2022/I. körlevél (2022. január 15.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

Székhelyükön

Köszönet a 2021-es évi támogatásért

Az elmúlt év minden erőfeszítéséért, a közösen megtett útért „hála legyen Istennek, aki mindig diadalra segít minket Krisztusban, és az ő ismeretének jó illatát minden helyen elterjeszti általunk!” (2Kor 2,14) Hála és köszönet paptestvéreimnek, közvetlen munkatársaimnak és a főegyházmegyénk plébániáin dolgozóknak az elmúlt év minden munkájáért. Isten áldása kísérje hűségüket, áldozatkészségüket és fáradságot nem ismerő szolgálatukat.

Köszönöm a főegyházmegyénkben tevékenykedő szerzeteseknek, a szociális intézményekben dolgozóknak, az egyházi, egyházközeli szervezetekben munkálkodóknak, az oktatásban, nevelésben helytálló tanároknak, hitoktatóknak, az önkénteseknek, hogy munkájukat hivatásként, Istennek felajánlott szolgálatként végzik.

Köszönöm főegyházmegyénk minden hívőjének a közösséget, szeretetet és ragaszkodást, valamint az imát, amellyel közös ügyünket kísérik, abban életállapotuknak és lehetőségeiknek mértékében részt vesznek. Köszönöm, hogy minden felhívásunkra segítőkészen válaszoltak és válaszolnak, a gyűjtések alkalmával a kevesükből is készségesen adakoznak.

Isten fizesse, s adjon boldogabb, egészségben és kiteljesedésben gazdag új esztendőt mindannyiuknak.

Köszönet a külföldi segélyszervezeteknek, a Magyar Kormány illetékes államtitkárságainak, hogy támogatásuknak köszönhetően számos templomunk, épületünk megújult, újakat tudtunk építeni és a közösségek használatára átadni, mindemellett azért, hogy az elmúlt év során is fennmaradásunkat, szellemi fejlődésünket kiadványaink, rendezvényeink felkarolásával támogatták.

Köszönet illeti a Román Kormány keretében működő Vallásügyi Államtitkárságot a támogatásáért, az államsegélyekért, a templomaink felújítására nyújtott vissza nem térítendő támogatásokért.

Köszönet a megyei és helyi tanácsok vezetőinek, akik templomainkat, egyházi intézményeinket, iskoláinkat az elmúlt évben is nagylelkűen támogatták.

A 2021-es év is nehézségekkel, küzdelmekkel, de örömet hozó eredményekkel ajándékozott meg. Sikerült eljutni sok plébániára a bérmálási körút során, látni a pezsgő életet, a hitet, amely fiatalban, idősben, kis és nagyobb közösségben egyaránt megvan. Sikerült több új intézményt megáldani és használatra átadni a helyi közösségnek, részese lenni ezáltal örömüknek. Reméljük, a gondviselő Isten 2022-ben is alkalmat ad hasonló eseményekre, valamint találkozásokra egyénekkel, közösségekkel, szolgálattevőkkel, megerősödni ezáltal abban, hogy az úton együtt haladunk.

Erre ebben az évben Ferenc pápa külön is meghív a szinodális folyamatba való bekapcsolódásra való felhívásával. Ez a közösségi egyház a pápa szándéka szerint erősíti minden megkereszteltben az egyházhoz és annak fejéhez, Jézus Krisztushoz való tartozása tudatát. Kapcsolódjunk be, vegyünk részt a megbeszélésekben, hogy a mi egyházmegyénk közösségeinek gondolatai, meglátásai is eljuthassanak a 2023-ban tartandó püspöki szinódusra.

Ahogyan Ferenc pápa mindig is hangsúlyozza: Jézus Krisztus az egyházunk középpontja, körében mindannyiunknak, a legkisebbnek, a gyengének, a peremre, nehéz helyzetbe kerültnek is helye van!

Ebben a tudatban erősödve kerüljenek, kerüljünk mind közelebb egyházunk lüktető szívéhez és így tudjuk egymást is segíteni a közös úton.

Mindehhez és az elmúlt évért hálául küldöm főpásztori áldásomat.

