I. körlevél

D. a J. Kr.!

Valamennyi T. Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön


Szám: 128–2014.

Köszönet a 2013-as évi támogatásért

Minden polgári év végén templomainkban hálaadó szentmisét mutatunk be és köszönetet mondunk a mindenható Istennek az elmúlt évben kapott kegyelmekért, ajándékokért, lelkiekért és anyagiakért egyaránt. Megköszönjük a jó Istennek a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, hisz Isten ezek révén is végtelen szeretetéről biztosít minket.

Mindezek mellett szeretnék még egyszer köszönetet mondani a jó Istennek végtelen szeretetéért, gondviselő jóságáért, amellyel az elmúlt esztendőben is elhalmozott bennünket.

A jó Isten után köszönetet mondok az Úr szőlőjében, a pasztorációban dolgozó Paptestvéreimnek, a plébánosoknak, a segédlelkészeknek, az egyházi intézményeinkben, iskoláinkban tevékenykedőknek áldozatos munkájukért, a rájuk bízottakért végzett fáradozásaikért. Isten bőséges áldása kísérje és tegye gyümölcsözővé a közösségért végzett munkájukat.

Szívből jövő köszönetemet és hálámat fejezem ki híveim önfeláldozó szeretetéért, a sok imáért, jóságért, a fáradságos fizikai munkáért, és nem utolsó sorban azért az anyagi támogatásért, amellyel az elmúlt esztendőben is támogatták a plébániák, a templomok, kápolnák, egyházi intézményeink, főegyházmegyei központunk, papnevelő intézetünk, iskoláink, szórvány plébániáink életét, biztosítva ezzel megmaradását, fennmaradását. Isten bőséges áldása kísérje minden lépésüket az újesztendőben, óvja és védelmezze, kísérje és segítse mindnyájukat.

Köszönettel tartozom a külföldi segélyszervezeteknek, nyugatiaknak és az anyaországiaknak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapnak nagylelkű támogatásukért.

Köszönöm a hazai Vallásügyi Államtitkárságnak a jó együttműködést, az államsegélyeket, a különböző pályázatok támogatását. Köszönetet mondok a Megyei Önkormányzatok, a Polgármesteri Hivatalok vezetőinek, hogy plébániáink, egyházi intézményeink, iskoláink az elmúlt esztendőben is részesülhettek nagylelkű támogatásaikban.

Mindezekért a jótéteményekért Isten bőséges áldását kérem mindannyiuk életére és további szolgálatára.

Íme, néhány bevételi adat a 2013-as esztendőből:

2013

Lej

Külföldi segélyszervektől pályázatokra

2 392 145

Román államtól

Vallásügyi Titkárság

Fizetésekre

9 575 680

Pályázatok plébániáknak

435 000

Megyei Tanácsok

Pályázatok plébániáknak

1 934 000

Plébániáktól

 

 

1 551 190

Más forrásokból

kamat, szponszorizálás

 

114 436

gazdasági tevékenység

 

168 991

kiadványok

 

246 124

Egyházmegyei segélyalap

 

 

285 052

Házbérek

 

 

1 116 952

Összesen:

17 819 570

A köszönetek mellett szeretném kérni Kedves Paptestvéreimet és Híveimet, hogy az elkövetkező időben se feledkezzenek meg egyházközségük, valamin Főegyházmegyénk támogatásáról. Tudjuk, hogy híveink közül is sokan rászorulnak a támogatásra. Éppen ezért, szívből felajánlott adományaik sokkal kedvesebbek a jó Isten előtt.

Hálám és megbecsülésem jeleként, szeretettel küldöm Tisztelendő Paptestvéreimnek és Kedves Híveimnek, imádsággal kísért főpásztori áldásomat.

Gyulafehérvár, 2014. január 20.

 

† György s.k.

       érsek


Szám: 175–2014.

Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulója

A jó Isten kegyelméből, folyó év február 12-én emlékezünk Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 75. évfordulójára.

A központi megemlékezésre, a szentelés színhelyén, Kolozsváron kerül sor, melynek során háromnapos rendezvénnyel tisztelegnek nagy püspökünk emlékének.

A főegyházmegye más helységeiben is szerveznek megemlékező ünnepségeket.

Ezúton kérem Tisztelendő Paptestvéreimet, hogy február 9-én – vasárnap, és 12-én – a szentelés napján – emlékezzenek meg a jeles évfordulóról.        

A szentmise bevezetőjében és a szentbeszédben is emlékeztessük híveinket Márton püspök úr erényeire és buzdítsuk példájának követésére a szenvedések viselésében, a helytállásban és a példás keresztény élet megélésében.

Az egyetemes könyörgésekben kérjük Istent, adja meg mindanyiunk kitartó imájára, hogy mielőbb szentjeink között tisztelhessük volt főpásztorunkat.

Szeretettel kérem Tisztelendő Paptestvéreimet, hogy a szentmisék végén, ezután is imádkozzák híveikkel együtt a hivatalos imát (Istenünk, Te Áron püspököt…) – Isten Szolgája Márton püspök boldoggá avatásáért.


Szám: 81–2014.

