A gyulafehérvári főegyházmegye Márton Áron püspökre emlékezik

Érseki körlevél a püspökké szentelés 75. évfordulójára - See more at: http://www.romkat.ro/hu/node/4607#sthash.xIY4KbPx.dpuf

Érseki körlevél Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára
Központi megemlékezés Kolozsváron, a szentelés színhelyén

*    *    *

A gyulafehérvári Márton Áron emlékkiállítás bővítése

Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulóján a kolozsvári központi és a Főegyházmegye-szerte tartott megemlékezések mellett Gyulafehérváron a székesegyház emlékkiállításának bővítésével kapcsolódtak az ünnepség-sorozathoz. Gyulafehérváron, Márton Áron püspök egykori püspöki székhelyén, a székesegyházban korábban (2006-ban) létrehozott emlékkiállítást a Bethlen Gábor Alap támogatásának jóvoltából két érintőképernyős infóterminállal egészítették ki. Az egyik terminál a székesegyház északi tornyának földszinti helyiségében levő kiállítótérben kapott elhelyezést, a másik pedig a székesegyházban.
Az érintőképernyőAz infóterminálok feltöltött anyaga bővebben ismerteti Márton Áron püspök életét, válogatást közöl írásaiból és külön kitér a szentté avatási eljárásra. Az emlékkiállítás panóin megjelenő szövegek és a képanyag a Püspök egész életútját nyomon követik. Az infóterminálra feltöltött anyagok mindezt kiegészítik, filmekkel bővítik, sőt eredeti hanganyagok (Márton Áron beszédeinek felvételei) is meghallgathatók rajta. A három nyelven – magyarul bővebben, románul és angolul - bemutatott és folyamatosan bővíthető szemléltető anyag, feltehetően sok érdeklődőnek fog újabb ismereteket továbbítani nagy Püspökünk, Márton Áron személyéről és életútjáról.
Mivel Márton Áron iránti tisztelet nem korlátozódik csupán a jelentős februári megemlékezéshez, és egész évben megülhető, feltehető, hogy az év folyamán e célból is sokan fognak Gyulafehérvárra látogatni. Az emlékkiállítás bővítésével Márton Áron tisztelői, valamint az érdeklődő turisták korszerű formában és több nyelven juthatnak ismeretekhez.
A Bethlen Gábor Alap-nak köszönet az anyagi támogatásért.

*    *    *

Márton Áron sepsiszentgyörgyi szobraFebruár 12-én, a kerületi papság és Hajdu János főesperes részvételével ünnepi hálaadó szentmisével emlékeztek Isten szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulóján a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban. A szentbeszédben Ft. Szabó Lajos kanonok-plébános, akit Márton Áron püspök szentelt pappá,  arról szólt, hogy ő milyennek ismerte meg a szemináriumi évek alatt. El­sősorban hiteles embernek, akit élete végéig formált az Isten. A szentmise után a meg­emlékezés egy 26 perces kis­film levetítésével folytatódott, majd a temp­lomkerti szobornál László Károly színművész elszavalta a székely püspök gyermekkori imáját, és elhelyezték a kegyelet koszorúit.

*    *    *

A szentkatolnai egyházközségben az ünnepélyes megemlékezéseket február 16-án tartottuk mind a három templomban: Kézdimartonfalván, Hatolykán és Szentkatolnán.
A filiákban plébánosunk, Opra István atya beszélt olvasmányai alapján a nagy püspökről. Röviden Áron püspök üzenetét a mai kor számára így foglalta össze: ha a szülők úgy nevelik gyermekeiket, hogy azok érezik, van fölöttük Isten, aki törvényt adott, amit be kell tartani, akkor több lesz a becsületes ember, valamint a papi és a szerzetesi hivatás. Ha a fiatalok jól meggondolják, megfontolják életük értelmét és célját több lesz a boldogabb ember életpályáján és a házasságban. Ha a felnőttek makacs kitartással dolgoznak és még a nehézségek között sem veszítik kedvüket, sikeresebbek lesznek ők és életképesebb a mi nemzetünk. Ahol ez nem érvényesül, ott még bőven akad tenni való. S azzal fejezte be, hogy Márton Áron és az ő családja példa arra, hogy ezek nem lehetetlenek egyetlen székely ember számára sem itt Erdély földjén.
A központi ünnepség Szentkatolnán zajlott. A meghívott Szabó Lajos pap bácsi, a sepsiszentgyörgyi szent József templom plébánosa volt, akit elkísért Pakó Benedek atya is. Az ünnepélyes bevonulás után megáldották a Márton Áron zászlót, amely a szentmise alatt az oltár mellett volt elhelyezve.  Kezdetre felcsendült a Pakó Benedek atya által írt Márton Áron himnusz az Adeste Fideles karácsonyi gregorián ének dallamára. Ferencz Lacika elszavalta Bajor Andor Márton Áronról c. versének egy részletét. Az eddig borús ég kivilágosodott és ünnepségünk hátralevő ideje alatt, a Nap sugarai ragyogták be templomunkat. Mintha az ég is ünnepelt volna ezen a napon. A szentmise szentbeszédében Szabó Lajos atya saját élményei alapján mutatta be Márton Áront, mint a hiteles, a hit és az imádság emberét. A szónok szerint ezeket a jó tulajdonságait szüleitől kapta. Élményei közül csupán egyet említsek meg röviden: elmondta, hogy teológus korában, amikor be voltak osztva ministrálni a nagy püspökhöz, gyakran előfordult, hogy gondterhelten érkezik a szentmisére. De a mise végeztével és az azt követő imádsággal, kisimultak a ráncok és eltűntek a gondfelhők arcáról. Az imádság minden megoldott. Hallhattuk azt is, hogy amikor az I. világháború után otthon gazdálkodott, nem futott el a kétkezi munka elől, de azt is érezte, hogy neki ennél másabb a küldetése. Amikor püspök lett, talán ez is közre játszott jelmondatának megválasztásában: Nem futok el a munka elől! Vállalom a munkát!
Az egyetemes könyörgés kifejezetten erre az alkalomra íródott, amelyet plébánosunk fogalmazott meg, és a volt ministránsaink olvastak fel.
A szentmise végén a templomban lelkileg feltöltődve, onnan kilépve egy emlékképet is kaptunk, amelyen nagy püspökünk volt látható szentelése alkalmával, ezzel a felirattal: Márton Áron püspökké szentelése, Kolozsvár 1939. február 12.
Kérjük Istent és reméljük, könyörgésünk meghallgatásra talál, hogy minél hamarabb szentjeink társaságában tisztelhessük székelye népünk nagy szülöttjét, a XX. század Erdélyének „emberkatedrálisát”, az igazságnak őrét, az üldözöttek védelmezőjét és népének a mennyben is jó pásztorát, Márton Áron püspökünket. (Kozma Katalin, Szentkatolna)