Köszönetem kifejezése mellett következzék néhány gazdasági adat – a teljesség igénye nélkül – a 2021-es évre vonatkozóan:

 

2021

lej

Külföldi szervektől pályázatokra: központ, plébániák, intézmények számára

893.507

Magyar Kormánytól

Miniszterelnökség - Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság; Nemzetpolitikai Államtitkárság

 

1.330.436

Román államtól

Vallásügyi Titkárság

Fizetésekre

25.723.596

Plébániák vissza nem térítendő támogatásai

1.811.500

Megyei Tanácsok

Plébániák vissza nem térítendő támogatásai

2.775.500

Plébániáktól

 

 

3.619.702

Más forrásokból

kamat, szponzorálás

 

218.423

gazdasági tevékenység

 

1.235.141

kiadványok

 

157.102

Összesen

 

 

37.764.907


Szám: 8/2022

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

Főtisztelendő Paptestvérek, Kedves hívek!

Főegyházmegyei Zsinatunk javaslatai közt olvassuk: „A januári imahét alatt a történelmi és más keresztény egyházak meghívását a lelkipásztorok fogadják el. Hasonlóképpen mi is szervezzünk ökumenikus imahetet, ahova igehirdetésre más felekezetű lelkipásztorokat is hívjunk meg.” (Javaslatok 2.)

Ennek értelmében bíztatom paptestvéreimet és a kedves híveket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az imahét programjába. Ahol lehetséges, ott a más felekezetűekkel együtt szervezzék meg az imahetet. Ahol erre nincs lehetőség, vagy nem aktuális a közös imahét megszervezése, ott a szentmisék keretében vagy más alkalommal imádkozzanak az egységért, felhasználva a Preorátor-ban (116-118. oldal) megfogalmazott imákat, vagy az imahét programjában ajánlott imákat. Az imahetet 2022. január 18-25. között tartjuk.

Ökumenikus imahét a keresztények egységéért

Rövidített vázlat

Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy bemutassuk hódolatunkat” (Mt 2,2).

Az idei hét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze. Jézus érzületével adjuk a Testvérek kezébe a 2022. évi imahét vezérfonalát. A napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg ezen a nyolc napon az igehallgatók előtt. Ezek olyan ajándékokat hordoznak hitben, gondolatokban és lelkiekben, amelyek gazdaggá teszik ennek az imahétnek minden esti alkalmát. Mind az igehirdetők, mind pedig az igehallgatók számára sok értéket készít ezáltal Isten. Az imaheti füzetet összeállító közel-keleti keresztény testvéreink az alábbi igét választották: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” / „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat” (Mt 2,2) Az üzenet az, hogy hogy Isten Jézusban közölt megváltó szeretete egyetemes. A messze napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az egész világ Megváltója ő, jöjjünk őhozzá, higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton élünk, vigyük oda hálaadásunk ajándékait, hitben, reménységben, szeretetben, erre vár a világ… ebben a történetben nem vándorokkal, hanem tudósokkal találkozunk. A tudomány emberei engedelmeskedve Isten hívásának indultak útjukra. Fontos megjegyeznünk, hogy egy tudós tudománya akkor ér célba, ha elfogadja és tudományába beépíti Isten terveit és követi Isten vezetését. Sokszor fordult már elő a tudomány történetében, hogy az Isten vezetése nélküli legnagyobb felfedezés is helybenjárás lett! A felhasználása nem illett bele Isten terveibe. Nem is válhatott senki hasznára, gyarapodására, egészségére. Azt is láthatjuk, hogy a három bölcs nem a vakvilágba indult. Isten népe akkoriban – gondoljunk csak a pünkösdi történetre! – az ismert világ szinte valamennyi országában otthont talált. Ott gyakorolták vallásukat is. A környezetükben élők hitük igazságait is megismerhették egy-egy mondáson keresztül. Így juthatott el a bölcsekhez a Tóra is. A bölcseknek eszébe juthatott az ősi zsidó várakozás, amit Bálám hirdetett, hogy „csillag jön fel” (4Móz 24,17) / „csillag tűnik fel” (Szám 24,17). Sőt az égbolt tanulmányozáskor szerzett ismereteik is egybevágtak azzal az alapvallomással, hogy a csillagok rendjét, helyét, útját, járását Isten határozza meg (Jób 38,31 és Iz 40,26a). Sőt a bölcsek érkezése Jeruzsálemben is felelevenítette a próféták igéit. Még Betlehem is az eszükbe jutott. Mégis, akiknek a prófétai ige szólt, azok közül senki sem kísérte el a bölcseket Betlehembe. Felfigyelhetünk arra, hogy Isten nemcsak hív, nem is csak elindít, hanem eljuttat a célig, Jézus Krisztushoz. Egy sosem járt úton a csillag jelentette a bölcseknek, hogy jó felé mennek. A bölcsek ismerete így érett tudománnyá, mert ebben az esetben a tudományuk és Isten igéje egybehangzó volt! De azt se hagyjuk szó nélkül, hogy Isten gondoskodott a hazavezető útról is! Az álomban kapott intés és az engedelmesség jelentette azt a más utat, amely hazafelé vezetett. A ma élő keresztények számára ez az égi csillag az Isten szent igéje. Ez hív mindenkit Jézushoz. Péter apostol ezért szólt így Isten igéjéről, hogy arra, „mint sötét helyen világító lámpásra figyeljetek, amíg felkel a nap… a szívetekben” / „mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben” (2Pét 1,19). Ezért imádkozva – reménységgel kérjük Isten Szentlelkének munkáját, hogy áldott és békés istentiszteleteken lehessen együtt Isten népe az ökumenikus imahéten.

