II. Körlevél

Mellékelten megküldjük a beígért idei II. Körlevelünket, amely az iskolai hitoktatással kapcsolatos főpásztori felhívást tartalmazza.

Valamennyi lelkipásztort arra kérünk, hogy egymás után következő két vasárnap (Nagyböjt I. és II.vasárnapján), minden szentmise hirdetései keretében, olvassa fel a mellékelt körlevelet. Buzdítsátok a szülőket, hitoktatókat és magukat a hittanos diákokat is, hogy tegyenek meg mindent, a körlevélbe foglaltak érvényre juttatásáért.

A mellékletben megtaláljátok a Tanügyminisztérium ide vonatkozó rendelkezését.

Többek között ott van az űrlap, típusnyomtatvány (Anexa 1), amely kitöltésével kell az iskolai hitoktatást igényelni.

Remélhetőleg az iskolák igazgatósága eljuttatja a szülőknek az űrlapot. Ha valahol akadozik, vagy nem müködik az ügyintézés, ott kérés nélkül be kell segíteni.

Kivánunk az Úrtól mindannyiotoknak töretlen ügybuzgóságot, bölcseséget és kitartást, a jó ügy érdekében!

Áldott nagyböjti készülődést is kívánunk,s zeretettel köszöntve mindenkit –

 

Potyó Ferenc

általános helynök,

irodaigazgató


 

D. a J. Kr.!
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK
Székhelyükön
Szám: 261 – 2015.
Iskolai hitoktatással kapcsolatos felhívás
 
 
Románia Alkotmánybírósága 669/12.11.2014-es döntésében alkotmányellenesnek minősítette a Tanügyi törvény 18. paragrafusa 2. bekezdésének első tételét, mely szerint a szülő/nagykorú diák írásos kérése alapján a diáknak nem kell hittanórára járnia. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság a fent említett döntésében megerősítette a Tanügyi törvény 18. paragrafusának 1. bekezdését, mely szerint a vallás tantárgy (Religie) az iskolai törzsanyag (kötelezően tanítandó tantárgyak) része; az államilag elismert felekezetekhez tartozó gyerekek számára, létszámuktól függetlenül biztosított alkotmányos joguk, hogy részt vegyenek a saját felekezetük hittanóráin. A Tanügyminisztérium 29703/16.02.2015-ös körlevelében utasította a megyei tanfelügyelőségeket, hogy folyó év március 6-ig minden iskolában a szülők (vagy a nagykorú – 18 évet iskolakezdés előtt betöltött – diákok) töltsenek ki egy típusnyomtatványt, amennyiben szeretnék, hogy gyerekeik vallásuk szerinti hitoktatásban részesüljenek. 
Jelen körlevelünkhöz csatoljuk a megyei tanfelügyelőségek számára elküldött minisztériumi iratot, amelyben megtalálható az említett típusnyomtatvány is. 
Arra kérem Tisztelendő Paptesvéreimet és a Hittanárokat, hogy mind a vasárnapi szentmisék hirdetés rovatában, mind az iskolai hittanórákon, és az esetlegesen sorra kerülő családlátogatásokon és szülői értekezleteken hívják fel a szülők figyelmét az iskolai magyar nyelvű római katolikus hitoktatás fontosságára és az ezt igénylő típuskérések időben történő leadásának szükségességéreA fentiek népszerűsítése kapcsán kérem Tisztelendő Paptestvéreimet, hozzák híveink tudomására az alábbiakat: 
a) A vallás tantárgy továbbra is az állami törzsanyag (azaz a kötelezően tanítandó tantárgyak) része. Amennyiben a szülő/nagykorú (18 évet iskolakezdés előtt betöltött) diák írásban nem kérelmezi a római katolikus hittanórákon való részvételt 2015. március 6-ig, abban az esetben a diák lezáratlan marad vallás tantárgyból.
b) A hittanórákon való részvétel nem kérvényezése nem azt jelenti, hogy a diák más opcionális (tetszés szerint) tantárgyat választhat, hanem azt, hogy eggyel kevesebb tantárgyból lesz lezárva. (A hittanórán részt nem vevő tanulók felügyeletét az iskola köteles megoldani.)
c) Ide kívánkozik Szent Ágoston másfél évezreddel ezelőtti buzdítása, mely – az adott körülmények közt – fölöttébb időszerű, s melynek értelme: …hogy neveljük gyermekeinket Istennek, mert akkor magunknak neveljük!
d) Egyházunk minden római katolikus gyermek számára biztosítja a szakképzett hitoktatót, aki az iskolai hittanórák keretében – az alapvető vallási ismeretek átadása mellett – a gyermekek hitbeli és erkölcsi nevelésére is nagy hangsúlyt fektet.
e) Szülők, keresztszülők és bérmaszülők felelőssége, hogy a szentségkiszolgáltatásoknál vállalt kötelezettséget, az iskolai hitoktatás és vallásos nevelés igénylésével is teljesítsék.
Bízok T. Paptestvéreim és Hitoktatóink lelkes és felelősségteljes együttműködésében – az iskolák Igazgatóságaival karöltve – közös ügyünk, az iskolai hitoktatás további biztosításában.
Életükre és munkájukra Isten áldását kérve, főpásztori köszöntéssel –
 
Gyulafehérvár, 2015. február 20.
 
†György s. k.
érsek