Szent József említése a szentmise kánonjaiban

A Szentségi Kongregáció dekrétumában már közölte nyolc katolikus világnyelven (latin, angol, spanyol, olasz, portugál, francia, német, lengyel) Szent József említésének a betoldását. Ezek használata tehát máris kötelező volt.

Főegyházmegyénkben öt nyelven miséznek: latinul, magyarul, románul, németül és olaszul. Meg kellett várni a magyar és a román változat szentszéki jóváhagyását, hogy egyszerre írjuk elő Szent József említését.

Latin: (Prex eucharistica II, III et IV) cum beato Ioseph, eius Sponso,

II. kánon: „ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, beato Ioseph, eius Sponso, beatis Apostolis”

III. kánon: „cum beatissima Virgine, Dei Genetrice, Maria, cum beato Ioseph, eius Sponso, cum beatis Apostolis”

IV. kánon: „cum beata Virgine, Dei Genetrice, Maria, cum beato Ioseph, eius Sponso, cum Apostolis”

 

Magyar: (II., III. és IV. eukarisztikus ima) Szent Józseffel, az ő jegyesével,

II. kánon:hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal

III. kánon:elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal

IV. kánon:hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal

 

Román: (Rugăciunea Euharistică a II-a, a III-a şi a IV-a) cu Sfântul Iosif, soţul ei,

II. kánon: „împreună cu Fericita Născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu fericiţii apostoli”

III. kánon: „cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu fericiţii apostoli”

IV. kánon: „împreună cu fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soţul ei, cu apostolii”

 

Német: (Eucharistisches Hochgebet II, III und IV) mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam,

II. kánon: „mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln”

III. kánon: „mit der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen heiligen Aposteln”

IV. kánon: „mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Joseph, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln”

Olasz: (Preghiera eucaristica II, II e IV) con san Giuseppe, suo sposo,

II. kánon: „insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli”

III. kánon: „con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli”

IV. kánon: „con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli”


Szám: 60–2014.

Jubiláns papjaink 2014-ben

A jó Isten végtelen kegyelméből Paptestvéreink közül többen az idén emlékeznek szentelésük 25., 50., illetve 70. évfordulójára.

Az Enchiridion Indulgentiarum LEVaticana 41999, 73 27. pontja szerint a 25. (ezüst), az 50. (arany), a 60. (gyémánt) és a 70. (rubin) papszentelési évfordulókat látja el teljes búcsúval a jubiláns és a szentmiséjén résztvevők számára. A jubiláns pap ekkor megújítja papszentelésben tett ígéreteit.

(Magyarul: A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek, Szent István Társulat, Budapest 2000, 94.)


Ezüstmisés (25 év):

Balázs Ferenc                                      –          Marosvásárhely–Szent Kozma és Damján

Botár Gábor                                        –          Székelyudvarhely–Kis Szent Teréz

Böjte P. Csaba OFM                           –          Déva / Szászváros

Fejér Lajos                                          –          Kilyénfalva

Fekete Tamás                                      –          Zabola

Işvanca Alois                                      –          Radnalajosfalva

Major Sándor                                      –          Kápolnásfalu

Mátyás Károly                                    –          Székelyudvarhely–Szent Miklós

Salamon József                                   –          Gyimesbükk

Szabó Ernő                                          –          Linz (Ausztria)

Tímár Mátyás                                      –          Gyergyószentmiklós–Szent Miklós

Varga Vince                                        –          Kiskapus

 

Aranymisések (50 év):

Bartalis Árpád P. János OFM –          Kaplony

Bartis László                                       –          Szárhegy

Oláh Domokos                                    –          Székelyudvarhely – Pastor Bonus Papi Otthon

 

Rubinmisés (70 év):

Bodoni Árpád                                     –          Borbánd

A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet 2014. június 25-én, szerdán – Gyulafehérvárra, más egyházmegyés jubilánsokkal együtt.

Délelőtt 11.00 órától hálaadó szentmisét mutatunk be a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért.

A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom jubiláló testvéreimet, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel meghittebbé tegyük ünneplésünket.Szám: 69–2014.

Papi lelkigyakorlatok 2014-ben

 

 1. Nyári lelkigyakorlat Csíksomlyón a Ferences Kolostorban:
 • 2014. június 23-án déltől – június 26-a délig tart.
 • A lelkigyakorlatot P. Timár Asztrik OFM atya vezeti.
 • Jelentkezni lehet a Segédpüspöki Hivatalnál, vagy a Ferences Kolostornál.
 • A részvétel napi költsége 50 RON.

 

 1. Nagyböjti lelkigyakorlat a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánia adminisztrálásában levő Súgásfürdői Villában:
 • A lelkigyakorlat 2014. március 10-én, hétfőn 1000 órakor kezdődik szentmisével – és március 13-án, csütörtökön fejeződik be ebéddel.
 • A lelkigyakorlatot Excellenciás és Főtisztelendő Msgr. Tamás József segédpüspök, általános helynök úr vezeti.
 • Jelentkezni lehet a Sepsi-Barcasági Főesperesi Hivatalnál, vagy a Krisztus Király Plébánián.
 1. A jezsuiták szervezésében:
 • Március 10. hétfő este 7-től – 14. péntek reggelig, a kolozsvári Manréza Központban.
 • November 10. hétfő este 7-től – 14. péntek reggelig, a kolozsvári Manréza Központban.