AZ IMAHÉT BIBLIAI ALAPVETÉSE (Mt 2, 1-12)

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: „Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt.” Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt! Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.

(Szent István Társulat Biblia-kiadása)

Az egyetemes imahét igehirdetési terve:

  1. nap: Isten hívása - „…láttuk az ő csillagát napkeleten…” Mt 2,2.

Kelts fel, és vonj minket tökéletes világosságodba.

Zsolt 139,1–10: Jobbod megragadna engem.

Jn 16,7–14: Amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

IMÁDSÁG: Urunk, Istenünk! világítsd meg ösvényünket Krisztus világossága által, aki előttünk megy, és vezet bennünket. világosíts meg, és lakjál bennünk! Add, hogy felfedezzük szívünkben a kicsiny jászlat, amelyben ott szunnyad a nagy világosság. világosság Teremtője, hálát adunk neked az el nem halványuló csillag ajándékáért, Jézus Krisztusért, Urunkért és Üdvözítőnkért. ő legyen zarándokutunk világossága! Gyógyítsd szétszakítottságunkat, és vonj közelebb a világossághoz, hogy egységre találjunk benne. Ámen.

  1. nap: „Hol van a zsidók királya, aki most született?” Mt 2,2

Az alázatos vezető falakat dönt, és szeretettel épít.

Jer 23,1–6: Olyan király, aki bölcsen uralkodik.

Mt 20,20–28: Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon.

IMÁDSÁG: Istenünk, egyetlen menedékünk és erőnk, magasztalunk Téged azért, hogy igaz és igazságos Istenünk vagy. Megvalljuk előtted, hogy bizony gyakran e világ vezetési módszereit szeretnénk követni. Segíts, hogy Jézus Krisztus Urunkat ne a hatalmasok palotáiban, hanem a szerény jászolban keressük, és szelídségében kövessük. Tégy késszé önmagunk kiüresítésére, neked engedelmeskedve egymás szolgálatában. Krisztus nevében kérünk, aki Veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

  1. nap: „Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.” Mt 2,3

Krisztus jelenléte megfordítja a világ szokásos rendjét

Zsolt 2,1–10: Miért tombolnak a népek?

Mt 2,1–5: Nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.

IMÁDSÁG: Urunk, Te Jézushoz vezettél minket a sötétségből. Te ragyogtattad fel a reménység csillagát életünkben. Segíts, hogy mind együtt szánjuk oda magunkat országod, a szeretet, igazság és béke országának munkálására, hogy a reménység világosságává legyünk a kétségbeesés és kilátástalanság sötétségében élőknek. Fogd a kezünket, Urunk, hogy minden nap érezhessük jelenlétedet. Hadd kövessünk félelem és aggodalmaskodás nélkül! Ragyogtasd ránk világosságodat, forrósítsd fel szívünket, hogy szereteted melegét sugározzuk. Emelj magadhoz, aki megüresítetted önmagadat értünk, hogy életünkkel magasztaljunk, Atya, Fiú, Szentlélek. Ámen.

  1. nap: „Te pedig Betlehem, […] semmiképpen sem vagy a legkisebb” Mt 2,6

Bár kicsinyek vagyunk és szenvedünk, nincs hiányunk semmiben

1Pt 2,21–25: Most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.

