2022/VI. körlevél (2022. június 4.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valamennyi Főtisztelendő Plébánia Hivatalnak

 

Székhelyükön


Szám: 790/2022

Főegyházmegyei rendelkezések

Örömmel tájékoztatom a Főtisztelendő Paptestvéreket, hogy sokak véleményének kikérése és meghallgatása után, kétéves intenzív munka által az elmúlt napokban négy főegyházmegyei szabályzat újult meg, illetve született.

Mivel ezek részleges törvények, kötelező jellegűek és a benne foglaltaktól eltérő módon való cselekvéshez minden egyes esetben felmentésre van szükség.

1. Egyházi Törvénykönyvünk előírja, hogy „minden plébánián legyen gazdasági tanács, mely az egyetemes jog és a megyéspüspöktől kibocsájtott szabályok szerint működik, és amelyben az ezen szabályok szerint kiválasztott krisztushívők a plébánost segítik a plébániai javak kezelésében” (537. k.). Ezen követelmény főegyházmegyénk plébániáin az egyháztanácsok által valósul meg, melynek szabályzata utoljára 1313/1995 szám alatt lett megújítva. Ennek helyébe lépett most a 2022. május 26-án, 721/2022 számmal aláírt Gyulafehérvári Főegyházmegye Egyháztanács Szabályzata.

2. Ahhoz, hogy a plébániai egyháztanács megfelelő módon és felelősségteljesen láthassa el vagyonkezelői feladatait, szükséges az elidegenítéssel kapcsolatos egyetemes és részleges rendelkezések ismerete és helyes alkalmazása. Ezért, az egyháztanács szabályzatával egyidejűleg, szintén 2022. május 26-án léptek érvénybe 720/2022 szám alatt az Egyházi Javak Elidegenítésére Vonatkozó Rendelkezések a Gyulafehérvári Főegyházmegyében.

3. A papság képzését a szemináriumi tanulmányok befejezése után is folytatni és tökéletesíteni kell (Optatam totius, 22). Már tavaly kezdeményeztem a papi továbbképzési programot (PTK), amely az idén is folytatódik. Főegyházmegyénk papságának továbbképzésére és annak koordinálására 2022. május 24-én létrehoztam a „Gyulafehérvári Főegyházmegyei Papi Továbbképző Testület”-et (PTT). Feladata, hogy életbe ültesse a Gyulafehérvári Főegyházmegye Papi Továbbképzési Szabályzatát (723/2022), amely 2023. január 1-jével kezdődően kötelezi főegyházmegyénk papságát a továbbképzésre, amely a papi élet és a lelkipásztori munka állandó megújulásának és gazdagodásának forrása lehet.

4. A formatio permanens első szakaszában a frissen szentelt papnak be kell gyakorolnia a lelki vezetést és a lelkipásztori szolgálatot, el kell sajátítania azokat a tulajdonságokat és képességeket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy alkalmassá váljon a plébánosi hivatal betöltésére. Tudatában vagyok, hogy a 2022. május 24-én 722/2022 számmal aláírt Plébánosi Vizsga Szabályzata több téren gyökeres újítást hoz és a plébánosoktól az eddiginél több munkát és nagyobb felelősséget kér. Mindazonáltal meggyőződésem, hogy ez nemcsak a plébánosi hivatalra való alkalmasságról való biztos meggyőződést segíti elő (521. kán., 3. §.), hanem azt is, hogy paptestvérek egymást jobban megismerhessék és megtanulják a „correctio fraterna” kényes gyakorlását (Papi élet és szolgálat direktóriuma, 93).

Valamennyi szabályzatot megküldjük digitális formában a főesperesi hivataloknak és feltöltjük az érsekség honlapjára is: www.ersekseg.ro/dokumentumok/szabályzatok


zám: 794/2022

Nagyszülők és idősek világnapja

Idén immár másodjára kerül sor a Szentatya által bevezetett „Nagyszülők és idősek világnapja” megünneplésére, amelyet 2022. július 24-én tartunk. A megemlékezés mottója a 92. zsoltár verse „még öregkorukban is gyümölcsöt teremnek” (15. v).

