveztem ki.
 • Puskás Attilát, a Temesvári Egyházmegyéből való visszatérése után, segesvári plébánossá neveztem ki.
 • Drócsa László nyárádszeredai plébánost felmentettem eddigi beosztásából és csíkmindszenti plébánossá neveztem ki.
 • Dr. Bakó Csongort, marosvásárhelyi kórházlelkészi megbízatásában megerősítve, nyárádszeredai plébánossá neveztem ki.
 • Gábos Zoltánt, eddigi megbízatásaiban megerősítve, sepsibükszádi plébánossá neveztem ki.
 • Bilibók Géza tusnádfürdői plébánost felmentettem a sepsibükszádi plébánia kormányzói beosztásából.
 • Faragó Istvánt, eddigi megbízatásaiban megerősítve, Fotos, Martonos, Étfalva, Zoltán és Gidófalva filiák ellátásával bíztam meg.
 • Nagy József kézdimartonosi plébánost felmentettem az ojtozi plébánia kormányzói beosztásából.
 • Csomós László berecki plébánost kineveztem az ojtozi plébánia kormányzójává.
 • Ifj. László Istvánt, eddigi feladatkörében megerősítve, a lengyelfalvi plébánia kormányzójává neveztem ki.
 • Palkó Ágostont, eddigi megbízatásaiban megerősítve, Hidegvölgy filia ellátásával bíztam meg.

 

D. Változások a központban

 • Hurgoi Sándort, a Szombathelyi Egyházmegye papját, július 1-ei hatállyal kezdődően főegyházmegyénkbe inkardináltam és a gyulafehérvári Papnevelő Intézet fegyelmi prefektusává neveztem ki.

E. Nyugállományba vonultak

 • Csató Béla, 79. életévét betöltött székelylengyelfalvi plébánost, hűséges szolgálatát megköszönve, felmentettem eddigi beosztásából és nyugállományba engedtem. Jó egészséget és áldott, hosszú nyugdíjas éveket kívánok.
 • Demeter Gergely csíkmindszenti plébánost saját kérésére felmentettem eddigi hivatalából. Szolgálatát megköszönve, kívánok jó egészséget.
 • Balázs Gyula, 75. életévét betöltött aranyosgyéresi plébánost, egészségi állapotára való tekintettel, felmentettem eddigi hivatalából. A szórványban töltött hosszú szolgálatát megköszönve, jó egészséget és áldott nyugdíjas éveket kívánok.

F. 75. Évüket betöltött papok

 • Bakó Antal gyergyóremetei plébánost,
 • Bartalus Zoltán Jakab madéfalvi plébánost,
 • Fábián Zoltán csíkszentimrei plébánost és
 • Szilveszter Imre-Gábor hidegségi plébánost megerősítettem hivatalukban.

 

G. Szerzetes papok

 • Fr. Csáki Ferenc Fülöp OFM újmisést – Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök, érseki helynök előterjesztését elfogadva – székelyudvarhelyi lelkésszé neveztem ki.

Szám: 2097/2023

Kántorvizsga időpontja

A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság szervezésében ebben az évben is kántorvizsgát tartanak azok részére, akik a szükséges ismeretek elsajátítása után kántori oklevelet szeretnének szerezni. A II. vatikáni zsinat tanítása szerint a szent zene „minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik, leginkább azért, mert a szent szövegeket kísérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és a teljességhez tartozó része” (SC 112). A liturgiában a szent zene, az ének nem díszítő elem, nem hozzátoldás, hanem a liturgia része.

A kántorvizsgára XII. osztályt végzett, abszolválási diplomával rendelkező jelentkezőket fogadnak, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek. Sikeres vizsga esetén kántori oklevelet csak azok kaphatnak, akik érettségi diplomával is rendelkeznek.

A kántorvizsgára augusztus 30-án, szerdán 8.30-tól kerül sor a csíksomlyói ferences kolostorban. A vizsga díja 200 lej.

Jelentkezni 2023. július 31-ig Ft. Farkas László szentkeresztbányai plébánosnál lehet, kizárólag a laszlo.farkas@romkat.ro e-mail címen.


Szám: 2115/2023

Őszi és adventi papi rekollekciók

 

A 2023-as és 2024-es évek pasztorális témája a Megújuló közösség. A magunk és közösségeink megújulási vágyának felszítására október 16-20. között a főesperesi kerületekben kerületi lelkipásztori napra hívjuk a lelkipásztorokat. A megújulás első lépése, hogy vágyjunk önmagunk és közösségeink megújulására. E rekollekciós találkozás alkalmával jobban megértjük a megújulási folyamatot, a 2024. év pasztorális törekvéseit.

Tervezett program:

 • 09.00 – találkozó
 • 09.15 – a téma felvezetése a munkadokumentum segítségével.

Ráhangoló evangéliumi rész: A tékozló fiú története (Lk 15,11-32),

 • 09.30 – I. kiscsoport: az atyai ház értékei
 • 10.30 – szünet
 • 11.00 – II. kiscsoport: távol az atyai háztól
 • 12.30 – III. kiscsoport és kiértékelő: visszatérés az atyai házba, és új élet kezdete
 • 14.00 – ebéd, majd hazautazás.

 

Nr

Időpont

Főesperesi kerület

Előadó

1.

Október 16.,

hétfő

Kézdi-Orbai

P. Urbán Erik OFM

2.

Gyergyó

Márton József és Simó Gáspár

3.

Október 17.,

kedd

Kovászna-Brassó

Csomós László

4.

Maros, Küküllő

Szénégető István

5.

Október 18.,

szerda

Alcsík-Kászon, Felcsík

P. Urbán Erik OFM és Simó Gáspár

6.

Kolozs-Doboka, Belső-Szolnok

+Kerekes László

7.

 

Október 19.,

csütörtök

Székelyudvarhely

Márton József és Simó Gáspár

8.

Gyulafehérvár, Hunyad, Szeben-Fogaras, Erzsébetváros

+Kerekes László és Şcheianu Ciprian

 

Köszönetemet fejezem ki a Főtisztelendő Főesperes uraknak a munkáért, a szervezésért és a paptestvérek biztatásáért. Egyúttal kérem, hogy kerületeikben szervezzék meg az adventi lelkinapot.

A két rekollekció lezajlásáról, az adventi rekollekciós nap témájáról és a részvételről továbbra is jelentést kérek.

 


Szám: 2124/2023

Érseki Hivatal nyári programja

 

Alkalmazottjaink szabadságának biztosítása, valamint a takarékos és észszerű energia-fogyasztás céljából is, az előző évhez hasonlóan a Gyulafehérvári Főegyházmegye Érseki Hivatala július 24. és augusztus 4. között zárva lesz.

Tisztelettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy a szükséges iratokat idejében igényeljék.

Gyulafehérvár, 2023. június 29-én,

Szent Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepén                          †Gergely

                                                                                                   érsek s.k.