Lk 12,32–40: Ne félj, te kicsiny nyáj.

IMÁDSÁG: Jó Pásztorunk, a kicsiny nyáj szakadozottsága megszomorítja Szentlelkedet. Bocsásd meg lanyha igyekezetünket és lassúságunkat akaratod követésében. Adj nekünk szíved szerint való bölcs pásztorokat, akik belátják a megosztottság bűnét, akik szentségben és igazságban vezetik az egyházakat a Benned való egység felé. Kérünk Urunk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

5. nap: „A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment” Mt 2,9

Az egyetlen Úr vezetésével.

Zsolt 121: Tekintetem a hegyekre emelem: honnan jön segítségem?

Jel 22,5–9: Az Úr Isten fénylik fölöttük.

IMÁDSÁG: Urunk Istenünk és Atyánk, te azért küldted a csillagot, hogy egyszülött Fiadhoz vezesse a bölcseket. Erősítsd Benned való reménységünket, és adj bizonyosságot mindenkor, hogy velünk jársz, és vigyázol népedre. Taníts minket, hogy kövessük Szentlelked útmutatását, akármilyen idegennek tűnik is néha annak útja, hogy egységre jussunk Jézus Krisztusban, a világ világosságában. Nyisd meg szemünket Lelkedre, bátoríts a hitben, hogy Jézust Úrnak valljuk, imádjuk és örvendezzünk benne, ahogyan a napkeleti bölcsek is Betlehemben. Ezeket az áldásokat kérjük Tőled szent Fiad, Jézus Krisztus nevében. Ámen.

  1. nap: „Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.” Mt 2,11

Az egyetlen Úr imádására összegyűlve.

            Jel 4,8–11: Imádjátok azt, aki él örökkön örökké.

Mt 28,16–20: Amikor meglátták őt, leborultak előtte.

IMÁDSÁG: Irgalmas Istenünk! Te, aki megadtad a vakoknak, hogy meglássák benned Üdvözítőjüket, vezess megtérésre. Irgalmadban vedd el szemünkről a pikkelyeket, és indíts, hogy mint Istenünket és Megváltónkat imádjunk Téged. Bajainkban, bűneink terhe ellenére is hadd szeressünk teljes szívünkből! Hadd járjunk együtt, világosságod által vezérelve, egy szívvel és egy akarattal, ahogyan első tanítványaid! A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen rajtunk, hogy együtt magasztaljunk a Lélek közösségében, és bizonyságot tegyünk a körülöttünk lévőknek. Ámen.

7. nap: „Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát” Mt 2,11

A közösség ajándékai.

Apcsel 3,1–10: Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked.

Mt 6,19–21: Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is.

IMÁDSÁG: Istenünk! Téged illet minden dicséret, dicsőség és hálaadás. Te kinyilatkoztattad magadat Fiad megjelenésével azoknak, akik már régóta várták jöveteledet, és azoknak is, akik nem vártak. Ismered a minket körülvevő szenvedést, a megosztottságunk által okozott fájdalmat. Látod a világ küzdelmét és a helyzet romlását a Közel-Keleten –, azon a helyen, amelyet születésedre kiválasztottál, amelyet jelenléted megszentelt. Kérünk, készítsd el szívünket és akaratunkat a Te ismeretedre! Amikor együtt megyünk az úton a messziről jött bölcsekkel, kérünk, nyisd meg szívünket szeretetedre és testvéreink szeretetére körülöttünk. Munkáld bennünk az akarást, indíts e világ átformálására és ajándékaink megosztására közösségünk erősítéséhez. Fogadd imádságunkat szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

8. nap: „Más úton tértek vissza hazájukba” Mt 2,12

Isten új útjai a szétválás megszokott útjai helyett.

Zsolt 16: Megismerteted velem az élet útját.

Mt 11,25–30: Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek.

IMÁDSÁG: Kegyelmes Istenünk, amikor mi csak egy utat ismerünk, és azt gondoljuk, hogy csak azon járhatunk, amikor azt gondoljuk, hogy minden út le van zárva előttünk, amikor kétségbe esünk, mindig megtalálunk Téged. Te a megújított ígéretek Istene vagy. Megtalálunk, amikor új utunkat egyengeted, azt, amire nem is gondoltunk. Hálát adunk, hogy jóságod minden várakozásunkat felülmúlja. hálát adunk értelmünkön túláradó bölcsességedért. hálát adunk, mert csodálatos útjaid addig nem látott lehetőségeket nyitnak meg előttünk. ha térképeinken keresgélve nem találunk utat, Téged, aki sokkal nagyszerűbb felé vezetsz, mindig megtalálunk. Jézus Krisztus, a mi Urunk által kérünk, a Szentlélekkel egységben, hogy mindig vezess vissza magadhoz. Ámen.


Szám: 53/2022

Lelkinap kántoroknak

Lelkigyakorlatos továbbképző lesz kántorok részére 2022. február 21-24. között Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban, amennyiben a járványhelyzet engedi. A továbbképző február 21-én, hétfőn délután 15.00 órakor kezdődik. A résztvevőket arra kérik a szervezők, hogy 14.00 óráig érkezzenek meg, hogy a program elkezdése előtt szállásukat elfoglalhassák. Részvétel díj: 300 lej.

Arra kérem főtisztelendő paptestvéreimet, hogy kántoraikat erre az időre szabadságolják és fizessék ki számukra a részvételi és utazási költségeket. A továbbképző minden alkalmazásban lévő kántor részére kötelező jellegű.

Jelentkezni 2022. február 12-ig a Jakab Antal Tanulmányi Ház recepcióján lehet, a 0266-313.452-es vagy a 0741-258.156-os telefonszámon.


Szám: 13/2022

Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására

Örömmel tekintünk vissza az elmúlt évre, és mondunk köszönetet mindazoknak, akik az ifjúságpasztoráció vonatkozásában bármit is tettek. Külön köszönet főegyházmegyénk azon plébániáinak, amelyek anyagiakkal is támogatták az ifjúságpasztorációt. Tevékenységeik anyagi támogatásához hozzájárult a 2021-ben e célra megtartott főegyházmegyei gyűjtés, melynek során 52.489 lej gyűlt össze.

Fizikai és online formában több olyan kis és nagy programot sikerült a FIFnek megszerveznie, amely esély és lehetőség volt a fiataloknak, hogy Jézus Krisztushoz közelebb kerüljenek.

Hálásan köszönve minden eddigi segítséget, 2022. február 27-én, vasárnap a Főegyházmegyei Ifjúságpasztoráció (FIF) támogatására tartunk gyűjtést. A begyűlt adományokat kérjük a szokásos módon eljuttatni a főesperesi hivatalokba március 20-ig, hogy onnan összesítve utalhassák át a FIF számlájára.

Nagylelkű adományaikat előre is köszönik.

http://www.fif.ma

OFICIUL ROMANO CATOLIC ARHIDIOCEZAN PENTRU TINERET ALBA IULIA

Sediul: Miercurea Ciuc, Str. Petőfi Sándor, nr. 55, Judeţul Harghita

CUI 14282521

Cod IBAN: RO18 RNCB 0053 0486 1120 0001 – RON


Szám: 9/2022

Nagyböjti és tavaszi papi lelkinapok programjai

A 2020./XII. körlevélben 1031/2020 szám alatt megjelent papi lelkinapok (rekollekciók) beosztott rendjétől eltérően, ebben az évben a nagyböjti főesperes-kerületi lelkinapokat a Főegyházmegye szervezi meg. Mivel rendkívüli alkalom, a program az alábbiak szerint fog alakulni:

9.00 – Szentmise

10.15 – Előadás

11.30 – Szünet

11.45 – Előadás folytatása

13.00 – Ebéd

Kérem a főesperes urak segítségét a szervezésben.

Első körben

Előadó: Exc. és Ft. Dr. Kovács Gergely érsek

Téma: „Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban” (Ef 4,23).

Március 21-én, hétfőn

Kézdivásárhely

Március 22-én, kedden

Brassó – Szent Kereszt

Március 23-án, szerdán

Csíksomlyó

Március 24-én, csütörtökön

Székelyudvarhely

Második körben

Előadó: Exc. és Ft. Dr. Kerekes László segédpüspök

Téma: „Újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban” (Ef 4,23).

Március 21-én, hétfőn

Gyergyószentmiklós

Március 22-én, kedden

Marosvásárhely

Március 23-án, szerdán

Kolozsvár

Március 24-én, csütörtökön

Gyulafehérvár

 

Valamennyi paptestvér cselekvő részvételére számítok. Az időpontokat jegyezzék elő és lehetőleg ne szervezzenek e dátumra más programot.