Ferenc pápa szavaival buzdítok mindenkit, hogy ezt a világnapot figyelmesen, odaadóan és kellő komolysággal ünnepeljük meg: „Íme tehát a Nagyszülők és Idősek Világnapja jó alkalom arra, hogy ismét örömmel mondjuk, hogy az Egyház együtt akar ünnepelni azokkal, akiket az Úr – ahogy a Biblia mondja – «napokkal betöltötte». Ünnepeljük meg hát együtt! Felszólítalak titeket, hogy hirdessétek meg ezt a Világnapot egyházközségeitekben és közösségeitekben; keressétek fel a legelhagyatottabb időseket, házukban vagy azokban az otthonokban, ahol laknak. Tegyük úgy, hogy ezt a napot senki se élje meg magányban. Ha van valaki, akire várhatunk, megváltoztathatja a napok menetét azoknál, akik már semmi jót sem várnak a jövőtől; és egy első találkozásból is új barátság születhet. A magányos idősek látogatása korunknak az egyik irgalmassági cselekedete!

2022. május 30-án a Szentatya elfogadta Kevin Joseph Farrell bíboros, „A Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma” prefektusának kérését és engedélyezte a világnapra a teljes búcsú elnyerésének lehetőségét. Teljes búcsút azok nyerhetnek, akik megfelelő időt fordítanak arra, hogy személyesen vagy virtuálisan (a tömegtájékoztatás eszközeivel), felkeressék idős felebarátaikat, akik szükséget szenvednek vagy bajban vannak (mint a betegek, az elhagyatottak, a mozgáskorlátozottak és ezekhez hasonlóak). Hasonlóképpen teljes búcsút nyerhetnek az idős betegek és mindenki, aki súlyos okból nem hagyhatja el a saját házát, feltéve, hogy nem ragaszkodnak semmiféle bűnhöz és szándékukban áll teljesíteni, amint lehetőségük lesz, a három szokásos feltételt, ha lélekben csatlakoznak a Világnap szent ünnepléséhez, felajánlják imáikat, saját életük fájdalmait és szenvedéseit az Irgalmas Istennek, elsősorban akkor, amikor a tömegtájékoztatási eszközök a Szentatya szavait és a különböző ünnepléseket közvetítik.


Szám: 797/2022

Szinodális út egyházmegyei szakaszának lezárása

Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, 2022. június 29-én a de. 11 órától bemutatott szentmise keretében, székesegyházunkban pappá szentelem diakónusainkat és egyben ünnepélyes keretek között lezárjuk a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszát. Köszönetet mondok mindazoknak, akik megértették ennek az útnak a fontosságát, az általa nyújtott lehetőséget és lelkesen bekapcsolódtak. Köszönöm a szinódusi kapcsolattartó bizottság munkáját, amely elkötelezetten és önzetlenül tevékenykedett az elmúlt hónapokban, most pedig a beérkezett beszámolók és válaszok szintézis formájában történő összesítésén dolgozik. A szinodális út nem ért véget, hiszen a Ferenc pápa által megfogalmazott meghívás a közösség építésére szól, a részvételre és a küldetés vállalására, a meghallgatásra és a párbeszéd gyakorlására.


Szám: 798/2022

Sekrestyések találkozója Csíksomlyón

A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint „a liturgia az a csúcspont, mely felé az Egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje” (Sacrosanctum Concilium, 10). Ezért minden papnak és hívőnek szíve és lelke azon kell legyen, hogy ezt a valóságot egyre inkább elmélyítse és ezt a misztériumot átélje. Erre törekszenek mindazok, akik valamilyen formában segítik a liturgia előkészítését, annak méltó megünneplését.

Ennek fényében hívom meg szeretettel egyházközségeink sekrestyéseit továbbképzőre, lelki napra 2022. július 4-én, hétfőn Csíksomlyóra, a Jakab Antal Házba, melynek megszervezésére T. Opra István atyát kértem fel. A résztvevők a két előadás mellett virágdekorációk készítését is elsajátíthatják, illetve gyakorolhatják magukat benne.

