Beiratkozás és képességvizsga a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba

A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2017/2018-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2017. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.
 
Előszeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni.
 
A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészí-tés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – hétvégeken, vizsgáztatás pedig a 11. osztály végén már lehetséges. Szintén opcionálisan – intenzív angol nyelvtanulási lehetőséget is biztosítunk azoknak, akik vállalják (szabadidejük rovására).
 
Az I. szesszióban felvételizni szándékozók 2017. május 10-ig jelentsék be ezen szándékukat plébánosuk ­– vagy plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk révén a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán:
 
Tel./Fax: 0258-819869
 
 
Az előző tanévekkel szemben, idén csak két felvételi szesszió lesz, a következők szerint:

  I. szesszió

ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból

2017. május 22-23.

- Beiratkozás ANYANYELVI PRÓBÁRA* és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA

(a helyi iskola által kiadott beiratkozási lap mellékletével - Anexă la fişa de înscriere).

2017. május 24-27.

- Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása

2017. május 29.

- Az anyanyelvi próba és képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. A sikeresen vizsgázott tanulók beírása – ők nem kell számítógépes elosztásra jelentkezzenek!

* Az anyanyelvi próba azon tanulóknak szükséges, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt.

 

II. szesszió2017. szeptember 04.

- Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).

2017. szept 05.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása.

- A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése.

- A felvett tanulók beírása.

RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI

Aki hisz, üdvözül című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt):

Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) – A szentségekről általában: a). a 7 szentség felsorolása, osztályozása; b). Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) – Bűnbocsánat esetében: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltatója, felvevője, hatása. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)

 

 Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt):

Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assziszi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114–116.).

Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga):

A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük:

 • a megfelelő parancsolat pontos idézése;

 • miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés?

 • hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?

***

A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.

A nemzeti tesztvizsgák után leadandó beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

 1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);

 2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap

(Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;

 1. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);

 2. Ellenőrző könyvecske (csak be kell mutatni);

 3. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolatot beiratkozáskor készítünk róla;

 4. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készítünk;

 5. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;

 6. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).

 Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, Str. Păcii, nr. 4., 510009 - ALBA IULIA, Tel/Fax: 0258-819869.

E-mail: gmgkdirector@gmail.com

Website: www.gmgkliceum.ro

 Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában.

A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)

 

*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***

(GMGK-igazgatóság)

 

 

(részlet az I./2017. érseki körlevélből)