Szám: 11/2022

Dispozíciós és nyugdíjazási kérések benyújtási határideje

Szeretettel kérem azokat a Paptestvéreket, akik bármilyen oknál fogva új szolgálati helyre szeretnének kerülni, kérésüket írásban nyújtsák be. Zsinati könyvünk 118. rendelkezése szerint „a plébánosok és lelkészek esetében a szolgálati idő öttől tizenöt évig terjedjen. Legalább öt évet nehéz szórvány helyen is működjön mindenki. Tizenöt évi szolgálat után az illető hely plébánosa nyilvánítsa ki szándékát a Főpásztornak, hogy más egyházközség vezetését is vállalná”.

Kérem azon Paptestvéreimet, akik betegség, öregség vagy más nyomós ok miatt már nem tudják feladataikat megfelelően ellátni, (állami) nyugállományba vonulási szándékukat írásban jelezzék. Az állami törvények szerinti korhatár elérése és nyugdíjazás önmagában nem lehet érv (az egyházi) nyugállományba vonulás kérelmezésére, hiszen Egyházi Törvénykönyvünk a plébánost hetvenötödik életévének betöltésekor szólítja fel, hogy hivataláról való lemondását benyújtani szíveskedjék (538. kán., 3.§.).

Valamennyi kérés benyújtási határideje 2022. március 1.

Paptestvéreim megértő és segítő közreműködését ezúton is köszönöm.


Szám: 18/2022.

Bérmálások rendje 2022-ben

Ebben az évben bérmálást végzünk a Marosi, Felcsíki és Alcsíki főesperesi kerületekben.

A bérmálás az alábbi beosztás szerint történik.

            MAROSI FŐESPERESI KERÜLETBEN:

1.

Április

22.

péntek

de. 11

Maroskeresztúr

2.

Április

22.

péntek

du. 5

Deményháza

3.

Április

23.

szombat

de. 11

Nyárádremete

4.

Április

23.

szombat

du. 5

Vármező

5.

Április

24.

Húsvét 2. vasárnapja

de. 11

Marosszentgyörgy (templombúcsú)

6.

Április

24.

Húsvét 2. vasárnapja

du. 5

Görgényüvegcsűr

7.

Április

25.

hétfő

de. 11

Jedd

8.

Április

25.

hétfő

du. 5

Nyárádselye

9.

Április

26.

kedd

de. 11

Marosjára

10.

Április

26.

kedd

du. 5

Székelykál

11.

Április

27.

szerda

de. 11

Jobbágytelke

12.

Április

27.

szerda

du. 5

Jobbágyfalva

13.

Április

28.

csütörtök

de. 11

Szentháromság

14.

Április

28.

csütörtök

du. 5

Ákosfalva

15.

Április

29.

péntek

de. 11

Sáromberke

16.

Április

29.

péntek

du. 5

Nagyernye

17.

Április

30.

szombat

de. 11

Nyárádköszvényes

18.

Április

30.

szombat

du. 5

Nyárádszereda

19.

Május

1.

Húsvét 3. vasárnapja

de. 11

Szászrégen

20.

Május

1.

Húsvét 3. vasárnapja

du. 5

Bátos

 

            FELCSÍKI ÉS ALCSÍKI FŐESPERESI KERÜLETEKBEN:

21.

Május

2.

hétfő

de. 11

Csíkszentmihály

22.

Május

2.

hétfő

du. 5

Ajnád

23.

Május

3.

kedd

de. 11

Csíkszentmiklós

24.

Május

3.

kedd

du. 5

Csíkborzsova

25.

Május

4.

szerda

de. 11

Kostelek

26.

Május

4.

szerda

du. 5

Magyacsügés

27.

Május

5.

csütörtök

de. 11

Hidegség

28.

Május

5.

csütörtök

du. 5

Gyimesfelsőlok

29.

Május

6.

péntek

de. 11

Csíksomlyó

30.

Május

6.

péntek

du. 5

Ditró

31.

Május

7.

szombat

de. 11

Székelyudvarhely – Szent Miklós

32.

Május

7.

szombat

du. 5

Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz

33.

Május

8.

Húsvét 4. vasárnapja

de. 11

Gyimesbükk

34.

Május

8.

Húsvét 4. vasárnapja

du. 5

Gyimesközéplok

35.

Május

9.

hétfő

de. 11

Csíkdánfalva

36.