Szám: 129-2014.

Papi rekollekciók időpontjai 2014-ben

Már az előző években is szerepelt – mint visszatérő probléma –, hogy a negyedévenként sorra kerülő rekollekciós összejövetelekről vagy koronagyűlésekről egyesek, különböző okokra hivatkozva, távol maradnak.

Korábban az volt a kifogás, hogy későn kapták az értesítést és előzőleg más tevékenységet programoztak be.

Évtizedekre visszamenő hagyomány alapján szervezzük a rekollekciós napokat. Évente négy alkalommal, ugyanazon napon szoktuk a különböző kerületek lelkipásztorait papi gyűlésre hívni.

A fenti nehézség elkerülése érdekében, az alábbiakban közöljük az idei papi lelkinapok, kerületekre leosztott időpontjait.

Rekollekciós

központ

Nagyböjti

lelkinap

Tavaszi

tanulmányi

lelkinap

Őszi tanulmányi

lelkinap

Adventi

lelkinap

Marosvásárhely

március 17

május 19

október 13

december 1

Gyergyószentmiklós

március 18

május 20

október 14

december 2

Csíksomlyó

március 19

május 21

október 15

december 3

Székelyudvarhely

március 20

május 22

október 16

december 4

Kézdivásárhely

március 17

május 19

október 13

december 1

Sepsiszentgyörgy

március 18

május 20

október 14

december 2

Kolozsvár

március 19

május 21

október 15

december 3

Gyulafehérvár

március 20

május 22

október 16

december 4

A lelkinap témáját és az előadók személyét a gyűlés előtt fogjuk kiértesíteni. Ezúton kérjük azon kerületek főespereseit, ahol a papi gyűlések helye változik, hogy időben közöljék a soron következő rekollekciónak helyet adó plébánia nevét.

Ismételten felkérjük a főesperes urakat, hogy minden rekollekció után, írásban jelentsék a távolmaradók nevét, a távolmaradás indoklásával. Sajnos, ennek az elvárásnak sokan nem tettek eleget az elmúlt évben.

Mindannyiunk közös érdeke, hogy saját és egymás lelki üdvét is előmozdítsuk. Érvényes ide is az apostol figyelmeztetése, hogy vigyázzak „…míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak”.

(1 Kor 9,27)


Szám: 97–2014.

Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője

Az idén is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét. Erre Gyulafehérváron kerül sor 2014. február 10-13. között. A résztvenni szándékozók részvételi szándékukat február 5-ig jelentsék a Hittudományi Főiskola irodáján.

Bár minden kántor számára kötelező a jelenlét, mégis az a kérésünk, hogy csak olyanok jelentkezzenek, akik komolyan veszik a programot.

A továbbképző programja február 10-én hétfőn 1500 órakor kezdődik Veni Sancteval a teológia kápolnájában. A lelkigyakorlatos továbbképző lelki moderátora T. Veres Sándor-Levente kászonújfalvi plébános.

Arra kérjük Tisztelendő Paptestvéreinket, hogy erre az időre szabadságolják kántoraikat és fizessék ki számukra a részvételi és utazási költségeket.

A részvételi díj 200 RON személyenként.


Szám: 45–2014.

Bérmálások 2014-ben

Ebben az évben bérmálást végzünk a Sepsi-Barcasági, Szeben-Fogarasi, Erzsébet-városi, valamint a Gyulafehérvári Főesperesi Kerületekben. Megismételjük ide vonatkozó, korábbi rendelkezésünket.

A bérmálás a fenti kerületekben az alább közölt beosztás szerint történik. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az ötévenként sorra kerülő bérmálás után főpásztori vizitációt is végzünk.

A bérmálás és vizitáció rendje a következő:

1. Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A fíliák igényszerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás. Kihasználom az alkalmat, hogy néhány lényeges szempontra is felhívjam Paptestvéreim figyelmét:

 •  A bérmálási fogadás, a lehető legegyszerűbb formában történjék.
 •  A szentmise elején a plébános (esetleg a gondnok) köszöntőjén túl, legfennebb csak egy szavalat legyen, amely lehetőleg a szentség fontosságára, az ünnep jelentőségére hívja fel a figyelmet. Egyéb kiegészítő programokkal ne nyújtsák a liturgia keretét.
 •  Kifejezett kérésem, hogy az ünnepi asztal is szerény felhozatalú legyen. Az ebédnél leves és második – előétel nélkül. A vacsoránál is elég egyetlen fogás.
 • Kerüljük a túlzást mindenben! Gondoljunk a nélkülöző és nehéz körülmények között élő testvéreinkre.

 

2. A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. A vizitációt a kiküldött és lelkipásztorok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük, a bérmálástól függetlenül. Ennek időpontját később fogjuk közölni a plébánosokkal. A vizitáció alkalmával, minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak, s ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel áttekintését külön szakember végzi.

