A húsvéti ünnepkör szertartásainak rendje

Tekintettel a rohamosan terjedő COVID-19-járványra, az idei húsvéti ünnepkörünket a hagyományostól eltérő módon kell megszerveznünk és megünnepelnünk. Fontos azonban, hogy – a megengedett korlátok közt – mindent megtegyünk keresztény életünk legnagyobb ünnepének méltó megünnepléséért. Szükségünk van az erőt adó és gondunkat viselő Feltámadottra.

Figyelembe véve a világi hatóságok rendelkezéseit, valamint az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció előírásait, a nagyheti szertartásokat az alábbi rend szerint végezzük:

1. A szertartások időpontjáról, azok közvetítési módjáról mindenki maga dönt. Az időpontokról kérjük értesíteni a híveket, hogy otthonaikból ők is bekapcsolódhassanak a szertartásokba.

2. A teljes nagyheti szertartásokat élő adásban közvetítjük a székesegyházból a templom.ro oldalon:

  • Virágvasárnap: 10 órától.
  • Nagycsütörtök, utolsó vacsora emlékére: 18 órától.
  • Nagypéntek: 15 órától keresztúti ájtatosság, amelyet a nagypénteki szertartás követ.
  • Nagyszombat, húsvéti vigília: 19 órától.
  • Húsvétvasárnap: 10 órától.

A liturgikus cselekmények időpontjait úgy választottuk meg, hogy azok ne essenek egybe a Szentatya által végzett szertartások időpontjával.

A román nyelvű hívek a sfantaliturghie.ro oldalon követhetik a szertartásokat az alábbi időpontokban:

  • Virágvasárnap: 9.30 órától (Kolozsvár, Piarista)
  • Nagycsütörtök, utolsó vacsora emlékére: 18 órától (Brassó, Szent Kereszt)
  • Nagypéntek: 15 órától – keresztúti ájtatosság, utána a nagypénteki szertartás (Petrozsény, Szent Borbála)
  • Feltámadási szertartás: 19 órától (Kolozsvár, Piarista)
  • Húsvétvasárnap: 10 órától (Brassó, Szent Kereszt)

Mindazok, akik nem az online felületeken keresztül kapcsolódnak be a székesegyházunkból és a templomainkból közvetített szertartásokba, magyar nyelven a DunaTV, román nyelven pedig a TVR2 tévéadók szertartás-közvetítéseit követhetik. 

3. Az állami előírásokat betartva, zárt ajtók mögött, hívek nélkül végezzük a szertartásokat, a kántor és sekrestyés segítségével.

4. Virágvasárnap elmarad a körmenet. A székesegyházi szertartásokon a Misekönyvben lévő II. formát, a templomokban tartott szertartásokon pedig a III. formát alkalmazzuk. Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció utasításainak értelmében érvényes a hívek – otthonaikban e célból előkészített – barkaágainak az élő közvetítés során történő megáldása.

5. A krizmaszentelési misére a fennálló helyzet miatt későbbi időpontban kerül sor, amit majd közlünk.

6. Nagycsütörtökön minden pap kivételesen engedélyt kap arra, hogy ezen a napon, megfelelő helyen nép nélküli misét (magánmisét) celebráljon. A lábmosás szertartása elmarad. Az Utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele. Az Oltáriszentséget továbbra is a tabernákulumban kell őrizni.

7. Nagypénteken a szokásos tíz könyörgés után a mostani alkalomra írt tizenegyedik könyörgést is elimádkozzuk (lásd 1. sz. melléklet). A Szent Kereszt előtti hódolat szertartásánál egyedül a celebráns csókolja meg a keresztet. A szokásban levő szentsír-állítás és őrzése elmarad.

8. Húsvéti vigília: „A vigília ünnepélyes megkezdése: a Lucernárium (Fényünnepség)” részből elmarad a tűz megáldása. A húsvéti gyertya meggyújtását követően a körmenetet kihagyva hangzik fel a Húsvéti Örömének (Exultet). Ezt követi az Ige liturgiája. „A keresztség liturgiájá”-nál csak a keresztségi fogadást (fogadalmakat) újítjuk meg. A szentmise végén elmarad a szokásos feltámadási szertartás, valamint az ezt követő körmenet. A zárókönyörgés után a szentségkitétel következik, majd a Te Deum, a Tantum Ergo, és befejezésként a szentségi áldás. Az áldás után elénekeljük a Mennynek Királyné Asszonya imát, majd a kivonulási énekkel véget ér a szertartás.

9. Húsvétvasárnapi eledelszentelés: A Kárpát-medence legnagyobb húsvétvasárnapi eledel-szentelésére Csíkszeredában idén reggel 8 órakor kerül sor. A Szent Kereszt Plébánia által közvetített szertartás, amelyet Exc. és Ft. Tamás József ny. segédpüspök végez, online követhető a templom.ro oldalon.  Ahogy a barkaszentelésnél, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció utasítása értelmében ez esetben is érvényes az otthon e szándékkal előkészített eledelek élő közvetítés során történő megáldása.

10. A nagyheti és húsvéti szertartások idején a liturgikus előírásoknak és a helyi szokásoknak megfelelően harangozzunk, ezzel is jelezve híveinknek, hogy a templomban a pap végzi a liturgiát.

Igyekezzünk kihasználni minden online felületet és egyéb kommunikációs lehetőséget, hogy híveinket kellőképpen fel tudjuk készíteni arra, hogy idén ugyan más lesz ünnep, de virtuális módon, lelki közösségben együtt ünnepeljük mindannyian a Húsvétot!

(részlet a 2020/IV. érseki körlevélből)