II. körlevél – 2016. január 22.

 
D. a J. Kr.!
 
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK
Székhelyükön
 

Szám: 73–2016. 

 
Hálatelt szívvel mondunk köszönetet idén is a mindenható Istennek mindazért, amit az elmúlt esztendőben kaptunk Tőle. Hálát adunk a sok kegyelemért, áldásért, amelyben – bár meg nem érdemelten – bőségesen részesített minket.
A jó Isten után köszönetet mondok az Úr szőlőjében dolgozó Paptestvéreimnek, bármilyen beosztásban és bárhol is működjenek, valamint munkatársaiknak, Isten áldása kísérje önzetlen, fáradságot nem ismerő munkájukat.
Köszönetet mondok Főegyházmegyénkben tevékenykedő szerzeteseknek és szerzetesnőknek, a szociális intézményeinkben dolgozó alkalmazottaknak, tanároknak, nevelőknek, az önkénteseknek, hogy munkájuk által az emberek sokaságát segítették közelebb Istenhez.
Hálával tartozom kedves híveimnek a sok imáért, a plébániákon kifejtett munkájukért, a sokszor erejüket próbára tevő adakozásaikért, amelyekben templomainkat, központi intézményeinket, iskoláinkat, szórvány plébániáinkat az elmúlt évben is támogatták. Isten bőségesen áldja meg mindezért az újesztendőben.
Köszönetet mondok a külföldről kapott segélyekért, az Anyaországiaknak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapítványnak, a nyugati segélyszervezeteknek a sok támogatásért, mellyel intézményeinket, plébániáinkat, szórvány templomainkat az elmúlt esztendőben is részesítették.
Hála és köszönet a hazai Vallásügyi Államtitkárságnak a jó együttműködésért, az államsegélyek folyósításáért, a különböző pályázatok támogatásáért. Köszönetet mondok továbbá a Megyei Önkormányzatok, a Polgármesteri Hivatalok vezetőinek, hogy templomainkat, egyházi intézményeinket, iskoláinkat az elmúlt évben is támogatták. Nagylelkű segítségükért Isten bőséges áldását kérem életükre és további szolgálatukra.
 
 
A hála és köszönet mellett kérem Kedves Paptestvéreimet és Híveimet, hogy az újesztendőben se feledkezzenek meg egyházközségük, valamint Főegyházmegyénk támogatásáról. Tudom, hogy híveink is sokszor nélkülözik még a legszükségesebbeket is, és nagyon is rászorulnának bizonyos támogatásra. Éppen ezért, szívből felajánlott adományaik sokkal kedvesebbek a jó Isten előtt.
Megbecsülésem és hálám jeléül, szeretettel küldöm Tisztelendő Paptestvéreim és Kedves Híveimnek, imádsággal kísért főpásztori áldásomat.
 
Gyulafehérvár, 2016. január 10-én, Urunk Megkeresztelkedésének ünnepén.
 
György s.k.
érsek

Szám: 60–2016.

 
Örömmel hozom Tisztelendő Testvéreim tudomására, hogy ebben az évben is a jó Isten végtelen kegyelméből Paptestvéreink közül többen emlékeznek szentelésük 25., illetve 50. évfordulójára. Az Enchiridion Indulgentiarum LEVaticana4 1999,73 27. pontja szerint a 25. (ezüst), az 50. (arany), a 60. (gyémánt) és a 70. (rubin) papszentelési évfordulókat látja el teljes búcsúval a jubiláns és a szentmiséjén résztvevők számára. A jubiláns pap ekkor megújítja papszentelésben tett ígéreteit.
(Magyarul: A búcsúk kézikönyve. Szabályok és búcsúengedélyek, Szent István Társulat, Budapest 2000, 94.)
 
Ezüstmisések (25 év):
1. Ft. Koncsag László Gyulafehérvár
2. T. Laczkó Vilmos Farkaslaka
3. T. Lőrinczi Károly Vice
 
Aranymisések (50 év):
1. Ft. Berszán Lajos Gyimesfelsőlok 
2. Nt. Incze Benjamin Csíktaploca
 
A korábbi évek gyakorlatához híven szeretettel hívom és várom jubiláló testvéreimet 2016. június 23-án, csütörtökön – Gyulafehérvárra (más egyházmegyés jubilánsokkal együtt, amennyiben ők is részt szeretnének venni a hálaadáson).
Délelőtt 11.00 órától hálaadó szentmisét mutatunk be Székesegyházunkban a kapott kegyelmekért, a kitartás ajándékáért és minden megpróbáltatásért. Utána lemegyünk a kriptába, hogy szentelő püspökeinkért imádkozzunk.
A szentmisét követően ünnepi ebédre hívom jubiláló testvéreimet, hogy az érseki palotában még együtt lehessünk, és kötetlen beszélgetéssel felidézzük a régi emlékeket és ezáltal meghittebbé tegyük ünneplésünket.

Szám:30–2016.

 
Az alábbiakban közlöm a 2016-os évre tervezett papi lelkigyakorlatok időpontjait:
 
1. Nyári lelkigyakorlat a csíksomlyói Ferences Kolostorban
 
2016. június 20-án, hétfő déltől (ebéddel kezdődően) – június 23, csütörtök délig (ebéddel zárulva) Csíksomlyón szervezünk a Paptestvéreknek lelkigyakorlatot, melyet P. Bátor Botond OSPPE pálos atya, hargitafürdői plébános vezet.
Jelentkezés: a Segédpüspöki Hivatalnál, vagy a csíksomlyói Ferences Kolostornál. 
A lelkigyakorlat részvételi költsége: 50 RON/nap.
 
 
2. Sugásfürdői lelkigyakorlat
 
A Sepsi-Barcasági főesperesség ebben az évben is megszervezi a – Paptestvérek részére immár hagyományossá vált – nagyböjti lelkigyakorlatot, melynek helyszíne a sugásfürdői Szarvas villában lesz. 
Részvételi díj: 50 RON/nap. 
Időpont: 2016. február 11-13., vagyis Hamvazószerda utáni csütörtök, péntek és szombat. A lelkigyakorlat február 11-én, reggel 9 órától kezdődik. 
Moderátor: Ft. dr. Jitianu Liviu, a BBTE teológiai fakultásának tanára. 
Jelentkezni a hajdu57@rdslink.ro e-mail címen, vagy a Krisztus Király plébánia elérhetőségein lehet. 
 
3. Jezsuiták szervezésében
 
Szőcs László SJ atya közölte az általuk tervezett lelkigyakorlatok időpontjait:
1. Csíkszentdomokoson a Szent Margit rendházban, március 14-én, hétfő este 7 órától, 18-ig, péntek reggelig. 
Jelentkezni lehet: a 0743-753494-es számon, vagy a 537275. SÂNDOMINIC, Str. Templom 1650., Jud. Harghita, illetve a darvas.piroska@yahoo.com címek valamelyikén.
2. Kolozsváron a Manrézában november 7-én este 7 órától november 11., péntek reggelig. 
Jelentkezni a lesztaltal@gmail.com címen lehet.
Mindkét lelkigyakorlatot P. Szőcs E. László SJ atya kíséri.
 
Szeretettel emlékeztetem és Kérem Paptestvéreimet, hogy ne feledkezzenek meg saját megszentelődésükről és kellő időben vegyenek részt lelkigyakorlaton.
Mindenki a neki leginkább megfelelő időpontot és helyet választhatja. 
 

Szám: 56–2016. 

 
Visszatérő probléma, hogy a negyedévenként sorra kerülő rekollekciós összejövetelekről vagy koronagyűlésekről egyesek – különböző okokra hivatkozva – távol maradnak.
Korábban az volt a kifogás, hogy későn kapták az értesítést és előzőleg más tevékenységet programoztak be.
Évente négy alkalommal, ugyanazon napon szoktuk a különböző kerületek lelkipásztorait papi gyűlésre hívni.
Az előbbi nehézség elkerülése érdekében, a továbbiakban közzétesszük a 2016-os esztendő papi lelkinapjainak kerületekre leosztott időpontjait:
 
A lelkinap témáját és az előadók személyét a gyűlés előtt fogjuk kiértesíteni. Kérjük a kerületek főespereseit, ahol a papi gyűlések helye változik, hogy időben közöljék a soron következő rekollekciónak helyet adó plébánia nevét.
Ismételten felkérjük a főesperes urakat, hogy minden rekollekció után, írásban jelentsék a távolmaradók nevét, a távolmaradás indoklásával. Sajnos, ennek az elvárásnak sokan nem tettek eleget az elmúlt évben. Kérjük, hogy a múlt évi részvételt, aki még nem jelentette, mielőbb pótolja utólag.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy saját és egymás lelki üdvét is előmozdítsuk.
Érvényes ide is az apostol figyelmeztetése, hogy vigyázzak „…míg másokat tanítok, magam méltatlanná ne váljak”. (1Kor 9,27).

Szám: 32–2016.

 
Az idén is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét. Erre Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban kerül sor 2016. február 15-18. között. 
A részt venni szándékozók február 5-ig jelentsék a Jakab Antal Tanulmányi Ház recepcióján igényüket: a 0266-313452 vagy 0741-258156 telefonszámok valamelyikén.
Bár minden kántor számára kötelező lenne a jelenlét, mégis az a szervezők kérése, hogy csak azok jelentkezzenek, akik komolyan veszik a programot. A továbbképző február 15-én 15:00 órakor Veni Sancte-val kezdődik. A lelki programok vezetője T. Dávid György sepsiszentgyörgyi plébános lesz. 
Tisztelendő Paptestvéreinket arra kérjük, hogy kántoraikat erre az időre szabadságolják és fizessék ki a részvételi és utazási költségeket. Részvételi díj egy személynek, a támogatók jóvoltából 200 RON lesz.
 

Szám: 45–2016.

 
Ebben az évben bérmálást végzünk a Belső-Szolnoki, Hunyadi és Székelyudvarhelyi főesperesi kerületekben. Megismételjük, ide vonatkozó korábbi rendelkezésünket.
A bérmálás a fenti kerületekben az alább közölt beosztás szerint történik. Főegyházmegyei Zsinatunk határozatainak értelmében, az ötévenként sorra kerülő bérmálás után főpásztori vizitációt is végzünk.
   A bérmálás és vizitáció rendje a következő:
1. Püspöki szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. A filiák igény szerinti meglátogatása és a hívekkel való találkozás. Néhány lényeges szempontra ismételten felhívom Paptestvéreim figyelmét:
A bérmálási fogadás, a lehető legegyszerűbb formában történjék.
A szentmise elején a plébános (esetleg a gondnok) köszöntőjén túl, legfennebb csak egy szavalat legyen, amely lehetőleg a szentség fontosságára, az ünnep jelentőségére hívja fel a figyelmet. Egyéb kiegészítő programokkal ne nyújtsák a liturgia keretét.
Kifejezett kérésem, hogy az ünnepi asztal is szerény felhozatalú legyen. Az ebédnél leves és második – előétel nélkül. A vacsoránál is elég egy fogás.
Kerüljük a túlzást mindenben! Gondoljunk a nélkülöző és nehéz körülmények között élő híveinkre.
 
AZ IDEI BÉRMÁLÁSOK PROGRAMJA:
 
A SZÉKELYUDVARHELYI FŐESPERESI KERÜLETBEN:
 
1. április 22., péntek, de. 10 Bögöz
2. április 22., péntek, du. 5 Kányád
3. április 23., szombat, de. 10 Székelykeresztúr
4. április 23., szombat, du. 5 Etéd
5. április 24., vasárnap, de. 10 Szováta
6. április 24., vasárnap, du. 5 Ilyésmező
7. április 25., hétfő, de. 10 Parajd
8. április 25., hétfő, du. 5 Erdőszentgyörgy
9. április 26., kedd, de. 10 Malomfalva
10. április 26., kedd, du. 5 Lengyelfalva
11. április 27., szerda, de. 10 Homoródkarácsonyfalva
12. április 27., szerda, du. 5 Látogatás a filiákba
13. április 28., csütörtök, de. 10 Vágás
14. április 28., csütörtök, du. 5 Béta
15. április 29., péntek, de. 10 Székelyszentkirály
16. április 29., péntek, du. 5 Székelyszenttamás
17. április 30., szombat, de. 10 Kadicsfalva
18. április 30., szombat, du. 5 Bethlenfalva
19 május 1., vasárnap, de. 10 Zeteváralja (templombúcsú)
20. május 1., vasárnap, du. 5 Ivó
21. május 2., hétfő, de. 10 Varság
22. május 2., hétfő, du. 5 Küküllőkeményfalva
23. május 3., kedd, de. 10 Zetelaka (templombúcsú)
24. május 3., kedd, du. 5 Fenyéd
25. május 4., szerda, de. 10 Szentegyháza
26. május 4., szerda, du. 5 Máréfalva
27. május 5., áldozócsütörtök, de. 10 Szentkeresztbánya
28. május 5., áldozócsütörtök, du. 5 Lövéte
29. május 6., péntek, de. 10 Oroszhegy
30. május 6., péntek, du. 5 Kápolnásfalu
31. május 7., szombat, de. 10 Székelyudvarhely Szent Miklós plébánia
32. május 7., szombat, du. 5 Felsőboldogfalva
33. május 8., vasárnap, de. 10 Székelyudvarhely Szent György plébánia
34. május 8., vasárnap, du. 5 Székelyudvarhely Kis Szent Teréz plébánia
 
Május 9-11.    C.E.R. Plenaria Püspökkari Konferencia –– Ciofliceni
 
35. május 12.,, csütörtök, de. 10 Pálpataka
36. május 12., csütörtök, du. 5 Fenyőkút
37. május 13., péntek, de. 10 Pálfalva
38. május 15., Pünkösdvasárnap, de. 10 Csíkszereda Szent Kereszt
39. május 15., Pünkösdvasárnap, du. Csíkszereda – Márton Áron szoborcsoport megáldása 
40. május 15., Pünkösdvasárnap, de. 10 Gyergyószentmiklós Szent Miklós plébánia
41. május 15., Pünkösdvasárnap, du. Gyergyószentmiklós Szent István plébánia
42. május 16., Pünkösdhétfő, de. 10 Farkaslaka (templombúcsú)
43. május 16., Pünkösdhétfő, du. 5 Székelyszentlélek (templombúcsú)
44. május 17., kedd, de. 10 Korond
45. május 17., kedd, du. 5 Atyha
 
A BELSŐ-SZOLNOKI FŐESPERESI KERÜLETBEN:
 
46. május 18., szerda, de. 10 Kapnikbánya
47. május 18., szerda, du. 5 Magyarlápos
48. május 19., csütörtök, de. 10 Erzsébetbánya
49. május 19., csütörtök, du. 5 Óradna
50. május 20., péntek, de. 10 Szamosújvár
51. május 20., péntek, du. 5 Szék
 
52. május 21., szombat, de. 10 Kolozsvár Szent Mihály
53. május 21., szombat, du. 5 Kolozsvár – Monostor
54. május 22., Szentháromság vasárnapja, de. 10 Kézdivásárhely – Kanta
55. május 22., Szentháromság vasárnapja, du. 5 Kézdivásárhely Boldog Özséb plébánia
 
56. május 22., Szentháromság vasárnapja, de. 10 Beszterce (templombúcsú)
57. május 22., Szentháromság vasárnapja, du. 5 Vice (templombúcsú)
58. május 23., hétfő, de. 10 Csicsókeresztúr 
59. május 23., hétfő, du. 5 Mezőerked (templommegáldás)
60. május 24., kedd, de. 10 Dés
61. május 24., kedd, du. 5 Bálványosváralja
62. május 25., szerda, de. 10 Radnalajosfalva
63. május 26., ÚRNAPJA
64. május 27., péntek, de. 10 Tordatúr
 
A HUNYADI FŐESPERESI KERÜLETBEN:
 
65. május 28., szombat, de. 10 Petrozsény
66. május 28., szombat, du. 5 Aninósza
67. május 29., vasárnap, de. 10 Vulkán
68. május 29., vasárnap, du. 5 Lupény
69. május 30., hétfő, de. 10 Piskitelep
70. május 30., hétfő, du. 5 Csernakeresztúr
71. május 31., kedd, de. 10 Kudzsir
72. május 31., kedd, du. 5 Szászváros
73. június 1., szerda, de. 10 Vajdahunyad (román)
74. június 1., szerda, du. 5 Vajdahunyad (magyar)
75. június 2., csütörtök, de. 10 Petrilla
76. június 2., csütörtök, du. 5 Hátszeg
77. június 3., péntek, de. 10 Pusztakalán (templombúcsú)
78. június 3., péntek, du. 5 Lónyaytelep (templombúcsú)
79. június 4., szombat, de. 10 Déva – I.
80. június 4., szombat, du. 5 Déva – II
81. június 5., vasárnap, de. 10 Szászrégen
 
2. A C.I.C. 396. kánonja értelmében főpásztori vizitációra is sor kerül, amelyet személyesen vagy általános helynökeim bevonásával végzek. 
A vizitációt a kiküldött és lelkipásztorok által előre kitöltött kérdőívek alapján végezzük, a bérmálástól függetlenül. Ennek időpontját később fogjuk közölni a plébánosokkal. 
A vizitáció alkalmával, minden ünnepélyesség nélkül helyszíni szemlét tartunk, meglátogatjuk az egyházi intézményeket, elbeszélgetünk az alkalmazottakkal, találkozási lehetőséget biztosítunk az egyháztanácsnak és ellenőrizzük a plébániai adminisztrációt. A pénzügyvitel áttekintését külön szakember végzi.
Hatványozott figyelmet fordítunk a hitoktatás (hangsúlyozottan a plébániai hitoktatás) ellenőrzésére.
Elengedhetetlenül fontos, hogy a heti egy órás iskolai hitoktatásnak legyen egy másik, plébániai hittanóra megfelelője is!
Nyomatékkal kérjük a Paptestvéreket, hogy megfelelő előkészület és alkalmassági számbavétel után engedjék a nagykorúság szentségéhez a bérmálkozókat.
A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is marad a betöltött 15. életév.
 

Szám: 57–2016. 

 
Szeretettel felhívjuk az érintett Paptestvérek figyelmét, hogy ebben az évben is megszervezzük a plébánosi vizsgát azoknak, akik a feltételeknek eleget tettek.
A plébánosi vizsgára 2016. november 17-én, csütörtökön kerül sor Gyulafehérváron.
Ismételten kérjük azon Paptestvéreket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel.
A plébánosi vizsga megfelelő motivációt jelent a korábban tanult és lassan feledésbe merülő teológiai ismeretek felelevenítésére. 
 

Szám: 116–2016. 

Beiratkozás és képességvizsga a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba
  
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételi vizsgát hirdet a 2016/2017-es iskolai évben induló IX. osztályának 28 helyére (fiúknak), akik sikerrel elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2016. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket.
Előszeretettel várjuk a jelentkezését azoknak, akik papi hivatást éreznek lelkükben, kántori oklevelet óhajtanak szerezni, vagy „egyszerűen” katolikus iskolában szeretnének továbbtanulni. 
A kántorképzés opcionális – jó hallással és énekhanggal, valamint zenei tehetséggel rendelkezők jelentkezhetnek erre; a felkészítés a főegyházmegyei Liturgikus és Egyházzenei Bizottság irányításával történik – hétvégeken, vizsgáztatás pedig a 11. osztály végén már lehetséges. Szintén opcionálisan – intenzív angol nyelvtanulási lehetőséget is biztosítunk azoknak, akik vállalják (szabadidejük rovására).
Az I. szesszióban felvételizni szándékozók 2016. május 10-ig jelentsék be ezen szándékukat plébánosuk – vagy plébánosuk tudtával – iskolai hitoktatójuk révén a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) igazgatóságán: Tel./Fax: 0258-819869, gmgkdirector@gmail.com
 
I. szesszió
ANYANYELVI PRÓBA – (azon tanulóknak kötelező, akik nem magyar nyelven végezték az iskolát) és KÉPESSÉGVIZSGA – Római katolikus hittanból
2016. május 19-20. - A beiratkozási lap mellékletének (Anexă la fişa de înscriere) kiadása azon tanulóknak, akik magyar anyanyelvi vizsgán / képességvizsgán kell részt vegyenek.
2016. május 23-24. - Beiratkozás ANYANYELVI PRÓBÁRA és/vagy KÉPESSÉGVIZSGÁRA.
2016. május 25-28. - Anyanyelvi próba – (szóbeli és írásbeli nyelvismeretből és helyesírásból) és képességvizsga lezajlása
2016. május 30. - Az anyanyelvi próba és képességvizsga eredményeinek kifüggesztése. 
2016. május 31. - Az anyanyelvi próba és képességvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése.
… 
2016. július 8. - A képességvizsgán sikertelenül szerepelt tanulók beiratkozási iratainak kiadása. 
- A sikeresen felvételizett tanulók névsorának továbbítása az Országos Felvételi Központba.
 
II. szesszió
2016. július 20. - Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).
2016. július 21-22. - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból). 
2016. július 23. - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba eredményeinek kifüggesztése, az esetleges óvások megoldása. 
- A felvett tanulók beírása.
- A fel nem vett tanulók iratainak kiadása. 
 
III. szesszió
2016. augusztus 29. - Beiratkozás a képességvizsgára, valamint az anyanyelvi próbára; (utóbbi azoknak kötelező, akik nem magyar tagozaton végezték a VIII. osztályt).
2016. aug. 30-31. - A képességvizsga, illetve az anyanyelvi próba lezajlása; (utóbbi esetben – szóbeli és írásbeli magyar nyelvismeretből, helyesírásból). 
- A képességpróbán felvett tanulók beírása.
 
RÓMAI KATOLIKUS HITTAN KÉPESSÉGVIZSGA TÉTELEI
 
Aki hisz, üdvözül című hittankönyv – 8. oszt. – (írásbeli teszt): 
Biblia (15–18.) – Teremtés, gondviselés (28–33.) – Isten terve az emberrel (34–40.) – A Fiúisten érettünk emberré lett (43–48.) – Legyen meg a te akaratod! (54–59.) – Föltámadt és fölment a mennybe (60-66.) – A Szentlélek (67–71.) – Jézus egyháza (79–83.) – Az egyház elöljárói (88–92.) – A szentségekről általában: a). a 7 szentség felsorolása, osztályozása; b). Keresztség – Bérmálás – Oltáriszentség (Eukarisztia) – Bűnbocsánat esetében: meghatározás, forma, anyag, kiszolgáltatója, felvevője, hatása. (Csak az előbb felsorolt szentségeket kérjük.)
 
Katolikus egyháztörténelem című hittankönyv – 7. osztály – (írásbeli teszt): 
Az őskeresztények tanúságtétele (9–11.) – Üldöztetések és az Egyház elterjedése (12–14.) – Az Egyház felszabadulása – A Milánói rendelet (29–31.) – Szent Benedek „fiai” nevelték az új Európát (41–44.) – A magyar nép kereszténnyé lesz (45–47.) – VII. Szent Gergely az egyház szabadságáért (51–53.) – Assisi Szent Ferenc (58–59.) – Loyolai Szent Ignác (83–84.) – A Tridenti Zsinat (85.) – Az 1. és 2. Vatikáni Zsinat (114–116.). 
 
Tartsd meg a parancsokat! című hittankönyv – 6. osztály – (szóbeli vizsga): 
A főparancs (15–19.) – Tízparancsolat (19–23.) – A tankönyvben tárgyalt tízparancsolat esetében tételesen a következőket kérjük: 
 • a megfelelő parancsolat pontos idézése; 
 • miben áll az illető parancsolat elleni vétkezés?
 • hogyan lehet jóvátenni az elkövetett vétket?
*** 
A beiratkozási lap mellékletével (Anexă la fişa de înscriere) kell a képességvizsgára iratkozni.
 
A beíratási dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:
1. Anyakönyvi kivonat a VIII. osztály elvégzéséről (Foaie matricolă);
2. Az otthoni iskolaigazgatóval, osztályfőnökkel és a szülővel aláíratott beiratkozási űrlap 
(Cerere de înscriere), eredetiben. A beiratkozási űrlapra nem kell kódszámot írni;
3. Orvosi igazolások (Adeverinţă medicală, Adeverinţă de vaccinări);
4. Ellenőrző könyvecske; 
5. Születési igazolvány (Certificat de naştere) – másolatot beiratkozáskor készítünk róla;
6. Személyazonossági igazolvány (Carte de identitate) – másolatot beiratkozáskor készítünk;
7. Keresztelési (és bérmálási) anyakönyvi kivonat;
8. Plébánosi ajánlás, jellemzés (zárt borítékban).
 
Bővebb felvilágosításért a helyi plébánia hivatalhoz, vagy levélben (e-mail, posta), telefonon az iskola igazgatóságához lehet fordulni: 
Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”
Str. Păcii, nr. 4.
510009. ALBA IULIA
Tel/Fax: 0258-819869.
 
Ez alkalommal szeretnénk az érdeklődők tudomására hozni, hogy a Kisszeminárium X. (és magasabb) osztályába is át lehet iratkozni – különbözeti vizsgák letételével – a megfelelő tantárgyakból, amelyeket nem tanítanak az elméleti líceumok IX. (vagy magasabb) osztályában. A jelentkezőknek minden segítséget megadunk a felkészüléshez – a különbözeti vizsga sikeréért. (Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.)
 
*** Szeretettel várunk minden jelentkezőt! ***
(GMGK-igazgatóság)

Szám: 117–2016. 

 
Főegyházmegyénkben farsang utolsó vasárnapja az ifjúság napja. Dicséretes dolog, hogy ezen alkalomból több plébánia olyan programot szervez, amelyben az egész közösség a fiatalokkal együtt ünnepel és imádkozik. 
Főegyházmegyénk ifjúságának lelkipásztori szolgálatában fontos szerepe van a lelkipásztoroknak, a hitoktatóknak, a katolikus iskolák nevelőinek, az egyetemi és ifjúsági lelkészeknek. Ezek munkáját a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) hivatott összehangolni. 
Idei terveik között a következő programok és kezdeményezések szerepelnek: 
 • Téli tábor (Gyimesfelsőlok, február 6-10.)
 • Ifjúsági lelkészek regionális találkozója – a Gyulafehérvári-, Szatmári-, Nagyváradi- és Temesvári egyházmegyék ifjúsági lelkészségeinek részvételével (Székelyudvarhely, február 8-10.) 
 • FIF Fórum – a FIF elnökségének körútja az egyházmegye székelyföldi régiójába; találkozás az ifjúsági csoportok vezetőivel (március 1-3.)
 • Resurrexit – ifjúsági ének-zenecsoportok találkozója és képzése (Csíkszereda, április 28-30.)
 • FIF Kupa – ifjúsági csoportok sportnapja (Csíkszereda, május 23.)
 • Zarándoklat az Ifjúsági Világtalálkozóra (Krakkó, július 25-31.) 
 • Önkéntesek tábora (Csíksomlyó, aug. 5-7.)
 • Erdélyi Krakkó – Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó (augusztus 16-20.)
 • Ifjúsági Konferencia (Csíksomlyó, október 28-29.)
 • FIF munkatársak tábora (Hargitafürdő, december 16-18.)
 • Teljes Szívvel – egy folyamatban lévő hét hétvégés ifjúsági csoportvezető képzés.
Szeretettel kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy ezeket a programokat ajánlják a fiatalok figyelmébe, és buzdítsák őket a részvételre. Részletesebb informácókat az ifjúsági lelkészség honlapján találhatnak: www.fif.ma  
 
A FIF tevékenységének támogatásához főegyházmegyénk plébániái a tavalyi esztendőben 32.962 lejjel járultak hozzá.
Megköszönve Tisztelendő Testvéreim és a kedves hívek eddigi támogatását, tisztelettel kérem, hogy 2016. február 7-én, évközi 5. vasárnapon szervezzenek gyűjtést az ifjúsági pasztoráció támogatására. A begyűlt adományokat juttassák el a szokásos módon a Főesperesi Hivatalba, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára.
Az ifjúság vasárnapján főpásztori áldásommal együtt tolmácsolják Szentatyánk buzdító szavait fiataljainknak: „Maradjatok szilárdak a hit zarándokútján, reméljetek az Úrban. Ő erőt ad ahhoz, hogy árral szemben haladjunk. Vele együtt nagy dolgokra vagyunk képesek, megérezhetjük, milyen jó a tanítványainak, a tanúinak lenni. Nagy eszméket, nagy dolgokat tűzzetek ki magatok elé! Minket, keresztényeket nem apró dolgokra választott ki az Úr. Menjetek mindig tovább, a nagy dolgok felé, játsszátok életeteket a nagy eszmék vonzásában!” (Üzenet a fiatalok jubileumára; Vatikán, 2016. január 14.)
 
OFICIUL ROMANO CATOLIC ARHIDIOCEZAN PENTRU TINERET ALBA IULIA
RO–505200. FAGARAS, STR. V. ALECSANDRI NR. 1.
WEB: www.ekip.ro; TEL. 0740-558015 (TAMÁS BARNA IFJ. LELKÉSZ); E-MAIL: ifilelkesz@yahoo.com
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) FAGARAS
COD IBAN: RO18RNCB0053048611200001; COD FISCAL: 14282521 
 

Szám: 44–2016.

 
Főegyházmegyénk Gazdasági Tanácsának mandátuma 2015. december 31-ével lejárt.
A Gazdasági Tanács, az érvényben lévő kánoni előírások és rendelkezések értelmében, főegyházmegyénk vagyoni ügyeinek legfőbb irányítója, döntéshozója és felügyelője, amelynek mindenkori elnöke a főpásztor.
Ezt a feladatkörömet a C.I.C. 492. kánon 1 §. értelmében, az 1843–2013. számú leiratommal Főtisztelendő Msgr. dr. Darvas Kozma József pápai káplán, esperes, csíkszeredai plébános úrra bíztam. Mandátumi ideje alatt a Gazdasági Tanács elnöki feladatkörét ő látja el.
A megújított Gazdasági Tanácsot a következő összetételben neveztem ki:
1. Ft. Kovács Sándor (1946) kanonok, főesperes-plébános Kolozsvár
2. Ft.dr. Holló László (1966) teol. tanár, Státus Alapítvány elnöke Kolozsvár
3. Kedves Imre (1953) közgazdász, pénzügyi szakértő Csíkszereda
4. Dr. Melles Előd (1972) erdészmérnök, erdészeti törvényszéki Szakértő, Székelyföldi Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók Szövetségének (APAPET) elnöke, a Romániai Erdőgazdálkodók Országos Szövetségének (AAP) alelnöke Gyergyószentmiklós
5. Ráduly Róbert Kálmán (1968) mérnök, közgazdász, pénzügyi oktató Csíkszereda
6. Sărăcuțiu Edith (1966) ügyvéd Marosvásárhely
7. Tánczos Barna (1976) közgazdász, mezőgazdasági menedzser, szenátor Csíkszentkirály
 
Az újonnan kinevezett Tanács tevékenységét Egyházi Törvénykönyvünk (C.I.C.) 492–494, az 1273–1310 kánonjai, valamint Főegyházmegyénkben érvényes Szabályzat előírásainak tiszteletben tartásával, az én felügyeletemmel fogja végezni. 

Nr. 58–2016. 

 
  Sacerdos noster Dan-Dorin ROBB studiorum causa scitu nostro anno 2010 in Paderborn profectus, postea quinque annis elapsis, praestita declaratione a canone 269. n. 3. CIC requisita, ab E.R.D. Ioanne Iosepho BECKER Archiepiscopo Paderbornensi ad normam can. 268. § I CIC in Archidioecesim suam die 1-a Ianuarii 2016 incardinatus est.

Szám: 1–2016. 

 
1. Ft. OLÁH Domokos tiszteletbeli kanonok, nyugalmazott szovátai esperes-plébános, életének 76., papságának 51.évében 2015. január 11-én, vasárnap elhunyt a Pastor Bonus Papi Otthonban. 2015. január 13-án, kedden temették végrendelete szerint a székelyudvarhelyi temetőbe.
 
2. Ft. BÍRÓ László nyugalmazott madéfalvi plébános, Szent László lovag, életének 75., papságának 52. évében 2015. április 29-én, szerdán szentségekkel ellátva elhunyt Nagyváradon a kórházban. 2015. május 2-án, szombaton temették a hegyközpályi temetőbe, ahol élete utolsó szakaszában (1987-től) kereszt- és bérmafia, Csíki János gondozta.
 
3. Nt. INCZE Dénes esperes, nyugalmazott tusnádfürdői plébános, a fürdőváros díszpolgára, életének 69., papságának 45. évében 2015. augusztus 11-én, kedden szentségekkel megerősítve elhunyt a csíkszeredai kórházban súlyos agyműtét után. 2015. augusztus 14-én, pénteken temették – végrendelete szerint – a csíkszeredai Kalász-negyedi temetőbe.
R. i. p.!
 
A FELTÁMADT ÜDVÖZITŐ LEGYEN JUTALMUK!
 
 
Gyulafehérvár, 2016. január 22. 
 
György s.k.
érsek