*    *    *

A Márton Áron püspök boldoggá avatási peréről készült dokumentumfilm csíkszentdomokosi ősbemutatójára került sor azon rendezvénynek a keretében, melyet 2014. február 16-án délután szerveztek a falu nagy szülötte püspökké szentelésének 75. évfordulójának megünneplesére.
Már az ünnepi műsort megelőzően, a vasárnap délutáni szentmisére megérkezett az a 60 fős zarándokcsoport, melyet az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának önkéntesei, Horváth Enikő és Máyai Erzsébet, valamint Ferencz Kornélia szerveztek.
A szentmise után, fél öttől kezdődött ünnepséget a Csíkszentdomokosi Ifjúsági Szervezet tagjai készítették elő és irányították, akik tizenéves korukat meghazudtoló komolysággal, elkötelezettséggel és professzionalizmussal álltak a rendezvény mellé és biztosították a filmvetítéshez szükséges technikai feltételeket is.
A filmbemutatót megelőzően Lázár Csilla bemutatta Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről című kötetet, egyúttal köszönetet mondva a csíkszentdomokosiaknak az előző években megrendezett Márton Áron-konferenciákhoz nyújtott segítségért, valamint Bodó Mártának, aki a könyvet megjelentető Verbum Kiadó főszerkesztőjeként gondoskodott arról, hogy minden tudományos  kívánalomnak megfelelő kiadvány szülessék a 2012-ben Csíkszentdomokoson lezajlott konferencia anyagából. A könyvismertető ugyanakkor támpontokat nyújtott a levetítendő film megértéséhez is, ugyanis a kötet szerzői közül többen is, történészek, egyháztörténészek a filmben is megszólalnak.
Lövétei Lázár László, a Székelyföld folyóirat valamint a Székely Könyvtár könyvsorozat főszerkesztője mutatta be a Márton Áron: Válogatott írások és beszédek című kötetet, mely ugyancsak azt hivatott szolgálni, hogy Áron püspök legfontosabb társadalmi üzenetei, tanítása minél szélesebb közönséghez eljusson.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Maksay Ágnes, a Márton Áron boldoggá avatása film rendezője, aki arról vallott, mi késztette őt arra, hogy a boldoggá avatási eljárásban járatlan hívek és laikusok számára a film eszközeivel jobban megvilágítsa azt, hogy mit tehetünk mi, katolikus hívek és Márton Áron püspök tisztelői azért, hogy a boldoggá avatás mihamarább bekövetkezhessék. A filmvetítést követően a több mint háromszáz fős közönség archív felvételről meghallgatta Márton Áron egyik papszentelési beszédének részletét, és ezzel az üzenettel a szívében távozott mindenki a két és fél órás rendezvényről. (Lázár Csilla, Csíkszentdomokos)

Kapcsolódó:
Márton Áron boldoggá avatási pere, Maksay Ágnes dokumentumfilmje
Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről
Márton Áron: Válogatott írások és beszédek

*    *    *

Márton Áron szobra SzászrégenbenSzászrégenben áll boldogemlékű Márton Áron püspök legelső szobrainak egyike. Az egyházközség minden jelentősebb ünnepét a szobor előtt kezdjük meg, ezzel is tisztelegve nagy főpapunk előtt.
A püspökszentelés évfordulóját a szászrégeni plébániatemplomban, a lourdesi Boldogasszony emléknapjának estéjén, február 11-én ünnepeltük. A Betegek Világnapja jó alkalom volt arra, hogy Isten Szolgája Márton Áron püspök közbenjárását is kérjék beteg testvéreink, akiknek a betegek szentségét is kiszolgáltattuk.
A megemlékező beszédet Ft. Vízi Zakariás, a kolozsvári Mária Szíve plébánia esperes-plébánosa tartotta. (T. Balla Árpád, plébános)

*    *    *

A kézdivásárhelyi Szentháromság plébánia megemlékezése

A marosvásárhelyi ünnepi szentmisén elhangzott szentbeszéd hangfelvétele

Érseki körlevél Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára - See more at: http://www.romkat.ro/hu/content/erseki-korlevel-isten-szolgaja-marton-aron-puspokke-szentelesenek-75-evfordulojara#sthash.PwkZfMBj.dpuf

*    *    *

A főegyházmegye határain túl

Február 12-én Isten szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulóját Budapesten szentmisével ünnepelték, a Rózsák terén található Árpádházi Szent Erzsébet plébániatemplomban. A szentbeszédet Soós Károly diakónus mondta, a magyarországi Márton Áron Társaság elnöke.

Márton Áron kezdőoldal
Aktuális: hírek, események
Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulója

Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulója