IV. körlevél – 2016. március 6. - Húsvéti üzenet

D. a J. Kr.!
VALAMENNYI T. PLÉBÁNIA HIVATALNAK
Székhelyükön
 
 
 
Szám: 343–2016.
 
Kérem Tisztelendő Testvéreimet, hogy a mellékelt körlevelet minden húsvéti szentmisén a hirdetések előtt olvassák fel.
 
D. a J. Kr.!
Krisztusban Kedves Testvéreim és Híveim!
 
 
A Szentírás tanúsága szerint Krisztus követőit Antióchiában nevezték először keresztényeknek (Csel 11,26). A keresztény kifejezés a magyar nyelvben rokonhangzású a kereszt szóval, de nem abból származik. Latinul a christianus annyit jelent, mint Krisztus híve, követője. 
Keresztény hitünknek két alapigazsága van:
a Szentháromság, vagyis egy Istenben három Személy van: Atya, Fiú és Szentlélek;
az Úr Jézus Krisztus egy Személy, de két természetben: az isteni és az emberi termé-szetben, vagy – ahogy a hosszabb Hiszekegyben mondjuk – igaz Isten és igaz ember.
 
Az Úr Jézus menybemenetelekor adta meg az apostoloknak – tehát Egyházának – az egyetemes misszió parancsát: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére” (Mt 28,19). Az Egyház a tanúja a Megváltás művének: Krisztus kereszthalálával és föltámadásával megváltotta a világot, és menybemenetelekor helyet készített számunkra is. A keresztény ember a Feltámadás tanúja. Ezért keresztény hitünk alapja Krisztus feltámadása. Szent Pál ezt világosan tanítja: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. (…) Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül.” (1Kor 15,16-20) Ugyanakkor a Húsvét a legnagyobb ünnepünk. Az Ősegyházban Húsvét éjszakáján a szentmisében szolgáltatták ki a hitújoncoknak a beavatás szentségeit: megkeresztelték, megbérmálták őket, és először járultak szentáldozáshoz. Így lettek nagykorú kereszténnyé. Ezért írja elő az Egyház III. parancsolata: „Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál.” Legalább egy évben egyszer a húsvéti időben engesztelődjünk ki Istennel a szentgyónásban és a szentáldozásban. Ne feledjétek, hogy a húsvéti szentgyónás és szentáldozás hagyományos időszaka Szentháromság vasárnappal zárul.
 
Amikor Ferenc Szentatyánk meghirdette az Irgalmasság Rendkívüli Szentévét (mely 2015. december 8-val, a II. Vatikáni Zsinat lezárása 50. évfordulójával, a Szeplőtelen Fogantatás főünnepével kezdődött – és 2016. november 30-án, Krisztus Király főünnepével zárul), azt is hangsúlyozta, hogy Isten irgalmasságát elsősorban a bűnbánat szentségében, vagyis a szentgyónásban tapasztalhatjuk meg. Ezért kéri Szentatyánk, hogy Paptestvéreim minél gyakrabban álljanak a gyónók rendelkezésére, hogy a kiengesztelődés szentségében híveink megtapasztalják Isten irgalmasságát. A Szentatya buzdít, hogy a rendkívüli szentévben tartsunk népmissziókat, 24 óra az Úrért ájtatosságot stb., és az Irgalmasság Szentévében előszeretettel gyakoroljuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit; fel, is sorolom a Katekizmus alapján: 
- Az irgalmasság testi cselekedetei (Mt 25,35–46): 
1. Az éhezőknek ételt adni. 
2. A szomjazóknak italt adni. 
3. A szegényeket ruházni. 
4. Az utasoknak szállást adni. 
5. A fogságban levőkért imádkozni. 
6. A betegeket látogatni. 
7. A halottakat eltemetni.
- Az irgalmasság lelki cselekedetei: 
1. A bűnösöket meginteni. 
2. A tudatlanokat tanítani. 
3. A kétkedőknek jó tanácsot adni. 
4. A szomorúakat vigasztalni. 
5. A bántalmakat békével tűrni. 
6. Az ellenünk vétkezőknek megbocsátani. 
7. Az élőkért és holtakért imádkozni.
 
Az Úr Jézus a szeretet parancsát tette meg főparancsnak: szeressük Istent, szeressük embertársunkat. Egy parancsnak nevezi, mert Istenszeretetünket csak a felebaráti szeretet gyakorlásával tudjuk bizonyítani: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40) mondja az Úr Jézus. Elmondhatjuk, hogy az Irgalmasság 14 cselekedete a felebaráti szeretet gyakorlásának konkrét megvalósítása.
 
A keresztény ember a Feltámadt Krisztus tanúja. De tanúságunkat gyengíti a kereszténység megoszlása. Az Utolsó Vacsorán mondta az Úr Jézus: „Eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,22–23) Az idén is a kereszténységben Keleten és Nyugaton egy hónap különbséggel ünnepeljük főünnepünket, a Húsvétot. Fölösleges vitatni, hogy melyik a helyes gyakorlat. Hosszú és bonyolult volna körlevélben időszámítási kérdéseket fejtegetni. De a tanúságtételt erősítené, ha a kereszténység legalább a Húsvétot együtt ünnepelné. A Katolikus Egyház a II. Vatikáni Zsinat naptárreformról szóló nyilatkozatában felkínálta a keresztény testvéreknek, hogy elfogadna egy közös dátumot, egy meghatározott vasárnapot húsvét megünneplésére, de azzal a feltétellel, hogy ha minden keresztény közösség elfogadja. És itt van a nehézség: a fontos nem a dátum, hanem a tény, hogy megüljük Húsvét örömünnepét…
 
…Ezért kívánok kegyelemteljes húsvéti ünnepeket minden kedves Testvéremnek és minden jóakaratú embernek az Irgalmasság Szentévében!
 
Gyulafehérvár, 2016. március 27-én, Urunk Feltámadásnak főünnepén
 
 † György s.k. 
  érsek

Szám: 374–2016. 

 
Szeretettel emlékeztetem Paptestvéreimet, hogy ebben az évben a nagycsütörtöki olajszentelési szentmise 10.00 órakor kezdődik székesegyházunkban.
Megismétlem az ezzel kapcsolatos, előző években is közölt tájékoztatót. 
A szentmise keretében – a hagyományhoz híven – megáldom a betegek és a katekumenek olaját, megszentelem a krizmát.
A koncelebrációs szentmisében megújítjuk a papszenteléskor tett ígéretünket. A szentmisére hívok és várok minden Paptestvért, beleértve a szerzeteseket is. 
Buzdítsuk a híveket, a hitoktatókat és hittanosokat, különösen is az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt ezen a szentmisén. Ne feledjük, hogy ez is jó eszköze lehet a hivatásébresztésnek.
A ministránsokat bátorítsuk, hogy ministráns ruhában vegyenek részt a liturgián. 
A szentmise előtt és után, az érseki hivatal földszinti részében válthatnak öltözéket, továbbá Paptestvéreim is itt ölthetik magukra a liturgikus ruhát. Hozzanak magukkal albát és fehér stólát. Kazulát mi biztosítunk, amíg a készlet tart. Kérem Paptestvéreimet, hogy a beöltözés után a presbitériumban foglalják el kijelölt helyeiket. 
Az idő szorítása miatt, az ünnepélyes bevonuláson csak a kerületeket képviselő főesperes urak, valamint a központi papság vesz részt. Így több idő marad a köszöntésre.
A szentmise végén név szerint is szeretném köszönteni a zarándok csoportokat. Ezért kérem, hogy március 23-áig (Nagyszerda este 8 óráig) jelentsék a következőket dr. Gál László igazgató/tanfelügyelő úrnak a 0740–062–966-os telefonszámon, vagy a romkaterstan@romkat.ro e-mail címen, hogy 1. Honnan / 2. Kik / 3. Hányan / 4. Ki(k)nek a vezetésével érkeznek.
A szentmise után ünnepélyes körmenetben hozzuk át a megszentelt olajakat az érseki palotába. A kerületi képviselők ezt követően vehetik át megbízottunktól a kerületnek biztosított szent olajakat, szokás szerint az érseki kápolna előtt, erre a célra kialakított helyen.
 
 † 
 
Szeretettel hívom és várom valamennyi Paptestvéremet az ünnepség után, az érseki palota emeleti nagytermébe, hogy a sürgető feladatok ellenére, még ha rövid ideig is, de együtt lehessünk a közösen elfogyasztandó, szerény agapén.
 

Szám: 375–2016.

 
 
Ismételten emlékeztetem Paptestvéreimet és Kedves Híveimet, hogy az Apostoli Szentszék felkérésére a nagypénteki Szent Sir persely bevételét ebben az esztendőben is a Szentföldi Katolikus Egyházak támogatására kell fordítani. 
A szokáshoz híven, a gyűjtésből származó összeget adják le a főesperesi hivatalba jegyzőkönyv ellenében, ahonnan továbbítják az érsekség Gazdasági Osztályára. 
Hivatalunk a Nunciatúrán keresztül juttatja el rendeltetési helyére az így összegyűlt adományokat. Minden évben hivatalos visszajelzést, köszönőlevelet kapunk a Szentszéktől, amelynek tartalmát a sajtóban is közzétesszük.

Szám: 376–2016.

 
 
Főegyházmegyénk Papi Szenátusának tavaszi rendes ülésére 2016. április 5-én kerül sor az alvinci Poncrácz Szent Istvánról nevezett Tanulmányi Házban.
Paptestvéreim is beküldhetik javaslataikat, meglátásaikat számukra fontos témakörrel kapcsolatosan. 
Beküldési határidő: 2016. április 1.

Szám: 344–2016.

 
 
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Pasztorális Bizottsága Isten kegyelméből újra meghirdeti a főegyházmegyei lelkipásztori munkatársképzést ez év márciusától, Székelyudvarhelyen. Kérem a Paptestvéreket, hogy biztassák és segítsék azokat a híveket, akik a lelkipásztori munkájukban segítségükre lehetnek a képzés elvégzése után.
A lelkipásztori munkatársképzés a főegyházmegyei pasztorális terv célkitűzéseit figyelembe vevő, elkötelezett, vagy magukat elkötelezni vágyó keresztényeket szólítja meg. Ezek olyan személyek, akik Istennel és az Egyházzal kapcsolatos ismereteiket szeretnék elmélyíteni, valamint – egyházi közösségeink aktív tagjaiként – a közösség adott keretein és lehetőségein belül szolgálatot is vállalnak. A kurzus egyben lektor- és akolitusképzést is magába foglal azok számára, akik plébánosi ajánlással rendelkeznek, és a feltételeknek megfelelnek.
 
A képzés célja:
lelkipásztori munkatársak képzése, a római katolikus Egyház tanításának elmélyítése, annak gyakorlati alkalmazása, a vallási műveltség szintjének emelése, a tudatos–öntudatos keresztény közéletiség fejlesztése, szociális, karitatív lelkület, érzékenység fejlesztése, a lektori és akolitusi szolgálat felvevésére való felkészítés. Eddigi tapasztalatok alapján ajánljuk egyháztanácsosoknak, fizetett alkalmazottaknak is – mint sekrestyések, irodai alkalmazottak stb.
 
Mit nyújt a képzés a résztvevőknek?
teológiai ismereteket;
rálátást Főegyházmegyénk szükségleteire, közösségeinkre, a plébániai teendőkre;
csoport- és közösségvezetői ismeretek megszerzését;
az Isten-kapcsolat elmélyítését, rendszeres lelki feltöltődést;
közösség-élményt;
felkészítést a lektori, illetve akolitusi szolgálat végzésére.
 
A képzés felépítése: 
A képzés időtartama 3 év, évi négy, hétvégi, tömbösített képzési alkalom (péntek délutántól – szombat délutánig). Egy-egy képzési tömb a lelki program mellett elméleti előadások, műhelymunkák, csoportmegbeszélések keretében négy témát foglal magába.
Az egyes témákat mindig négy szempont szerint vizsgáljuk: 
a szentírástudomány, 
a szisztematikus teológia, 
a diakónia, valamint
a gyakorlati pasztoráció szempontjai szerint. 
A rövid, 40 perces elméleti impulzusokat gyakorlati megvilágítás követi, amelyek alapján történnek a csoportbeszélgetések és a műhelymunkák.
 
A képzés helyszíne: 
Székelyudvarhely – Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház.
 
Az érdeklődők f. év március 18-ig jelentkezhetnek a Főegyházmegyei Pasztorális Iroda munkatársánál: 
Molnár Izabella – Tel.: +40 753.869–706
A jelentkezéshez plébánosi ajánlás szükséges!
 

Szám: 373–2016.

 
 
A magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) megkeresésére és kérésére, az alábbi programokról szeretném tájékoztatni Paptestvéreimet:
2016. május 24-én, 
kedden 10 órától 15 óráig szakmai napot szervezünk papok részére a püspöki konferencia Budapest VI. kerületi irodaházában (Városligeti fasor 42.).
Témája: 
A keresztelési felkészítés, a jegyesoktatás, az Alpha kurzus és a Szentlélek szeminárium hogyan jelenik/jelenhet meg egy nagyvárosi, kisvárosi, illetve egy falusi plébánia életében?
A találkozó célja, hogy a különböző helyről jövő atyák tájékoztatást, segítséget, megerősítést kapjanak abban, hogy milyen lehetőségek vannak ezeken a területeken, és otthon hogyan, s miként lehet ezeket megvalósítani.
Napirend:
09.30: regisztráció;
10.00: napközi imaóra;
10.10: bevezető gondolatok – Gáspár István atya;
10.40-től:
– Tápiószele, mint vidéki plébánia – Kármán János atya tanúságtétele;
– Veresegyháza, mint kisvárosi plébánia – Molnár Zsolt atya és munkatársai tanúságtétele;
– Pasarét, mint városi plébánia – Lendvai Zalán OFM tanúságtétele;
– Szentlélek szeminárium mit jelent/jelenthet egy plébánia életében? – Kármán János atya tanúságtétele;
– Alpha kurzus mit jelent/jelenthet egy plébánia életében? – Fábry Kornél atya, valamint Füzes Ádám atya tanúságtétele;
– Kanter Károly Felnőttképzési Intézet bemutatása lehetőségei – Füzes Ádám atya tanúságtétele;
12.30: ebéd
13.20: kiscsoportok
14.15: fórum
14.45: szentségimádás
A jelentkezésről, bővebb tudnivalókról az Országos Lelkipásztori Intézet weboldalán (oli.katolikus.hu/aktualis) lehet tájékozódni.
 
*** 
 
Az Országos Lelkipásztori Intézet 
2016. június 6-10. között – hétfő estétől péntek reggelig – Máriabesenyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban szentignáci, személyesen vezetett lelkigyakorlatot hirdet papok számára.
Kísérők: Berkecz Franciska SSS és Gáspár István, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója, nagymarosi plébános.
Jelentkezés a lelkigyakorlatos ház elérhetőségein: 
 

Szám: 392–2016.

 
 
Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa szervezésében, folyó év június 1. és 3. között Papok Nemzetközi Jubileumát szervezik meg Rómában. Egy napot a lelki elmélyülésre szentelnek, melyen Ferenc Szentatyánk három elmélkedést fog tartani a következő témával: „A pap, mint az irgalmasság kiszolgáltatója”. A Jubileum szentmisével zárul, melyet szintén Ferenc Szentatyánk celebrál, Jézus Szentséges Szíve ünnepének 160-ik évfordulója alkalmából.
A Pápai Tanács Elnöke, Rino Fisichela érsek úr, szeretettel hív minden papot, hogy vegyen részt ezen az igéretes ünnepen. A találkozó programja, valamint a beiratkozáshoz szükséges információk bővebben megtalálhatók az alábbi címen: 
Akinek tetszését megnyeri ez a meghívás és lehetősége is engedi, vegyen részt a találkozón.