Hatványozott figyelmet fordítunk a hitoktatás (hangsúlyozottan a plébániai hitoktatás) ellenőrzésére.

vElengedhetetlenül fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!

vEgyben kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.

vA bérmálkozók alsó korhatára továbbra is marad a betöltött 15. életév.

            SEPSI-BARCASÁGI KERÜLETBEN:

 

1.

Május

1

csütörtök

de. 10

Sepsibükszád

2.

Május

1

csütörtök

du. 5

Illyefalva

3.

Május

2

péntek

de. 10

Málnásfürdő

4.

Május

2

péntek

du. 5

látogatás a fíliákba

 

5.

Május

3

szombat

de. 10

Székelyudvarhely–Szent Miklós

6.

Május

3

szombat

du. 5

Székelyudvarhely–Kis Szent Teréz

7.

Május

4

vasárnap

de. 10

Székelyudvarhely–Szent György

 

8.

Május

4

vasárnap

de. 10

Kézdivásárhely–Boldog Özséb

Május 5-7.

Püspökkari Konferencia – CER Plenaria – Nagyváradon, a görögkatolikus püspökségen

9.

Május

8

csütörtök

de. 10

Mikóújfalu

10.

Május

8

csütörtök

du. 5

Zalánpatak

11.

Május

9

péntek

de. 10

Sepsiköröspatak

12.

Május

9

péntek

du. 5

Sepsiszentgyörgy–Őrkő

13.

Május

10

szombat

de. 10

Sepsiszentgyörgy–Szent Benedek (magyar)

14.

Május

10

szombat

du. 5

Sepsiszentgyörgy–Szent Benedek (román)

15.

Május

11

vasárnap

de. 10

Sepsiszentgyörgy–Szent József

16.

Május

11

vasárnap

du. 5

Sepsiszentgyörgy–Krisztus Király

17.

Május

12

hétfő

de. 10

Barót

18.

Május

12

hétfő

du. 5

látogatás a fíliákba

19.

Május

13

kedd

de. 10

Miklósvár

20.

Május

13

kedd

du. 5

Ürmös

21.

Május

14

szerda

de. 10

Kőhalom

22.

Május

14

szerda

du. 5

Homoróddaróc

Május 15. – Márton Áron ünnepség Gyulafehérváron

Május 16-18. – Anton Durcovici püspök boldoggá avatása Jászvásáron

23.

Május

19

hétfő

de. 10

Szentivánlaborfalva

24.

Május

19

hétfő

du. 5

látogatás a fíliákba

25.

Május

20

kedd

de. 10

Uzon

26.

Május

20

kedd

du. 5

látogatás a fíliákba

27.

Május

21

szerda

de. 10

Zernyest

28.

Május

21

szerda

du. 5

Rozsnyó

 

Május 22. – templomszentelés Gyergyóremetén

29.

Május

23

péntek

de. 10

Hétfalu–Türkös (templombúcsú)

30.

Május

23

péntek

du. 5

Feketehalom

31.

Május

24

szombat

de. 10

Brassó–Belváros (magyar)

32.

Május

24

szombat

du. 5

Brassó–Belváros (román)

33.

Május

25

vasárnap

de. 10

Brassó–Szent Kereszt (román)

34.

Május

25

vasárnap

du. 5

Brassó–Bolonya (magyar)

GYULAFEHÉRVÁRI KERÜLETBEN:

35.

Május

26

hétfő

de. 10

Brád

36.

Május

27

kedd

de. 10

Nagyenyed

37.

Május

27

kedd

du. 5

Tövis

38.

Május

28

szerda

de. 10

Verespatak

39.

Május

29

Áldozó-csütörtök

de. 10

Kiskapus (templombúcsú)

40.

Május

30

péntek

de. 10

Szászsebes

41.

Május

31

szombat

de. 10

Borbánd

42.

Június

1

vasárnap

de. 10

Gyulafehérvár

43.

Június

1

vasárnap

du. 5

Zalatna

SZEBEN-FOGARASI ÉS ERZSÉBETVÁROSI KERÜLETEKBEN:

44.

Június

2

hétfő

de. 10

Szentágota

45.

Június

2

hétfő

du. 5

Bólya

46.

Június

3

kedd

de. 10

Erzsébetváros

47.

Június

4

szerda

de. 10

Segesvár

48.

Június

4

szerda

d.u.

látogatás a fíliákba

49.

Június

5

csütörtök

de. 10

Medgyes

 

50.

Június

8

Pünkösd-vasárnap

de. 10

Csíkszereda–Szent Kereszt

51.

Június

8

Pünkösd-vasárnap

de. 10

Gyergyószentmiklós–Szent Miklós

52.

Június

8

Pünkösd-vasárnap

du. 5

Gyergyószentmiklós–Szent István

53.

Június

9

Pünkösdhétfő

de. 10

Tür (templombúcsú)

 

54.

Június

14

Szombat

du. 5

Nagyszeben–Teréziánum

55.

Június

15

Szentháromság

Vasárnapja

de. 10

Nagyszeben–Belváros

(templombúcsú)

56.

Június

15

Szentháromság

Vasárnapja

du. 5

Fogaras (templombúcsú)

 


Szám: 131–2014.

Plébánosi vizsga időpontja

Ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek és szeretnék a plébánosi címet megszerezni. Az előző évekhez hasonlóan ismételten az érdekeltek tudomására hozzuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

A plébánosi vizsgára 2014. november 13-án, csütörtökön kerül sor Gyulafehér-váron. A vizsgára történő előkészület és a vizsga letétele jó alkalom arra, hogy a korábban tanult anyagot felfrissítsék, és ennek folytán jobban elmélyítsék.

Megismételjük korábbi rendelkezésünk ide vonatkozó részét:

A plébánosi vizsga szabályzatának 2. §-ban ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.

Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal eleget szeretnénk tenni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy eredményesen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.

A magunk részéről ismételten kérni és buzdítani tudjuk azon Paptestvéreket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.


Szám: 157–2014.

Olvasókanonoki kinevezés

Borbély Gábor apostoli protonotárius, kanonok halálával megüresedett a Gyulafehérvári Főszékeskáptalan olvasókanonoki helye. Ebbe a tisztségbe, a Főszékeskáptalan előzetes megkérdezése után, eddigi tevékeny-sége elismeréseként Főtisztelendő Msgr. id. Szász János pápai káplán, tb. kanonok, petrozsényi plébános urat neveztem ki.


Szám: 98–2014.

Klérus Kongregáció – Lelkiismeretvizsgálat papok részére (lelki tükör)

1994. Nagycsütörtök keltezéssel a Klérus Kongregáció kiadta A papi élet és szolgálat direktóriuma című útikalauzát. Ezt a nagyszerű lelki eligazítást jól ismeritek, mert magyar fordítását (1995 és 22009 javí-tott kiadás, SZIT Budapest, Római Doku-mentumok XXXV.) minden végzős kispap-nak kezébe adjuk, mint a Szentatya/ Szentszék irányvonalát a papi életre.

2013. február 11-én, Lourdes-i Boldog-asszony emléknapján megjelent az „új kiadás”, amely lényegében véve a régit újítja fel, de időszerűsíti is. Alig várom, hogy ennek az új kiadásnak a magyar fordítását adhassam újmiséseink kezébe. (A jászvásári katolikus kiadó Editura Presa Bu már kiadta: Congregaţia pentru Cler, Directoriu pentru slujirea şi viaţa preoţilor. Ediţie nouă. Iaşi 2013.)

Amíg várjuk az új kiadás magyar fordítását, addig is szeretném már Paptestvéreim rendelkezésére bocsátani az eredeti olasz kiadás betétlap mellékletét: Lelkitükör Papok számára. Imádságok gyóntatás előtt és után. Nagy segítség papi lelkiéletünk megélésében. Fogadjátok szeretettel, mint a Szentatya/Szentszék gondoskodását.

KLÉRUS KONGREGÁCIÓ

LELKIISMERETVIZSGÁLAT PAPOK RÉSZÉRE (LELKI TÜKÖR)

 1. „Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.” (Jn 17,19)

Komolyan veszem az életszentséget saját papságomban? Meg vagyok győződve, hogy papi szolgálatom termékenysége Istentől jön, és hogy a Szentlélek kegyelmével azonosulnom kell Krisztussal és életemet kell adnom a világ üdvösségéért?

 1. „Ez az én testem!” (Mt 26,26)

A szentmiseáldozat benső életem középpontja? Jól felkészülök, áhítattal mutatom be, és utána elmélyedek a hálaadásban? A szentmise szokásos vonatkoztatási pontom a nap folyamán, hogy Istent dicsérjem, hálát adjak jótéteményeiért, jóakaratához folyamodjak, és engeszteljem saját bűneimért és minden ember bűnéért?

 1. „Emészt a házadért való buzgalom.” (Jn 2,17)

A Szentmisét rítusom és a meghatározott szabályok szerint mutatom be, hiteles megindoklással, jóváhagyott liturgikus könyvekből? Figyelek-e az oltárszekrényben őrzött konszekrált szentostyákra, megújítom-e azokat időnként? Gondosan őrzöm a szent edényeket? Méltósággal viselem-e Egyházam által előírt szent ruhákat, szemem előtt tartom-e, hogy Krisztus, a Fő személyében (in persona Christi Capitis) cselekszem?

 1. „Maradjatok meg szeretetemben.” (Jn 15,9)

Örömet szerez-e nekem, hogy a legszentebb Oltáriszentségben jelen levő Jézus Krisztus előtt maradhatok, elmélkedésem idején és csendes imádásban (adorációban)? Hűen kitartok-e abban, hogy a legszentebb Oltáriszentséget naponta látogassam? Az én kincsem az oltárszekrényben van?

 1. „Magyarázd meg nekünk…példabeszédedet!” (Mt 13,36)

Figyelemmel végzem-e mindennapi elmélkedésemet, igyekszem-e legyőzni a szórakzottság minden fajtáját, amely elválasztana Istentől, keresem-e az Úr világosságát, akit szolgálok?

 1. „Szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.” (Lk 18,1)

Elvégzem-e mindennap teljesen az Imaórák Liturgiáját (a zsolozsmát), méltóképpen, figyelmesen és áhítattal? Hűséges vagyok-e szolgálatom ezen a fontos vonalán a Krisztushoz fűződő elkötelezettségemhez, imádkozom-e az egész Egyház nevében?

 1. „Aztán gyere, és kövess engem!” (Mt 19, 21)

A mi Urunk Jézus Krisztus életem igazi szerelme? Örömmel tartom-e meg Isten iránti szeretetem elkötelezettségét a cölibátus önmegtartóztatásában? Időztem-e öntudatosan tisztátalan gondolatoknál, vágyaknál vagy tisztátalan cselekedeteknél; folytattam-e helytelen beszélgetéseket? A tisztaság elleni bűn közeli alkalmába beleegyeztem-e? Ellenőriztem-e tekintetemet? Megfontolt (prudens) marad-tam-e a személyek különböző csoportjaival folytatott beszélgetéseknél? Életem tanúságtételként bizonyítja-e a hívek számára, hogy a tisztaság lehetséges, termékeny és örömteli?

 1. „Ki vagy Te?” (Jn 1,19)

Szokásos magaviseletemben találok-e a gyöngeség, lustaság, kellemetlenség jeleit? Beszélgetéseim összhangban vannak-e az emberi és természetfölötti érzéssel, amellyel a papnak rendelkeznie kell? Figyelek-e arra, hogy életembe ne férkőzzenek be felületes vagy frivol sajátosságok? Minden cselekedetem egybehangzik-e papi állapotommal?

 1. „Az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” (Mt 8,20)

Szeretem-e a keresztény szegénységét? Szívemet Istenbe helyezem és elszakadok, belsőleg, minden mástól? Kész vagyok-e lemondani – hogy Istent jobban szolgáljam – jelenlegi kényel-memről, személyes terveimről, törvényes ragaszkodásaimról? Vannak-e fölösleges dolgaim, voltak-e szükségtelen kiadásaim vagy hagyom, hogy magával ragadjon a fogyasztói társadalom aggodalma? Megteszek minden lehetőt, hogy a nyugalom és a szabadság idejét Isten jelenlétében töltsem el, nem feledve, hogy mindig és minden helyen pap vagyok, azokban a pillanatokban is?

 1. „Az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad” (Mt 11,25)

Életemben előfordulnak a gőg bűnei: benső nehézségek, érzékenységek, sértődöttség, a megbocsátás elutasítása, hajlam a reményvesztésre, stb? Kérem-e Istentől az alázat erényét?

 1. „Nyomban vér és víz folyt belőle.” (Jn 19,34)

Meg vagyok győződve, hogy amikor „Krisztus személyében” járok el, akkor közvetlenül magát Krisztus Testét, az Egyházat képviselem? Elmondhatom-e őszintén, hogy szeretem az Egyházat, és hogy örömmel szolgálom növekedését, ügyeit, minden tagját, az egész emberiséget?

 1. „Te Péter vagy.” (Mt 16,18)

Nihil sine Episcopo – semmit se /tégy/ a Püspök nélkül – mondta Antiochiai Szent Ignác: ezek a szavak állnak-e papi szolgálatom alapján? Tanulékonyan fogadtam-e Főpásztorom rendeleteit, tanácsait vagy helyreigazításait? Imádkozom-e külön is a Szentatyáért, teljes egyetértésben vagyok-e vele tanításában és szándékaiban?

 1. „Szeressétek egymást” (Jn 13,34)

Megéltem-e a szeretetet paptestvéreim irányában, vagy ellenkezőleg, önzésből, érzéketlenségből vagy nemtörődömségből nem érdeklődtem irántuk? Bíráltam-e paptestvéreimet? Mellettük voltam-e, amikor testi betegségben szenvedtek vagy erkölcsi fájdalmuk volt? Megélem-e úgy a testvériséget, hogy senki sem maradjon egyedül egymagára? Paptestvéreimmel és a világi hívekkel is Krisztus szeretetével és türelmével járok el?

 1. „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.” (Jn 14,6)

Ismerem-e alaposan az Egyház tanítását? Elsajátítom-e és hűségesen adom-e tovább? Tudatában vagyok-e annak, hogy ha valaki olyat tanít, ami nem felel meg sem az ünnepélyes, sem a rendes Tanítóhivatalnak, súlyos visszaélést követ el, amely kárt okoz a lelkeknek?

 1. „Menj, de többé ne vétkezzél!” (Jn 8,11)

Isten Igéjének a hirdetése vezeti el a híveket a szentségek vételéhez. Rendszeresen és gyakran végzem-e a szentgyónásomat, állapotomnak és a szent dolgoknak megfelelően, amelyeket szolgálok? Nemeslelkűen szolgáltatom-e ki a kiengesztelődés szentségét vagyis gyóntatok-e? Bőségesen rendelkezésére állok-e a hívek lelki vezetésének, megfelelő időt szentelek-e erre a célra? Gondosan előkészítem-e a szentbeszédet (homíliát) és a hitoktatást? Buzgón és Isten szeretetével hirdetem-e az igét?

 1. „Magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek.” (Mk 3,13)

Figyelek-e arra, hogy észrevegyem a papi és a megszentelt életre szóló hivatás rügyezését? Törődöm-e azzal, hogy a hívek között felébresszem a nagyobb öntudatot: megkapták az életszentségre szóló egyetemes hivatást? Kérem-e a hívektől, hogy imádkozzanak a hivatásokért és a klérus megszentelődéséért?

 1. „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak.” (Mt 20,28)

Igyekeztem-e önmagamat feláldozni másokért a hétköznapi szolgálatban, az evangélium szellemében? Megmutatom-e az Úr szeretetét a tettek terén is? Meglátom-e a Keresztben Jézus Krisztus jelenlétét és a szeretet győzelmét? Rányomom-e hétköznapiságom bélyegét a szolgálat szellemére? A Szolgálat elválaszthatatlan formájának tekintem-e a hivatalhoz kötött tekintély gyakorlását?

 1. „Szomjazom!” (Jn 19,28)

Imádkoztam-e és feláldoztam-e magam valóban és nagylelkűen azokért a lelkekért, akiket Isten reám bízott? Teljesítem-e lelkipásztori kötelességeimet? Gondoskodom-e a meghalt hívek lelkéről is?

 1. „Asszony, nézd, a fiad!” „Nézd, az anyád!” (Jn 19,26–27)

Reménnyel telve folyamodom-e a Szent Szűzhöz, a papok Édesanyjához, hogy még jobban szeressem és megszeretessem Fiát, Jézust? Gyakorlom-e a Máriatiszteletet? Szentelek-e mindennap megfelelő időt a Szent Rózsafüzérnek? Kérem-e anyai közbenjárását az ördög, a bujaság és a világiasság ellen folytatott küzdelemben?

 1. ”Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk 23, 46)

Gondoskodom-e arról, hogy a haldoklókat elkísérjem, és a szentségeket kiszolgáltassam nekik? Megfontolás tárgyává teszem-e az Egyház tanítását a Végső dolgokról (de Novissimis) személyes elmélkedésemben, a hitoktatásban és a rendszeres igehirdetésben? Kérem-e végső állhatatosság kegyelmét, és buzdítom-e a híveket, hogy hasonlóképpen járjanak el? Gyakran és áhítattal ajánlom-e fel a megholtak lelkeiért végzett gyászmiséket?

IMÁDSÁGOK

GYÓNTATÁS ELŐTT

Add meg Uram, nekem a bölcsességet, hogy vezessen, amikor a gyóntatószékben ülök, hadd tudjam megítélni népedet igazságosságban és a Te szegényeidet ítélőképességgel. Add, hogy úgy használjam a Mennyek Országa kulcsait, hogy ne nyissam meg senkinek, aki megérdemli, hogy abból kizárják, és ne zárjam el senki előtt, aki megérdemli, hogy neki megnyissák. Add, hogy szándékom tiszta legyen, buzgóságom őszinte, szeretetem türelmes és munkám termékeny. Add, hogy tanulékony legyek, de nem gyönge, hogy komolyságom ne legyen szigorú, hogy ne vessem meg a szegényt, se ne hízelegjek a gazdagnak. Add, hogy szeretetreméltó legyek a bűnösök erősítésében, bölcs a kérdésfeltevésben és szakértő az oktatásban. Kérlek, add meg nekem a kegyelmet, képes legyek őket eltávolítani a rossztól, legyek szorgalmas abban, hogy megerősítsem őket a jóban; hogy segítsem őket jobbá válni feleleteim érettségével és tanácsaim helyességével; hogy megvilágítsam azt, ami homályos, legyek éles elméjű a bonyolult tárgyakban és győzedelmes a nehézségekben; hogy ne időzzem el hasztalan párbeszédben, se ne hagyjam, hogy megfertőzzön az, ami romlott (korrupt); hogy ne veszítsem el önmagamat, miközben másokat megmentek. Ámen.

 

GYÓNTATÁS UTÁN

Úr Jézus Krisztus, lelkek édes szeretője és meg-szentelője, kérlek, hogy a Szentlélek kiárasz-tásával tisztítsd meg szívemet minden vétkes érzelemtől és gondolattól, és végtelen kegyes-ségeddel és irgalmaddal pótold mindazt, ami szolgálatomban bűn oka lehet tudatlanságom vagy hanyagságom miatt. Szeretetreméltó sebe-idre bízom mind a lelkeket, akiket elvezettél a bűnbánatra és megszenteltél drágalátos Véred-del, hogy Te magad őrizd meg őket félelmedben és óvd meg őket szereteteddel, tartsd meg őket naponta nagyobb erényekkel, és vezesd el őket az örök életre. Aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel mindörökkön örökké. Ámen.

Úr Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, fogadd el ezt a szolgálatomat, mint felajánlást azért a méltó szeretetért, amellyel feloldoztad Szent Mária Magdolnát és minden bűnöst, aki hozzád folyamodott, és bármiben ennek a Szentségnek a kiszolgáltatásában hanyagul jártam el vagy kisebb méltósággal, pótold azt és tégy eleget méltóképpen. Legédesebb Szívedre bízok mindenkit és minden egyest, akiket meggyóntattam, és kérlek, őrizd meg és óvd meg őket bármilyen visszaeséstől, és vezess minket a jelen élet nyomorúságai után az örök örömökbe. Ámen.