A képzéssel járó költségeket, beleértve az ebédet is, az érsekség fedezi. A résztvevőkre csak az útiköltségek hárulnak – kérem főtisztelendő paptestvéreimet, hogy lehetőség szerint sekrestyéseik számára ezt térítsék meg.

Előadók:

 • Ft. Msgr. Csató Béla tb. kanonok: A sekrestyés lelkisége
 • Dr. Darvas Piroska SA: Az Urat szolgálom
 • Nyegró Tarcsi Emilia: Templomi virág-dekorációk

Program:

 • 9:00-9:30 érkezés
 • 9:30 megnyitó, ismerkedés
 • 10:30-11:30 előadások 3 csoportban, körforgásban
 • 11:30 szünet
 • 11:45-12:45 előadások 3 csoportban, körforgásban
 • 13:00 ebédszünet
 • 14:00-15:00 előadások 3 csoportban, körforgásban
 • 15:00 szünet
 • 15:15-16.30 kiértékelés, lezárás
 • 17:00 záró szentmise a kegytemplomban

Létszám: maximum 40 személy (a bejelentkezés sorrendje szerint).

Jelentkezés telefonon vagy e-mailen (név és helység megadásával):

0770-883.193 (oroszhegyi plébánia); opracska@gmail.com


Szám: 801/2022

Állásfoglalás a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum mellett

Az erdélyi római katolikus egyházi iskolák múltja a középkorra nyúlik vissza. Még ha sok esetben nehéz körülmények között is, de az erdélyi római katolikus püspökség, s a fejedelemség ideje alatt a szükséghelyzet szülte Erdélyi Római Katolikus Státus mindig is prioritásként kezelte ezeknek az iskoláknak a létét. Mert a vallásos és erkölcsi nevelés generációról generációra a jövő megújulásának garanciája. Ez elmúlt évszázadok nemzedéke buzgón, önfeláldozóan tartotta fenn és fejlesztette ezeket az iskolákat.

Egyházi iskoláink, státusgimnáziumaink egyházi értékeinket előtérbe helyezve szolgálták azokat a diákokat, akiket szüleik ezen értékek mentén akartak nevelni, s akiket ezekre az iskolákra bíztak.

Örömmel töltött el, hogy a kommunista rendszer alatt felszámolt egyházi iskolák, a teológiai líceumok fokozatosan, de újra indulhattak. És nem csak újra indultak, hanem újra életre tudták kelteni az iskolai környezetet, amely miatt ezekbe az iskolákba szívesen íratják a szülők a gyerekeiket, amelyekbe örömmel jutnak be a diákok. A fokozódó érdeklődés biztos jele annak, hogy jövőképes, értékeinket tovább vivő generációknak biztosíthatnak teret a kibontakozásra ezek az iskolák.

Köztük a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum is, amely az újraindulása után a folyamatos támadások, peres eljárások ellenére is él és élni is akar. Az elmúlt évek során a közösség, a hívek tanúságát adták annak, hogy szükségünk van erre az iskolára.

Felelősségünk, hogy az egyházi értékek és a közösségi igények mentén mindent megtegyünk, hogy ez az iskola tovább tudja végezni a tevékenységét. Minden olyan megoldás és törekvés, amely a bírósági felszámoló döntés végrehajtása során igyekszik biztonságot adni az iskola diákjaink és tanárainak, fontos.

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik lehetővé tették, hogy az iskola egyben maradt, s átmenetileg a Bolyai Farkas Elméleti Líceum keretében, de saját tanári karával és a mi egyházi ingatlanunkban folytathatja a működését.

Egyértelmű álláspontunk, hogy ezt csak átmeneti rendezésnek tekintjük, számunkra az egyetlen opció, hogy ez az iskola mielőbb újra önálló intézményként tegyen eleget annak a hivatásnak, amelynek évszázadok során eleget tettek katolikus egyházi iskoláink.

Gyulafehérvár, 2022. június 2.

*     *     *

Áldott Pünkösdi Ünnepet,

hét ajándékával erősítsen meg mindannyiunkat a Szentlélekisten!

 

Gyulafehérvár, 2022. június 4.

                                                                                                                   † Gergely