Szám: 377–2016.

 
 
Az eddigi gyakorlattól eltérően, felhívom Paptestvéreim figyelmét, hogy áthelyezésekre vonatkozó kéréseket, f. év május 1-ig fogadok.
A kérést írásban kell benyújtani. Világosan ki kell fejteni, hogy mit miért szeretne a kérelmező, felsorolva a vonatkozó indokokat is.
A plébániára pályázók tartsák szem előtt Egyházi Törvénykönyvünk (C.I.C.) ide vonatkozó előírását, amely az 521. kánon 3. §-ában található: „Ahhoz, hogy valaki plebánosi hivatalt kapjon, a megyéspüspök által meghatározott módon, akár vizsga útján is, biztosan meg kell győződni alkalmasságáról.”
Emlékeztetőül idézem, a korábban közölt álláspontunkat, amelyet plébániára pályázók szíves figyelmébe ajánlok: A plébánosi vizsga szabályzatának 2. §-ában ez áll: „Plébánosi vizsga nélkül senki sem használhatja a plébánosi címet, nem kaphat végleges, visszavonásig szóló igehirdetési és gyóntatási joghatóságot, NEM PÁLYÁZHAT PLÉBÁNIÁRA”.
Ennek a kitételnek a jövőben is nyomatékkal érvényt szeretnénk szerezni. Aki plébánosi vizsga nélkül pályázik plébániára, tudnia kell, hogy eredményesen vizsgát tett paptestvérei előnyt élveznek vele szemben.
A magunk részéről ismételten kérni és buzdítani szeretnénk azon Paptestvéreket, akik még nem tették le a plébánosi vizsgát, hogy éljenek a lehetőséggel. 

Szám: 378–2016.

 
 
Az utóbbi időben bekövetkezett papi halálozások szükségessé tették, hogy átmeneti jelleggel, a nyári dispozíciókig plébániai kormányzókat (administrator paroecialis) nevezzek ki. 
Ennek értelmében, a megüresedett kovásznai plébániára Tisztelendő Szabó Gyula ny. plébánost neveztem ki, aki Magyarországról tért vissza főegyházmegyénkbe.
A székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébániára Tisztelendő Tamás Barna főegyházmegyei ifjúsági főlelkészt, korábbi segédlelkészt bíztam meg, hogy az elhunyt plébános helyett a szolgálatot ellássa. 

Szám: 60–2016.

 
 
Előző körlevelünkben – ugyanilyen szám alatt – a 2016-ban jubiláló Paptestvérek névsorát közöltük. Az ezüst- és aranymisések sorából, sajnálatos módon kimaradtak a gyémántmisések. Ezt a hiányosságot most szeretnénk pótolni. 
Tévedésünkért az érintettek szíves elnézését kérjük.
 
 
Gyémántmisések (60 év):
1. T. Papp Károly P. Leonárd OFM Székelyudvarhely
2. Nt. Veress László Székelyudvarhely – Papi Otthon
 
 
Szeretettel hívjuk és várjuk gyémántmisés papjainkat is 2016. június 23-án, csütörtökön Gyulafehérvárra, közös hálaadásra és ünnepi együttlétre.

Szám:114–2016. 

 
 
Minden év elején, az előző év statisztikai adatait bekéri az Apostoli Szentszék. Paptestvéreimtől kapott adatokat főesperesi kerületenként összesítettük. A 2015-ös év statisztikai adatait tartalmazó összesítő kimutatást alább közöljük. .//.
 
 
A gylafehérvári Főegyházmegye 2015-ös statisztikai adatai
főesperesi kerületekre lebontva

Nr.187–2016.

 
Sacerdos Ladislaus-Levente SZABÓ-SIKLÓDI, elapso tempore tolerantiae, a 1-a die Februarii 2016 generaliter suspenditur tenore can. 1371 CIC propter desertionem dioeceseos et sacerdotii.
 

 

Gyulafehérvár, 2016. március 6. – Nagyböjt 4. vasárnapján –

 
 
     †György s.k.
  érsek