Szám: 1–2014.

Elhunyt paptestvérek

1. Msgr. GAJDÓ Zoltán pápai káplán, nyugalmazott négyfalu-türkösi plébános, életének 73., papságának 50. évében – aranymiséje előtt – 2013. február 8-án, pénteken meghalt Sepsiszentgyörgyön a kórházban. Eltemették szülőfalujában, Kézidszászfaluban a templomkerítésben 2013. február 11-én, hétfőn. Ő építette az első boldoggá avatott székely, Altorjai báró Apor Boldog Vilmos vértanú győri püspök tiszteletére az első templomot Hosszúfaluban.

2. Msgr. Peter JÄGER pápai káplán, temesvári és gyulafehérvári tiszteletbeli kanonok, gyulafehérvári nyugalmazott rektor és filozófia professzor, temesvári egyházmegyés pap, életének 74., papságának 50. évében – aranymiséje előtt – 2013. február 11-én, hétfőn meghalt Gyulafehérváron a kórházban. 2013. február 18-án, hétfőn mutattak be koporsója jelenlétében gyászmisét 12 órakor a gyulafehérvári székesegyházban és 18 órakor az új-aradi plébániatemplomban, majd február 20-án, szerdán, temették el Augsburgban az Alter Ost-Friedhof temetőben édesanyja mellé.

3. Msgr. ORBÁN László pápai prelátus, c. esperes, nyugalmazott gyergyóremetei plébános, életének 95., papságának 70. évében – rubinmiséje előtt – 2013. március 11-én, hétfőn hajnalban meghalt Gyergyószentmiklóst, a Szent Erzsébet Öregotthonban. Eltemették végakarata szerint Gyergyóremetén 2013. március 13-án, szerdán, a régi templom – Hősök emlékműve szomszédságában.

4. Nt. ANDRÁS Zoltán szentszéki tanácsos, marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz Kármel beszolgáló lelkésze, nyugalmazott nyárádselyei lelkész, életének 65., papságának 37. évében 2013. március 19-én, kedden Gernyeszegen meghalt. Eltemették szülőfalujában, Csíkszentgyörgyön a templomkerítésben 2013. március 22-én, pénteken.

5. Nt. FÜLÖP Béla szentszéki tanácsos, nyugalmazott radnóti plébános, életének 57., papságának 31. évében 2013. július 12-én, pénteken, Székelyudvarhelyen meghalt a Pastor Bonus papi otthonban. Eltemették szülőfalujában, Ditróban szülei mellé a temetőben 2013. július 14-én, vasárnap.

6. Nt. POLGÁR János almásfegyverneki plébános, tiszteletbeli esperes, nagyváradi egyházmegyés pap (1980-tól), 1973-1980 gyulafehérvári egyházmegyés pap volt, életének 65., papságának 40. évében, 2013. július 30-án, kedden Almásfegyverneken meghalt. Eltemették szülőfalujában, Párincsán, Bákó megyében. 2013. július 31-én, szerdán. (A román gyászjelentés szerint Ioan Pogar szülőfaluja Vladnic, BC. Nagyváradon halt meg. Vladnicon temették 2013. augusztus 2-án, pénteken. In: Lumina Creştinului, Iaşi, septembrie 2013,23.)

7. Ft. SIKLÓDI Sándor clevelandi (Ohio, USA) Szent Imre magyar egyházközség plébánosa életének 66., papságának 42. évében 2013. július 31-én, szerdán Clevelandben, kórházban halt meg. Eltemették a clevelandi Szent Kereszt temetőben 2013. augusztus 26-án, hétfőn.

8. Ft. SIMON Miklós nyugalmazott hernádi plébános, váci egyházmegyés pap (1991-től), 1983-1991 gyulafehérvári egyházmegyés pap volt, életének 66., papságának 30. évében 2013. szeptember 16-án, hétfőn, Mohorán meghalt, ahol nyugdíjas korában kisegítő lelkész volt. Eltemették ugyanott a helyi temetőben 2013. szeptember 25-én, szerdán.

 9. Nt. KOVÁCS Jakab címzetes esperes, csatószegi nyugalmazott plébános, életének 94., papságának 66. évében 2013. szeptember 27-én, péntek este meghalt Gyergyószentmiklóst az Árpád-házi Szent Erzsébet Öregotthonban. Eltemették szülőfalujában, Székelyhodoson 2013. október 1-én, kedden.

10. Msgr. BORBÉLY Gábor apostoli protonotárius, kanonok, csíkszeredai nyugalmazott főesperes-plébános, meghalt életének 83., papságának 56. évében 2013. szeptember 28-án, szombaton hajnalban, nagygalambfalvi otthonában. Eltemették szülőfalujában, Nagygalambfalván szülei mellé a temetőben 2013. szeptember 30-án, hétfőn.
 

R. i. p. !

 

A FELTÁMADT ÜDVÖZÍTŐ LEGYEN JUTALMUK!

 

Gyulafehérvár, 2014. január 30-án

 

†György s.k.

érsek