Május

9.

hétfő

du. 5

Csíkmadaras

37.

Május

10.

kedd

de. 11

Csíkrákos

38.

Május

10.

kedd

du. 5

Madéfalva

39.

Május

11.

szerda

de. 11

Csíkcsicsó

40.

Május

11.

szerda

du. 5

Csíkszépvíz

41.

Május

12.

csütörtök

de. 11

Csíktaploca

42.

Május

12.

csütörtök

du. 5

Csíkdelne

43.

Május

13.

péntek

de. 11

Hargitafürdő

44.

Május

14.

szombat

de. 11

Sepsiszentgyörgy – Szent Benedek (magyar)

45.

Május

14.

szombat

du. 5

Sepsiszentgyörgy – Szent Benedek (román)

46.

Május

15.

Húsvét 5. vasárnapja

de. 11

Sepsiszentgyörgy – Szent József

47.

Május

15.

Húsvét 5. vasárnapja

du. 5

Kézdivásárhely – Boldog Özséb

48.

Május

16.

hétfő

de. 11

Balánbány (templombúcsú)

49.

Május

16.

hétfő

du. 5

Csíkszenttamás

50.

Május

17.

kedd

de. 11

Csíkszentkirály

51.

Május

17.

kedd

du. 5

Csíkszentmárton

52.

Május

18.

szerda

de. 11

Csíkszentsimon

53.

Május

18.

szerda

du. 5

Csíkszentimre

54.

Május

19.

csütörtök

de. 11

Nagytusnád

55.

Május

19.

csütörtök

du. 5

Újtusnád

56.

Május

20.

péntek

de. 11

Csíkkozmás

57.

Május

20.

péntek

du. 5

Lázárfalva

58.

Május

21.

szombat

de. 11

Csíkszentdomokos

59.

Május

21.

szombat

du. 5

Csíknagyboldogasszony

60.

Május

22.

Húsvét 6. vasárnapja

de. 11

Csíkszentgyörgy

61.

Május

22.

Húsvét 6. vasárnapja

du. 5

Egerszék

62.

Május

23.

hétfő

de. 11

Csíkmindszent

63.

Május

23.

hétfő

du. 5

Csíkszentlélek

64.

Május

24.

kedd

de. 11

Csíkmenaság

65.

Május

24.

kedd

du. 5

Csatószeg

66.

Május

25.

szerda

de. 11

Kászonújfalu

67.

Május

25.

szerda

du. 5

Kászonjakabfalva

68.

Május

26.

Áldozócsütörtök

de. 11

Nagykászon

69.

Május

26.

Áldozócsütörtök

du. 5

Csíkzsögöd

70.

Május

27.

péntek

de. 11

Tusnádfürdő

71.

Május

27.

péntek

du. 5

Sepsibükszád

72.

Május

28.

szombat

de. 11

Brassó – Bolonya

73.

Május

28.

szombat

du. 5

Brassó – Szent Kereszt (román)

74.

Május

29.

Húsvét 7. vasárnapja

de. 11

Brassó – Belváros

75.

Június

5.

Pünkösdvasárnap

de. 11

Csíkszereda – Szent Kereszt

76.

Június

5.

Pünkösdvasárnap

du. 5

Csíkszereda – Szent Ágoston

77.

Június

18.

szombat

du. 5

Kolozsvár – Szent Mihály

78.

Június

19.

Évközi 12. vasárnap

de. 9.30

Kolozsvár – Piarista templom (román)

Nyomatékkal kérem a Paptestvéreket, hogy a bérmálkozókat lelkesedéssel és megfelelő pedagógiai igényességgel készítsék fel. A bérmálkozók alsó korhatára továbbra is a betöltött 15. életév.

Köszönöm a lelkiismeretes hozzáállást és közreműködést.


Szám: 17/2022

Jubiláns papjaink 2022-ben

Teljes búcsúban részesül a pappászentelésének 25. (ezüst), 50. (arany), 60. (gyémánt) vagy 70. (rubin) évfordulóját ünneplő pap, ha Isten előtt megújítja fogadalmát, hogy hűségesen tölti be a hivatásával járó kötelezettségeit, valamint azok a krisztushívők, akik áhítattal vesznek részt az évfordulós szentmisén (Enchiridion Indulgentiarum (LEV 19994, 73, 27. pont).

A jó Pásztor végtelen kegyelméből Paptestvéreink közül hárman jubilálnak 2022-ben. Adja meg a Mester nekik a mindvégig tartó hűséges és önzetlen áldozópapi szolgálat ajándékát:

Ezüstmisés (25 év):

  1. Fábián László-János – Györgyfalva, kolozsvári korházlelkész

Aranymisések (50 év):

  1. Balázs-Hegedűs József – Tusnádfürdő
  2. Szilveszter Imre-Gábor – Hidegség

Szeretettel hívom és várom jubiláló Paptestvéreimet Gyulafehérvárra, 2022. június 23-án, csütörtökön, a délelőtt 11.00 órától kezdődő közös hálaadó szentmisére székesegyházunkban és az azt követő ünnepi ebédre.

A zökkenőmentes szervezés érdekében arra kérem a jubiláns atyákat, hogy legkésőbb június 20. hétfő déli 12.00 óráig jelezzék részvételi szándékukat Ft. Kovács Szabolcs érseki titkárnál. Köszönöm az együttműködést.


Szám: 1/2022

2021-ben elhunyt paptestvérek

1. Ft. BALÁZS György c. esperes, nyugalmazott plébános, életének 81., papságának 54-ik évében, 2021. február 11-én csütörtökön este, türelemmel viselt hosszas szenvedés után hunyt el Kászonjakabfalván, ahol 2004-től volt nyugdíjasként plébános. 2021. február 15-én temettük Kászonaltízben a templomkertben a családi sírba, szülei mellé, a szentmise bemutatása után.

2. Ft. PAP Károly P. Leonárd OFM nyugdíjas ferences atya, életének 93., szerzetességének 68-ik és papságának 65-ik évében, 2021. április 18-án, Húsvét 3. vasárnapján tért haza Teremtőjéhez Székelyudvarhelyen. 2021. április 21-én, a székelyudvarhelyi ferences templomban tartott engesztelő szentmiseáldozat bemutatása után a Szent Miklós-hegyi temető ferences parcellájába temettük.

3. Msgr. BODÓ Péter pápai káplán, c. esperes, nyugalmazott plébános, életének 94., papságának 65-ik évében 2021. június 5-én, szombaton hajnalban halt meg Gyergyószentmiklóson, ahol nyugdíjasként élt. 2021. június 7-én temettük Gyergyószentmiklóson a városi temetőbe.

4. Ft. SÓFALVI János c. esperes, nyugalmazott plébános életének 76., papságának 51-ik évében 2021. július 21-én, szerda hajnalban türelemmel viselt betegség után hunyt el Székelyudvarhelyen, a Pastor Bonus papi otthonban. 2021. július 23-án temettük Nyárádremetén, a templomkerítésben levő papi sírok sorában.

5. Ft. BÍRÓ Lajos szentszéki tanácsos, csíkmenasági nyugalmazott plébános életének 78., papságának 53-ik évében 2021. szeptember 17-én, pénteken reggel halt meg a csíkszeredai kórházban, Covid-19 betegség következtében. 2012-től nyugdíjasként Csíkszeredában élt és kisegített. 2021. szeptember 21-én a kézdialmási temetőben temettük.

6. Ft. VIRÁG László szentszéki tanácsos, kászonújfalusi nyugalmazott plébánost életének 75., papságának 51-ik évében 2021. szeptember 30-án, csütörtökön hívta örök Országába Krisztus. 2012-től nyugdíjasként Csíkszeredában élt és kisegített. 2021. október 2-án Csíkszentsimonban temettük.

7. Ft. BALÁZS Károly szentszéki tanácsos, fenyédi plébános életének 65., papságának 38-ik évében 2021. október 15-én, pénteken este hunyt el. 2021. október 18-án szülőfalujában, Székelylengyelfalván temettük, a templomkertben.

8. Ft. FERENCZ Imre sepsibükszádi nyugalmazott plébános életének 73., papságának 47-ik évében 2021. november 6-án, szombaton reggel halt meg. 2011-től betegnyugdíjas éveit Csíkszentkirályon töltötte. 2021. november 9-én szülőfalujában, a csíkmenasági temetőbe, szülei mellé temettük.

Requiescant in pace – a feltámadt Üdvözítő legyen jutalmuk!

 

 

 

Gyulafehérvár, 2022. január 15.

                                                                                                                   † Gergely

                                                                                                                   érsek s.k.